Skip to main content

Full text of "Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for general ions on library shelves before il was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

Il has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often diflicult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parlies, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the plus We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a b<x>k is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means il can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's hooks while helping authors ami publishers reach new audiences. You can search through I lie lull text of this book on I lie web 
at |http : //books . qooqle . com/| WtilWF- - ■ - ■ -. ■ J-Jga l J ICSTJ^ ~»»'SL 
idM 
MEDDELELSER OM DIMITTEREDE fra HERLUFSHOLM FRA SKOLENS STIFTELSE 1565 TIL 1875, SAMLEDE AF ALBERT LETI, G. L. I AD, 

OVERL^RER, INSPEKT0R. STUD. POLIT. TRYKT SOM MANUSKRIPT. NiESTYED. 

BANGS BOGTBTKKERI. 
1875. fC 8 Jl * »*- MEDDELELSER OM DIMITTEREDE FRA HERLUFSHOLM FRA SKOLENS STIFTELSE 1565 TIL 1875. Y ed Udarbejdelsen af „Meddelelser om Dimitterede fra Herlufs- 
holm" er benyttet f0lgende Kilder, utrykte og trykte : „Skolens Bog" (Sk. 
B.), Indmeldelsesprotokol oyer Skolens Disciple fra 1690 til 1798, samt 
de f0lgende Indmeldelsesprotokoller, [Tniversitetsmatriklen , Lengnicks 
Kirkebogsuddrag i Gehejmearkivet og andre Kilder sammesteds, Herlufs- 
holms Regnskaber fra 1611 til omtrent 1690 i Kongerigets Arkiv, Erslews 
Forfatterlexikon med Supplement, Nyerups og Krafts Literaturlexikon, 
Worms Lexikon over l»rde M»nd, Wibergs Prsastehistorie, Hundrups for- 
skjellige Skrifter, Lengnicks Stamtavler, Kroghs h0jere danske Adel og de 
danske Majorater, Melchiors og Leths Herlufsholms Historie, Gjes sings 
Jubelleerere, Treschows Jubelleerere, Erlandsens nordenfjeldske Gejstlig- 
hed, Barfods Falsters Gejstlighed, Blocks fyenske Gejstlighed, Kirke- 
historiske og nye kirkehistoriske Samlinger, Suhms Samlinger, Danske 
Samlinger, Danske Magazin, Saml. til Fyens Historie og Topographi, Saml. 
til Jyllands Historie og Topographi, Cawallins Lands Stifts Herdaminne 
samt en Msengde forskjellige specielle topografiske og personalhistoriske 
Skrifter. 

Det ligger i Sagens Natnr, at saadanne personalhistoriske Efterret- 
ninger maa vsere mangelfulde, og enhver, der har syslet med den Slags 
Arbejder, vil vide, at de ikke kunne v»re fejlfri. Vi have imidlertid be- 
straabt os for at give dem saa fuldsteendige og korrekte som rauligt, og 
det er vort Haab, at de, i al deres Ufuldkommenhed, dog maatte kunne 
have nogen Interesse for den Kreds, for hvilken de alene ere bestemte. 

Vi bringe Hs. Excellence Forstanderen vor serb0digste Tak, fordi han 
har tilladt, at vort Arbejde maatte trykkes paa Skolens Bekostning, og 
vi benytte denne Lejlighed til at udtale vor forbindtligste og erkjendt- 
ligste Tak til enhver, der ved mundtlige eller skriftlige Meddelelser — 
deriblandt flere hundrede Breve — har bidraget til at fremme vort Fore- 
tagende. 

Albert Leth. G. L. Wad. Da der ikke existerer nogen Universitetsmatrikel laen- 
gere tilbage i Tiden end fra 1611, medens ftfrst fra 1615 de 
Dimitterede ere henf0rte til de Skoler, hvorfra de ere udgaaede, 
saa kan der ikke leveres nogen forttebende Rsekke af Studen- 
ter fra Skolens Stiftelse 1565 indtil Universitetsmatriklens Be- 
gyndelse ; de for dette Tidsrum anferte ere derfor kun dem, 
om hvilke vi andetstedsfra med Vished vide, at de ere dimit- 
terede her fra Skolen. Rektor: ffl. Jacob Poulsen Bsger. 

1582. 

1. Hans Jensen Alan, f. i Ala i Halland 18 / 8 1563. For- 
ffildre : Jens Eskildsen og Benedicte Larsdatter. Da bans 
Moder paa Grund af Krigen flygtede til Sjselland, blev 
han optagen i Huset hos Birgitte G0ye, som senere satte 
ham i Herlufsholms Skole. Efter at have studeret ved 
Universitetet i 6 Aar, rejste han til Wittenberg, hvor 
han i 3 Aar lagde sig efter Theologi og Filosofi; efter 
et kort Bes0g i Hjemmet rejste han atter ud som Hov- 
mester for Hans Brahe til Tydskland og Italien ; 1596 
kom han hjem og kaldedes nseste Aar af Arrild Huitfeld 
til Rektor paa Herlufsholm. I Juli 1602 blev han Professor 
psedagogicus ved Universitetet, s. Aar Magister, 1607 Pro- 
fessor i Rhetorik, 1608 i Grsesk, 1610 i Logik, atter i 8 Grask 1621 indtil sin D0d ia / a 1631. Han var Universite- 
tets Rektor 1614 og 1622. Winding siger, at „han var 
elsket af Alle, isaer af sine Embedsbr0dre, for sin sjeldne 
Fromhed, fremragende Lserdom, udmserkede Renhed i 
Saeder, gammeldags Troskab og store Flid". 

1 coiDecbr. 1602 Ellen Mortensdatten, f 24 / 5 1615, 
49 Aar gl., Enke efter Prof. Anders Krag (f 1600). 

2 co 1617 Gj0ril Christensdatter, Datter afBorg- 
mester Christen Jacobsen i Malm0. 

Rektor: Laurits 

1586. 

2. Jens Mule, f. i Odense 15 / 9 1564. Forreldre : Hans Si. til 
Nislevgaard, Borgmester i Odense, og Mette Kotte, begge 
af fyensk Adel. Han kom 1575 til Sor0 til M. Iver Ber- 
telsen, der var gift med hans S0ster Else, derfra til Her- 
lufsholm 1581. Som Student reiste han to Gange udenlands, 
sidste Gang 1595 til Tydskland og Italien (immatrikuleret 
i Padua pridie Kal. Nov. 1595), blev 1599 Dr. med. i Basel, 
rejste hjem, men strax igjen udenlands med Axel Brahe, 
indtil han 1602 hjemkaldtes for at ledsage Hertug Hans 
til Moskva. Efter Hertugens D0d nedsatte han sig 1605 i 
Odense, hvor han praktiserede som Lsege til sin D0d 
26 / 6 1633. 

1 cc 1605 Else Hansdatter, Datter af Raadmand 
Hans Dinesen i Odense og Karen Glausdatter. Hun var 
Enke efter Biskop Niels Jespersen (f 15S7) og Juveler 
Didrik Fiuren, og d0de 13 / 3 1623 i sit 63de Aar. 

2 go 1624 Anne Villumsdatter, med hvem han 
havde 8 B0rn; hun 2 a> Dr. med. Christopher Schultz og 
t 6 / 10 1652 i sit 50de Aar. 

(Se: Yedel Simonsen: Bidr. til Odense Byes Historic III, S. 
136, 142; Mumme: St. Knuds Kirke i Odense S. 227, 322, 121 f., 
Hofmans Fund: VI S. 261). Rektor: Hans Jensen Alan 

1601. 

3. Jespor Brochmann, f. i Kj0ge 5 / 8 1585 - Forseldre: Ras- 
mus S0rensen B., Borgmester i Kj0ge, og Bodil Jacobs- 
datter. Knap 5 Aar gammel kom han i sin Fodebyes la- 
tinske Skole og i April 1598 til Herlufsholm. Allerede 
1601 blev han H0rer ved Skolen, 1603 rejste han uden- 
lands og studerede i Leyden og Franeker, indtil han 1608 
af Skoleherren Arrild Huitfeld kaldedes til Rektor paa Her- 
lufsholm; s. Aar 17 / 3 Magister; 9 / 6 1610 blev han Professor 
psedagog. ved Universitetet, 15 / 8 1613 Prof, i Grsesk, 1615 
Dekanus i det filosofiske Fakultet, s % s. Aar Prof, theol. 
og 7 /i2 s - A. Dr. theol.; 1616—20 var han Laerer for 
Prinds Christian (den udvalgte Konge) ; 17 / 3 1639 blev han 
viet til Biskop over Sjaellands Stift, f i Kjobenhavn 19 / 4 
1652. Han er en ber0mt Theolog, isser for sin sjaeldne 
Lserdom. Da han altid viste stor Interesse for Under- 
visningen og . de Studerende, er det rimeligt, at ogsaa 
Herlufsholm, som han saa n0je havde vseret knyttet til, 
laa ham paa Hjerte; som Biskop finde vi ham hyppigt 
paa Herlufsholm, som oftest for at overh0re Disciplene. 
Broder til Nr. 19 og 26, Farbroder til Nr. 152, 163, 219 
og 220. 

zn 24 / 6 1611 Si lie Balchenburg, f. i Aalborg Mor- 
tensdag 1581, f 10 / 7 1661. Forseldre: T0nnes B., Kj0bmand 
i Aalborg, og Anna Hansdatter. 

Rektor: H. Find Sivertsen. 

1604. 

4. Clans Flum, f. i Kj0benhavni Juli 1585. Foreeldre: Peder 
Frantsen, kongl. Herold, og Cathrine Hansdatter Syben. 
Som Student rejste han udenlands nsesten uafbrudt til 
1617 over St0rstedelen af Europa (immatr. i Padua 10 postridie Kal. Jan. 1616), blev 1617 Prof, juris ved Uni- 
versitetet, lfl / 7 1621 Dr. jur. og var s. Aar Rektor, f lfl / 8 
1649. Han var den f0rste indfodte juridiske Professor og 
beskjseftigede sig mest med den seldre danske Lovgivning. 

Svigerfader til Nr. 120, Oldefaders Oldefader til Nr. 930 
og 1007. 

Svoger til Nr. 50 og 80, Oldefaders Fader til Nr. 531. 

1 cp 1618 Marie Winstrup, Datter af Dr. Peder W., 
Biskop over Sjsellands Stift, og Anne Eisenberg. 

2 co 1638 Kirstine Axelsen, f 1652, Datter af Dr. 
& Prof, theol. Cort A. og Barbara Olufsdatter. 

5. 80ren Andersen, f. i 0rslev 1586. Forseldre: Anders 
Jensen, Sognepr. for 0rslev og Solbjerg, ogKarine Mads- 
datter Kail. Han kom 1594 i Slagelse Skole, 1598 i 
Roeskilde og 1600 i Herlufsholm; blev 1606 H0rer i Sla- 
gelse, 1609 i Nsestved og rejste 1611 udenlands til Rostock, 
Leipzig og Wittenberg, kom hjera 1615, var en Tid lang 
Lserer for Otto Marsvin og blev 1619 Sognepr. for Broby 
og EmitsUrf i Lunds Stift; f a9 /u 1638 efter i 15 Aar at 
have lidt af Podagra, som i de sidste Aar n0dte ham til 
at holde Sengen. 

go 1620 Karine Jensdatter, som segtede Efter- 
manden, Ebbe Hansen (f *% 1658), hvem hun overlevede. 

Rektor: Willich Westhofen. 

Omtr. 1605. 

6. Jens Dinesen Jersln, f0dt i Jersie 28 / 9 1587. Foraeldre : 
Dines Jensen, Sognepr. i Jersie og Solr0d, og Ellen Hans- 
datter. Efter at have gaaet i Roeskilde og Kj0ge Skoler 
kom han omtr. 1600 til Herlufsholm, hvor han som Stu- 
dent blev H0rer i Begyndelsen af 1606; rejste i Juni 1607 
til Wittenberg, komhjem og tog Magistergraden 6 / 10 1610, 
blev s % 1611 Rektor i Sor0, entlediget 29 / 3 1615, rejste 11 derpaa med kongl. Underst0ttelse udenlands som Hov- 
mester for Mogens Krabbe til Leipzig og Giessen, blev 
efter sin Hjemkomst Tugtemester for Christian Ulrik Gyl- 
denl0ve 8 / 4 1617, ai / 4 1619 Professor i Metafysik ved Uni- 
versitetet, 1624 tillige Tugtemester for Hans Ulrik Gyl- 
denteve, s. Aar Prof, i Fysik ; 1625 blev han Sognepr. yed 
vor Frue Kirke i Kj0benhavn, 9 / 7 1629 Biskop i Ribe og 
2 % 1630 Dr. theol. Han d0de i Nyborg a5 / 10 1630 paa 
en Rejse til Kj0benhavn for at tale sin Sag for Kongen i 
Anledning af en Strid med en Bonde, der blev beskyttet 
af nogle Adelsm&nd. Han er bekjendt som en dygtig 
Skolemand. 

1 co Anna Hansdatter, f af Pest 1625. 

2 c/> 1626 Margrethe Fyring, f. i Novbr. 1611, f 
19 / s 1C28. 

3 c» 23 / 8 1630 Cathrine Outzen, Datter af Jacob 0., 
Kj0bmand i Ribe, og Maren Bertramsdatter. 

(Se: Giellemp, Jens Dineaen Jersio, Kj0benhavn 1868— -70.) 1608. 

7. Jacob Flncke, f. i Kj0benhavn U / Q 1592. Forseldre: Dr. 
med. Thomas F., Professor medicinss ved Universitetet, 
og S0ster Ivers, Datter af Wabe I. Han kom i sit lOde 
Aar til Herlufsholm , rejste 1608 til Meissen, hvor han 
studerede i to Aar, foretog der efter vidtl0ftige Rejser, 
indtil han i 1622 blev hjemkaldt for at overtage Professor- 
posten i Paedagogik ved Universitetet, hvilken han tiltraadte 
18 / 10 1623; ia / 6 1625 blev han Magister, varRektor 3 Gange 
og 1 Gang Prorektor; f % 1663 som senior universitatis. 
Svigerfader til Nr. 98, Svoger til Nr. 26, Morbroder til 
Nr. 187, 189 og 197. 

co l8 / 1627 Margrethe Tetens, f 1637, Datter af 
Dr. med. Johan T. 12 

Rektor: H. Jesper Brochmann. 

8. Erik Clausen. 

9. Anders Clausen. 

10. Jens Huntemann, var 1607 i 0versto Klasse. I Jesper 
Brochmanns Kopibog findes en Anbefalingsskrivelse for 
ham, dat. 16 / 9 1613, til Dr. Henricus de Veno, da han stod 
i Begreb med at rejse til Franeker. 

11. Jens Nielsen Sengel0se, var 1607 i 0verste Klasse; 
maaske S0n af Niels Pedersen (f 1610), Sognepr. i 
Sengel0se. 

12. Jens Jacobsen. 

13. Claus Clausen Lyschander. Foraeldre: M. Claus Chri- 
stophersen L., Sognepr. for Herf0lge og Sseder, kongl. 
Historiograf, og Margrethe Scavenius, Datter af M.. Prof. 
Claus S. Han blev efter at have studeret hjemme og i 
Tydskland Kapellan hos Faderen; f sidst i August 1619 
af Pest, 28 Aar gl. 

1609. 

14. Hans Serensen fra Kj0benhavn (Joh. Severini Hafn.), var 
1607 i 0verste Klasse. 

15. Niels Frantsen Brun, var 1607 i 0verste Klasse. 1611 
blev han pers. Kapellan, senere Sognepr. i Magleby paa 
M0en; f 1676. Fader til Nr. 151. 

16. Niels Mortensen fra Lund, var 1607 i 0verste Klasse; 
blev kort efter sin Deposits H0rer ved Herlufsholm ; Jesper 
Brochmanns Anbefalingsskrivelse for ham, da han forlod 
sin H0rerplads, er dateret 9 / 6 1610. 

17. Jens Laurltsen, var 1607 i 0verste Klasse. 

18. Niels Pedersen. 

19. Jacob Brochmann, blev 1617 Magister, s. Aar Rektor 
paa Herlufsholm (han var der l / 6 ) indtil 1621, da han blev 
kaldet til Prof, psedag. ved Universitetet. Winding fortsel- 
ler (Regia Acad. Hauniensis p. 280), at han d0de i Meis- 13 sen 1620 paa Tilbagevejen fra Carlsbad, hvorhen han var 
rejst for sin Sundheds Skyld. Broder til Nr. 3 og 26. 

20. Jacob Nielsen. 

21. Theodoras Theodorl. 

1610. 

22. Sorcn Andersen. 

23. Hans Jensen. 

24. Anders Poulsen. 

Rektor: H. Peder Hie. 

25. Bertel Enudsen Aqyilonius, f. i Kongsted 7 / 8 1588, S0n 
af Knud Nielsen 0rn (f 1606), Sognepr. i Kongsted. Han 
gjorde store Rejser, paa hvilke han vandt mange Iserde Be- 
kjendtskaber og blevMagister samt poeta laureatus ; 1612 
blev han Bektor og Slotsprsest i Malm0, men opgav i 
Novbr. 1613 Rektoratet for at kunne ofre mere Tid paa 
Videnskaberne og sin Have, hvori han dyrkede saa mange 
Meloner, at Svinene engang aad 100, som han havde be- 
stemt for sine Venner i Roeskilde; 1619 blev han Sognepr. 
for L0derup og H0rup, 19 / 7 s. Aar Provst i Ingelstad Herred. 
Pesten rasede her saa staerkt, at han i Slutningen af 1620 
havde begravet 300; selve Livet som Prsest paa Landet 
led han ikke, da han savnede sine Venner i Byen, hvor 
han desuden bedre kunde anvende sine Ersefker paa sine 
Yndlingsfag, Sprog, Historie og Poesi; f 7 /i 1650. 

co i Septbr. 1616 Elisabeth Nielsdatter, som 
bragte ham Formue; f 7 / 4 1663, 61 Aar gl. Bryllupet 
stod i Malm0, som i den Anledning forserede ham 2 Tdr. 01. 

1611. 

26. Hans Broehmann, f. i Ej0ge 18 / 7 1594, rejste 1614 uden- 
lands, kom hjem 1618, blev Magister 10 / 5 1619, s. Aar 1 14 

Rektor i Sor0, 1621 Professor i Filosofi ved Universitetet, 
3 % a 1630 Prof, theol., M / 10 1634 Dr. theol., f 10 /,o 1638. 
Br oder til Nr. 3 og 19, Oldefaders Tipoldemoders Fader 
til Nr. 1008. 

go 1623 Drude Fincke, f. 1598, f 1671, S0ster til 
Nr. 7. 

27. Lange Andersen Yedel, f. i Ribe 81 / ia 1602. Foroldre: 
M. Anders S0rensen V., kongl. Historiograf, Saxos bertfmte 
Oversfietter, og Mette Hansdatter (Datter af Biskop Hans 
Laugesen i Ribe og Hans Tausens Datter Dorthea). Han 
blev 1617 Sognepr. i Visby, 1629 resid. Kapellan ved Ribe 
Domkirke, 1636 Sognepr. ved St. Catharinekirken samme- 
steds, f s. Aar. Oldefader til Nr. 603. 

go 1618 Elisabeth Manritii, f. omtr. 1596, f 1659, 
Datter af Hans M., Sognepr. i T0nder. WIS. 28. Albert Samnelsen SchrSder (i Matriklen: Herloff), f. 
1592, S0n af Samuel Hansen S., Sognepr. for Haarlev og 
Himling0je, blev 1635 Magister; 22 / n 1620 blevhan ordi- 
neret til resid. Kapellan i 0stofte, 6 / u 1621 Sognepr. i 
Snesere, 1657Provst i Baarse Herred, f 1 U 1670, Broder 
til Nr. 29 og 44. 

29. Hans Samnelsen SchrSder (Herl0ff), blev f0rst 0verste 
H0rer i Sor0, 1616 Rektor i Aalborg, 2 % 1617 Magister, 
s. A. Sognepr. i Horsens, 1628 beskikket til Medtjener ved 
Domkirken i Bergen, 1632 Sognepr. ved Domkirken og 
Nykirken samt Provst over Nordhordlen, f 17 / 7 1647. 
Broder til Nr. 28 og 44. 

1 go Anna Jensdatter Bloch. 

2 go Maren Hermansdatter, som2 co Ove Jensen, 
Borgmester i Bergen (f 1675). 15 1614. 

30. Christen Thorndall, S. af M. S0ren T., Sognepr. i Hel- 
sing0r, blev 1616 Sognepr. i N0rre Wram og Bjuf i Lunds 
Stift, f 1660 eller 61 ; var Magister. Ved Bispevisitatser 
1617 og 26 stod alt vel til. Broder til Nr. 31. 

co 

31. Lauritz S0rensen Thorndall, Broder til Nr. 30, var paa 
Herlufsholm 1607. 

1615. 

32. Stephen Stephanlus, f. i Ej0benhavn ss / 7 1599. Forseldre: 
Hans S., Forstander i Sor0, kgl. Historiograf, og Anne 
Winstrup, Datter af Biskop Peder W. Han rejste en Tid 
udenlands, blev 1624 Bektor i Slangerup, 9 /s *625 "a- 
gister, 1626 atter udenlands, blev 1630 Prof, eloquentise i 
Sor0, 5 / u 1639 Professor i Historie, s. Aar kgl. Historio- 
graf, f 22 / 4 1650. Han har indlagt sig stor Fbrtjeneste 
ved sine Udgaver af Svend Aagesen og Saxo, den sidste 
med vserdifulde Noter (1627 og 1645). 

1 ui 1631 Anna Jacob ®us,f. 1611, f *% 1633, Datter • 
af Matthias J., Lsege i Aarhus. 

2 go Thale Eisenberg, Datter afM.EliasE., Sognepr. 
i Besser og Onsbjerg paa Sams0, og Anna Jensdatter. 
Hun solgte sin Mands store Bibliothek og Manuskripter til 
Grev de la Gardie i Sverrig; f 1675. 

33. Christopher Chrlstensen Holb&k, f. i Holbsek omtr. 
1597, blev 1619 Kektor sammesteds indtil 1620, 1625 
Magister, s. Aar Rektor paa Herlufsholm, 7 / 6 1626 Rek- 
tor i Sor0 indtil 1630, 26 / 7 1634 ordineret til Sognepr. i 
Stege, f ^ Pest 1638. 

34. Thor Rasinussen, f. i Skaane, Regensprovst 1621, Sognepr. 
for Hvidovre % 1623, Magister 28 / 4 1627, Sognepr. i Visby 
og Generalprovst overGulland, f af Pest 1631 i sit 40de Aar. 16 en F0r 1747 fandtes haiis og Hustrus Navne- 

bogBtaver paa Bispegaarden i Visby: T. R. S. B. R. D. 

iSe: Wallin, GothlaneUka Samlingar I, S. 175-6.) 

161*. 

35. Niels Poulsen Schandorph, f. % 1596. For®ldre: Provst 
Poul Andersen Golding, Sognepr. i Skanderborg, Skande- 
rup og Stilling, Slotsprsest, Kanonikus, og Karen Niels- 
datter Petrea. Han kom i sit 13de Aar til Herlufsholm, 
var 1619 H0rer i Sore i 9 Maaneder; Rektor i Slagelse et 
halvt Aar, udenlands 1621—4, da han blev Rektor paa 
Herlufsholm, 1625 Rektor i Viborg, Magister 9 / 6 s. Aar, 
1634 Sognepr. ved vor Frue Kirke i Kj0benhavn og Stifts- 
provst, 1639 Professor theol., 8 / 12 1640 Dr. theol., f Vn 
1645. Broder til Nr. 57. Morbroder til Nr. 122. 

od 1627 Hedvig Pallid an, f. 23 / 10 1604, f lfl / 10 1671. 
Forseldre: M. Vilhelm P., Sognepr. ved Domkirken i Vi- 
borg, og Dorthea Th0gersdatter. Hun 2 go 26 / 7 1647 Dr. 
theol. Anders Andersen Ringkj0bing, Biskop i Aalborg. 

36. Anders Nielsen fra Snedstrup (Sneitztropius). 

37. Jens Sanderson, blev Praest ved gl. Vartou x / 8 1621, 
Sognepr. i Gjentofte 1637, f 1651. 

go Anna Serensdatter. 

38. Jens Berg (Bjerre). 

Rektor: M. Jacob Brochmann. 

1617. 

39. Christen Stougaard, f. u / s 1600 i Stenl0semagle. For- 
seldre: Provst Hans Jensen S., Sognepr. i Stenl0semagle, 
og Barbara Paludan, Datter af Dr. nied. Hans P., Livlsege 
hos Frederik II. 1619 var han et halvt Aar i Rostock og 
Wittenberg, 1621 blev han Informator hos Herr Otto 17 Skeel, der efter et halvt Aars Forteb gay ham Rejsepenge, 
hvorpaa han rejste i Holland, England og Frankrig til 1626, 
da han kom hjem og tog Magistergraden 1627; s. Aar 
drog han igjen udenlands i 10 Aar, kun afbrudt 1632 red 
et kort Bes0gi Danmark; 1639 blev han Prof, eloquenti® 
ved Universitetet ; 2 / ia 1640 Dr. med., 1641 fulgte han Grev 
Valdemar til Moskwa, f 21 / 1 1645. 

40. Christopher Hansen, blev Rektor i Viborg efter Niels 
Schandorph (Nr. 35), 21 / 4 1629 pers. Kapellan i Christians- 
stad med Sukcessionsret, *% 1630 Sognepr. ssteds., f 1639. 

41. Jergen Knudsen. 1618. 

42. Jens Sorensen Cok 9 f. 1598. Foraeldret S0ren Rasmus 
sen, Mundkok hos Frederik II og Christian IV, siden Kok 
paa Sor0 Kloster, og Gj0rvel Olufsdatter. Han blev 1621 
Rektor i Kjerteminde, 10 / 4 1622 Rektor i Nykj0bing p. F., 
Sognekapellan ssteds. 9 / 6 1624, Sognepr. i Veggerl0se 1628, 
f af Pest 1654 med alle sine B0rn. 
co 1619. 

43. Christen Hansen Vordingborg, blev 26 / 3 1625 Sognepr. 
i Havrebjerg og Gudum, f 1656. 

44. Daniel Samnelsen Schroder, blev H0rer i Slagelse omtr. 
1622, 1623 Sognekapellan ssteds. ved St. Mikkels Kirke, 
1630 Sognepr. i Bavelse og Skjelby, Magister 12 / 6 1635, 
f 1649. Broder til Nr. 28 og 29. 1620. 

45. Jens Sorensen Berg (Bjerre). 

46. Niels Ellersen. 18 47. Peder Serensen Srerfoorg, f. 1600 i Sverborg, rejste uden- 
lands (opholdt sig V ri 1624 i Wittenberg*), blev omtrent 
1626 Rektor i Slaugerup, Magistei* 1 5 1627, Sogaepr. i 
F0rslev og Sneslev 8 / fl 1630, f 1659. 

1 a> Sophie Knudsdatter, f 17 /io 1643 > Enke efter 
Fortoanden Laurits Madsen Roeskilde. 

2 co Else Foch, f " » 1652, Datter af J0rgen F. i 
Svendborg og Maren 

3 go Anna Davids datter, f l3 4 1664; hun 2 zc 
Eftermanden Jens Andersen Hals. 

48. Poul Bertelsen Rosen, formodentlig den Poul R., som 
blev Sognepr. til Overhaldens Prsestegjseld i Norge, f 
f0r 1663. 

co Maren von Aphelen. 

Han er i saa Fald Fader til Nr. 271, 279 og 295. 

49. Niels Lauritsen Oram, fra Norge. Broder til Nr. 51. 

50. Niels Pedersen Orles, f. 1601 i 0rel0se. Forseldre : Peder 
Nielsen og Dorthe Hansdatter. Efter at have gaaet i 
Kj0ge og Roeskilde Skoler kom hau 2 % 1614 til Herlufs- 
holm. Som Student rejste han til Carlsbad med sin for- 
rige Rektor, M. Jacob Brochmann (Nr. 19), men da denne 
d0de paa Rejsen, rejste han hjem, men atter udenlands 
med Erik Pors; 1626 kom han hjem og blev strax Pro- 
fessor i .de 0sterlandske Sprog ved Universitetet, V B 1627 
Magister, 28 / 9 1630Dr. theol., s. Aar Professor theol, f Vio 
1634. Svoger til Nr. 4 og 80. 

za 1628 Mette Winstrup, Datter af Biskop Peder 
W. og Anna Eisenberg ; f. i Kjobenhavn 1609, f 3 / 7 1659. 

51. Mads Lauritsen Oram, fra Norge. Broder til Nr. 49. 

52. Mikkel Jensen (Johannis) Gysting, formodentlig S. af 
Jens Nielsen, Sognepr. i Gyrstinge og Flinterup. 

53. Henrik Sprensen, fra Kolding. *) Rerdam: J0rgen Jensen Sadolin, S. 178. 19 Rektor : M. Hans Hansen Resen. 

1621. 

54. Hans Nielsen Tkollosius, blev Kapellan i Gjerdsbaf i 
Skaane, derefter Slotsprsest i Malm.0, 1639 Sognepr. i 
Christiansstad. Magister, f 22 / 9 » 643, 42 Aar gl., efterladende 
Hustru og 10 B0rn „in luctu et squalore". 

w Marine , levede endnu 1685. 

55. Oluf Jensen Nestelso eller Fax0, formodentlig S. af Jens 
Nielsen, Sognepr. for Nestels0 og Mogenstrup; blev 7/ 5 
1626 ordineret til Sognepr. for Finderup i Sjselland, f Ya 
1647. Optagen paa Herlufsholm l6 / 1615. 

56. Jorgen Andersen Bnrhius. 

57. Freclerik Poulsen Schaudorpk, f. omtr. 1602; varPraest 
i S0fvestad i Skaane i 29 Aar, f 2 /i 1659; Magister. Han 
ber0mmes for grundig Lserdoni og havde saa stor Inter- 
esse for Skolevsesenet, at han drev en Privatskole, som 
optog mere Tid, end den burde. Broder til Nr. 35, Mor- 
broder til Nr. 122. 

co Dorothea Rasmusdatter, f 1667. 

1622. 

58. Spren Thomsen. 

59. Hans Nielsen Medelfar, fra Middelfart, blev 1625 Sognepr. 
i Hvellinge og Fnglie i Skaane, 1635 Provst i Skytts 
Herred, Magister 1637. Ved Bispevisitatsen 1627 var Ung- 
dommen ikke godt undervist , ellers alt i god Orden. 
f 1645. 

1623. 

60. Niels Villadsen, fra Avers i, kom til Herlufsholm 2 % 1614. 

61. Hartvig Pedersen, fra Kolding. 

62. Hans (Johannes) Mortensen, fra Karrebsek, 20 63. Hans Jensen Klyne, formodentlig S. af Jens Klyne, 
Sognepr. paa Herlufsholm ; blev 14 / 10 1629 ordineret til 
pers. Kapellan ssteds., 1631 Sognepr. forPraest0 og Skib- 
binge, f eller forflyttet 1638. 1624. 

64. Einert Hansen, fra Kj0benhavn, kom til Herlufsholm 
V. 1617. 

65. Niels Chrlstensen Solgaard, (Solarius), f. 1603, blev Rektor 
i Nykj0bing p. F. 19 / 6 1628 til M / n 1630, ordineret til 
resid. Kapellan i Nykj0bing og Systofte e / 9 1630, Sognepr. 
for N0rre Alslev 1633, f 1648. 

Vistnok gift med en Datter af Sognepr. Hans Mule 
i Stokkemarke og Margrethe Bruun. 

66. Peder Chrlstensen Bayelse ; maaske den Peder Christen- 
sen, som 1637 blev Sognekapellan forKJ0ge og 01semagle, 
t 1671. 

1 co Vendel ...... f 1668. 

2 & 26 / n 1668 Barbara Brochmann, S0ster til Nr. 
152, 163, 219 og 220. Hun 2 go Eftermanden Mads Han- 
sen, og f 1690. Rektor: M. Niels Ponlsen Schandorph. 

67. Bernt Pedersen Hvass, fra Mariager, blev 6 /g 1634indsat 
til Sognepr. for Arrie og H0rk6piDge i Lunds Stift; 1661 
opgav han Embedet, men da hans Eftermand snart d0de, 
indtraadte H. igjen i Kaldet mod at antage en Kapellan ; 
t 26 Aa 1663 i sit 58 Aar. 

go Kirstine Mikkelsdatter. 

68. Jorgen Poulsen, fra Skaane. 

69. Hans (Johannes) S0rensen 9 fra Holding. 31 70. Hans (Johannes) Clausen Rhuinan, formodentlig S0n af 
Claus Hansen R., Sognepr. i Lille Lyngby (f 1619.) 

1«85. 
Ingen. 

Rektor: M. Christopher Christensen Holbsk. 

1626. 

71. Gregers Hansen Toxvserd, uden Tvivl S. af Haas Jensen 
Tybicius, Sognepr. i Toxvaerd ; blev M / 9 1632 ordineret til 
pers. Kapellan for Nordrup og Farringl0se, % 1633 Sognepr. 
ssteds., f 1648. Hvis han er S. af Praesten i Toxvawd, er 
han altsaa Broder til Nr. 180. 

12. Akasverus Payngk, f. i Husum 28 / 6 1608. Foraeldre : 
Dr. Peder Theodorsen P., Christian IV's Kymikus (adlet 

afKejser Rudolph 21 / 10 1602), og Kathrine Rejste 

udenlands for at studere Kemi . og Medicin ; paa Rejsen 
gik han og Broderen Christian oyer til Katholicismen, 
men vendte atter tilbage til Protestantismen ; 1645 Dr. 
med. i Gr0ningen, hvorefter han praktiserede som Laege 
i Husum og Kj0benhavn og blev Hofmedikus hos Frederik 
IH; f 13 / 6 1667. Han skalhave vaeret en af sin Tids dyg- 
tigste Laeger. 

og Kirsten Tidemandsdatter Dalbj, f 12 / l 1685. 
Hun aegtede senere Ulrik Luft,' Christian V's Hofnar, som 
blev Danmarks f0rste og sidste Markgreve */ 7 1684, 

f 6 /l2 8 - Aaf - 

73. Peder Pedersen CUmensis. 

Rektor: M. Vichman Hasebart 

74. Hans (Johannes) Jacobsen Hindskolm. 

75. Hans Jorgensen Hammer, f. omtr. 1605. Foraeldre: J0r- 22 gen Lauritsen, Sognepr. for Hammer og Lundby, og Abel 
Thomasdatter; blev 2J / 6 1640 adjungeret Sognepraesten i 
F0rslev med Sukcessionsret, 1656 Sognepr., omtr. 1677 
Provst i 0ster Flakkebjerg Herred, var Magister, f 1691? 
Broder til Nr. 84. 

go 27 / 7 1645 Margrethe Frederiksdatter, vistnok 
Datter af M. Frederik Klyne, Sognepr. i Vindinge og Fiu- 
rendal, og Lisbeth Andersdatter. 

76. Jons Andersen Beeske, fra Stubbekj0bing, S. af Anders 
Jensen B., Sognepr. for Stubbekjobing og Maglebrsende 
(t 1627). 

77. Samuel Rasmussen. 

78. Jens Po ul sen Winding, f. i Vindinge (nu Kvislemark) 1 / s 
1609. Foraeldre: M. Poul Jensen Colding, Herlufsholms 
dygtige Forstander, og Johanne Pedersdatter. Han rejste 
i Tydskland, Holland, England og Polen 1630—35, blev 
6 / n 1635 Lektor og Professor i Theologi ved Odense 
Gymnasium samt Sognepr. i Aasum, Magister l6 / 6 1637, 
t 21 / 6 1655. Broder til Nr. 98 og 99. 

co 28 / 8 1636 Karen Bruun, Enke efter Stiftsskriver 
Peder Rasmussen Balslev ; Datter af Jens B., Borgmester 
i Odense, og Maren Bang. 

79. Mans (Johannes) Ckristopkersen, fra Roeskilde. 

1627. 

80. Elias Winstrup. Forseldre: Dr. theol. Peder Jensen W., 
Biskop over Sjsellands Stift, og Anna Eisenberg. Han drog 
udenlands og d0de i Kj0benhavn i Maj 1633 kort efter sin 
Hjemkomst. Svoger til Nr. 4 og 50. 

81. Morten Chrlstensen Soholte, S. af Christen Jensen, 
Sognepr. i Roholte. Han blev 2 */ 6 1630 Sognepr. for S0n- 
derup og Nordrup, f omtr. 1655. 

82. Anders Bndius, fra Kj0benhavn. * 

83. Matthias Hansen Lund, f. i Skjelsk0r 2 / 6 1602; S. af M. as Hans L., Provst, Sognepr. i Magleby ved Skjelsk0r. Han 
blev 16 ' 2 1633 ordineret til pers. Kapellan i Magleby hos 
Faderen; da denne d0de 1641, blev hail mserkelig nok 
ikke hans Efberf0lger, saa han var uden Embede; ban tog 
derfor en Kone, som kunde ernasre ham ved Handel, me- 
dens han selv assisterede Prsesterne i Egnen; { 7 1661 
blev han Sognepr. paa Aggers0 og Om0, f <5 / 12 1693. 

1 go Bodil Frendes, en Kj0bmandseuke i Skjelsk0r. 

2 72 

84. Lanrits Jorgeusen Hammer, ordineret 15 / t 1641 (den- 
gang 32 Aar gl.) til Sognepr. i Sor0, 1651 Sognepr. for 
Lynge og Broby, f '% 1668. Broder til Nr. 75. 

go Elisabeth Knopff, f. 1624, Euke efter Forman- 
den Soren Hansen Guus0 og 3 co Efterrnanden Anders 
Christensen Schytte. Hun er S0ster til Nr. 165. 

85. Laurlts Jorgensen Slimming. 

1638. 
I n g c n. 

1629. 

Iiigen. Rektor: M. Lanrits Pedersen Thora. 

1630. 

86. Christen Madsen Tansan, S. af Mads Poulsen i Kjoben- 
havn, kom til Skolen Juni 1628. Han blev Magister % 
1635, ordineret til Sognepr. for Lyderslev og Fr0slev 17 / n 
1635, Slotsprsest i Kjebenhavn 1640, Sognepr. for Kj0ge 
og 01semagle 3 / 2 1643, ordineret til Biskop i Stavanger 
% 1661, Dr. theol. bullatus 1668, f 1680. Han var meget 
yndet ved Hove, hvorfor han 7 / 6 1671 maatte deltage i 
Kongens Salving. Fader til Nr. 283 og 290. 24 

1 co Anna Jaeger, Datter af M. Glaus Hansen J., 
Sognepr. for Taarnby. 

2 oo iEj0ge 9S0nd. efter Trinit. 1650 Me tte Hans- 
datter. 

87. Niels Nelansen, kom til Herlufsholm i Maj 1628. S. af 
Nelaus (eller Menelaus) Poulsen Nsestved, Slotspr. i Kj0- 
benhavn (f 1626), og Maren Jensdatter. 

88. Jakob Pedersen Munch. 

89. Jergen Jensen VallensYed, S. af Degnen i Vallensved, 
blev 27 / 8 1632 Sognekapellan i Ringsted. 

90. Christen Andersen, fra Kj0benhavn. 

91. Simon Christensen Torsler, f. omtr. 1613; maaske S. af 
Christen Vestesen Ingberg, Sognepr. for Torslev og Len- 
dum; blev 17 / 12 1643 ordineret til pers. Kapellan i S0rby- 
magle og Kirkerup, Sognepr. ssteds. u / 7 1644, f eller 
forflyttet omtrent 1645. 

92. Niels Jaeobsen Egesborg, S. af Jacob Nielsen, Sognepr. 
for 0ster Egesborg, kom til Herlufsholm Februar 1629 ; 
han blev ao / n 1636 ordineret til Kapellan i Helnses i Fyen, 
afsat 1639 paa Grund af utilladeligt Forhold til sin 
Tjenestepige. 

93. Arndt Andersen, fra Naestved. 

94. Niels Poulsen Leirskor, sikkert S. af Poul Nielsen, 
Sognepr. for Leirskov og Jordrup, blev 16 / 6 1643 ordineret 
til Sognepr. for S0nder Omme og Houen, f 1658. 

95. Claus Pop, S. af Poul P. i Aalborg. 

96. Poul Hansen Getzor, f. 1607 i Skjelby paa Falster, S. af 
Hans Poulsen, Sognepr. for Skjelby og Gjeddesby, var f0rst 
nederste H0rer i Nykj0bing p. F. og blev 1635 Sognepr. 
i Gundslev. 

97. Thomas Christensen* 

mi 

Ingen* 25 

Rektor: M. Jacob Pedersen Spieldernp. 

1632. 

98. Rasmus Poulsen Winding, f. i Vindinge l9 / 3 1615, blev 
1635 Vicerektor i Slangerup, s. A. H0rer ved Kj0benhavns 
Skole, rejste 1638 udenlands, kom hjem 1640 og blev 
Rektor i Sor0, Magister 1641, nedlagde 1646 sit Embede 
og blev 1648 Professor i Grsesk ved Universitetet, 1661 
Prof, i Historie og Geografi, 1660 Assessor i Kancelli- 
kollegiet og H0J ester et, 1670 Referendarius i H0jesteret, 
1679 Kancelliraad, 1680 Justitsraad, 1684 Etatsraad, f V, 
8. Aar. Han var en velbegavet Mand og har stor Andel 
i Udarbejdeken af Christian V's Lov. Broder til Nr. 
78 og 99. 

1 cd 15 / 7 1649 Margrethe Fincke, f % 1650 > Da t- 
ter af Nr. 7. 

2 ui Ingeborg Jacobseus, f. 1635, f 1702, Datter 
af Dr. Jacob Madsen, Biskop i Aarhus, og Anna Bartholin, 
S0ster til Nr. 187, 189 og 197, S0sterdatter af Nr. 7. 

(Se: S. Jonason, Etatsraad Rasmus Windings Liv og Levnet, 
Kj0benhavn 1684.) 

99. Peder Poulsen Winding, rejste udenlands. Broder til 
Nr. 78 og 98. 

100. Christen Hansen Leegaard, havde f0rst gaaet i Holstebro 
Skole; han blev Livlsege hos Frederik III, f 1662. 

(Se: Bartholin: Medicina Danorum domestica, p. 367; Epist. 
med. Ill p. 438. Pontoppidans Atlas V., S. 800.) 

101. Christen Christensen Odstadius. 

102. Christen Pedersen, S. af Peder Christensen, Sognepr. for 
Lerup og Tranum i Jylland. 

1633. 

103. Jacob Jensen, S. af Jens Jensen Farum, Sognepr. i Hel- 
singe og Valdby. 26 104. Laurits Nielsen, fra Nae&tved. 

105. Valentin Hansen Merkel, fra Kj0benhavn, f. bmtr. 1615, 
blev V 4 1640 ordineret til Sognepr. i Kongens Lyngby, be- 
graven 14 / 12 1684. 

1 cc Anna Hansdatter, begr. 3 % 1657. 

2 cfc S0ndagen judicate 1658 Anna Larsdatter, 
treesteenke fra 01stykke, f. omtr. 1614, f i Hj0rlunde 
Vi« 1693. 

106. Rasmus Hoffgard, f. Y 4 1614. Foraeldre: Rasmus Mor- 
tensen og Christine Knudsdatter. Han gik f0rst i Hel- 
singborg og Laholm Skoler, studerede i Kjobenhavn, 
Sor0 og Konigsberg 7 Aar, blev 1639 Rektori Helsingborg, 
M agister 1641, Sognepr. i Kropp og Morarp 1642, Provst 
over Luggude og S0nder Aabo Herreder 1650; han var 
en god latinsk Poet. 

cp Dorothea Munthe, Datter af Arnold Hansen M. 
og Dorothea Svanning. Hun bevirkede ved List Helsing- 
borg Slots Overgivelse til de Danske 27 / x 1678, hvorfor 
hun med sin Mand maatte flygte til Danmark, hvor han, 
mod hvis Villie og Vidende hiin havde han diet, d0de 
af Sorg. 

107. Morten Jacobsen, kom til Herlufsholm April 1632, S. af 
Jacob Jensen Thisted, Eapellan i Helsingborg. 

108. Peder Irersen Munck; Foraeldre: Iver Poulsen, Borg- 
mester i Kj0benhavn, og Karen Munck. Han rejste som 
Student udenlands (immatrikuleret i Padua 17 / 3 1640), tog 
1641 Magistergraden iKj0benhavri, blev 10 / 7 1644 vedLod- 
trsekning Sognepr. til Kirken udenfor N0rreport i Kj0benhavn 
og Hvidovre, f 5 / 8 1654. Hans Embede var kun ringe, og han 
klagede ofte over, at han ikke havde Folk nok i sit Sogn. 

cc Cathrine , Enke efter Peder Nielsen 

Ssebye (f 1629) og vistnok ogsaa efter Peder Nielsen 
Slagelse (f 1644), Munck's Formsend. 

(Se: Ny kirkehist. Saml. I S. 372-^8.) 

109. Christen Christensen Trane, fra Norge. 27 1634. 

110. Seren Madsen Tragaard, fra Kj0benhavn, kom i Skolen 
Vn 1628. Broder til Nr. 117. 

111. Anders Albertsen, fra Skjelsk0r, blev Magister 1643. 

112. Iver Scholler*), f. 1611, kom til Herlufsholm Juni 1630. 
Forseldre: Caspar Christophersen S., til Gj0lm0 i Norge, 
og Ellen Christensdatter Jyde. Han blev Borginester, 
f 1695. Faetter til Nr. 156. 

go Anne Pedersea, f. 1604, f 1669, Datter af 
Rasmus P. 

113. Dines Christensen, fra Kj0benhavn. 

114. Arnold de Fine, f. i Helsingborg 1614. Forseldre: Provst 
M. Johannes de F., Sognepr. i Helsingborg, og Kirstine 
Knudsdatter. Han blev 1637 Konrektor og 1639 Rektor 
i Bergen, s. Aar Magister, 1663 Lektor theol. og Praest til 
Fan0, fik 29 / 7 1667 Exspektancebrev paa den f0rste ledige 
Bispestol i Norge mod at fortssette sin norske Kr0nike paa 
Latin, fik u / 7 1671 Exspektance paa Throndhjems Bispestol 
mod at gj0re sin Kr0nike fserdig i 2 Aar, 25 / 3 1672 ordineret 
til Biskop i Throndhjem, f pludselig i Kirken 6 / u s - Aar. 
Hans historiske Arbejder ere tabte, men dette Tab, siger 
Suhm, har den lserde Verden vel ej stor Aarsag at be- 
klage, siden han ej besad nogen sund Kritik. (Ny Danske 
Mag. Ill S. 41 f.) Broder til Nr. 239, Morbroder til Nr. 
285 og 299. 

co Maria Hofmann, fra Bergen. 

115. Hans Pedersen Sporaand. 

116. Poul Nielsen Friis. 

117. Hans Madsen Triegaard, kom til Herlufsholm 4 /u 1628. 
Broder til Nr. 110. 

118. Jacob Holm; Forseldre . Th0ger Jacobsen H., Sognepr. i 
Skyum og H0rdum, og Mette Christophersdatter Bang. *) Hans Rejsebog (Philotheca), indeholdende Mindeord fra 73 Di- 
sciple paa Herlufsholm 1634, fi tides paa det kongl. Bibliothek;, 28 Da han ikke blev funden dygtig nok ved Universitetet, 
rejste han til Rostock, hvor han deponerede; senere koin 
han tilbage og blev i Haab om bedre Flid antagen ved 
Universitetet. 

119. Jesper Chrlstensen Ondlese, S. af Christen Hansen Wium, 
Sognepr. i Ondl0se og S0ndersted, blev H0rer i Kj0ben- 
havn omtr. 1627, 2den resid. Kapellan ved vor Frue Kirke 
i Kj0benhavn 1640, 0verste Kapellan 1644, f omtr. 1645. 
Broder til Nr. 164, Svoger til Nr. 179. 

1635. 

120. Thue Mortensen Nykjebing, S. af Morten Christensen i 
Nykj0bing i Odsherred, blev 2 % 1641 ordineret til Sognepr. 
for Tostrup og Uggel0se, f 26 / 9 1^57. Broder til Nr. 130. 

1 co Maren 

2 oo 2 / 5 1655 Thale Plum, f. i KJ0benhavn 1631, f 6 / 10 
1657, Datter af Nr. 4. 

121. Christen Brnnow. 

122. Poul Bhie, f. omtr. 1615. Foraeldre: M. Adser Chri- 
stensen B. *), Sognepr. for Bjerregrav, Aalum og Tanum, og 
Karen Poulsdatter Schandorph, S0ster til Nr. 35 og 57. 

Han var H0rer i Kj0benhavns Skole, da han 6 / 5 1640 
tog Bakkalavrgraden, blev 22 / 10 1641 (26 Aar gl.) Sognepr. 
i Qverrestad og Smedstorp i Lunds Stift, f ai / 3 1644. 

cp 1642 Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f 1667, 
2 w Eftermanden Isak Pedersen (f 1655) og 3 w 16 / 6 
1656 dennes Eftermand Niels Poulsen Praell. 

123. Jtfrgen Eilertseu, f. i Vordingborg 18 / n 1616. Foraeldre: 
Eilert Jacobs en, Borgmester og Tolder i Vordingborg, og 
Margrethe Pedersdatter. Han gik f0rst i sin F0debyes 
Skole, rejste udenlands 1638 — 40, blev % 1641 Konrektor *) Ahasverus Ghristiani Melis88eu8 opholdt sig 1608 i Wittenberg. 
(Giellerup: J. D. Jersio, S. 35.) 29 ved Latinskolen i Kj0benhavn, Y 6 s. Aar Magister, B / 10 1646 
Rektor i Kj0benhavn, 1 654 tillige Professor literarum huma- 
niorum ved Universitetet, senere Professor i Mathematik. 
Under bans Rektorat udstod han paa Grund af Belej- 
ringen mange Besvaerligheder, som han omtaler i nogle 
Optegnelser, der ere trykte i Metropolitanskolens Program 
for 1815. 1672 afstod han Rektoratet til M. Henrik 
Bornemann og d0de 22 / 9 1686. Sit Bibliothek paa 1409 
B0ger testamenterede han Walkendorflfs Kollegium. 

oq n / 10 1646 Kirstine Bang, f. 28 / 4 1612, f 22 / 7 1654. 
, Foraeldre: Jens Nielsen B., Sognepr. i Fleml0se, og Eline 
Jensdatter. Af deres 4 B0rn levede en Datter, som blev 
gift med Baron Didrik Fiuren. 

124. Jacob Rltz eller Skotte; Foraeldre: Albert Albertsen 

R., f0dt i Montrose i Skotland, boede i Nykj0bing p. F., 

og Birgitte Andersdatter. Han blev 1638 H0rer i Stubbe- 

kjebing, 1649 Rektor, afsat i Sommeren 1653 af Biskoppen 

formedelst nogle satiriskc Vers, han havde ladet trykke i 

Liibeck. Han siges senere at vsere bleven Praest i Norge. 

Broder til Nr. 132. 

i 

125. Rasmus J0rgensen fflunck, f. i Kj0benhavn omtr. 1615, 
blev 29 / 9 1643 ordineret til pers. Kapellan i Asminder0d 
og Gr0nholt, % 1646 Sognepr. ssteds., f 1661. Han skal 
have sergret sig ihjel over, at en Pige, som han havde 
slaaet paa Munden i Skriftestolen, rejste til Bispen for 
at klage. 

aiMargretheQuist, f 1670, Datter af hans For- 
mand Frederik J0rgensen Q. 

126. Christen Jespersen, S. af Jesper Christensen, Sognepr. 
i Munke Bjergby og Bromme (f 1637.) Broder til Nr. 146. 

Rektor: M. Johan Didriksen Bartsker. 

127. Mads Hanseu 9 f. 1613, S. af Hans Madsen, Sognepr. for 
Taars paa Laaland. Han blev 27 / 12 1639 Sognepr. i F*- 30 

• 

derens Kald, f 18 / a 1660. „Under Svenskekrigen blev han 
engang tampet af de Svenske, fordi han paa Praedike- 
8tolen kaldte dem hovedl0se Kroppe." 

1 a> 

2 GoKirstine Tisdorph, som2 ca EfbermaDden Hans 
Frandsen. Foraeldre: M. Henrik Mikkelsen T., Sognepr. 
ved St. Hans Kirke i Odense, og Margrethe Hegelund, 
Datter af Biskop Peder H. i Ribe. 

128. Jens Mogensen Hosnni, f. 30 / u 1616. Foraeldre: Mogens 
Jensen, Sognepr. i Haasum og Ramsing, og Mette Jens- 
datter Bloch. 1645 blev han pers. Kapellan i Landet og 
Bregninge, 1649 Sognepr. ssteds., 1657 Provst i Sunds 
Herred, f 25 / 10 1679. Bedstefader til Nr. 401, 402, 426 
og 427. Se Nr. 471 Noten. 

co Karen Mogensdatter, f. 25 / 5 1624, f * S0nder 
Broby Praestegaard 26 / 8 1684, Datter af Mogens Hansen, 
Sognepr. i Kvserndrup, og Maren Achthon. Hun 1 w Ho- 
sums Fprmand Peder Sorensen Aarhus (f 1649). 

129. Hans Nielsen N»stved. 

130. Christen Hortensen Nykj0bing, Broder til Nr. 120. 

131. Hans Pedersen Kysc, S. af M. Peder K., kom til Her- 
lufsholm November 1632. 

132. Thomas Ritz, f. 1613, blev 1652 Kapellan i Halsted. 
Broder til Nr. 124. 1636. 

133. Axel Andersen Bredal, var 1642 H0rer i Nykj0bing p. F. 

134. Henrik Jaeobsen Fyren (Fyrenius.) 

135. Hans Madsen Husvig, en Borgers0n fra Kj0benhavn, f. 
1619, rejste udenlands, var 6 / B 1640, da han blev Bakka- 
lavr, H0rer ved Kj0benhavns Skole, blev 2 % 1645 Magister, 
s. Aar 2l / ia ordineret til Sognepr. i Hiller0d og Slotspraest 
paa Frederiksborg , 1668 Provst i Lynge-Frederiksborg Herred, f 1670. Broder til Nr. 183. Stedfader til Nr. 
188*8 Hustru. 

1 en Else Riber eller Svane, Enke efter M. Laurits 
Clementin, Sognepr. i Veile (f 1623) og efter kgl. Konfes- 
sionarius, Dr. Christen Jensen (f 1635), Datter af Hans 
Riber, Borgmester i Horsens, og Anne Svane (Datter af Hi- 
storieskriveren M. Hans Svaning). — Hun var S0ster til 
jErkebiskop Hans Svane og Moster til Nr. 207 og 217. 

2 en 1653 Margrethe Paulin, Datter af Iver P., 
Enke efter Fiskemester Niels Olufsen Munck (f 1652). 

3 go 1667 Maria Schumacher, f. 1642, f 1706; 
Foraeldre: Vinhandler Joachim S. i Kj0benhavn og Marie 
Motzfeld. Hun var altsaa S0ster til Griifenfeld, S0dskende- 
barn til Nr. 288. Hun 2 go 24 / 7 1671 M. Oluf Torm, Hus- 
vigs Eftermand. 

136. Hannibal Chrlstensen, kom til Herlufsholm Juli 1631, 
S. af Christen Schriver i Br0lund i Jylland (Holm si and). 

137. Hans Hadsen Tausen, f. omtr. 1616, S. afMathis Hansen 
i Kj0benhavn, kom til Herlufsholm Septbr. 1634, blev 29 / 4 
1643 ordineret til pers. Kapellan i Birker0d, Sognepraest 
i Finderup paa Sjaelland u / 2 1647, f 27 A 2 ™8Q. 

138. Christen Arreboe; Foraeldre: M. Anders Christensen A., 
Sognepr. i Vordingborg, „den danske Digtekunsts Fader", 
og Else J0rgensdatter. Han kom til Herlufsholm 4 / n 
1628, blev pers. Kapellan i Nebbelunde og Sseddinge 1640, 
senere Sognepr. ssteds., f 1680. Han har indlagt sig For- 
tjeneste ved at udgive sin Faders Skrifter. Fsetter til 
Nr. 196. 

1 go 

2 en Cathrine Fohlmann. 

139. Thomas Pedcrsen Belling, S. af Hr. Peder, Sognepr. for 
Boiling og Sseding, blev 12 / 5 1653 ordineret til pers. Ka- 
pellan hos Faderen, 1654 Sognepr. forT0rring ogHeldum; 
han var dygtig og nidkjser, men havde mange Fjender, 
hvem det engang lykkedes at faa ham til at begaa en aa grov Fejl ved Uddelingen af Nadveren, hvorfor han blev 
afsat 18 / 12 1664. (Wiborg.) 1637. 

140. Breide Pedersen O'elstrup, formodenlig S. af Professor 
Peder 6. i Kj0benhavn og Else Pedersdatter ; kom til 
Herlufsholm November 1631. 

141. Peder KorBtzen Borup, blev 27 / s 1G44 ordineret til 
pers. Kapellan i Vollerslev og Gj0rslev, Sognepr. for 
Nordrup og Farringtese 7 / 3 1648, f omtr. 1664. Broder 
til Nr. 157. 

142. Peder Pedersen Gad*), blev u / x 1645 Sognepr. for Aversi 
og Testrup, f 1650. Uden Tvivl Broder til Nr. 228. 

143. Christopher Hansen Nyborg, f. omtr. 1617,* kom til Her- 
lufsholm Novbr. 1630, blev 14 / 7 1644 ordineret til Sognepr. 
for Skj0rpinge og Faardrup, f 1676. 

144. Jacob Clausen, f. >2r> / 4 1619 paaRogsgaard i VestenskovSogn. 
Foraeldre: Claus Andersen, Bidefoged paa S0llestedgaard og 
Budbjerggaard, .senere Herredsfoged i Laalands S0nder- 
herred, og Mette Jacobsdatter. Han kom i Novbr. 1632 
til Herlufsholm, blev 17 / 8 1640 H0rer i Slagelse Skole, 
cand. theol. 21 / 3 1640 Gaud.), **! x 1642 ordineret til pers. 
Kapellan i Slagelse, 31 / 7 1642 Sognepr. for Errindlev og 
Olstrup, 1658 Provst i Fuglse Herred, blev ved Juletid 
1668 syg, f 7 5 1669. 

1 co 29 / 3 1643 Anna J0rgensda tter, fl644, Datter 
af Formanden J0rgen Pedersen Falentin og Anna Hans- 
datter. 

2 oo l3 / 10 1644 Vibeke Bang, f 9 / n 1659, Enke efter *) En Broder til ham, Erik Pedersen Gad f som Discipel paa Herlufs- 
holm l8 |, 1635. (Sch0llers Philotheca.) Fader til dem er maaske 
en Ridefoged Peder Gad, som var paa Herlufsholm 3 | 9 1644 at 
tale med Forstanderen. 33 Sognepr. Rasmus Rasmussen Kj0ring i Veileby, Datter af 
ProYst Jens Eriksen B, i Sandby. 

3 co 2 % 1661 Ide Jensdatter, f 16 /io 1664, Enke 
efter Raadmand Hans Madsen i Nakskov. 

(Se: Kirkehist. Saml. II S. 192 fg.) 

145. Rasmus Serensen, fra Kj0benhavn. 

146. Henrik Jesperseu, kom til Herlufsholm Novbr. 1629, blev 
Rektor i Ringsted 17 / 7 1645, Sognepr. for Tybjerg 1648, 
Broder til Nr. 126. 

147. Hans Obel, kom til Herlufsholm Juli 1634. Foroldre : 
M. J0rgen Pedersen 0., Sognepr. for Skanderborg, Skan- 
derup og Stilling, og Anna Eriksdatter. Broder til Nr. 185. 

148. Hans (Johannes) Andersen Nftstved. 

149. Gabriel Ckrlstophersen, fra Saxkj0bing, f. 1616, kom til 
Herlufsholm Februar 1631, blev 1648 Sognepr. for Blsere 
og Eidrup, 1658 Provst i Aars Herred, f 1679. 

w 

150. Mogens Pedersen Skou, fra Randers, kom til Herlufs- 
holm Maj 1631, blev Borgmester i Randers. 

co 1659 Mette A and, f 1666, 44 Aar gl. Foraeldre: 
Axel A., kgl. Forvalter over Dronningborg, og Karen, Borg- 
mester Niels Jacobsens Datter i Randers. 

151. Frants Nielsen Brun, f. 1616, blev 12 / 6 1644 ordineret til 
Sognepr. for Gundslev paa Falster, Provst i N0rre Herred 
a % 1670, f 1692. S0n af Nr. 15. 

1 go Maren , f 1679. 

2 co % 1680 Inger Fr ederiksdatter, f i Lille 
Brsende Decbr. 1729. Foraeldre: Frederik Madsen, Sognepr. 
for Kippinge og Brarup, og Margrethe Nielsdatter. 

152. Rasmus Broehmann, f. 8 /s 1619. Foraeldre: Envold 

Rasmussen B., Borgmester i Ej0ge, og Margrethe Ras- 

musdatter. Han kom i Juni 1633 til Herlufsholm, rejste 

1640 udenlands, kom hjem 1644, blev 13 / 6 1645 indsat til 

Rektor paa Herlufsholm, i April 1646 Prof, eloquentise 

4 34 

ved Universitetet, 1647 Magister, 1661 Assessor i Hejeste- 
ret, t l 7e 1662 « Broders0n af Nr. 3, 19 og 26. Broder 
til Nr. 163, 219 og 220. 

ro Y 6 1647 Bodil Ravn, Datter af Mads R., kgl. 
Tolder og Borgmester i Kj0ge ; hun 2 go Major Blest. 

153. Jacob Bendixen, fra Helsingborg, koin til Herlufsholm 
August 1633, blev 97 /i 9 164& efter sin Udenlandsrejse 
0verste Kapellan ved St. Nicolai Kirke i Kj0benhavn, f 
omtr. 1659. 

1638. 

154. Foul Hansen, fra Kj0betohavn, kom i Skolen Juni 1632. 

155. Peder Rogert, S. af Borgmester Willum Andersen R. i 
Nykj0bing p. F. Broder til Nr. 205. 

156. Iver SchOUer, f. i Throndhjem 1618. Foraeldre : Eiler 
Christophersen S., Forvalter over Bakke Klosters Gods, 
og Maren Christophersdatter. Han kom i Skolen Marts 
1633, blev 1655 Lector philosophise og Eanonikus ved 
Roeskilde Gymnasium, f ll / 9 1658. Fatter til Nr. 112. 

oo omiv. 1654 Ellen Randnlph, f. 2 / n 1635, f 1705. 
Foraeldre : M. Envold Nielsen R., Domprovst og Sognepr. i 
Roeskilde, og Bente Rasmusdattet. — Hun 2 go M. Eskild 
Lauritsen Dalhus, Lector theol. i Roeskilde (f 1688). 

157. Hans Korfltzen Borup, blev 1644 eller 1645 Sognepr. i 
Trelleborg og Maglarp i Lunds Stift, f 3 / 8 1674. Broder 
til Nr. 141. 

go 

158. Laurits Hikkelsen, kom i Skolen Marts 1631. 

159. Christopher Knudsen, fra Helsing0r. 

160. Torkil Andersen. 

161. Stfren Jgrgensen, kom til Herlufsholm Decbr. 1631. 

162. Poul Stfrensen VeUe, blev 1654 ordineret til Sogne- 
kapellan i Middelfart og Eauslunde, vistnok f 1669, da 
hans Eftermand kom dette Aar. a$ go Johanne Monrad, Enke efter Fortnanden Jens 
Nielsen Ore (f 1654), Datter af M. Johannes Davidsen M., 
Sognepr. i Kettinge, og Anna Johansdatter Voget. 

163. Hans Brochmann, f. i Kjege 16 / 4 1621, kom til Herlufs- 
holm Juni 1633, studerede i England 1642—5, Magister i 
Canterbury 1642, blev 1649 Sognepr. ved St. Nicolai 
Kirke i Kj0benhavn, tog 15 / 4 1660 sin Afsked „for Svag- 
heds Skyld" (Bircherods Dagb.), blev 6 / 5 s. Aar Prof, 
theol. ved Universitetet, men blev strax Biskop i Aarhus, 
ordineret 22 / 7 s. Aar, f 3 / 3 1664. Broder til Nr. 152, 219 
og 220; Svigerfader til Nr. 298. 

co i England Anne Laurence de la Ford, Datter 
af en Baronet. 

164. Hans Christcnsen Ontillese, blev 21 / 12 1642 pers. Kapellan 
i N0rre Jernl0se og Kvandl0se, 2 / n 1645 adjungeret Sogne- 
prsesten i Spjellerup og Smerup med Sukcessionsret, 23 / 9 
1646 Sognepr. ved Formandens D0d, f omtr. 1656. Bro- 
der til Nr. 119, Svoger til Nr. 179. 

165. Christopher Knopff; Foraeldre: Hieronymus Christopher- 
sen K., Sognepr. for Alsted og Fjenneslev, og Elisabeth 
Nielsdatter; han kom til Herlufsholm Januar 1630, tog 
1642 Bakkalavrgraden, blqv 1646 Jnformator i Sor0, f i 
Alslev 1652. Svoger til IjTjr. 84. 

166. Oluf thmdersen ; Foraeldre: G under Olufsen i T0nsberg 

i Norge og Karen ; han kom til Herlufsholm 

Juli 1634. 1639. 

167. Silas psentoerg, kom til Herlufsholm Decbr. 1633. For- 
saldre: M. EJias Eliesen E., Sognepr. for Besser og Onsbjerg 
paa.Sai9S0, Pjrovst, og Ana* Jensdatter. Han blev 24 / 3 1647 
ordineret til Slotspraest paa Antvortskov, Magister s. Aar, 
2 % *SW adjwgeret Sogn^preesten i Kallundborg med 36 

Sukcessionsret, 4 / 7 8 - Aar virkl. Sognepr., senere Provst i 
Arts Herred, f 5 / 8 1660. Broder til Nr. 216. 

168. Hans Ra&mnssen, kom i Skolen Juli 1633; Foraeldre 
Provst M. Rasmus Svendsen, Soguepr. i Faxe, og Bar- 
bara Pedersdatter. Han blev 2<5 / 5 1647 Magister, i Januar 
1648 Vicerektor i Helsing0r, 10 / 5 s. Aar Rektor, f 23 / 3 1674. 

169. Soreu Holgersen, S. af Holger Oabrielsen, Sognepr. i 
Hylke i Jylland. 

170. Peter Johansen, fra Kjerteminde, kom i Skolen i August 
1633; skriver sig i Schellers Philotheca „Hovius". 

171. CI a us Peder sen, kom i Skolen Juni 1634. 

172. Christen Madsen Ocrsonius, kom i Skolen Marts 1638, 
S. af Mads Christensen, Sognepr. for K0pinge og Lyngsj0 
ved Christiansstad. Han blev 27 / 6 1650 ordineret til Sognepr. 

4 

i S0lvesborg, blev (vistnok 1677) Provst i Listers og Brsekne 
Herreder, f 17 / 9 1693. Hans Maade at skrive paa var h0jst 
original; saaledes slutter han et Embedsbrev til Biskop- 
pen : „Dhet skole wara migh en stor hugnad dher iagh finge 
fornemma Ed. H0gw. med H0gdygdesamme Fru Biscop- 
innan wara wedh naghon godh helsan, hwarom iagh 
alltijdh i dhet himmelska cancelli skall inleggia mine 
odmiuke Supplicatzer och jagh sluteligen befaller Eder 
begge dhen himmelska Medico." 

co Elisabeth Stobseus, levede 1706. Forseldre: Jens 

Lauritsen, Sognepr. i Norby og Sandby, og 

Christophersdatter. 

173. Jacob Pcdersen, kom til Herlufsholm October 1632. S0n 
af en Prsest i Skaane, vistnok Peder Olsen i Araslof. 

174. Jacob Bing, kom i Skolen Novbr. 1636. Foraeldre: Peder 
B. og Anna Hansdatter. Han var f0dt i Odense, blev Ma- 
gister 1643, Rektor i Lund og vistnok tillige Sognepr. i 
Fjelie 1649—53, f 1654. Biskop Winstrup kalder ham: 
„homo indefessi laboris, summse dexteritatis et probitatis." 

175. Jens Olufsen Norbagge. 

176. Soren TorkUsen, S. af Torkil Jensen i Horsens, kom i 37 Skolen Juni 1635, f. 1618, blev % 1641 pers. Kapellan i 
Alleslev, 3 % 1643 Sognepr. ssteds., f *% 1691. Brbder 
til Nr. 186. 

cc 1646 Birgitte Nielsdatter. 

177. Erik Clemensen Telle, kom til Herlufsholm Maj 1635. 
Foraeldre: Clemens S0rensen, Borgm ester i Veile, og Ca- 
thrine Stangcnette (Datter af Hans St., der 1598 blev 
ihjelslagen af sine B0nder, og Mette Urne). Han blev 
16 / 6 1648 pers. Kapellan i Veer og Nebel, iik 9 / 9 1649 
Sukcessionsret, Sognepr. omtr. 1652, f 1664. Broder til 
Nr. 195. 

178. Anders Christophersen Norbagge. 

1649. 

179. Frants Bran, kom til Herlufsholm October 1632; S. af 
M. Anders Frantsen B., Sognepr. for Haarlev og Himling0je, 
Stamfader til Familien R0rdam. Han blev 28 / 7 1644 ordineret 
til pers. Kapellan i Ondtose og S0ndersted, 28 / 7 1647 ad- 
jungeret Sognepreesten med Sukcessionsret, 1650 virkl. 
Sognepr. ssteds. Broder til Nr. 230. 

co en Datter af Formanden, Christian Hansen Wium, 
S08ter til Nr. 119 og 164. 

180. Peder Hansen Toxvaerd, S. af Hans Jensen Tybicius, 
Sognepr. i Toxvaerd. Formodentlig Broder til Nr. 71. 

181. Niels Jacobsen Sandby, kom i Skolen Februar 1636; S. 
af Jacob Clemensen, Sognepr. for Sandby og Vrangstrup. 
Han blev 18 / 5 1645 ordineret til Sognepr. i Graamanstorp 
og Vedby i LundsStift, f 26 / l 1685. Han havde ondt ved 
at finde sig i det ny Regimente, som Svensken f0rte i 
Danmarks gamle Provinds; der klagedes saaledes i 1682 
over, at han ikke laeste Kirkeb0nnen paa Svensk. Broder 
til Nr. 182. 

cc Maren Gierts datter, f 8 / 6 1671, Enke efter 
Fonnanden Peder Olufsen, (t 1644.) 38 182. Hans Jaeobton Sandby, kom til Herlufsholm sammen 
' med sin Broder, Nr. 181. 

183. Jacob Madsen Husvig, kom til Herlufsholm Juni 1636, 
blev ved kongl. Brev af 4 / s 1650 anbefalet til Sognepr. i 
Helsingborg, ordineret 16 / 4 s. Aar, f kort efter. Broder 
til Nr. 135. 

184. Laurits Nielsen Rhode, fra Malm0, blev * l / x 1645 ordi- 
neret til Sognepr. for Riseberga og Faeringtofta i Lunds 
Stift, 1669 ProYst i Nerre Aasbo og Bjaera Herreder, f i 
Sommeren 1694. Han var i sine yngre Dage en virksom 
Mand, men maatte senere holde Kapellan. 

1 co 1645 Helene Peder sdatter, fra Flensborg, 
f 17 / n 1666, 61 Aar gl. 

2 w Marie Hansdatter, f 1674. 

185. Christen Obel, kom iSkolen Juli 1634; Broder tilNr. 147. 

186. Hans Torkilsen, kom i Skolen Juni 1635, Broder til 
Nr. 176. 

187. Albert Bartholin, f. 1620, kom i Skolen Juni 1637. For-, 
seldre: Dr. med. & theol. Caspar B., Prof, theol., og Anna 
Fincke, Sister til Nr. 7. Han b}ev Magister 1645, Pro- 
fessor designatus og Rektor i Frederiksborg, f 1663 af 
Blodstyrtniug. Broder til Nr. 189 og 197. 

en Karen Bartholomaeusdatter, Datter af Bar- 
tholomews Haagensen, Kj0bmand i Kj0benhavn. 

188. Jens Birchcrojd, den seldre, f. i Birker0d 12 / u 1623, kom 
til Herlufsholm April 1635. Foraeldre: Jens Hermansen 
B., Sognepr. i Birker0d (f 6 /i 1657), og Maren J^cobsdat- 
ter Berg (f 4 / 7 1665). Han bley 1642 nedersje H0rer paa 
Herlufsholm indtil Begyndelsen af 1644, 1645 Hgrer i Ej0- 
benhavn, rejste i Novbr. 1646 udenlands indtil Septbr. 
1649, blev ls / 6 1651 Magister, 14 / 6 1652 Rektor i Slagelse, 
nedlagde Embedet 1S / 10 1654 for atter at jrejse udeplands 
indtil 1657, 8 / 10 1658 Prof, philos. ved Universitetet, 1661 
Prof, i Grwsk, 14 / 9 1668 i Theologi, 10 / 6 1675 Dr. theol., 
f 7 9 16 86. Brpder til Nr. 198. » 1 go y 9 1661 i Frederiksborg Else Munk, Datter af 
Fiskemester Niels Olufsen M. og Margrethe Paulin (se Nr. 
135). F0dt 7 /s 1641, f 26 / 2 1678. 

2 co l7 / B 1681 iV«rl0se Cathrine Valentine K0h- 
ler, Datter af M. Valentin Christophersen K., Provst, 
Sognepr. i Kallundborg, Enke efter Biskop Erik Pontop- 
pidan i Throndhjem. 

Rektor: M. Niels Lanritsen Aagaard. 

1641. 

189. Jacob Bartholin, f. 7 / 8 1623, kom i Skolen Juni 1637, 
studerede i Kjebenbavn og Sor0 til 1647, da ban blev Ma- 
gister, Professor designates ved Sor0 Akaderoi, rejste 1648 
udenlands, f i Heidelberg V 9 1653. Broder til Nr. 187 
og 197. 

190. Jens Nielsen, S. af Niels Nielsen i Nakskov, kom til Her- 
lufsholm Juni 1635. 

191. Rasmus Lange, kom i Skolen Maj 1638. Forseldre: M. 
Peder Rasinussen L., Sognepr. i Helsiug0r, Provst, og Ka- 
ren Villumsd&tter. Han blev Y 6 1646 ordineret til 0verste 
Kapellan ved St. Olai Kirke i Helsing0r, f omtr. 1653. 
Broder til Nr. 192, Fatter til Nr. 201. 

192. Villuin Lange, f. *% 1624, kom til Herlufsholm med sin 
Broder, Nr. 191, rejste i Holland, England og Frankrig i 
3 Aar, blev ved sin Hjemkomst 1650 Prof, niathcmatum 
superiorum ved Universitetet, rejste derpaa 2 Aar i Italien, 
1653 Magister,. 9 / 4 1656 Informator hos Kronprindsen 
(Christian V.) i 3 Aar, 1660 Kancelliassessor, 7* 1661 
Landsdommer i N0rre Jylland, 1680 Kancelliraad og As- 
sessor i H0jesteret, kom 1681 atter til Universitetet, f 
29 / 6 1682. Hau havde Kanonikater i Roeskilde og Bergen ; 
Faetter til Nr. 201. 

go Anna Resen, Datter af Biskop Hans Hansen R., 
forhfen Rektor pa a Herlufsholm, og Thale Winstrup. 40 193. Hans Berndtsen, kom til Herlufsholin October 1634, S. 
af Berndt Hansen (f 1624), Sognepr. i Spllested, Steds0n 
af dennes Eftermand Niels Hansen. 

194. Frederlk Stare, f. omtr. 1622, kom i Skolen April 1633, 
S. af Dr. . theol. Peder Hansen 8., kgl. Konfessionarius (f 
1624); han skal vffire bleven baaren tilDaaben afKongen, 
som i den Anledning skjsenkede ham 4 B0ndergaarde i 
Skaane; han blev 18 / 1648 ordineret til Sognepr. i Harlosa 
og Hammarlunda, 1673 Provst i Frosta Herred, f % 1687. 
Han var en kundskabsrig Mand, god latinsk Poet, agtet 
og elsket af alle. Broder til Nr. 206. 

go Anna Madsdatter, f 16 / 7 1635, 59 Aar gl., Dat- 
ter af Formanden, Mads Jensen Ware. 

195. Christopher Cleincnsen Telle, Broder til Nr. 177. 

196. Hans Bernhoft; Foraeldre: Christen Hansen B., Sognepr. 
i Ager0 i Norge, og Anna Christensdatter (S0ster til An- 
ders Arreboe). F»tter til Nr. 138. 

1642. 

197. Rasmus Bartholin, f. i Roeskilde 13 / 8 1625, kom i Skolen 
Juni 1637, rejste 1646 udenlands, kom hjem 1647 og blev 
Magister, rejste strax bort igjen til Holland, England, 
Frankrig og Italien, 1654 Dr. med. i Padua, kom 1656 
hjem og blev Professor i Geometri ved Universitetet, 1657 
Prof, i Medicinen, 1671 Informator hos Prinds J0rgen, 27 / 6 
1675 Assessor i H0jesteret, 1678 Prof, honorarius, 6 / 6 1684 
Kancelliraad, senere Justitsraad, 1694 Etatsraad, f 4 / u 
1698. Han ejede 1664-1690 Lindholm paa Sjaelland. 
Broder til Nr. 187 og 189, Bedstefader til Nr. 465. 

1 m Anne Hansdatter, f 1684, Datter af M. Hans 
Friderichsen, Rektor i Roeskilde. 

2 co Anne Margrethe Braem, f V ia 1703, Licentiat 
Hans Lihmes Enke. 

198. Jacob Bireherod, f. i Varbjerg i Halland 3 % 1624, kom 41 til Herlufsholm April 1635, blev Juni 1644 H0rer i KJ0- 
benhavn, rejste udenlands 1648—49, Mag. % 1649, blev 
derefter Hovniester for Erik Juels to S0nner paa Sor0 
Akademi, rejste udenlands ined den ene af dem 1651—55, 
26 / 5 1655 Prof, philos. & mathes. ved Odense Gymnasium, 
V 12 1662 Prof, i Theologi og Hebraisk, *% 1663 ordineret 
. til Sognepr. i Aasum, 10 /6 1675 Dr. theol., n /7 1682 Kon- 
sistorialassessor, f "/• 1688. Broder til Nr. 188. 

en 2 / 9 1656 paa Odense Raadhus Sille Riisbrigh, f. 
1637, f 9 U 1708 ; Foraldre : Thomas Brodersen R., 0verste 
Borgmester i Odense, og Birgitte Ottesdatter Seeblad. 

199. Jacob Christensen, S. af Christen Pedersen Fyrb0der i 
Kj0benhavn, kom i Skolen Novbr. 1636. Broder til Nr. 200. 

200. Hans Christensen, kom i Skolen sammen med sin Bro- 
der, Nr. 199. 

201. Peder Nielsen, S0sters0n af M. Peder Lange i Helsing0r, 
kom i Skolen ll / 10 1638, blev 1650 nederste Kapellan til 
St. Olai Kirke i Helsing0r, 1653 0verste Kapellan og 22 / ia 
1658 Sognepr. ssteds.; f 1659. Faetter til Nr. 191 og 192. 

202. Srend Pedersen, fra Kj0benhavn, „Skolemesters Famulus", 
kom i Skolen Septbr. 1639. 

203. Knud Christensen Bruun, blev 31 / 3 1650 Rektor i Nysted, 
6 / 12 s. Aar ordineret til Sognepr. for R0dby og Ringseb0lle, 
1658 Provst i Fuglse Herred, f 1681. 

1 cc Dorthea Mortensdatter Widsted. 

2 go M /n 1673 Cecilie Crucken. 

204. Lauge Christensen, S. af Christen Laugesen i Aggershus 
Len, kom til Herlufsholm Juli 1636. 

205. Jens Rogert, Broder til Nr. 155, kom til Herlufsholm 
April 1636. 

206. Christen Sture, Broder til Nr. 194, kom til Herlufsholm 
April 1633. 

6 42 1643. 

207. Ernst you Baden*), f. i Horsens 1620, kom i Skolen 
Septbr. 1639. Foraeldre : Ernst Ernstsen v. B , Borgmester 
i Horsens og Toldforvalter over N0rre Jylland, og Anna 
Hansdatter Svane (eller Riber), S0ster til 5£rkebiskop Hans 
Svane. Han blev omtrent 1648 Rektor i Christiansstad, 
Magister */ h 1649, 7 / 7 s. Aar ordineret til Sognepr. i Hel- 
sin»borg, f ugift 1656. Broder til Nr. 217. 

208. Christen Madsen, fra Skaane, kom i Skolen 27 / s 1638. 

209. Hans Jaeobsen, kom i Skolen Januar 1638; Forseldre: 
Provst Jacob Hansen, Sognepr. i Skjelsk0r (f 1620), og 
Mechtilde Knudsdatter, som 2 en Eftermanden M. Niels 
Villadsen. 

210. Olnf Uolgersen; en Broder til ham, Jacob H. i Helsinge, 
betalte hans Ophold paa Herlufsholm. 1644. 

211. Axel Jorgensen, S. af J0rgen Jacobsen, Sognepr. for 
Vester Aaby og Aastrup, kom til Herlufsholm Juni 1636; 
f som Student i Kj0benhavn 1650. 

212. Hans Clausen, fra Laaland, kom i Skolen April 1637. 

1645. 

213. Oluf Lerehc, f. 1622. Forseldre : M. Knud Madsen L., 
Sognepr. i Nysted, Provst, og Sophia Battus, Datter af 
Dr. med. Antonius B.**), Hofmedikus hos Enkedronning *) Han og hans Broder Laurits bleve fulgte til Herlufsholm af deres 
seldste Broder Hans. 

**) Familien Battus, som stammer fra Alosi i Flandern, lever endnu i 
08terrig; dens Moved er Friherre Friederich von Batz. 43 Sophia paa Nykj0bing Slot. Han blev 1650 resid. Kapellan 
i Nysted, Sognepr. % 1666, f anden Paaskedag 1682. 
Be.dstemoders Broder til Nr. 381. 

1 go i Nakskov 29 / 1 1654 Karen Pedersdatter, fra 
Nakskov. 

2 go Birgitte J0rgensdatter. 

214. Mogeqs Davidson, kom til Herlufsholm Maj 1641 ; For- 

aeldre: David Davidsen, Sognepr. i Maibolle, og 

Mogens^atter. Han blev 1649 Sognepr. iMaib0jle, f 1674. 
Hans Hustru begraven i Maribo 19 /* 1661. 

215. Jacob Andersen Seepperus 9 Steds0n af Peder Walter i 

Nyborg, kom i Skolen Juui 1638. 

216. Frederik Elsenberg, kom i Skolen Juni 1637, blev l / A 
1652 ordineret til Medhjaelper med Sukcessionsret hos 
Sogneprsesten i Baklev, 1654 virkl. Sognepr., f x / & 1679. 
Broder til Nr. 167. 

217. Laur^ts von Baden, f. i Horsens 1626*), kom i Skolen 
Septbr. 1639, blev 1648 Rektor i Horsens, Magister 9 / 6 
1649, 97 / 1 1650 kaldet af Kirstine Munk tjl Sognepr. for 
Stouby og Hornum, f 24 / 8 1689 - Broder til Nr. 207. 

1 go Else Cathrine Jensdatter Jerl0s. 

2 en Anna Berntsdatter, f "/» 1698, Enke efter 
Bendix Lauritsen i Odense. 

Rektor: Rasmus Hnvoldsen BrochmamL 

218., Axel Nielsen, kom i Skolen Maj 1640; Foraeldre: Niels 
Lauritsen i Nysted og Vibike *) 1626 er udentvivl detrette Aarstal; de trykte Kilder have 1616, som 
sagtens er en Fejlskrift eller Trykfejl hos den f0rste. Naar det 
fortaelles, at han rejsto udenlands med sin Morbroder, Hans Svane, 
da er dette gait, da han ikke kunde rejse i en Alder af 8 — 10 Aar; 
heller ikke findes han immatrikuleret i Ley den sammen med Svane, 44 219. Jacob Brochmann, kom til Herlufsholm 2 7 10 1638. Bro- 
der til Nr. 152, 163 og 220. 

220. Peder Brochmann, kom i Skolen raed sin Broder Nr. 
219, blev 6 /io 1654 ordineret til Sognepr. for Skjelby og 
Gunderslev, f 1656. 

221. Christopher Meitzner, f. i Bjarnekulla 26 / 3 1624. For- 
SBldre: Jens Christophersen M., Sognepr. for Bj0mekulla 
og Broby, og Mette Jacobsdatter. Han blev 1650 Kapel- 
lan hos sin Fader (ordineret 13 / 12 ), 3 % 1653 Sognepr. i 
Bronnestad og Matteryd, f i Begyndelsen af 1663. 

c« 16 / n 1654 Magdalene Poulsdatter, Enke efter 
Formanden, Svend Hansen Winstef. 

222. Morten Jensen Ronnebiek, kom i Skolen Juni 1639, S. 
af Jens Mortensen Faxe, Sognepr. for R0nnebaek og 01- 
strup, blev 23 / 10 1650 ordineret til Sognepr. for Jungs- 
hoved, f omtr. 1680. 

223. Anders Klyne, f. omtr. 1625, kom April 1637 til Her- 
lufsholm. Forseldre: M. Frederik Andersen K., Sognepr. 
i Kvislemark og Fiurendal, og Lisbeth Andersdatter. Han 
blev 6 / 10 1655 ordineret til Medhjaelper med Sukcessionsret 
hos Faderen, 1657 Sognepr., f 1686. Fader til Nr. 360. 
Morbroder til Nr. 323. 

go 

224. tiiort Traskomager, S. af Rasmus Traeskomager*) iNaest- 
ved, kom Juli 1638 til Herlufsholm, blev Kaadmand i Stege, 
levede endnu 1661. 

co Anna Nielsdatter. 

225. Peder Bredal, S. af M. Peder Andersen B., Sognepr. for 
Kjettinge og Breigninge, kom i Skolen April 1639, blev 
12 / 9 1652 resid. Kapellan ved vor Frue Kirke i Trondhjem, *) Denne Traskomager er Stamfader til den i den nyeste Tid nobili- 
terede Familie Treschow. Giessing kalder paa sin Stamtavle over 
Familien T. Giort Trseskomager w Treschow a , men han skrev sig al- 
tid selv Trreskomager. 45 1657 Sognepr. og Notarius capituli, f 1664. Broder til 
Nr. 226. 

w 20 S0ndag efter Trin. 1653 Anna H elk and, Dat- 
ter af Borgmester Anders H. i Trondhjem og Enke efter 
Niels Schielderup, resid. Kapellan ved vor Frue Kirke i 
Throndhjem. 

226. Niels Bredal, f. 1627, kom i Skolen sammen med sin 
Broder Nr. 225, blev som H0rer i Nykj0bing p. F. 3 / 8 1654 
ordineret til Sognepr. i Idestrup, f 1681. 

co Else J0rgensdatter. 

227. Ore Madsen Skaaning, kom til Herlufsholm 12 / 5 1639. 

228. Eiler Gad, f. Decbr. 1623, kom i Skolen April 1638. 
Foraeldre: Peder 6. og Dorothea Jensdatter. Han blev 
1653 Sognepr. for Terslev og 0rslev, f Ys 1695. Uden 
Tvivl Broder til Nr. 142. Rektor: I. Zacharias Lund. 

M47. 

I n g e n. 

1648. 

229. Peder Jensen Munch, fra Jylland, blev */ 4 1660 Sogne- 
kapellan i Horsens, f 1684. 

230. Holger Brun, kom til Herlufsholm April 1640, blev 21 / 3 
1654 ordineret til Sognepr. for Kundby, begr. n / u 1681. 
Broder til Nr. 179. 

231. .Poul Nielsen, f. i Helsing0r **j x 1629. Foraldre: Niels 

Pedersen, Byskriver, og Alhed, Datter af Borgmester J0r- 
gen Risvold. Han kom i Skolen 7 /e 1641 > 80m fattig Stu- 
• dent fik han en Plads i Kancelliet, men han blev efter- 
haanden den, der styrede det hele, blev 1677 Assessor i 
Kancellikollegiet, 1678 Assessor i H0jesteret, 1682 Kan- 
celliraad, 1684 Justitsraad, f 3 Y 7 1688 - Han oprettede 1670 Brorupgaard ved Slagelse af 7 B0ndergaarde og blev 15 / 12 
1679 nobiliteret ined Navnet Rosenpalin. Han er Format- 
ter af Fortalen til Christian Y.s Danske Lov. (Universi- 
tetsprogram ved hans Dgd.) 

ca 1668 Anna Andersdatter. 

232. Oluf Lauritsen, fra Gulland, kom i Skolen V a 1640. 

233. Anders Engberg. Forjeldre: Jesper Jepsen £., Provst, 
Sognepr. for Stubbekj0bing og Maglebrande, og Birgitte 
Nielsdatter. Han blev 31 / 3 1672 Landsdommer paa Lange- 
land, 1673 i Sj»lland, adlet 16 / ia 1679, blev Kancelli- og 
Justitsraad, f 1690 som Ejer af Ravnstrup. 

a> 15 / 12 1670 Ottilie Meyer, f 1676, Datter af 
Samuel M., en rig Apotheker, S0ster tii Gefyejiuej^ad Hen- 
ning Meyercrone. — Deres eneste Datter, Birgitte Magda- 
lene Engberg, blev gift med den tydske Hofprae&t Masius. 

234. Christian Reiner, fraHusuin, kom i Skolen August 1643; 
kaldes i Matriklen Lipsiensis. S. af Johannes R. 

1649. 
I * g e n. 

1651. 

235. Mads Mogensen, kom til flerlufsholm Juni 1643. S. af 
Mogens Madsen, Sognepr. i Brunnby i Skaane (f 1666). 
Han blev 3 / u 1658 ordineret til Kapellan hos Faderen, 
som 1663 afstod Kaldet til ham, f l6 / 6 1685. 

co Kama Danielsdatter. 

236. Arnold Rhumau, f. i Kj0benhavn 1633. ForsBldre: Pro- 
fessor Wolfgang R., og Dorthe Jensdatter, Enke efter M. 
Arnold Hansen Munthe, Lektor i Lund. Han blev nogen 
Tid efter sin Deposits Rektor i Slangerup, 1661 Konrektor 
i Roeskilde, 8 / 10 1663 Magister, 1672 Lektor og Professor 
i Theologi ved Gymnasiet i Roeskilde samt Kanon&us, f 
Vj 1682. „Variis fortune casibus jactatus multisque male- 
•volorum i*\juriis pressus, nunquam tamen oppressus, re- 4? quiem hie tandem invenit" (Indskrift paa hans Grav- 
sten.) 

co Bodil Danklevs, Enke efter M. Hans Kallund- 
borg, Rektor i Roeskilde. 

237. Jacob Jensen, kom i Skole Juni 1646, S. af Jens Madsen, 
Borgmester i Bogcnse; ban blev 26 / 7 1657 ordineret til 
Sognepr. for 0ster og Vester Vemmenhog i Lunds Stift, 
f i H0sten 1688. Han kunde ikke laere at praedike paa 
svensk, hvorover Provsten ofte klagede; samme Provst 
kalder ham: „en Gudsman, som rettelig kan segas warit 
hafwa een lias for andra praester, hwad ett christeligt 
lefwerne widkommer. a Broder til Nr. 257. 

go Kama , levede endnu 1704. 

238. Hans Jacobsen Helsingborg, kom i Skolen April 1648, 

6/ 6 S. af Borgmester Jacob Hansen i Helsingborg, blev 6 / 
1663 ordineret til Sognepr. i Quidinge og S0nnarsl0f, efter 
at han havde opholdt sig laenge i England, f S3 / 7 1695. 
Han gik i Svenskekrigen den svenske General Huminer- 
hjelm tilhaande med mange gode Underretninger om de 
Danskes Stillinger; han kaldes „en mycket wacker, lardh, 
walberest, berommelig och wahlmeriterad man." 

cp Cecilia Pedersdatter, Datter af hans Formands 
Formand, Peder Poulsen Schenning og Elisabeth Olsdatter. 

239. Hans de Fine, blev n / 4 1656 ordineret til Sognepr. i 
Hjortsberga og Edestad, f vistnok 1676. Broder til Nr. 
114, Morbroder til Nr. 285 og 299. 

co Helvig J0rgensdatter, Enke efter Formanden 
Peder Nielsen Albin (f 1655). Foraeldre: J0rgen J0rgen- 
sen, Sognepr. i Hoby og 01jehult, og Helvig 

240. Morten Jensen, fra Durupgaarde i Jylland, kom i Skolen 
. Novbr. 1643. 

241. Hans Clausen, kom til Herlufsholm Juli 1642. Forsbldre: 
M» Claus Hansen, Sognepr. for Vordingborg, Provst, og 
Johanne Jensdatter. Broder til Nr. 251 og 27tf. 

242. ftert Bremer, f. i Nakskov 1629, kom til Herlufsholm 48 Maj 1642; Forseldre: Erik Nielsen og Gjertrud 

Han blev H0rer i Nakskov, pers. Kapellan i Errindlev og 
Olstrup 1661, Sognepr. i Kjettinge 1664, fra B /, ^95 til- 
lige i Breigninge, begr. V 1705. 

1 co 1664 Ingeborg Jacobsdatter, som var Enke 
efter hans Formand i Kjettinge, Rasmus Simonsen Alr0e (f 
1664) og dennes Formand M. Peder Andersen Bredal (f 1660). 
Hun d0de 14 / 9 1680. 

2 cc 1682 Anna Hammer; Forseldre: Haus Hansen 
H., Sognepr. i Tirsted, og Anna Madsdatter Bergen. 

243. Niels Rasinussen, S. af Provst Rasmus Nielsen Sn0de, 
Sognepr. for Vestenskov og Kappel (f 1659), kom i Sko- 
len Juli 1645. 1*51. 

244. Anders Larsen fra Lund i Holsten, kom i Skolen Novbr. 
1646. Han var senere paa Herlufsholm fra 7 / 9 1653 til 
21 / n s. Aar, „havde med Skolemester at forrette a . 

245. Christen Eriksen, S. af Erik Ghristensen i Tygelsj0 
(Thiffuelse), Oxeherred i Skaane, kom i Skolen April 1646. 
Broder til Nr. 260. 

246. Christen Jensen Nakskov, kom i Skolen Juni 1645. 

247. Rasmus Jensen Karup, f. i VesterKarup 19 / 7 1629. For- 
seldre: Jens Olsen, Sognepr. i Vester Karup og Houf, og 
Anna Rasmusdatter. Han blev 9 / 7 1671 ordineret til Ka- 
pellan hos Faderen med Sukcessionsret, virkl. Sognepr. ved 
Faderens D0d 8 / 10 1676; 1696 overlod han Kaldet til sin 
Svigers0n, Knud Tulin^ og f 1699. 

co Maria , som levede endnu 1731. 

248. Anders March, fra Jylland. 

249. Hans Villadsen fra Kors0r, kom i Skolen Juli 1643, blev 
1652 Rektor i Ringsted, 17 / 8 1660 ordineret til Sognepr. 
for Glums0 og Bavelse, f omtr. 1667., Som hans Fader 49 nsevnes i Herlufsholms Regnskaber Caspar Brandt *), 
Borgmester i Kors0r. 
250. Soren Hansen, S. af Hans Knudsen, Sognepr. i Karise og 
Alslev (f 1640), kom i Skolen April 1640. 1652. 

251. Eske Clausen, kom til Herlufsholm Septbr. 1650, Broder 
til Nr. 241 og 276. 

252. Jorgen Hammer, 1. i Hammer ,0 / s 1633, kom til Herlufs- 
holm August 1645; Forseldre: Laurits Pedersen (eller Jon- 
sen), Sognepr. i Hammer, og Ellen J0rgensdatter. Han blev 
7 8 1655 Cand. theol. (laud.), 1656 H0rer i Kj0benhavn, 
derefter Hovmester hos J0rgen Rosenkrantz, deltog i 
Kj0benhavns Forsvar 1659, rejste 1660—63 i Tydskland 
og Holland, blev 1663 Magister og Laerer for Rektor J0r- 
gen Eilertsens B0rn, 1664 Konrektor ved Kj0benhavns 
Skole, s. Aar tillige Provst paa Kommunitetet, kort efter 
ogsaa extraord. Professor i Poesi ved Universitetet, ned- 
lagde 1670 Eonrektoratet, blev senere Vikarius hos Pre- 
sident Peder Resen, f 13 / 7 1683. 

1 en 1669 Cathrine Chris tensen, Enke efter Kapi- 
tajn Lorents v. Lehrt (?); f 1669 i Barselseng. 

2 co 9 / 2 1681 Margrethe Simonsdatter. 

253. Otto Pedersen, fra Br0ndslef i Skaane, kom i Skolen 
Novbr. 1646. 

254. Jens Knudsen, S. af Knud Andersen i Christiania, kom 
i Skolen Juli 1647. Broder til Nr. 275. 

255. Abel Abelsen, fra Naestved, kom i Skolen Maj 1650. For- 
modentl. Broder til Nr. 300. *) Portr»t af Caspar Brandt og hanB Hustru findes i Kors0r Kirke, 
hvortil de have skjamket 2 ualmindelig smukke Lysekroner. 

6 50 

1CSS. 

Ingon. 

1654. 

256. Ludvig Harboe, kom til Herlufsholm Juni 1648. For- 
ffildre : Niels Poulsen H., Sognepr. for Ringe og Herringe, 
og Anna Christine Hennings. Han blev 1660 Sognepr. for 
Halk i Haderslev Amt, f 2 7 8 1689. Bedstefader til Biskop 
Ludvig H. Broder til Nr. 302, Fatter til Nr. 318. 

cp April 1660 Johanne H0yer, Datter af Formanden 
Hans H. og Kirstine Jensdatter Ravn; bun overlevede 
* sin Mand. 

257. Mads Jensen, fra Bogense, kom i Skolen April 1650, Bro- 
der til Nr. 237. 

258. Johan Pedersen Monrad, fra Holsten (skal udentvivl be- 
tyde Slesvig), kom i Skolen 22 / n 1648. 

259. Laurits Sorensen, S. af S0ren Lauritsen, Praest i Skaane, 
kom i Skolen Juni 1647. 

260. Peder Eriksen Kigelius, kom i Skolen April 1647. Bro- 
der til Nr. 245. Mandag 12 / 7 1652 10b han fra Skolen med 
en anden Discipel, Vichmand M0hler fra Kj0benhavn; 2 / 9 
s. Aarfindes i Ugekostbogen optegnet: „ankom en Studiosus 
fra Thiuffelse i Skaane ved Navn Christen Eriksen med en 
sin Broder, Peder Eriksen, som den 12te Juli naestforleden 
uden Skolemesters Forlov gik fra Skolen, og nu vilde have 
hannem i Skole igjen ; og eftersom Skolemester det ej vilde 
samtykke, blev han ej annaminet." F0lgende Dag rejste 
de begge; han blev alligevel senere optagen igjen. 

261. Niels Madsen Hommel, f. 1633, kom til Herlufsholm Juli 
1646. Forseldre: Mads Gregersen Langeland, Sognepr. for 
Kippinge og Brarup, og Ide Andersdatter Beeske. Han 
blev 20 / n 1660 ordineret til pers. Kapellan i Eskildstrup i 51 Sognepr. ssteds. 12 / 6 1664, Sognepr. for Skjelby og Gjed- 
desby paa Falster 18 / 12 1678, f i Maj 1691. 

1 go Sophie Lauritsdatter, begr. 21 / 8 1671. 

2 en Margrethe Hedvig Schi0ll, f 1680. 

3 w Cathrine Fohlmanu. Rektor: M. Gregers Mikkelsen. 

1655. 

262. Clemens Clementin. Foraeldre: M. Christen Clemendsen 
(Clementin), Forstander paa Herlufsholm 1632 — 41, boede 
senere i Naestved, f 1654*), og Mette Mathisdatter Jaco- 
baeus. Han blev 1663 Rektor i Kallundborg, % 1665 
Magister, 29 / 3 1667 ordineret til Sognepr. for Saeby og 
Hallenslev, omtr. 1675 Provst i Leveherred, f Vio 1€8 °- 
Broder til Nr. 266 og 274. 

co n / 9 1667 Johanne Bartsker, f. paa Herlufsholm 
Vs !642, f 1723, 2 go Eftermanden M. Christen Hansen 
Schade; Datter af M. Johan Bartsker, Rektor, senere 
Sognepr. paa Herlufsholm, tilsidst Biskop i Viborg. 

263. Henrik Jorgengen Bentzen, kom i Skolen 3 / 4 1649, S. 
af Provst Jergen Bentzen Nidtese, Sognepr. for Naesby og 
og Tyvelse. Han var pers. Kapellan i Bringstrup og Siger- 
sted, blev 1665 Sognepr. for Ude- og Oppe-Sundby, f omtr. 
1671. Broder til Nr. 264 og 269. 

264. Dodo Jorgensen Bentzen, kom til Herlufsholm med sin 
Broder, Nr. 263. 

265. ftudde Hansen Vogel, f. i Ravnkilde i Jylland 1634; 
Forseldre: Hans Pedersen V., Sognepr. for Brorstrup, *) a9 ls 1654 fraregnet Clemens Christensen, som af hans Fader, M. 
Christen i Naestved f0r han dpde, blev hjemfordret; han kom til* 
til b age 3 |, 1656 (Herlufsholms Ugekostbog). 1 62 Ravnkilde og Haverslev, og Maren Christensdatter ; 8 /io 
1651 anf0res i Skolens Ugekostbog: „ankom en Dreng fra 
Kj0benhavn ved Navn Gudde Hansen, som efter gammel 
Saedvane laser tilbords, og laeser og sjunger frabords for I 
Gaardsens daglige Tjenestefolk, saavel som og bser Mad ' 
for Skoleb0rnene og gaar i Skole." Endvidere 16 / 7 1652: 
„ Gudde Hansen, som taste til og fra Bords for Gaardsens 
Folk og var regnet iblandt Forstanderens Tal, bekommer 
nu sin Kost i Skolen efter Hr. Skoleherres Bevilgning." 
Han blev 1660 Sognepr. for Astrup, Rostrup og Store 
Arden, 1676 Provst i Hindsted Herred, begr. 10 / 2 1690. 1656. 

266. Jens Clenientlii, kom i Skolen Oktober 1650, Broder til 
Nr. 262 og 274. 

267. Frederlk Mortensen Tunlus. 

268. Nicolai Clausen Ravn, S. af Byftfged Claus R. i Kj0ben- 
havn, kom i Skolen Juni 1649. 

269. Arrlld Jergensen Bentzen, f. 3 / 12 1639, var 1664 Sub- 
rektor i Kj0benhavn, blev 1666 Magister, 2 */ 9 1668 Sognepr. 
for Tyrsted og Uth, Provst i Hatting Herred 1678, f 1681. 
„Insignis poeta". Broder til Nr. 263 og 264. 

a) SidselFriis, 2 cc Eftermanden Jeremias Anchersen ; 
Foraeldre: M. Christen Nielsen F., Sognepr. ved vor Frue 
Kirke i Aarhus, og Karen Clem ens datter. 

270. Hans Christensen Heideberg, nsevnes blandt Studenterne 
ved Kj0benhavns Belejring, 

271. Lars Resen, kom til Herlufsholm August 1648, blevPrsest 
i Nordlandene. S0n af Nr. 48, Broder til Nr. 279 og 295. 

gg 17 / 3 1669 Ingeborg Hansdatter. 

272. Henrik Bartzmarck. S. af Thomas Henriksen i Fyen, 
^prsefectus aulicus Holsatise", kom til Herlufsholm 22 / 12 53 

1651 og blev Skolemesters Famulus, blev 1663 Rektor i 
Rudkj0bing, 21 / 12 1680 Sognepr. for Tved, f 18 / 8 1696. 

cp Cathrine , Enke efter Jens Kaiberg, Sog- 

nekapellan i Rudkj0bing og Skr0belev. 

273. Poul Poulseii Trylovius, fra Fyen, kom til Herlufsholm 

3 7 l2 1654. 

1657. 

274. Oluf Clementin, f. paa Herlufsholm % 1638, kom i Sko- 
len Oktober 1651*), blev 3 / 9 1675 ordineret til Sognepr. 
for Koldby paa Sams0, f ,6 / 3 1712. Han besegte 6 / 8 1665 
Herlufsholm som H0rer i Aarhus; „eximius verbi divini 
minister". Broder til Nr. 262 og 266; Svigerfader til 
Nr. 376. 

1 co n / 6 1677 Anna Bryde, Datter af Formanden, 
Niels B., ogKirstine J0rgensdatter; f. l % 1656, f 7i 1686. 

2 oq i Aarhus Domkirke 26 / n 1689 Enken Sidsel 
Lauritsdatter Lindenfeld. 

3 go n / 9 1690 Maren S0rensdatter, f. x / 4 1661, 
t % 1747, Datter af S0ren S0rensen Nanzon, Sognepr. 
for Vegerslev og Villers0. 

275. Christopher Knudsen, fra Norge, kom til Herlufsholm 
Juli 1647, deltog som Student i Kj0henhavns Forsvar 1659. 
Broder til Nr. 254. 

276. Axel Clausen, kom i Skolen Juli 1655**), var med ved \ 
Ej0benhavns Bolejring; han var H0rer i Vordingborg, da 
han 17 / 3 1664 ledsagede Nr. 322 til Herlufsholm. Broder 
til Nr. 241 og 251. 

277. Anders Sorcnsen, S. af S0ren Andersen, Sognepr. for *) Kn Broder, Jacob C, kora earatidig med ham; han blev siden Rek- 
tor i Ebeltoft. 

**) l5 |, 1667 rejste han med sin Broder, Stygge, hjem til Faderena 
Begravelse; de kom igjen a7 |, f 54 T011086 og Aagerup, og Mette , kom i Skolen Ok- 

tober 1647. 

278. Frcderik Rasniussen, S. af Rasmus Hansen paa Als, kom 
i Skolen Juli 1652. 

279. Haas Resell, kom til Herlufsholm August 1648, deltog i 
Kjobenhavns Forsvar,' var omtr. fra 1669 til 1684 resid. 
Kapellan i Overhaldens Prostegjseld. S. af Nr. 48, Bro- 
der til Nr. 271 og 295. 

og 1669 Anna Lund, f. 16 / 4 1649; Foraeldre: Morten 
Olufsen L., Vicepastor i Stod i Norge, og Magdalene Chri- 
stophersdatter. 

280. Villum Aars eller Arsenius, kom til Herlufsholm April 
1651; Foraeldre : S0ren Jensen A., Sognepr. for Tygelsj0 
og Klagstorp i Skaane, og Marna Villadsdatter; han blev 
17 / 3 1676 sin Faders Eftermand, f Septbr. 1706. 

1 go Cathrine Pedersdatter. 

2 go Maria Rafenia, Datter af Hans Lauritsen Ravn, 
Sognepr. i Vester- og Fru-Ahlstad, 2 go Eftermanden Pe- 
der Plantin, 3 go Lars Nobelius, Sognepr. i Tommarp. 1658. 281. Oluf Andersen Geinzieus, S. af Provst Anders Pedersen 
G. i Helsingborg, blev 22 / 12 1671 ordineret til Sognepr. i 
H0r og Mundkarp i Skaane, f vistnok 1683. Han og Nr. 
282 bleve 1658 immatrikulerede i Sor0, 1660i Kj0benhavn. 

go Anna Rask, Datter af Formanden, Elias Jen- 
sen R. 

282. Christen Alroni, kom til Herlufsholm a7 / 6 1655, S. af 
Christen Christensen, Sognepr. for Allerum og Fleninge 
(Lunds Stifk), blev 15 / u 1669 immatrikuleret ved Lunds 
Universitet og var da 5te Lectieh0rer i Lund, 9 / 7 1671 or- 55 dineret til Sognepr. i Konga og Ask, hvor han var til 
omtr. 1691. 

co Else , Enke efter hans Forauend, Bengt Han- 
sen Spannier og Poul Sivertsen Friis ; ogsaa sin tredie 
Mand overlevede hun. 1659. 

283. Glaus Tausen, f. i Kj0benhavn 1637, kom til Herlufsholm 
Juni 1655, blev Sekretaer, f 26 /« 1696. S011 af Nr. 86, Bro- 
der til Nr. 290. 

co Birgitte Bacher. 

284. Soren Jorgensen Hauschen, blev Juni 1655 sat.i Skolen 
af Hans Pladtz i Kj0ge. 

285. Hans AUesen Bunkeflod, f. 1640, kom til Herlufsholm 
Maj 1655. Foraeldre: M. Hans AUesen, Sognepr. i Bunke- 
ilod i Skaane, og Barbara de Fine, S0ster til Nr. 114 og 
239. Han blev % 1663 H0rer i Slagelse, 10 / n 1668 Rek- 
tor i Assens, afsat 1670, 9 / n 1674 ordineret til Sognepr. 
for Gislev og Ellested, afsat 1678 formedelst Lejermaal, 
men fik Oprejsning, hvorefter han blev Skibspraest paa 
Flaaden, 30 / 10 1688 Sognepr. i Lunde i Fyen, f 1693. 
Broder til Nr. 299. 

co Margrethe Frantsdatter, Enke efter Forman- 
den i Lunde, Christen Lauritsen Achthon. 

Disse 3 sidste bleve Novbr. 1659 immatrikulerede i 
Sor0, 1660 i Kj0benhavn. 166ft. 

286. Christopher Sorensen Munch. 

287. Jacob Jacobsen, S. af Jacob Madsen i Flekker0 i Norge, 
kom i Skolen Juni 1651. 56 288. Gerhard 8chr0der 9 f. i Roeskilde a 7, 1645, kom til Her- 
lufsholm *% 1655. Foreeldre: Herman Gertsen S., Borg- 
mester i Roeskilde, og Eva Motzfeld, Moster til Griffen- 
feld, Datter af Kj0bmand Peder M. i Kj0benhavn og Marie 
von Heimbach. Han rejste iS / 4 1665 udenlands og bes0gte 
Tydskland, Italien og Frankrig, kaldtes 1666 hjem af Ge- 
hejmeraad Gregers Krabbe for at rejse ud med hans to S011- 
ner, kom hjem 27 / 4 1667, men de droge atter bort 3 / 9 s. 
Aar til Tydskland, Holland, England, Frankrig, Schweitz, 
08terrig ogUngarn; de kom hjem 23 / 8 1670, hvorefter han 
alene opholdt sig et Aar i Tydskland for at studere Lov- 
kyndighed; 7 / 9 1671 blev han Kancellisekretser, i August 
1674 Kancelliraad og Assessor i Kancellikollegiet, senere 
Kamcelliraad i begge Kancellierne; 8 /i 1675 rejste han 
soin Kongens Sendebud til Hertugen af Hannover og var 
under den felgende Krig Sekretser hos Kongen; han roses 
for utraettelig Flid og stor Dygtighed; f 26 A 1677. 

a> 26 / 6 1673 S0ster Svane, som levede endnu 1720. 
Foraeldre: iErkebiskop Hans S., Biskop i Sjselland, og 
Maria J0rgensdatter Fiuren. Hun 2 co Kancelliraad Chri- 
stian Albert Walter, 3 </> 8 % 1691 Dr. Hans Bagger, f 
1693, Biskop i Sjselland. 

289. Bolle Luxdorph, f. 19 / 7 1643 i Kj0benhavn; Foraeldre: 
Christen Bollesen L., Forstander paa Herlufsholm, og Ma- 
ria Staphrophski, Datter af M. Oluf Phocae S.*), Biskop 
paa Gulland. Han blev 2B / 7 1662 H0rer paa Herlufsholm 
indtil 10 / 6 1664, opholdt sig derpaa et Aar i Tydskland 
og England, siden i Frankrig, kom hjem 1669 og blev an- 
sat i det danske Kancelli, adlet 2 % 1671, blev 1672 cere- 
moniarum director, 1677 Kancelliassessor, 1680 Kancelli- *) Hans Fader var en russisk Adelsmand, som blev dansk Officier un- 
der Frederik II.; Familiens Vaaben er to L0ver, som holde en 
Krone, derunder 3 Stjerner; Maria S. forseglede med det saaledes, 
aom det er afbildet i Wallin: Gotland. Saml. I., S. 177. 57 raad, n / 8 1684 Etatsraad, var desuden Obersekretaer, blev 
1691 sendt tilSverig somenvoye extraordinaire, 1694 Bid- 
der (Storkors) afDannebrog, f i Stockholm 6 / 9 1698. Ejer 
af S0rup, Sandbygaard og Evserkebygaard (Rosengaard). 
Broder til Nr. 316 og 321, Nsests0dskendebarn til Nr. 
377, Farmoders Broder til Nr. 459. 

1 w 29 / n 1671 Jytte Bering, f. 1654, f 1683. For- 
seldre: H0jesteretsassessor og Historiograf Vitus B. og 
Anne Nielsdatter. 

2 co 1684 Friderica Adelaer, f. % 1667, f 23 / 6 
1712. Forseldre: Generaladmiral Curt Sivertsen A. og 
Anne Pelt. 

290. Mads Tausen, kom til Herlufsholm Juni 1655, blev pers. 
Eapellan i Jselse i Norge, 1668 Sognepr. ssteds, 1669 Ma- 
gister, 1672 Lektor i Theologi i Stavanger, f 1685 eller 
1686. S0n af Nr. 86, Broder til Nr. 283. 

co Eirsten ....; Skiftet efter hende er dateret 
16 / 8 1689. 

291. Peder Heldt (Helt), S. af Peder H., Forvalter paa Ber- 
ritsgaard, kom i Skolen 7 / 4 1657. Broder til Nr. 303. 

292. Iyer Forst, S. af Jochum F. i Ej0benhavn, kom i Skolen 
Avgust 1655, blev 12 / 6 1669 Sognepr. for Glostrup. 

293. Niels Hofinan, f. 1640, kom i Skolen 22 / 9 1657. For- 
aeldre: Dr. med. S0renH. og GjertrudPedersdatter. Han 
blev Licentiatus juris, Landcommissair og Ejer af Ejsers- 
holm, f 1698. Broder til Nr. 298. 

co 1678 Eirsten Trane, f 1712, 76 Aar gl. 

294. Melchior Wulfruin, S. af M. Melchior W. (f Maj 1659), 

Spisemester paa Ringstedkloster, og Mette , kom 

til Herlufsholm 9 / 6 1654. Broder til Nr. 308. 

295. Jacob Resell, kom til Herlufsholm 13 / 9 1657, blev Magister 
og Sognepr. i Skien i Norge. S0n af Nr. 48, Broder til 
Nr. 271 og 279. 

296. Ditmar Heller, kom til Herlufsholm Juni 1652. Forseldre: 
Casper Dytmer og Maren Han blev 7 /io 1669 58 

Eapellan i Everdrup med Sukcessionsret, a / 7 1676 Sognepr., 
t 1686. Broder til Nr. 297, 

297. Rasmus Heller, kom i Skolen med sin Broder, Nr. 296. 

298. Peder Hofman, f. 1642, kom til Herlufsholm med sin 
Broder, Nr. 293, aa / g 1657, blev Assessor og Ejer af Ham- 
mergaard, f 1690. 

1 co 1671 Margrethe Brochmann, f 1676, Datter 
af Nr. 163. 

2 go 1677 Johanne Hemmer. 

299. Oluf AUesen Bunkeflod, kom til Herlufsholm Maj 1655 
med sin Broder, Nr. 285, blev omtr. 1674 pers. Eapellan for 
Terslev og 0rslev, 9 / 9 1690 Sognepr. ssteds., f Vt 1694 - 

300. EUer Abelsen Schr0der, S. af Abel Bildsnider i Naest- 
ved, kom i Skolen 81 / 8 1657, blev ie / 8 1678 Sognekapellan i 
ved St. Peders Kirke i N»stved, f Vi 1691 - FormodentiL 
Broder til Nr. 255. I 

301. Niels Benzon, f. i Aalborg y 6 1646. ForiBldre: Dr. med. 
Niels B. til Vaar, Korsegaard og Bj0rnkjaer, Laege i Aal- 
borg, Bidder af S. Marco, og Mette Nielsdatter, Datter af 
Borgmester Niels Jacobsen i Banders. Han kom 1656 i 
Aalborg Skole, 17 / 6 1658 til Herlufsholm, blev 3 % 1664 
cand. theol. (laud.), rejste 27 / 8 s. Aar udenlands, studerede 
i Giessen, Italien, England, Frankrig og Holland, hvor 
han blev Dr. juris i Leyden 16 / s 1669 ; rejste derpaa i 
Tydskland og 0sterrig, kom hjem og overtog 1672 Besty- 
relsen af Vaargaard, blev 1674 Assessor i Kammerkolle- 
giet og Vicegeneralprokur0r, Novbr. 1679 til 29 /^. 1685 
Kammerarkivar, 16 / 12 1679 nobiliteret, 12 / 6 1682 AdmiraU- 
tetsraad, 6 / 6 1684 Kancelli- og Kammerraad, y g 1685 Ge- 
neralprokur0r og Justitsraad, 17 / 8 1688 Etatsraad, a9 / 1 1704 
Viceprsesident i Kommercekollegiet; 30 /i 2 s. Aar Geheime- 
raad, y u 1705 Bidder (Storkors) af Dannebrog, f i ^j0- 
benhavn u / x 1708. Ejer af Aastrup, M0rkegaard, Vaar- 
gaard, Aggersvold, Bj0rnkjser og Gjeddesdal. Broder til 
Nr. 317. 59 1 co 10 / ia 1675 Else Scavenius, f. 18 / 4 1660, omkom 
ved Operahusets Brand 19 / 4 1689. Foraeldre: Dr. juris 
Peder S. til Aastrup, Etatsraad, Generalprokur0r, ogS0ster 
Jacobseus, en S0sterdatter af Nr. 187, 189 og 197. 

2 co 2 % 1691 Anna von Meulengracht, f. % 1656, 
f u /j 1723, Enke efter den rige Handelsmand Henrik 
Schupp, Datter af Hans y. M. til Svenstrup. 

Rektor: M. Christopher Hansen Schlatter. 

1661. 

302. Mourits Harboe, kom i Skolen April 1655. Broder til 
Nr. 256, Fatter til Nr. 318. 

303. Christen Heldt (Helt), kom til Herlufsholm 7 / 4 1657 med 
sin Broder, Nr. 291. 

304. Jens Lauritsen Nygaard af Jylland, blev af Skoleherren 
indskikket 7 / 6 1655. Han blev 1669 Magister, 17 / 9 s. Aar 
pers. Kapellan i Skjelsk0r, 28 / 8 1670 Kapellan med Suk- 
cessionsret ssteds., s. Aar Sognepr., f 1693. Han var en 
god Bonde, der levede mere af sin Plov end af sin Pen. 

co Margrethe Arntsdatter, 2 &> ClausBertramsen 
Buchwald, Sognepr. for S0rbymagle og Kirkerup; Datter 
af Raadmand og Raadstueskriver Arnt Berentsen i Kj0- 
benhavn, Forfatteren af „Danmarckis oc Norgis Fructbar 
Herlighed". 

1662. 

305. Knud Henriksen, S. af Borgmester Henrik Jensen i Vi- 
borg, kom i Skolen 10 / 9 1657. Sammen med ham kom 
hans S0stre, Anne, Else, Birgitte og Margrethe Henriks- 
datter, „som formedelst Svenskens Indfald udi oylland efter 
velbyrdig Hr. Skoleherres Bevilling her paaSteden er for- 
bleven og for deres Kost at betales." 6 /s 1^60 ftdgtes de 60 hjem til Viborg af deres Broder, som i den Anledning 
holdt Ferie til ia / u s. Aar. 

306. Anders Jespersen, 8. af Borgmester Jesper Andersen 
i Veile, kom i Skolen April 1657. 

307. Damian Johansen, f. omtr. 1643, kom til Herlufsholm 
"/ t 1657, Sfln af M. Johan Damianus (f 20—24 Decbr. 
1657), Sognepr. for Herlufsholm; blev Feltpraest, Sognepr. 
for Vodder 28 / B 1676, f 1683. 

308. Jorgen Wulfrum, kom til Herlufsholm 28 / 4 1637 J Broder 
til Nr. 294. 

309. Clans Prag, S. af Niels P. i Ringsted, kom i Skolen 
Oktober 1656. 

310. Albert Hansen, kom i Skolen 16 / 6 1657; Forseldre: IJans 
Andersen, Sognepr. for Bjerregrav, Aalum og Tanum (f 
1656), og Maren Andersdatter, 2 cc Eftermanden Eiler 
Munck. Han blev Sognekapellan i Faderens Kald. 

311. Jochum Bruim, S. af Jens B. paa Sams0, kom i Skolen 
Marts 1657. Han er vel nseppe den J. B., som 1666 blev 
Sognepr. i Sseby og Gjersh0j, da han angives at have vaeret 
Kapellan i 4—5 Aar forinden. 

312. Blasius Hansen, kom i Skolen 17 / n 1660. 

313. Peder Gregersen, fra N®stved, S0sters0n af Skolens 
M0ller, Mikkel Andersen, kom i Skolen u / 9 1657. 

314. Gabriel Andersen, S. af M. Anders Jensen, Sognepr. ved 
Hellig Gejsts Kirke i Kj0benhavn, kom til Herlufsholm 
Novbr. 1657. 

315. Christen Hansen (Johannis). 

1663. 

I n g e n. 1664. 

316. Ole Luxdorph, f. n / 6 1646 paa Abrahamstrup, blev 10 / n 
1667 kaldet paa Sukcession til Sognepr. paa Herlufsholm, 61 

10/ Magister 8 / 6 1669, Sognepr. for Kj0ge og 01semagle 10 / 
1673, f som Provst i Ramtese Herred 19 / 7 1676. Brodcr 
til Nr. 289 og 321, N8ests0dskendebarn til Nr. 377, Far- 
moders Broder til Nr. 459. 

& 7 / 9 1669DorotheaTorm,tl675. Forseldre :M. Erik 
Olufsen T., Sognepr. til vor Frue Kirke i Kj0benhavn, og 
S0ster Worm, Datter af Dr. Ole W. 

317. Peder Benzon 9 f. 2 % 1652, gik ligesom sin Broder, Nr. 
301, f0rst i Aalborg Skole, bley Kancelliraad og Assessor 
i Kammerkollegiet, nobiliteret 16 / n 1679, f P aa Haun0 
25 / 6 1701 „meget hasteligen". Ejer af Aagaard, Haun0 
og Korsegaard. 

1 w 8 / 2 1679 i Aalborg Drude Foss, f. 1658, f * 
Aalborg 16 / 9 1684. Forseldre: Biskop Matthias F. ogBodil 
Brochmann, Datter af Nr. 26. 

2 en 1688 Margrethe Rantzau, f P aa Hann0 V 6 
1699, 33 Aar gl. Forseldre: Oberst Frants R. til Estvad- 
gaard og HelleMJme. 

318. Mathis Harboe, kom 31 / 8 1656 til Herlufsholm. Forseldre: 
Provst Laurits Poulsen H., Sognepr. forSvenstrup paaAls, 
og Karen Madsdatter. Han var Sognepr. i Oddis i S0nder 
Jylland 1677—96. Fitter til Nr. 256 og 302. 

co Maren Schr0der, Datter af Formauden Johan 
S. (f 1677.) 

319. Anders Hansen, S. af Hans Andersen Brun, Sognepr. for 
Haarlev og Himling0je, kom i Skolen 12 / 9 1656. 1665. 

320. Mourits Isaksen, f. i Assens 1644, kom til Herlufsholm 
7 / B 1657; Forseldre : Isak Mouritsen, Herredsfoged over 
Baag Herred. Han blev 12 / 4 1665 Informator for Holger, 
S. af Forstanderen Christen Luxdorph paa Herlufsholm, 
cand. theol. 24 / 10 1667 (non cont.), pers. Kapellan i S0n- 63 derby og Heln»s a2 / 10 1668, Sognepr. ssteds. 1688, f a, / 2 
1695. Fader til Nr. 420. 

? 1 go 16 / 6 1679 Elisabeth Rhode, f. 1654. Datter 
af Sten Poulsen R., Sognepr. i Adserballe. 

? 2 go Elisabeth Monrad, Datter af Formanden 
Ditlev Johansen M. og Karen Madsdatter. 

1666. 

321. Peder Luxdorph, f. 1648, kom i Skolen y 8 1662, blev 
Kancelliraad , Vicelandsdommer paa Laaland og Fal- 
ster, Justitsraad, Landsdommer i Fyen og Langeland, Ejer 
af Fjollebro, nobiliteret 2 % 1679, f 1702. Broder til Nr. 
289 og 316. Nsests0dskendebarn til Nr. 377, Farmoders 
Broder til Nr. 459. 

co Anne Margrethe Helverskou, f. 1651, nobili- 
teret M / 6 1688, f 1713, Enke efter Peder Hovenbek. 

322. Frederik Sorensen, S. af Seren Clemensen, Tolder i Vor- 
dingborg, kom i Skolen 17 / 8 1664. 

323. Anders Pedersen Dainphius (Matriklen: Damphilus), 
S0sters0n af Nr. 223, kom i Skolen 3 % 1663, blev n / 8 
1671 ordineret til Hospitalsprsest i Randers, f 1681. Fit- 
ter til Nr. 360. 

324. Niels Nielsen Bentzon, Steds0n af M. Hans Jensen Wi- 
borg, Sognepr. i Stege, kom i Skolen 29 / 8 1661. 

325. Johan Johansen Kulbers (Kulbars), Steds0n af Jens Niel- 
sen i Randers, Moderen hed Lene , kom i Skolen 

u / 9 1657. Januar 1662 blev han stukket med Kniv af en 
anden Discipel, Christian Borman- fra Kj0benhavn, som 
bortl0b a7 / 8 1661 ; han var derfor i halvandet Aar borte 
fra Skolen. 

326. Yillads Bouman, S. af Jost B. i Viborg, kom i Skolen 
8 % 1662. 

227. 80ren Morteusen 9 fra Jylland, kom i Skolen 2 % 1663. 63 Maaske den Stfren Mortensen Hobro, som 29 / 4 1675 blev 
Sognepr. i N0rre Omme og Breininge. 
328. Jorgeu Stadager, kom til Herlufsholm 28 / 10 1663. For- 
seldre: J0rgen Lauritsen Falster, Sognepr. i Stadager og 
N0rre Kirkeby, og Sophie Jacobsdatter. Han blev 1670 
cand. theol. (non cont.), S6 / n 1679 sin Faders Eftermand, 
t 1681. 

a> 16 / n 1680 Margrethe Sadolin, f 1711, 2 a> 6 / u 
1685 Hans Clausen Sidenborg, Sognepr. for Taagerup og 
Thorslunde; Datter af Hans Hansen S., Sognepr. for Taage- 
rup og Thorslunde. 

1667. 

Ingen. 

1668. 

Ingen. 

Rektor: I. Johan Brunsmand. 

329. Hans Jacobsen Ntfrrlng, kom i Skolen a6 / 6 1663, S0ster- 
s0n af Anna Jensdatter, Sognepr. Hans Rostrups Hustru 
i Faxe. 

1670. 
Ingen. 

1671. 

330. Christian Arentsen, S. af Arent Andresen, Sognepr. for 
Prsest0 og Skibbinge, kom til Herlufsholm M / u 1663. 64 

1672. 

I n g e n. 

1673. 

331. Anders Nielsen. 

332. Hans (Johannes) Thomson. 

333. Peder Lund. 

334. Frederik Lund. 

1674. 

335. Castor Thomsen (Thomae). 1675. 336. Olnf Halo vius. 

337. Jens Danlelsen. 1676. 338. Jorgen Hammer; Foraldre: Rasmus Mathiesen Faaborg, 
Sognepr. for Hammer og Lundby, og Susanne Larsdatter 
Hammer. Han blev 22 / u 1680 H0rer i Sor0, 1682 Sognepr. 
for Ruds Vedby, f 6 / 2 1695 - Broder til Nr. 341. 

w Anna Frantsdatter, 2 co Eftermanden Peder 
Jacobsen Holm, senere Sognepr. for Gjedsted og Fjelstf. 

1677. 

Ingen. 

* 

Rektor: I. Christian Gabrielsen Sandro. 

1078. 

339. Laurits Pedersen Smit. 

340. Hans Hansen (Johannes Johannis) Kamp. 65 

1679. 

341. Christen Rasmussen Hammer, Broder til Nr. 338. 1689. 

342. Johan Mikkelsen Schmechel, blev as / 7 1687 Sognepr. paa 
Drei0, f 19 A 1709. Se Nr. 471 Noten. Svoger til Nr. 350. 

w 29 / u 1692 Else Achthon, f August 1708, Datter 
af Formanden Christen Henriksen A. * 

343. Mads Laurltsen Bay (Matthias Laurentii Bay), er sikkert 
den M. L. B., som 24 / 6 1683 blev Sognepr. for Vivild og 
Veilby, men han kan ikke vaere bleven pers. Kapellan 
ssteds. 1680; begr. 29 / 10 1714. 

w Formanden, Eskil Lauritsen Vivilds Enke. 

344. Peder Laurltsen Gtedzmann, f i Kj0benhavn som Stu- 
dent 1684. 1681. 

345. Peder Mourltsen, blev a9 /i 1689 Sognepr. i Gjerslev, f 
17 / 10 1719. Formodentl. Broder til Nr. 347. 

co i Taarnborg Novbr. 1694 Ane Cathrine Badsker. 

346. Jacob Jacobsen. 

347. Jens Mourltsen, blev a5 / 1 1687 Sognepr. for F0lleslev og 
Serslev, f 1708. Formodentl. Broder til Nr. 345. 

co Maren Plum, f Maj 1729. 

348. Peder Jensen Hotuin. 1682. 

349. 6ie Sadolln, f. 3 / n 1663; Forseldre: Albert Christensen 
S., Sognepr. for Naestels0 og Mogenstrup, og Sophie J0r- 
gensdatter. Han blev 2 % 2 1684 Cand. theol. (ilium.), 1689 

H0rer i Viborg, 7 / 4 1694 resid. Kapellan ved Domkirken 

8 66 ssteds, 10 / 10 1740 kaldet paa Sukcession til Sognepr. for 
Bornp og Lyngby i Jylland, men kom der ikke, 6 / 10 1726 
Sognepr. yed Sortebrodrekirke i Viborg, f a8 /s 1731. Bro- 
der til Nr. 362. „Han var en enfoldig, men dog redelig 
og sand Gads Tjener*. 

co 7 / 8 1699 Margrethe Friis, begr. 8 % 1738, 63 Aar 
gL Foraldre: Christen F., Sognepr. forBoddum og Ydby, 
og Anna S0rensdatter Lyngaae. 

350. JensAchthon; Foroldre: Henrik Christensen A., Sognepr. 
i Fr0rnp, og Anna Jensdatter Zeuthen. Han blev % 1695 
Sognepr. i Fr0rup, f 8 % 1711. Svoger til Nr. 342. Se 
Nr. 471 Noten. 

co Karen Friis, f a Vio 1754, 2 c» Eftermanden Lau- 
rits Henriksen Schnrmann; Forseldre: M. Peder Sigfredsen 
F., S ognepr. i Vindinge i Fyen, og Maren Hansdatter Friis. 

351. Hans Spend, f. 1664, Forseldre: M. Jens Nielsen S., Sognepr. 
for Herlufmagle og Tybjerg, og Barbara Hansdatter Backer. 
Han blev 8 % 1687 adjungeret Sogneprsesten i Rakiev med 
Snkcessionsret, 18 / t 1688 Sognepr., 1715 ProYst i Arts Her- 
red, f soin Jubell»rer 28 / 10 1738. 

1 co Marie Elisabeth Wedel, Datter af Forman- 
den Morten Jensen W. 

2 go 8 /i 1713 Beate Maria Gemz0e, Enke efter 
Provst M. Torben Ghristophersen Lid0e, Sognepr. i Her- 
sted-0ster og -Vester, (f 1707); For«ldre: Hans Danielsen 
6., Sognepr. i Stege, og Marie Margrethe Bagger, S0ster 
til Biskop B. r 

3 co Anna Teilmann, f i Vordingborg 22 / 4 1754. 
Forffildre: Christen Nielsen T. til Bjergbygaard og Anna 
Elisabeth Hachmann. 

1683. 

352. Corflts Ernst Mayors, f. i Eylhede ved Lemvig 21 / 6 1664. 
S. af Johan Ernst M., senere kgL Hofkok. Moderen var 67 en S08ter til Sognepr. M. Ole Bjtfrn i Thisted. Han bier 
1689 cand. theoL, 19 / 10 1694 ordineret vistnok til pers. Ka- 
pellan i Hj0rring, 2 / 6 1696 Rektor og % 8. A. resid. Ka- 
pellan ssteds.; bes0rgede i de sidste Aar tillige Degne- 
embedet; f V 8 1707. Broder til Nr. 353. 

w 1694 Anna Thomasdatter, Datter af enSkr&der. 

353. Christian Frederik Mayors, var indviklet i den berygtede 
Thistedske Bessettelseshistorie, hvorfor han ved H0jeste- 

• rets Dom af 96 / a 1698 blev d0mt til at relegeres i 1 Aar 
og under h0jeste Straf at entholde sig fra Aalborg Stift. 
Broder til Nr. 352. 

1684. 

I n g e n. 

1685. 

Ingen. 

168*. 

354. Hans Zachariesen Schytte, blev Magister 1694, Sognepr. 
for Hjembffik ogSvinninge 19 / 8 1694, for Snesere 17 / 4 1706, 
Viceprovst i Baarse Herred 1722, f ll /» 1729. 

co Magdalene Laurentz, S0ster til Nr. 375. 

355. Thorkil Carlsen. 

356. J0rgen Enndsen Frlls. 

357. Hans Ellasen Sranning. 

1687. 

358. Anders Frantsen TaxY»rd, S. afFrants Andersen Magle- 
bye, Sognepr. i Toxv»rd, blev 17 / 8 1703 Sognepr. i Eges- 
levmagle, f omtr. 1729. Broder til Nr. 359 og 366, 

co Sophie Sandro, S0ster til Nr. 376 og 385. 68 359. Hans Frantsen Tornerd, blev u / 8 1689 cand. theol. 
(baud ill.), 16 / 4 1690 Hospitalspr»8t og Kapellan ved Frue 
Eirke i Aarhus, 1693 Feltpraest i Brabant f 1728. Bro- 
der til Nr. 358 og 366. 

oq 23 / 9 1696 Anna Ghristiane Pontoppidan, 
begr. ai / 7 1751. Foraeldre: M. Ludvig Henriksen P., Sognepr. 
ved Aarhus Domkirke, og Barbara Hansdatter Bacher. 

360. Frederlk Andersen Klyne, f. i Kvislemark 28 / 6 1668, blev 
°/ 10 1690 cand. theol. (ilium.), opholdt sig 1697 og 1698 .i 
London, kom hjem og blev H0rer i Helsing0r, i hvilken 
Stilling han var endnu 1708. Nogle Optegnelser af ham 
ere trykte i Danske Magazin, III, p. 306. S0n af Nr. 223, 
Fatter til Nr. 323. 

361. Johannes Hornemann, f. iNaestved 26 / u 1665. Foraeldre: 
Hans H., Borgmester, og Ghristence Rasmusdaftter Bacher. 
Han blev 19 / 7 1790 cand. theol. (ilium.), 3 / n 1691 Sognepr. 
for Lerup og Tranum, f % 1697. Oldefaders Broder til 
Nr. 546. * 

</> Sft / 7 1693 Anna Margrethe Brun, Datter af 
Sognepr. Jochum B. i S«by og Gjersh0j; hun 2 go 14 / 7 
1697 Peder Arrildsen Friis, Sognepr. i Skamstrup og Fry- 
dendal (f 1711). 

362. Peder Sadolin, Broder til Nr. 549. 

« 

1688. 

I n g e n. 

1689. 

363. Falch B0gh (Fagoppidanus), blev 1696 Sognekapellan i 
Veile og Hornstrup samt Hospitalspraest, begr. 2 / 8 1740. 

364. Jacob Pedersen Bronsdorph. 

365. Matthias Gtadme, f. 1665. Foraeldre: Niels Madsen L0rup, 
Sognepr. i Gudme og Brudager, og Karen Hansdatter 69 Lottrup. Han blev 19 / 2 1701 adjungeret Sognepr»sten i 
S0ndre Broby med Sukcessionsret, 24 / 7 1709 Sognepr., 
t 12 Ao 1728. 

1 c» 19 / 9 1708 Margrethe Pontoppidan, f 1711, 
Datter af Formanden Dines Hansen. 

2 oq 1712. Anna Dorthea M0ller, f V 6 1746, 65 
Aar gl. Forseldre : Hans Hansen M., Sognepr. i Gudbjerg, 
og Elisabeth Lottrup. 2 ui 19 / 9 1708 Eftermanden Tho- 
mas Hansen Amager. S0dskendebarn til sin ferste Mand. 

366. Oluf Frantsen Toxrierd, f. 29 / 7 1671, blev omtr. 1705 
FeltprsBst ved fyenske gevorbne Regiment, 7 / 1 1715 Sognepr. 
i R0, 23 / 6 1718 i 0ster Larsker og Gudhjem, f 2 7i 1751. 
Broder til Nr. 358 og 359. 

w 

169ft. 

367. Christian Frederlk Wlnterberg, blev 1696 Magister, 17 / 8 
s. Aar resid. Kapellan i Nykj0bing og Stystofte, 7 / 6 1698 
Sognepr. i Saxkj0bing, hvor hans Portrait findes i Kirken ; 
t 1706. Broder til Nr. 368. 

cc Ida Margrethe Brandt, Datter af M. Frederik 
Nielsen B., Sognepr. i Nykj0bing og Systofte. 

368. J0rgen Henrlk Wlnterberg, blev Magister 1698, Broder 
til Nr. 367. 

369. Hans Frederlksen Resen, formodentl. S0n af Frederik 
Hansen R., Stiftsprovst i Viborg. 

370. Matthias Krag, S. af Provst Anders Enudsen K., Sognepr. 
i Fuglse og Kr0nge, kom i Skolen 14 / 3 1690. 

1693. 

371. Pool Buns, S. af Johan D. i R0nnebsek, kom i Skolen 
16 / 7 1687, blev "/„ 1699 Sognepr. for Aarby, f 25 /, 1726. } 74) 

372. Peder Gad, & af Herredafoged Jacob 6. i Hammerherred, 
kom i Skolen "/, 1686. IMS. 

373. Clement* Velle, kom i Skolen u / 7 1689. S. af M. Laurits 
Oregersen V., Sognepr. i Hammer og Lundby. Han blev 
% 1705 Sognepr. for Thorstrup og Home, Provst i 0ster 
Horne Herred, f *7* 1728. Broder til Nr. 374. 

cq Vibeke Hoe, f s, / t 1755. Foraldre: M. Jens 
Nielsen H., Sognepr. i Ho og Oxby, og Kirsten Cbri- 
stopbersdatter. Hun havde forst vaeret gift med hans 3 
Fornuend, Bagge Caspersen Carstensen (f 1699), Thor 
Lauritsen Miller (f 1700) og Morten Hansen Friis (f 
1705). Da bun boldt Bryllup fcrste Gang, var bun kun 
15 Aar. 

374. ttregers Velle, kom i Skolen ■/. 1690, blev 87 / 7 1708 
Sognepr. for Ftflleslev og Sserslev, 1728 Viceprovst og 
1730 Provst i Skippinge Herred, f 7i 1754. Broder til 
Nr. 373. 

cq 1709 Susanne Eleonore Langelo, Datter af en 
Tolder i Karrebaeksminde; f 1763. 

375. Jochum Laurentz, S. af Hendrik L. i Naestved, kom i 
Skolen 24 / 7 1688. Svoger ta Nr. 354. 1194. 

376. Gabriel Sandro, £ 1674, S. af Christen Gabrielsen S., 
Sognepr. i Egeslevmagle. Han kom i Skolen 24 / 6 1689, 
blev ll / x 1702 Sognepr. i Koldby paa Sams0, s. Aar 
Magister, f 2 % 1736. Broder til Nr. 385, Svoger til 
Nr. 358. 

w Kirsten Clementin (f 1741), Datter af Nr. 274. 

377. Peder Luxdorph, kom i Skolen 19 / 4 1689 ; S. af Bolle n Pedersen L.*), Sognepr. for N0rre Jernltfse og KvandLase. 
Han blev 1704 Sogneprast for Havrebjerg og Gudum, 
f u / s 1717. Na3sts0dskendebarn til Nr. 289, M6 og 321. 
oo * 9 / 10 1709 Sidsel Christensdatter, f. omtr. 
1663, t 5 % 1729, Enke efter Formanden Jacob Hansen 
Kyng. IMS. 

378. Christian Christopher Aggerup, f. 1674, kom i Skolen 
17 / 7 1689. Foraldre: Niels Pedersen A., Sognepr. i T0ll0se 
og Aagerup, og Birthe Hansdatter H0fding. Han blev ■% 
1711 Sognepr. for 61nms0 og Bavelse, 1731 Provst i Ty- 
bjerg Herred, f Langfredag */ 4 1738. Broder til Nr. 386. 

go Gundel Mandal, levede endnu 1740, Datter af 
Formanden Peder Vernersen M. 

379. Peder Hansen BHleschou fra Fyen, f. omtr. 1676, kom 
i Skolen 19 / 4 1689. Hans Fader kaldes i Sk. B. Laurits 
Pedersen. Han blev a9 / 6 1705 Sognepr. for Engom, f 
a6 / a 1753. 

1 oq 29 / 6 1706 Inger Marie Hatting, f. 1680, f 19 / 6 
1713, Enke efter Formanden Jens Jensen Krag; Forseldre: 
J0rgen Jargensen, Sognepr. i Hatting, og Ellen Pon- 
toppidan. 

2 co Maren Pedersdatter Rosenmeier Mulvad, 
f. omtr. 1697 f 6 / 7 1743. 1696. 

380. Johan Christopher Suhr, f. paa Aalholm, d. Dom ocul 
1676, kom i Skolen 18 / 4 1691. Forseldre: Kammerraad 
Frederik Berntsen S., Amtsforvalter ved Aalholm, og *) Havde varet Htfrer paa Herlufsholm fra 7 | 4 1654 til 8 |» 1669 - 78 

Cathrine Pedersdatter. Han blev 7 / 7 170° Sognepr. i N0rre 
Vedby og Alslev, Magister 1704, f M /i 1711. Broder til 
Nr. 382. 

09 V 7 1701 Maren Elisabeth Lundt, f.Decbr. 1682. 
Foraeldre: M. Oluf J0rgensen L., Sognepr. i Veggertese, 
og Dorthea Jensdatter Ravn. 

381. Cornelius Rosenfeld, kom i Skolen 18 / 4 1691. Foroldre: 
Hans R., Amtsskriver i Nykj0bing p. F. (f 1681), ogBodil 
Iversdatter (2 co Amtsforvalter Hans Ravn), Datter af 
Raadmand Iyer Nielsen i Nysted og Johanne Lerche, S0ster 
til Nr. 213. 

382. Bernt Suhr, f. 16 / 8 1676 eller 1677, kom til Herlufsholm 
med sin Broder (Nr. 380), blev 1702 Magister, 2 / a 1706 
Sognepr. for Kj0belev og Vindeby, 1713 til 1745 Provst i 
Laalands N0rre Herred, f 16 /s l? 45 - 

co Christine Hornemann, Datter af Ej0bmand 
Hans H. i Nsestved og Christine Bress. 

383. Jens Streger, kom i Skolen Juli 1692, S. af Matthies 
Rasmussen S., Sognepr. for Lille Hedinge og Havnelev, var 
fra Juli 1703 til a6 / 3 1705 H0rer i Slagelse. Broder til 
Nr. 392 og 394. 

384. Jergen Jensen Bang fra Fyen, kom i Skolen 36 / 6 1690. 

385. Joachim Lorents Sandro, kom i Skolen 24 / 6 1689, Bro- 
der til Nr. 376, Svoger til Nr. 358. 

386. Hans Aggerup, f. omtr. 1673, kom i Skolen 5 / 10 1639, 
blev 12 / 4 1710 Sognepr. i Magleby paa M0en, begr. 28 / 12 
1734, Fader tU Nr. 480. 

co 9 / 3 1704 Christine Margrethe Hetting, f. omtr. 
1689, begr. 18 / 2 1734, formodenl. S0ster til Nr. 399. 

1697. 

387. Rasmus Nerring, f. 2 / 4 1676 i Dalby; Forseldre: Peder 
Rasmussen N. eller Bergen, Provst, Sognepr. i Dalby og 
Tureby, og Engel Jacobsdatter. Han blev 27 / 7 1703 cand. 73. 

theol. (baud ill.), 1710 Skibspraest paa Skibet „Venden a , 
8 / 7 1720 Sognepr. for Vorbasse og Grene, f 1731. 

co Dorthe Kjelsdatter, f i Horsens, Datter af en 
Feldbereder i Grene. 

388. Caspar Runkel, d0bt i Herslev 24 / 2 1678, S. af M. Jens 
Johansen B., Sognepr. for Herslev og Gjevninge, kom i 
Skolen 30 / n 1690. 1698. 

389. Christian Tausen, 19 Aar, S. af Sekretser T. paa Herlufs- 
holm, kom i Skolen 29 / 7 1695. 

390. Hans Bang, f. 1681; Forseldre: Hans Ghristensen B., 
Sognepr. i Barl0se, og Anna J0rgensdatter, kom i Skolen 
19 / 4 1694. 

391. Diderik Dideriksen Felt, 17 Aar, en Messingarbejders 
S0n fra Kj0benhavn, kom i Skolen 6 / 6 1693. 

392. Peder Streger, 20 Aar, kom i Skolen u / x 1694, Broder 
til Nr. 383 og 394. 

393. Johan Fischer, 16 Aar, kom i Skolen St. Hansdag 1696, 
S. af Thomas Johansen, Fisker i „Uranien Bom" i Kj0- 
benhavn. Han blev 8 % 1704 Magister, 17 / 4 1706 Rektor i 
Nykj0bing p. F., 10 / n 1713 Assessor i Konsistorium, 28 / 8 
1714 Landsdommer i Laaland og Falster, begr. a8 / 4 1718. 
Han lyk0nskede 1705 Biskop Miiller i Odense paaHebraisk. 

w 1711 Maria Brinck, f. 1696, f 1758, 2 oo 1720 
Frederik Holmsted, Bogholder ved ostindisk Komgagni, 
senere Etatsraad. Forseldre : Provst, M. Iver B., Sognepr. 
ved St. Nicolai Kirke i Ej0benhavn, og Sophie Hansdatter 
Seidelin. 

394. Anders Streger, 18 Aar, kom i Skolen y e 1694, Broder 

til Nr. 383 og 392. 

9 74 395. Johannes Hoyer, f. 1679, kom i Skolen % 1692; S. af 
Christian Hansen EL, Soghepr. i Holtug. Han blev 1706 
Magister, % s. A. Sognepr. for Hjembaek og Svinninge, f 
August 1729. 

oq N. N. f f Vf 1732 > 5 * Aar 8 L Rektor: A Michael HiorL 

llff. 

396. Ole Erag, 20 Aar, S. af Skraeder Jens E. i Ej0benhavn, 
kom i Skolen St. Hansdag 1696. 17M. 

Ingen. 

17tl. 

397. Johan Frederik Ferl0Y, 20 Aar, S. af Laurits Michel- 
sen i Kj0benhavn, kom i Skolen 1698. 

398. Andreas Christopher Cortnum, 15 Aar, S. af Jacob C, 
Kirurg i Nsestved. 

399. Conrad Hetting, £ iRingsted 2 % 1683, S. af Hans Svend- 
sen H., Sognepr. i Magleby paa M0en, kom i Skolen 25 / 2 
1697, blev u / 7 1707 cand theol. Gaud.). Formodenti. Svo- 
ger til Nr. 386. 

400. Manderup Rasmussen, 23 Aar, fra Erarup i Fyen. 

401. Jens Lncoppidan, 18 Aar, kom i Skolen 29 / 10 1699. For- 
aeldre: Provst Mogens Jensen L., Sognepr. i 0ster Skjer- 
ninge og Hundstrup, og Apollonia Madsdatter. Bakkalavr 
a2 / 6 1702. S0nnes0n af Nr. 128, Broder til Nr. 402, 426 
og 427. Se Nr. 471 Noten. 75 402. Matthias Lueoppldan, 16 Aar, kom i Skolen med sine 
Brtfdre, Nr. 401, 436 og 437. Bakkalavr 22 / 6 1702. 

403. Christen Chrlstensen Berg (Montanus), 28 Aar, havde 
vseret Lakaj hos Skoleherren, Baron Trolle. 1712. 

404. Otto Holm, 18 Aar, S. af Peter Eilersen i Herfrilge, kom 
i Skolen St. Hansdag 1702. Broder til Nr. 423. 

405. Hennlng Jergensen Achthon, 18 Aar, kom til Herlufs- 
holm 10 /e 1699. Forseldre: J0rgen Thomsen, Raadmand 
og Kj0bmand i Faaborg, og Anne Dorthea Achthon. Han 
blev 1724 resid. Kapellan i Holt i Norge, f 1726. Hans 
Omstsendigheder vare saa usle, at bans Bo gik fallit, og 
man maatte forsere hans Enke S0rgeklseder. Se Nr. 471 
Noten. 

go Charlotte Amalie Achthon, Datter af hans 
F setter Henning Jacobsen A., Sognepr. iHyllested ogVens- 
lev, og Inger Margrethe Numsen; 2 go Eftermanden Peder 
Olsen Hegelund. 

406. Hans Jensen Lindholm, 20 Aar, S. af Jens Christensen 
i B0ges0, kom i Skolen 2 / 6 1696. 

407. Sererin Liunge, 19 Aar, kom i Skolen 1697. Forseldre: 
Provst, M. Hans S0rensen L., Sognepr. i Baarse og Bel- 
dringe, og Cathrine Munck. 

408. Jacob Tage, t 1683, kom i Skolen 22 / 9 1699. Forseldre: 
Hans Olsen T., Sognepr. for Svanninge, og Dorothea Chri- 
stensdatter. Han blev 4 / a 1707 Sognepr. i N0rre S^by og 
Heden, 16 / 6 1727 Sognepr. iFl0dstrup ogUllerslev, f 1737. 

1 go Dorothea Kirstine Brasen, begr. 19 / 8 1709, 
Datter af M. Jens Olsen B., Sognepr. for Nordby paa 
Fan0, og Ellen Kirstine Bruun. 

2 co Ida Schurmann, Datter af Henrik Predbj0rnsen ,0 / 

18 76 

S., Sognepr. for Brahetrolleborg og Krarup, og Martha 
Friis. 

409. Caspar Mailer, f. i Kvislemark s % 1683, kom i Skolen 
% 1699 ; S. af Peder M., Degn i Kvislemark. Han blev 
B / 18 1704 cand. theol. (non cont.), 3 / B 1700 resid. Kapellan 

i Skjelsklr, s / 5 1721 Sognepr. for Eteve og Flakkebjerg, 
t 1735. 

a> Anna Marie Kjerulff, f 17 /n 1737, 54 Aar gl. 

410. Peder Jensen, 19 Aar, Skolens Vornede, S. af Jens Pe- 
dersen i Ladby, kom i Skolen "/ 8 1698. 

411. Julius From, 22 Aar, kom i Skolen 8 / 7 1699; Foraeldre: 
Jacob Madsen P., Sognepr. for Krummerup og Fuglebjerg, 
og Sophie Borch. 

412. Jens Basmussen Kragegaard, 22 Aar, fra Fyen. 

1713. 

413. Jacob Koefoed Heiberg, f. iMern 14 / 6 1783, kom i Skolen 
28 / 6 1701. Forseldre: Peder Pedersen H., Sognepr. i Mem, 
og Karen Riegelsen. Han blev 17 / n 1710 cand. theol. 
(laud.), 16 / u 1720 Sognepr. ved St. Peders Kirke i Naest- 
ved, f u / x 1741. Han kaldes ellers kun Jacob Koefoed. 

414. Andreas Duus, 20 Aar. 

415. Johannes Blelenberg, 19 Aar. 

416. Casper Christian Buchholtz, 19 Aar, kom i Skolen 2 % 
1698. Forseldre: Lorents Caspersen B., Sognepr. for Al- 
mind og Sj0rsley, og Anna Poulsdatter Basse. 

417. Oluf Laursen Bayn (Corrlnus), fra Fyen, kom i Skolen 
sammen med Nr. 400 og 412. 

1704. 

418. Frederik Helt, 17 Aar, kom i Skolen 2 / 7 1702, S. af Pro- 
viantfoiralter j0rgen H. i K}0benhavn. 77 419. Johan Ernst Sterup, 17 Aar. 

430. Christian Monritsen, 18 Aar, kom i Skolen u / 7 1701, 
S. af Nr. 320. 

421. Fredertk Steen Funch, 16 Aar, kom til Skolen ."/ 4 1700, 
„ S. af Lieutenant F. Han blev % 1716 Sognepr. for 0ster 

Egesborg, f 16 / 6 1729. 

oq 18 / 6 1715 (?) Anna Kirstine Hansteen, f. 18 / 4 
1691, S0ster til Nr. 472. 

« 

422. Niels Pougdal, d0bt i Home V 8 1687, kom i Skolen s / 7 
1701. Foraeldre: J0rgen Nielsen P., Sognepr. i Home i 
Fyen, og Hedvig Marie Bertramsdatter Reventlov. Han 
blev Degn i S0by. 

423. Laurlts Holm, 18 Aar, Broder til Nr. 404. 1705. 

424. Peder Tychonius, 17 Aar; Foraeldre: Laurits Thygesen, 
Sognepr. i Sal, og Karen Christensdatter N0rkjaer. Yngre 
Broder til den bekjendte M. Christen T. 

(Se Saml. for Jydsk Historie o. s. v. IV, 317). 

425. Christopher Henrlk Schacht, 18 Aar; Foraeldre: Mat- 
thias Henriksen S., Rektor i Kjerteminde, og Anne Kir- 
stine Hansdatter Kl0cker. Han blev Bakkalavr 7 / 6 1706. 

426. Dltley Lueoppldan, f. 1685, kom i Skolen med sine Br0- 
dre, Nr. 401, 402 og 427. Han blev 3 % 1710 cand. theol. 
(non cont.), 4 /i 171 2 Sognpr. i iEr0skj0bing, f 1743; han 
var svag i mange Aar efter et Fald, da en Hest slog 
ham af. 

co Margrethe Sophie Hjort, 2 go en Kj0bmand 
paa JEr0. Forseldre: Hans Gregersen H., Sognepr. i 
Steenstrup og Lunde, og Ellen Poulsdatter Boesen. 

427. Rudbek Lucoppldan, f. 3 / a 1690, kom til Herlufsholm med 78 sine Br0dre, Nr. 401, 402 og 426. Han blev 10 / ia 1714 
cand. theol. (non cont.), a2 / B ^^30 Hospitalsprost i Hol- 
ding, 38 / 10 1746 resid. Kapellan ssteds. samt Sognepr. i 
Alminde, f "/ u 1750. 

go Johanne Margrethe Teilmann, f. 7 /i 1691, 
t i Vordingborg 1768; For®ldre: Christen Nielsen T. til 
Bjergbygaard og Anna Elisabeth Hachmann. 

1701. 

428. Peter Fabrlclus, 19 Aar, kom i Skolen M / 7 1702, S. af 
Conrad Jochum F., Tolder og Raadmand i Korstfr. 

1707. 

429. Zacharlas Kanneworff, 19 Aar. Forseldre: Johan Georg 

K., Forstander paa Herlnfshohn, og Susanne Bro- 

der til Nr. 431. 

430. Eller Petersen Holm, fra Kj0ge, 18 Aar, kom i Skolen 
18 / 7 1702. Han blev 17 / 10 1711 resid. Kapellan ved vor 
Frelsers Kirke paa Christianshavn, 22 / 3 1725, Sognepr. 
ssteds., 29 / 10 1736 Konsistorialraad, f 2 V 4 1746. 

1 co 1711 Anna Elisabeth Felsen, begr. 4 / 7 1729. 

2 oo 28 / 5 1731 Ellen Biegelsen, f 1752. 

431. Andreas Kanneworff, 19 Aar, Broder til Nr. 429. 

432. Jorgen German, 20 Aar, kom i Skolen 29 / 7 1701, S. af 
Begimentsfeltskjser Jtfrgen G. i Odense. 

433. Christian Soel, f. i Slagelse u / 12 1687, blev 16 / 3 1711 cand. 
theol. (non cont.), 29 / 12 1711 Sognepr. for Tjustrup og 
Haldagerlille, f 1731. 

qo i Slagelse 26 / 8 1712 Karen Pedersdatter. 

1708. 

434. Peder Thillerup, 18 Aar; Forseldre: Morten T., til H0r- 79 bygaard, og Cathrine Pedersdatter. Blev Bakkalavr 8 / ft 
1709. Broder til Nr. 435. 

435. Jacob Thillerup, f. paa H0rbygaard l / 3 1690, blev cand. 
theol. 1712 (haud. ill.), u / 10 1727 Kateket ved Vajsenhuset, 
15 / a 1732 Sognepr. i Haderup, f 1732. Broder til Nr. 334. 

co Anna Rollak. 

436. Caspar Nicolai Pedersen Mtiller, 17 Aar, blev 8 / 6 1709 
Bakkalavr. 

437. Samuel Christopher Holing*), f. 1689. Foraeldre: Rit- 
mester Paul Christopher H. og Cathrine Parsberg. Han 
skal vaere falden i den store nordiske Krig; ugift. 

438. Frantz Schytte, 20 Aar, kom i Skolen 29 / 6 1702. For- 
aeldre: Peder Olufsen S., Sognepr. for Viskinde og Auns0, 
og Margrethe Frantsdatter. 1709. 

439. Christen Simonsen, fra Kallundborg (Christianus Simo- 
nides Calundanus), 20 Aar gl. 

1710. 

Ingen. 

Rektor: 1! Helmuth Otto Sebbelow. 

1711. 

440. Villads Farnm, 17 Aar, kom i Skolen 17 / 9 1709. Foraeldre : 
M. Christen Nielsen F., Sognepr. for Herlufinagle og 
Tybjerg, og Sidsel Villadsdatter Quist. 

441. Nls Nissen eller Nielsen (Nicolai) Hoist, 20 Aar. f. i *) Familien skriver nu Navnet „H0hHng. a 80 Rudkj0bing; i Sk. B. siges hans Fader at vsere Apotheker 
Gottfried Christopher Becker i RudkJ0bing ; kom i Skolen 
96 / 6 1709. 

442. Conrad Frederick Gerlach (i Sk. B. og Matriklen kaldes 
han kun Conrad 6.), f. i Eastellet i Kj0benhavn 24 / 8 
1692, blev 18 / 4 1717 cand. theol. (haud. ill.), a4 / 7 1732 
resid. Kapellan ved Garnisonskirken i Kj0benhavn, 1726 
Sognepr. i Vester Marise, n / 12 1739 Sognepr. i Ry, entle- 
diget 1746, f paa Christians0 1754. Han havde mange 
Stridigheder ; da han engang ikke vilde betale en ham 
id0mt Mulkt, men gjorde Modstand, maatte han bindes om 
Hsenderne; Strikken beholdt han paa den ene Haand og 
fremviste den som et Tegn paa, hvad han uskyldig maatte 
lide; da han herfor truedes med Afssettelse, foretrak han 
selv at s0ge sin Afsked. (Wiberg.) 

co i Kj0benhavn 2l / 4 1728 Else Marie Christo- 
phersen. 

443. Hans Merchel, 23 Aar, f. paa Sams0, hvor Faderen, Chri- 
stian M., var Tolder. Broder til Nr. 451. 

444. Hans Hofmester, 20 Aar, kom i Skolen "/ 9 1709. Sted- 
s0n af Regimentsskriver Marcus Uls0e paa Store Havre- 
krog i Vester Hassing Sogn; altsaa Halvbroder til Nr. 
447 og 454. 

1712. 

445. Vilheim Christopher Jorgensen, 20 Aar. 

446. Vessel Kahl, 20 Aar, f. iNakskov, kom i Skolen 19 / 8 1709. 
S. af Raadmand Peter E., Ej0bmand i Nakskov. 

447. Johan Nicolai Uls0e 9 d0bt i Aalborg 28 / 6 1694, kom i 
Skolen n / 9 1709; Forseldre: Erigsraad, Regimentsskriver 
Marcus U., som en Tid boede i Aalborg, senere paa Store 
Havrekrog, og Anna Cathrine Balke. Han var i nogle Aar 
Fuldmsegtig hos sin Fader, hvorpaa han gik til den ny 81 Skueplads i Kj0benhavn og indlagde sig der megen Yndest 
ved sin Dygtighed, isaer i den gamle Mands Bolle. Efter 
Branden 1728, der gjorde Ende paa Komedien, blev han 
Fiskal ved det mindre Politikammer i Kj0benhavn, a4 / a 
1730 Byfoged i Grenaa, f 1733. Broder til Nr. 454, Halv- 
broder til Nr. 444. 

(Se: Overskou: d. danske Skueplads, I., S. 172, 237; Weriauff: 
Antegnelser til Holbergs Lystspil, S. 228—30.) 

448. Simon Junghans, 19 Aar, f. i 0ster Snede. Forseldre: 
M. Malte J0rgensen J., Sognepr. i M0gelt0nder (tidligere 
i 0. Snede), og Ellen Nielsdatter Sengel0se. 

449. Johannes Friderich Boysen, f. i Jerslev 2 / 8 1689, kom 
til Herlufsholm 27 / 10 1709. Forseldre: M. Frederik Johan- 
sen B., Sognepr. i Jerslev og Vester Br0nderslev, og Ma- 
rie Fischer. Han blev 1727 Sognepr. i Stenderup, f 16 /n 
1761. 

co i Kj0benhavn 1717 Kirsten, sal. Bredals. 

450. Matthias Bruun, 20 Aar, f. i Nsestved; S. af Andreas 
Madsen, Tolder i Karrebaeksminde. Halvbroder til Nr. 460. 

451. Niels Merchel, f. paa Sams0, var omtr. 1729 H0rer i 
Kallundborg. Broder til Nr. 443. 1713. 

452. Christopher Notlow, 20 Aar, S. af Jacob Nielsen, islandsk 
Kj0bmand paa Christianshavn, kom i Skolen 17 / 8 1709. 
Han blev Borgmester i Svendborg, men fratraadte Embedet 
i Slutn. af 1732, f i Kj0benhavn 1741, som Brygger. 

oq 10 / 12 1726 Elisabeth Scheel, d0bt 27 / 4 1707, S0- 
ster til Nr. 479; 2 oq 1750 Poul Rafn, f. 1711, f V 6 1764, 
Praest paa Fan0. 

(Se: Scheel, Stamtavle over en Fanrilie Scheel, S. V, 11.) 

453. Svend Schive, f. paa Christianshavn 2 % 1696, kom i Sko- 

10 82 

len 21 / 8 1709. Forseldre : Konsumptionsskriver Caspar 
Svendsen S. og Dorthe Sophie Brim. Han blev 8 / 12 1721 cand. 
theol. (laud.), 19 / u 1724 Sognepr. for Vig og Asminderup. Da 
han V n 1752 kj0rte hjem fra Annexet, bleve Hestene sky og 
kastede Vognen med saadan Magt mod Portstolpen i Vig 
Prastegaard, at han knuste sit Hoved. 

ccEUeDahl,t 97 / 10 1766, Datteraf Jacob Christensen 
D., Sognepr. i Faareveile, Enke efter P. J. Holm i H0rby. 

454. Hieronymus Ulsfle, d0bt i Aalborg 17 / 7 1695, kom i Sko- 
len med sin Broder, Nr. 447. Han blev ai / f 1718 cand. 
theol. Gaud.), 96 / 10 1722 Sognepr. for Klovborg, Tyrsting 
og Grsedstrup, Provst i Vrads Herred, f 1760. 

co Ingeborg Bie; Forseldre: M. Henrik Pedersen 
B., Rektor i Ribe, og Marie Magdalene Reichelsdorph. 

1714. 

455. Sflren Terchelsen, 20 Aar, kom i Skolen 21 / 6 1709, S. af 
Niels T«, islandsk Ej0bmand i Kj0benhavn. 

456. Emmanuel Wlchmann, 18 Aar. Forseldre: Nicolai W., 
Sognepr. i Fredericia og Errids0, og Magdalene Cirsovius. 
Han var l / 7 1716, da han tog Bakkalavrgraden, H0rer paa 
Herlnfsholm, hvor han d0de Skjaertorsdag 14 / 4 1729 om 
Aftenen EL 10. 

457. Frederik Krag, f. 18 / 8 1693, kom i Skolen 19 / 6 1709. For- 
seldre: Provst Frants E., Sognepr. i Magleby paa Lange- 
land, og Elisabeth Sophie Dinesdatter Rosenstierne. Han 
blev % 1726 cand. theol. (haud ill.), a4 / 10 1726 Skibsprsest, 
var 1727—42 Prsest i Trankebar, 3 % 1744 Sognepr. i 
Stadager og Ntfrre Eirkeby, *% 1754 Hospitalsprsest i Eol- 
ding, f % 1764. Broder til Nr. 467. 

1 a> 1729 Anna Sophie Schyth, f. i Trankebar 1703, 
begr. % 1750, Enke efter Zacharias Eleinstrom, Sekre- 
tariatsraad og Easserer i Trankebar. 83 

« 

2 oq % 1756 Lnger Hansdatter, Enke efter kgL 
Jagtbetjent Erik Juhl. 

458. Han* Bang, f. 1697, kom i Skolen % 1709, S. af Glaus 
Hansen B., Sognepr. i Soderup og Eskildstrup. 

459. WiUum Worm, f. i Kj0benhavn 9 % 1698, kom i Skolen 
10 / 8 1710. Forseldre : Olnf, W., Professor i Lsegevidenskab 
ved Universitetet, (hvis Moder, Else Luxdorph, var S0ster 
til Nr. 289, 316 og 321), og Drude Cathrine Foss. Han 
rejste 1717 udenlands, blev lfi / t 1723 Assessor i Hofretten 
i Kj0benhavn, .f n / 4 1737. 

460. Cornelius Erase, 22 Aar; Sk. B. siger, at ban er S0n af 
Andreas Madsen, Tolder i Karrebseksminde ; der menes for- 
modentl. Stedfader ; altsaa Halvbroder til Nr. 450. 

461. $0ren Elog, 20 ^ar, kom i Skolen 1S / 10 1709 » S.afMogens 
Torbensen, Forpagter paa ^ammelmose i Jylland. 

1711. 

462. Matthias Helhorn, 18 Aar, kom i Skolen 6 / 10 1710. F0dt 
i Vestenskoy Prsestegaard, S. af Peder Povelsen i Kj0- 
henhavn. 

463. Glort Sldelmann, ,21 Aar, kom i Skolen 29 / 7 1709. For- 
seldre : Provst Gregers Andersen S., Sognepr. i Gloeslunde 
og Grseshave, og Dorothea Treschow. Han blev 18 / a 1724 
Sognepr. for Arninge, Provst i Laalands S0nder Herred, 
t 1758. 

1 od n / 8 1724 Johanne Kirstine Kaalund, Enke 
efter M. Hans Olufsen Bernhoft, Sognepr. i Tirsted, Skj0r- 
ringe og Veileby ; Foraeldre : M. Christian Jensen K., Sognepr. 
i Tirsted etc., og Hedvig Bartholin. 

2 co Anna Maria Kjerulf fra Conradsborg, f 
omtr. 1763. 84 464. Christian FUndt, f. i Svendborg 29 / 5 1696, kom i 
Skolen 8 % 1712. Foraldre: Caspar F., Kj0bmand i Svend- 
borg, og Marie Eisner. Han blev 29 / 1720 cand. theol. 
(haud ill.), H0rer i Svendborg 1724, Sognepr. paa Avernak0 
26 / B 1736, f 7« 1752. 

co Anna Margrethe J0rgensdatter Graa. 

Rektor: ■• Jacob Steensen. 

1717. 

465. Rasmus Bartholin, f. 1697, kom i Skolen 28 / 7 1713. For- 
aeldre: Professor Johan Frederik B. og Edel Kirstine Wer- 
delmann. Han blev Avktionsdirekt0r i Christiania, f 4 / 6 
1762. Stfnnestfn af Nr. 197. 

co Margrethe Elisabeth Wielandt. 

466. Jens Dorscheus, f."' 18 / 3 1702. Foraeldre: M. Johannes 
Pedersen D., Sognepr. ved vor Frue Kirke i Kj0benhavn, 
og Dorothea Anchersdatter. Han blev 24 / 8 1728 kaldet paa 
Sukcession til Egebjerg Praestekald, 24 / 2 1730 virkl. Sognepr., 
t Septbr. 1736. 

go Rib org Albertin, f V 7 1763, S0ster til Nr. 495. 

467. Niels Rosenstlerne Krag, f. 12 / 3 1700 i Magleby paa 
Langeland, opholdt sig 1718 — 23 i Norge, derpaa indtil 
1725 ved Universiteterne i Oxford og Cambridge, blev 3 / 12 
1725 cand. theol. (haud ill.), var Huslserer paa forskjellige 
Steder, hvorefter han opholdt sig i Odense og endelig i 
Magleby paa Langeland, hvor hans Broder Dines K. var 
Sognepr., efter hvis Forflyttelse til Tranekjser han 26 / 9 
1732 blev udnsevnt til hans Eftermand; f Novbr. 1754. 
Broder til Nr. 457. 

co 24 / n 1732 Jacobine Ernestine Zumblit, Datter 
af en Kapitajn Z. 

468. Hugo Frederik Mortensen, 18 Aar, f. paa Gammelgaard 85 paa Laaland, S. af Morten Olufsen i Saxkj0bing. Han blev 
19 /io 1731 Sognepr. for 01strup og Hover, men tiltraadte 
ikke Embedet. 

469. Marcus Fogh, 18 Aar, kom i Skolen 6 / 6 1715; Forseldre: 
Kammerraad Christen Nielsen F. til Brobygaard, og Bir- 
gitte Fugl. Han blev cand. theol. Febr. 1720 (laud.); 
rejste udenlands og lagde sig efter de orientalske Sprog 
for at blive Professor, men da dette ikke lykkedes ham, 
blev han siden Byfoged i Odense; 1748 frasagde han sig 
dette Embede, da han ved sin Broder Niels' D0d var bleven 
Ejer af Brobygaard. Han blev siden Kancelliraad, f 1763. 

co Christiane Sophie Ernst, f 1771, Datter af 
Etatsraad, Generalbygmester Johan Conrad E. til Auns0- 
gaard og Magdalene Pedersdatter Foss. Hun 2 go Gene- 
ralmajor Frederik v. Windtz, 3 en 1769 Albrecht Christo- 
pher Schaflalitzky, Greve til MuckadelL 

470. Henrik Span Judichaer, f. i*Hammer 14 / 7 1700, kom til 
Herlufsholm 14 / 12 1713. Forseldre: Provst Laurits Niel- 
sen J., Sognepr. i Hammer og Lundby, og Elisabeth Ca- 
thrine Span, naturlig Datter af Admiral Henrik S. Provst 
J. var yngre Broder til Admiral Ole J. Han blev 16 / 3 1722 
cand. theol. (haud ill.), u / 3 1727 Sognepr. for Fensmark 
og Rislev, 7 / 9 1736 for Vollerslev og Gj0rslev, f Januar 1758. 

zn 22 / 4 1727 Dorothea Cathrine Goldschmidt, 
t 18 /s 1759. 1718. 

471. Frederik Qvist, f. paa Brendegaard 5 / 8 1700. Forseldre: 
Ulrik Mogensen Q., Forstander paa Herlufsholm, siden 
Forpagter og Ejer af Dyrehovedgaard (Taarnborg), og 
Karen Jacobsdatter. Han blev 8 / l2 1722 cand. theol. (haud 
ill), 6 / 5 1729 pers. Kapellan for Slaglille og Bjernede, 27 / 2 00 

% 

u no 

% 
& 

s> 

^ CO *980[pJOf 'n£og 8U919pBJtU«}g J« 9B19H«819A0 3[893l3 1X9 19 tXOqiqoy *9UABfl *W ,J N[ 'aoq^qoy Tioqjqoy 

U9«u?3j0f Sarati9Hi °° I 9tpraiy ©woiwqo 8UI 'mip SO/,1 raip 501.1 «!P 10Z.I '«np 
'tflt 'JN l 9S* '*£ ' 'SOT ^U '10LI ™W l Wf 'itf 
I '"I V^P 11 ^ 4,f I A9 W(I t,f I B *FW*W 'trepKWoon'T su9f c tx9sum& Sjnji 198 
-aiao 4 p9^89n^H? •p«*3p9A0q9xf(i 
idgu&og'uoqiqoy IB %*V*b ^Flll °° 
uoiqoovf Saraa»H 'jewpiqoovf uda«5j 0891 niip 

'3*8 '*K 'loqo^raqog 

avqop co noq^qoy 98^ 


c* 8 o 

J ffl 

CO «ri „pu*uiq0fx 9urax9iuoj 'Sioqvvj i mSiog 
U9 a a9tmoqx ua&uff oo *uaBii9&i0f qoo«f oo 
'aoqjqoy «9q}io(i ratty ^oq^qoy uei«x 8891 «FP 

4 098 '*K 

'txoq^ay BU9 f •019JQ rod udouSog 
'uoq^qoy ua^suqQ j^vpnfus 9neK w 

'Iqaig *K i -idauSog ^baojj 

'aoqppy 8urau9H *|f H9q^n92 vtxay oo 

( dm0i£ i -jd9u3og 

'uoq^qoy 3[un9jj •J9^BpBpB^ 

vraonoddy oo '9£iinii9&[g 

'0 l 'ld9ll£og V}8A01j 

'avpiddoonq screSoyg *pj '9691 nitp 
C 83I ' J K l ani80H 

U9BU9Soj{[ 8U9f GO 
( J9^VpBU9J80|^ U91«3 *dnjpcu93A^ i \id9u5og 

*n98HBH BU98opJ[ GO 

'aoqiqoy uaiBpj diu^SBBH *° O80fpjof i \id9u3og 
*U98^unBq H9^8uq3 
: 9jAB}uiB}g aptroSpeg jb wrfuroii |ia 99p mo8 ( 9p9J9^nni(x 9opu« 9 para 9ijiraB j i sopej 

-BB8 J9 ^B!a5 ^U9p9J | »| i 9p9|8SBl89q 919 19p 919HBIA0119H 98lIBUI lOAq '{l} 93[Jesp|[ *Sl8m\ %'B ^paesA 19 :}9<J (^ 87 

1 go Mette Cathrine Andersdatter, Datter af 
Borgmester Anders Hansen i Kors0r. 

2 a) Sophie Westermann, f 1782 » Enke efter 
Burchard Heering, Kabinetssekretser hos Frederik IV. 

472. Henrik Hansteen, f. i Vordingborg 6 / 9 1697, kom i Sko- 
len ia / 10 1712. Forseldre: M. Jacob Bartholomaeussen H., 
Provst, Sognepr. i Vordingborg, og Elise Cathrine Claus- 
dattfer Friis. Han blev 9 / 19 1720 cand. theol. (non cont.), 
M / n 1727 resid. Kapellan i Kors0r og Taarnborg, 10 / 5 1732 
Sognepr. forTjustrup og Haldagerlille, f 8 / 7 1759. Svoger 
til Nr. 421. 

1 co Margrethe Hedvig Lund. 

2 oo Sidse Elers, f. omtr. 1714, begr. a8 / s 1740. 

3 go 1744 Conradine Nyegaard, f. omtr. 1722, 
begr. % 1754. 1719. 

473. Conrad Sparre, 18 Aar, kom iSkolen S6 / 10 1713, Steds0n 
af Kammeijunker Schorbiach (Corbiach, Schourbiac). mo. 

474. Constantin Banders, 21 Aar, kom i Skolen "/„ 1712, 
„deponerede 1720 ved Mikkelsdagstider, saasom han ikke 
f0r kunde faa Remisser bjemmefra til Expenser og anden 
Skylds AfbetaHng" (Sk. B.). For»ldre: Laurits R., Kj0b- 
mand „ved Hytten ved Moss i Norge", og Johanne Soel- 
gaard. Hap blev M /e 1721 Bakkalavr. Broder til Nr. 496. 1721. 

Ill gen. 88 

1722. 

475. Guilder Wegersl0ff, f. i London 2 y s 1704, kom i Skolen 
29 / 4 1714. Forseldre: Th0ger Lorentzen W., dansk Krigs- 
kommissser og Konsul i London, og Eirstine Olufsdatter 
Bang. Han blev 1724 cand. theol. (laud.), rejste udenlands, 
ordineret til pers. Kapellan i S0nderby 81 / 8 1730, fik Suk- 
cessionsret 17 / 8 1731, Kompastor i Store Magleby paa Sjsel- 
land 26 / 8 1735, Stiftsprovst i Christiania 10 / 7 1739, f 3 % 
1740. 

1 ui Septbr. 1730Kirstine Hyldtoft, f 1731, Datter 
af Sigbrandt Pedersen H., Forpagter paa Gisselfeld. 

2 en Bodil Lene Mouritsen; Foraeldre: Hans M. 
til M0lleborup og Kirstine Beck. 

# * 

476. Jens Bech, 19 Aar, kom i Skolen St. Hansdag 1715 ; S. 
af Niels Olufsen Brun, Skovrider i Roeskilde Amt. (Sk. B.) 1733. 477. Niels Rauberg, f. a4 / 4 1703, kom i Skolen 12 / 6 1719. For- 
seldre: Peder Frantsen R., Sognepr. i Faaborg og Dierniase, 
og Edle Margrethe Hansdatter. Han blev 18 / 9 1729 cand. 
theol. (laud.), % 1731 Sognepr. forUby, f 2 % 1765. Han 
lever endnu i Erihdringen som „en stor Maner". (Algreen 
Ussing, Arts Herred, S. 54.) 

« 

1 en Margrethe Elisabeth Sophie Schi0nning, 
f. 1686, f 1745, Enke efter Formanden, Jens Pedersen 
Lucoppidan; Forseldre: Christen Mouritsen S., Sognepr. 
for Herrested, og Birte J0rgensdatter Banders. 

2 w Martha Grundtvig. 

478. Dines Christian With, 20 Aar, kom i Skolen 19 / 7 1721, 
S. af Matthias W., Kj0bmand i Rudkj0bing. 12 89 1724. 

479. Hans Henrlk Scheel, d0bt % 1703, kom i Skolen 20 / : 
1719. Forseldre: Henning S. til Tidselholt og Anna Kir- 
stine Trochmann. Han blev Forpagter paa Brahetrolle- 
borg, boede senere i Svendborg, f 10 / a 1765. Svoger til 
Mr. 452. 

co 

(Se: Scheel, Stamtavle over en Fam. Scheel, S. 1—2.) 1725. 

480. Niels Aggerup, 20 Aar, kom i Skolen 6 / 6 1721, S. af 
Nr. 386. 

481. Carl Wlborg, 19 Aar, kom i Skolen 24 / 7 1723, S. af Ras- 
mus W., Underfoged i Kjtfbenhavn. 

482. Adolph Ja&ger, f. i P0tm0lle, Gjern Herred, 15 / u 1705, 
kom i Skolen 25 / 4 1719. Forseldre: J0rgen Ibsen J., Birke- 
dommer i Frijsenborg Birk og Inspekt0r paa Frijsen- 
borg, og Christiane Sophie von Keyn. Han blev 17 / 1 1731 
cand. theol. (laud.), 28 / 10 1740 Sognepr. for Bjergby og 

Bromme, f 21 /io 1756 - Fader til Nr - 509 > Farbroder til 
Nr. 508. 

co 27 / a 1741 J0rgine eller Marie Eegh, f. omtr. 
1713, f 1793. 

me. 

483. Ernst WUhelm Harresowsky (Matriklen: de Harrasensky), 
17 Aar, kom i Skolen 2 % 1722, Steds0n afRegimentskvar- 
termester Krabbe. 

484. Henrlk Amniltzb0ll, d0bt 28 / 10 1703, kom i Skolen 14 / 7 
1719, S. af Laurits Henriksen A., Byfoged i Fredericia. 
Han blev Proprietser. Broder til Nr. 485. 

11 90 w Hagar Cathrine Iversen, Datter af Kj0bmand 
Niels L i Fredericia og Maren Borch. 

485. Iyer Ammltzb0ll 9 d0bt u / 1 1706, kom i Skolen med sin 
Broder, Nr. 484. 

486. Erhard Struntz, 21 Aar, kom i Skolen 8 / a 1721, S. af 
Johan Salomon S., Badstuemand i Nsestved ; han blev Kan- 
tor ved Vemmetofte Eloster, f omtr. 1797. Fader til 
Nr. 516. 

ui 10 1727. 

487. Joachim Lobedantz, debt 16 / 6 1707, kom i Skolen "/ 
1718; Forseldre: Nicolai L., Kjflbmand og Baadmand i 
Fredericia, og Dorthea Beimer. 

1728. 

488. Matthias Collett, 20 Aar, kom i Skolen 16 / 8 1726. For- 
seldre: James C, Kj0bmand og Stadskapitajn i Christiania 
(ti% 1724), og Karen Madsdatter (f 9 / 8 1744). Han blev 
18 / a 1746 Sekretser ved Havnekommissionen, 28 / 9 1750 Amt- 
mand i Finmarken, 22 / 2 1757 over Oplands Amt. 

co Beate L0ve. 

489. Ulrlk Adolph Holm, 19 Aar, kom i Skolen 12 / 4 1723. 
Forseldre : Mads H., Sognepr. ved vor Frue Kirke i Kj0- 
benhavn (tidligere i Kvislemark og Fiurendal), og Barbara 
Dosserin. 

490. Hans Kay Lagesen, f. i Tyrstrup ved Haderslev 1706, 
kom i Skolen 16 / 9 1723, S. af Peder L., Sognepr. i Tyr- 
strup. Han blev 81 / 5 1735 cand. theol. (non cont.), % 1738 
adjungeret Sogneprsesten i Holme og Tranbjerg med Suk- 
cessionsret, s. Aar virkl. Sognepr., % 1749 forflyttet til 
Viby og Tiset, f 1756. 91 491. Matthias Andersen Hardingus, 18 Aar, kom i Skolen 
2S /» 1723, S. af Anders S0rensen, Forpagter paa Salt0. 

1729. 

492. Jens With, d0bt »/, 1712, kom i Skolen »/, 1723. For- 
seldre: Jens Jensen W., Sognepr. i Ejeldby, og Johanne 
Poulsdatter Herl0v. Han blev 17 / ia 1731 cand. theol. (hand 
ill.), 1732—40 Htfrer i Stubbekjgbing, 1740 Eordegn og 
Lserer ved den danske Skole ssteds., n / 6 1743 resid. Ka- 
pellan i Stubbekj0bing og Maglebronde, f s */ s 1746. Bro- 
der til Nr. 493. 

cd M / 10 1740 Anna Hansdatter Bladt, I 1713, 
begr. »/„ 1782. 

493. Morten Reenberg With, f. */, 1713, kom i Skolen med 
sinBroder, Nr. 492. Han blev 1731 cand. theol., 18 / 8 1739 
Sognepr. for Adserballe paa Als, 26 / 9 1752 for Kettinge 
ssteds., Provst i S0nder Herred, entl. 1793, f i6 / 4 1794 
som Jubellserer. 

1 co Mette Thomsen, f 1765; Forseldre: Hans 
Thomsen Ellensborg, Sognepr. i Adserballe, og Margrethe 
M0ller. 

2 en Hedvig Marie Zoffmann, f. i S0nderborg 1740, 

t lfl A a 1766. 

3 od N. N., f. i Odense omtr. 1720, f 7» 1782. 

494. Johannes Sledenborg Feldhusen, 20 Aar, kom i Skolen 
12 / 7 1724, S. af Christian F. til Stfllestedgaard. 

495. Peder Albertin, 18 Aar, kom i Skolen 27 / 6 1726. For- 
seldre: Kancelliraad Brostrup A. til T0ll0se og S0gaard, 
H0j ester etsadvokat og Generalfiskal, og Charlotte Amalie 
West. Han blev 12 / 7 1737 Assessor i Hofretten, 22 / 4 1740 
Ass. i H0jesteret, 26 / 2 1746 virkl. Justitsraad, 1749 Amt- 
mand over Lundenses pg B0vling Amter, 9 / 6 s. Aar adlet, 
26 / 3 1751 Etatsraad, 1774 afskediget. Grunden hertil, siger 93 6. L. Baden (Frederik Y's Regjerings Aarbog, S. 49 fg.), 
var f0lgende: da han var en af de faa Embedsmsend, som 
havde 0je for Bondens usle Forfatning, den han s0gte at 
afhjselpe, maatte han misbillige den trykkende Hoverifor- 
ordning af 1773 ; nogen Tid efter dennes Udstedelse spurgte 
en Herre i Rentekammeret ham i et stort Selskab i Kj0- 
benhavn, hvad Bgnderne i hans Amter mente om Forord- 
ningen, hvortil han svarede: „B0nderne synge denneFor- 
ordning med Melodi som Psalmen: „Nu hviler Mark og 
Enge." f 19 / 4 1779. Svoger til Nr. 46l>, Morbroder til 
Nr. 502. 

w 2l / 6 1751 Cathrine Kirstine Folsach, f. 1726, 
f 26 / 2 1812 paa Breininggaard hos sin Svigers0n, Land- 
vffisenskommissser Rosenvinge. Foreeldre: Etatsraad Hans 

F. til Gjessinggaard og Anna Elisabeth Gyberg. 

• 

496. Laurlts Randers, f. 19 / 10 1710, blev 13/ , 1738 cand. theol. 
(haud ill.), 14 /io 1740per8.Kapellan i Aas, Aggershus Stift, 
n / 7 1749 Sognepr. i Hasle og Rutsker, f 15 / 6 1780. Broder 
til Nr. 474, Svigerfader til Nr. 518. 

1 co Anna Henriksdatter Barbye, f 1767. 

2 w N. N., f. omtr. 1733, f i Hasle 29 / 6 1800. 

497. Gotfred Christophersen, 20 Aar, kom i Skolen 19 / 7 1723, 
S. af Joachim Henrik C, Forpagter af Kruses M0lle i 
Kj0benhayn. 

498. Jacob Hvid, f. 1713, kom i Skolen 26 / 7 1725. Foraeldre: 
Jens Pedersen H., Sognepr. i Gimlioge, og Margrethe 
Smidt. Han blev 7 / 9 1748 cand. theol., 13 / 9 1748 res. 
Kapellan i Fodby, a /, 1756 Sognepr. i Kvislemark og 
Fiurendal, Provst i 0ster Flakkebjerg Herred, V 4 1773 
Sognepr. ved vor Frelsers Kirke paa Christianshavn, 81 / ia 
1779 Generalkirkeinspekt0r, f 1782; yndet Prsedikant. 

co Maren Wulff, f. 1733, f 1784. 

Skolen lukket fra M«j 1729 til Jul! 1730. 93 Rektor: H. Rasmus Werring. 

1731. 

Ingen. 1731. 

Ingen. 1732. 

Ingen. 1733. 

499. Rasmus Munk Hoffmann, 21 Aar, kom i Skolen S8 / 9 1726, 
S. af Johan H., Skildrer i Kj0benhavn. 1734. 

Ingen. 

173S. 

Ingen. 1736. 

Ingen. 

1737. 

500. Martin Thye, f. i Kjabenhavn "/, 1720, kom i Skolen 
n / T 1730. Forjeldre; Matthias T., t 1743, Oberst ogT0j- 94 mester, og 2den Hustru Mette Olsen. Han blev 3 / 8 1742 
cand. theol. (non cont.), 1744 Lserer ved Holmens Skole, 
e /a 1748 Sognepr. i Ondtose og S0ndersted, f 8 / 8 1781. 

go Agnete Cathrine Brorson, f. i Bedsted i Sles- 
vig 1730, f 1791; Datter af Nicolai Brodersen B., Sognepr. 
ved St. Nicolai Kirke i Kj0benhavn. 1738. 

I n g e n. 


i 

173*. 

Ingen. 

1741. 

Ingen. 

1741. 

501. Niels Werrfng, 18 Aar, kom i Skolen 17 / 8 1734, S. af 
Skolens Rektor, Rasmus W. 

r 

1742. 

Ingen. 1743. 

Ingen. 

1744. 

Ingen. 95 

1745. 

I n g e n. 174*. 

I n g e n. Rektor: H. Marcos Buck. 

1747. 

In gen. 1748. 

Ingen. 174*. 

Ingen. 1751. 

Ingen. 1751. 

Ingen. 

1752. 

502. Brostrnp Sadolin, 22 Aar, kt>m i Skolen 7„ 1747. „Blev 
skikket til Akademiet W / T 1752 og antaget med Ber0m- I 96 melse." (Sk. B.) Forseldre: Jesse Jacobsen S., Sognepr. 
for Ramtase og Annise og Cathrine Albertin, S0ster til 
Nr. 495. Han blev cand. theol., 1760 Skolelaerer i Horreby, 
t 8 % 1768. 

co Kirstine Jensdatter Glad. 1753. 

Ingen. Konstitneret Rektor: Hans Jacob Buck. 

1754. 

503. Knud Rasmussen, 18 Aar, kom i Skolen 10 / 6 1748, S. af 
Raadstubetjent Rasmus Enudsen i Kj0benhavn; „han blev 
skikket til Akademiet 19 / 6 1754 og blev antagen med Be- 
r0mmelse." 

504. Christian Crane, 27 Aar, kom i Skolen f / t 1743, S. af 
Oberstlieutenant Andreas Christoph C. i Kundby; han var 
den eneste af de af Rektor Werring efterladte 5 „vanvit- 
tige og vankundige" Disciple, der opnaaede Dimission. 

505. Christian Frederik Jacob!, f. 12 / 8 1739, kom i Skolen 
3 / n 1748, „blev antagen ved Akademiet med st0rste Ber0m- 
melse." Forseldre: Peter J., Slotspraest i Fredensborg, og 
Charlotte Scheffer, siden Kammerfrue hos Dronning Juliane 
Marie. Han blev 3 / n 1760 cand. juris (laud.), rejste 1762 til 
Tydskland, Holland ogFrankrig; efter sin Hjemkomst blev 
han 1766 Pageinformator, y e 1770 Assessor i Hofretten, 1771 
i Kj0benhavns Hof- og Stadsret, 27 / 2 1772Lekt0r hosKon- 
gen, s. Aar Assessor i H0jesteret, 1773 Medlem af den da 
nedsatte Theaterdirektibn, 21 / 10 1774 virkl. Justitsraad, 
1776 Vicesekretaer i Videnskabernes Selskab, s. Aar Etats- 
raad, 11 / 6 " s. Aar virkl* Etatsraad, Medlem af Overtilsyns- 97 kommissionen ved Theatret fra 1778 til dens Opr0r 1784, 
1780 Sekretser i Yidenskabernes Selskab i Throndhjem og 
det kgl. Landhusholdningsselskab , f ll / n 1810. (Se: 
Kj0benhavns lserde Efterretninger 1810, Nr. 46.) 

ob '% 1772 Sophia Hedvig Rasch, f. ll / 8 1740; 
Forseldre: Kammerraad Otto Christian R., Regimentsskri- 
ver ved Eronborg Amt, og Cathrine Margrethe Scheffer. Rektor: Professor M, Johan Lndvig Bernth. 

1755. 

I n $ e n. 175«. 

Ingen. 

1757. 

506. Hans Christian Hersom, f. i Fensmark a % 9 1737. For- 
seldre: Jens Christensen H., f som Sognepr. i R0nnebsek 
1792, og Maren H0yer. Han blev 8 / 9 1761 cand. theol. 
(laud.), 1762—67 Htfrer paa Herlufsholm, Magister 1765, 
adjungeret Faderen i Itennebeek og Olstrup med Sukces- 
sionsret 21 / 8 1767, Sognepr. for Veil0 og Vester Egesborg 
14 / 8 1770, Provst i Hammer Herred 1791, resignerede 16 / 9 
1808, f i Kj0benhavn M / 1 1824. Fader til Nr. 614, Fatter 
til Nr. 588. 

1 °° 21 /io 1767 Magna Susanne Selstrup, f. 1740, 
t 10 / 10 1801, Stfster til Nr. 547. 

2 go a y 6 1802 Cornelia Bille, f. y t 1771, t 1*32, 
Datter af Kommandgrkapitajn Hans Martin B. og Mar- 
grethe Liitken. 

507. Claus Bang, f. 4 / 10 1740. For»ldre: Kirurg i hollandsk 

12 98 og dabsk Tjeneste paa China, Glaus B., f 1745, og Anna 
Christine Wellejus; Stedstfn af Landsdommer, Assessor 
Hofrnat til Ravnstrup. Han blev 1761 Kornet ved fyenske 
Dragonrbgiment, u / 9 1764 Lieutenant ved de vestindiske 
Tropper, 16 /i 8 « Aar Premierlieutenant, 17 / 4 1770Kapitajn, 
a % 1774 Tolder og Konsumptionsbetjent samt 18 / 10 s. Aar 
red Siden deraf Postmester i Veile, M / 9 1779 Tolder i Nyborg, 
V 8 1797 Told- og Konsumptionskasserer ssteds., f 22 /i2 
1805. Han var Ejer af Hofmansgave i Fyen. Bedstefader 
til Hr. 746. 

1 ui a / 6 1775 Erica Pontoppidan, f. y a 1750, f 6 /« 
1778, Datter af Prokantsler Erik P. og Johanne Marie de 
Hofman, S0ster til Tycho og Hans de H. 

2 co 4 / 6 1779 Pallene Urne Rosenvinge, f 28 / 12 
1812, Datter af Oberstlieutenant Hans Vilhelm R. 

508. Ephraim Jaeger, f. 1737 enten i Elmelunde eller i Stege. 
Forseldre: Provst Nicolai J0rgensen J., Sognepr. i Stege, 
t 1740, og Cathrine Sophie 0rbech, f 1748 - Han blev 
21 / 7 1762 cand. theol. (non cont.). 26 / 4 s. Aar pers. Kapellan 
for Valle i Norge, 12 / 10 1770 for Moland i Christianssands 
Stift, s / 10 1774 Sognepr. ssteds., 1782 Provst og Sognepr. 
for Bygland i samme Stift, 1798 for Sognedal i samme 
Stift, f V 6 1799. Broders0n afNr. 482, Fsetter til Nr. 509. 

509. Hans Jflrgen Jfeger, f. "/„ 1741, blev 3 / 8 1762 cand. 
theol. (non cont.), V 3 1768 Missionair i Gr0nland, 1778 Vice- 
pastor i Tingsted, 2 / 6 1779 Sognepr. i Manager, Hem og 
Sem, 17 / 4 1782 i Damsholte paaM0en*), f 16 /« 1794. Han 
var plaget af en overordentlig Fedme, Sorg over en ulykke- *) Hans Farbroder, Provst Jaeger i Stege, sagde selv til Kong Chri- 
stian VI, at Kaldet var for stort til en Mand, 2 kunde rigeligt leve 
af det; saaledes blev Damsholte Kald oprettet "I,, 1740 (f0r til 
Stege Landsogn), hvorlil Jaegers Descendenter fik fortrinlig Adgang. lig Sfln gjorde ham n&sten vanvittig. S0n af Nr. 482, 
Fatter til Nr. 508. 

a> 7 5 1768 i S0ller0d Ida Sophie Herrested. 

510. Christen Arsleben Lindam, f. i Dalby i Sjselland 1734. 
For«ldre: Sognepr. til Dalby og Thureby, Vilhelm L., og 
hans 2den Hustru Karen Clerque Aarslev eller Arsleben, 
Datter af Sognepr. til Sorterup og Ottestrup, M. Christen 
Aarslev (Arslebius), og Johanne Beate de Clerque. For- 
pagter paa S0holm ved Gjorslev til 1769, forpagtede der- 
paa Ringstedkloster og kj0bte Aagaard Gods, levede tilsidst i 
i Kj0benhavn af sin Formue, f 1801. 

xji 1759 Hanne Bartholine Lohmann, Steddatter 
af Provst Stub i Hellested. 

17*8. 

511. Jens Jacob Weber, f. i Soderup 22 / 7 1742. Foraeldre: 
Johan Henrik W., Sognepr. i Soderup, og Christiane Char- 
lotte Aagaard, 2 go Efbermanden Peder W0ldike. Ama- 
nuensis ved Universitetsbibliotheket 1765, Registrator i 
Gehejmearkivet 1766, Revisor i det danske Eancelli 1800. 
t 1805. 

1 co Ane Engel Rye. 

2 co Anna Giarning (?). 

512. Frederik Steenlos (Steenl0se), f. 23 / 9 1739 i Haarlev. 
Foraeldre: Samuel S., f 1743, Sognepr. i Haarlev og Him- 
ling0je, og Drude Margrethe Brinch, 2 co M. Matthias 
Bircherod, f 1750, Sognepr. iH0jelse, 3 co Amtsforvalter, 
Justitsraad Jochum Schougaard i Holbsek. Han gik f0rst 
i Roeskilde Skole og kom 16 Aar gl. hertil lB / 9 1755; cand. 
theol. u / 6 1761 (non cont.), Sognepr. for Ddby i Odeher- 
red 21 / 12 1764, begr. 17 / 12 1786. ; 

co 27 / n 1765 Ottilie Marie Huulegaard, f. omtr. 
1746. 

513. Urban Bruuu Aaskow, f. 28 / 4 1742 i Br0ndsh0j. Forsel- 100 dre: Hieronymus A., f 1744, Sognepr. i Brtfndshjq, og 
Anne Marie Bruun, f 1756, Datter af Etatsraad Urban 
B. Sendt med Th. Bugge til Throndhjem 1761 for at ob- 
servere Venuspassagen, Underl&ge ved Frederiks Hospital 
1767—69, Lffige ved en algiersk Eskadre og Admiralitets- 
medikus 1770, Dr. med. ■% 1^74, 94 / 5 1775 Livmedikus bos 
Dronning Juliane Marie, som han, efter hvad man for- 
tueller, frelste ud af Christiansborg Slot ved dettes Brand, 
blev efter hendes Ded Livmedikus hos Kong Christian 
VH., Etatsraad 1782, virkl. Etatsraad ll / 6 1802, f 81 / 6 1806. 
a> % 1774 Anna Marie Kail, £ 1741, f 1801, Dat- 
ter af Konferentsraad Johan Christian K., |1775, og Elisa- 
beth W0ldike, f 1791. 

nst. 

514. Jaeob Heerfordt, f. i Heje Taastrup 18 / 7 1742. Forsel- 
dre: Christopher H., Sognepr. i H. Taastrup, og 2den 
Hustru, Anna Margrethe Muus. Fuldmagtig hos Hofjseger- 
mester, Grey Rantzau; f 1797. 

en Antoinette Frederikke Dahl, f 1828. 

515. Jens Bruun Neergaard, f. u / 6 1742. Foroldre: Krigs- 
raad Peter Johansen N. til Svenstrup og Ringstedkloster, 
og Kirstine Tennes. Cand. juris 9 / 1761, Ejer af Sven- 
strup 1763, Landsdommer i Sj sell and og Meen saint Etats- 
raad 1769, adlet 31 / 6 1780; Stamfader til de nuvaerende 
Besiddere af Svenstrup og Skjoldnsesholm og til den sles- 
vigske og holsteenske Familie Neergaard; f 33 / 4 1788. 

w a / 6 1764 Anna Marie M0ller, f. a8 / 8 1743, f *% 
1802. 

516. Andreas Struntz, f. paa Vemmetofte 1740, maatte paa 
Grand af Sindssvaghed opgive Studeringerne og blev ved 
Etatsraad Hejelses Godhed for ham Organist paa Vemme- 
tofte 1759, hvilken Post H0jelse oprettede og sely l0nnede 
til sin D0d. Efter H.'s D0d gik St. af ; men Kuratorerne 101 

for Klosteret, der havde arret Hejelse, lode ham beholde 
L0nningen som livsyarig Pension, f paa Vemmetofte l / 9 
1818 ugift. S. af Nr. 486. 

517. Rasmus Peter Langhorn^ £ iChristiania f7 / T 1740. For- 
seldre: Henrik L., f. paa Christians0 1704, f 1744, Kapi- 
tajn i det norske Infanteri, og Johanne Hirschnach, Dat- 
ter af Oberstlieutenant Rasmus H. og Barbara Johanne 
von Eppinger. Cand. theoL 19 / ia 1765 (non cont.), aa / l0 
1771 Skibsprsest paa en Ghinafarer, 1777 Sognepr. for 
Bakke, T0nstad og Gyland i Ghristianssands Stift, afskedi- 
get 1788, f i Kj0benhavn 1797. Broder til Nr. 518. 

go 1775 Maria Flor, Datter af Kapitajn F. til Vige- 
land i Ghristianssands Stift. De efterlode en Datter, Jo- 
hanne Henrikke Petrine L., go Anders Bugge, Kapitajn og 
Lodsin8pekt0r i Udhavnen Svineer i samme Stift. 

518. Hans Ancher Langhorn, f. i Ghristiania 38 / a 1742, cand. 
theol. 7s 1764 (non cont.), 1772 Kantor i Svaneke og Ib- 
sker paa Bomholm, 17 / 13 1773 Kapellan for Hasle og Ruts- 
ker ssteds., 37 / 8 1783 Sognepr. til Pedersker ssteds., f i 
September 1790. Han var en ussedvanlig lille Mand, men 
han havde en stork, klangfuld og gjennemtrangende 
Stemme; man kunde sidde i Prostegaarden, som ligger 
noget fra Kirkegaarden, og here ham messe; Benderne 
plejede at sige: „vor Prost ligner Fjelstavnen (Natter- 
galen); han er kun lille, men synger smukt". (Wiberg.) 
Broder til Nr. 517. 

oo Anneke Banders, begr. i Aakirkeby % 1806, 
' Datter af Nr. 496. De havde 4 B0rn, af hvilke de 3 d0de 
i Fattighuset. 1760. 

I n g e n. 102 

1761. 

519. Pcdcr Schwane Bang, f. paa Egebjerggaard i Odsherred 
21 / 10 1744; Forfleldre: Kammerraad Niels Christian B., 
Forvalter ved de kgl. Godser, og Ulrikke Eleonore Schwane. 
Han blev Underofficier ved Liwagten, l % 1764 cand. theol., 
fik a y 6 1767 Exspektance paa Vig og Asminderup Praestc- 
kald, 28 / 7 1769 resid. Kapellan der, Sognepr. for Hitter0en 
i Throndhjems Stift 18 / 6 1774, for Str0m i Aggershus Stift 
22 / n 1780, for Steentese og Vex0 i Sjalland 2 / 9 1785, for 
Vig og Asminderup 1787, f 17 / 6 1792. Broder tilNr. 520, 
Fader til Nr. 613, Morbroder til Nr. 615. 

oq 1769 Ida Johanne Rogert, f. 3 / 8 1743, f i Kj0- 
benhavn % 1800, Datter af Poul R., Sognepr. i Utterslev 
paa Laaland, og Cecilie Margrethe Miiller. 

520. Frcderlk Ludvig Bang, f. paa Egebjerggaard 6 /i 1747, 
blev 1767 cand. med., rejste paa det Finckeske Stipendium 
til Tydskland og Frankrig 1770-72, Dr. med. 1773, Re- 
servemedikus ved Frederiks Hospital 1774, Overmedikus 
1775, Professor med. design. 29 / 5 1782, ordentlig Professor 
og Assessor i Konsistoriet % 1800, fratraadte sit Embede 
ved Frederiks Hospital, Etatsraad 2 /i 1811, Ridder af 
Dbrg. 28 / 4 1814, f 26 / 12 1820. Broder til Nr. 519, Mor- 
broder til Nr. 615, Farbroder til Nr. 613. 

1 gc 17 /10 1777 Frederikke Nicoline Christiane 
Ring, d0bt iKJ0benhavn e / u 1749, f 6 / 5 1779, Enke efter 
Kammerraad Christian Gutzon Peter Mynster (f 1777), 
Datter af Hieronymus R., Sekretser hos Grev Danneskiold, 
senere Inspekt0r ved Frederiks Hospital, og Karen Sophie 
Rosengaard. I dette iEgteskab blev B. Stedfader til Prof, 
mod. Ole Hieronymus Mynster og til Sjaellands Biskop 
Jacob Peter Mynster. 

2 cc 24 / 9 l779lngeborg Madsen, f. 1754, f % 1781, 
Enke efter Skibskapitajn Niels Mohrum. 

3 cp 10 / 1 1782 Louise Hansen, d0bt i Kj0benhavn 103 

26 / 7 1765, f 16 A 1845 i Ferstev i Sjalland, Datter af Mou- 
ritz H., Sognepr. ved St. Nicolai Kirke i Kj0benhavn, og 
Anna Dorothea Muus. En S0n af dette ^gteskab er Lae- 
gen, Gehejmeraad 0. Bang, Svigerfader til Nr. 821. 

521. Peter Tellmann, f. i Vordingborg 26 / 9 1745; For;vldre: 
Kammerraad, Amtsforvalter Andreas (Anders) T., og An- 
drea Neergaard. Cand. theol. 2 % 1763 (laud.), Hovmester 
for to Br0dre de Poulsen ved Sor0 Akademi, SjOgnepr. 
for Borup og Kimmerslev 19 / 7 1776, for Tostrup og Ugge- 
l0se 7 a 1783, f 21 /ii 1816. Broder til Nr. 522. 

1 co 9 / 7 1779 Anna Marie Hvass, S0ster til Nr. 548, 
f. 15 / 7 1747, begr. % 2 1785. 

2 co i Kj0benhavn 12 / 9 1788 Petronella Pouline 
Frick, f. 1757, f 23 /i 1802, Datter af Major Hans F. og 
Augustine H0y. 

3 co i Kj0benhavn 25 / a 1803 Christiane Sophie 
Kellermann, f. 1753, f 24 /i 2 1824, Enke efter Sognepr. 
Joban Peter Staal i Baarse. 

522. Hans Tell maim, f. i Vordingborg 7 / u 1746, cand. theol. 
2 % 1763 (laud.), Sognepr. for Borup og Kimmerslev 1770, 
for T0ll0se og Aagerup 10 / 6 1776, f 80m Jubellserer l7 / 1 
1822. Broder til Nr. 521. 

co 1771 Cathrine Margrethe Sams0e, f. i Nsestved 
2l / 9 1755, f 29 / 3 1833, Datter af Koffardikapitajn (Skipper 
og Kj0bmand) J0rgen S. og Anna Tobyren; S0ster til 
Ole Johan S., som skal have skrevet „Dyveke" under et 
Bes0g i T0ll0se Prsestegaard. 

De havde 7 D0tre og 2 S0nner; den aeldste S0n, J0r- 
gen Sams0e T., f. 1782, d0de 1808 af et Saar, han havde 
paadraget sig Aaret forud ved et Udfald af Livjaegerne 
mod Englsenderne. Den yngste af alle B0rnene var den 
anden S0n, Andreas Peter Johan T., f. 1797, entlediget 
som Praest til Ormslev ogKold 1874; af de 7 D0tre d0de 104 

den ene som Barn, men de 0vrige sex hayde Faderen den 
sjeldne Lykke sely at vie. 

Anm. Bmdrene Hans og Peter Teilmann kom her i 8kolen 
samme Dag "| ( 1769, bleve dimitterede samme Aar, boede sam- 
men paa Ehlers Kolleginm, toge theol. Attestats samme Dag, begge 
med bedste Karakter y og fik paa samme Dag >s | t 1766 Exspektance- 
brev, hver paa sit Prastekald, nemlig Peter T. paa Taastrap og 
Uggetose og Hans T. paa Borup og Kimmerslev. 

523. Joachim Henrich Hahn, f. i Mariebo 7 / 8 1743; For- 
aBldre: Kancelliraad, Dr. med. VilhelmH., Landfysikus paa 
Laaland og Falster, og Ingeborg Karstin. Byskriver i 
Redby og Herredsskriver i Fuglse Herred 1777, tillige By- 
foged i Rtfdby og Herredsfoged i Fuglse Herred 1778, 
entlediget fra Byfoged- og Byskriverembedet 1786, var 
tillige Postmester i Rtfdby, f 1787. Broder til Nr. 524. 

go Anna Margrethe Stamp e, f. 1754, f 1820, 

524. Jergen Hahn, f. i Mariebo 18 / 8 1744, cand. theol. n / s 
1767, resid. Kapellan i Stokkemarke 33 / 4 1772, Sognepr. 
for Kj0beley og Vindeby 1777, f Vn 1801. Broder til 
Nr. 523. 

w a8 / 9 1772 Birgitte Gathrine (Elisabeth) Leth, 
f. i Kj0benhayn omtr. 1748, f 1799. 

525. Johan Ludrig Hathlesen, £ paa Herlufsholm so /i» H44. 
Forseldre: Spisemester her ved Skolen Christian Matthies 
og Johanne Winsl0v. Kahytsskriver paa Orlogsflaaden, Hus- 
lserer, L&rer ved den kgl. D0treskole i Kj0benhavn, cand. 
theol. 1786 (non cont.), Sognepr. i Ntfrhaa a */ 6 1789, i 
Hundborg og Jannerup M / 10 1790, f 17 / 3 1810. 

go Elisabeth Margrethe Leschly, £ omtr. 1741, 
f 8 /i 1801. Hans Hustru var Bestyrerinde af Skolen, hvor 
Mathiesen i mange Aar var Lserer; med hende blevhan for- 
lovet. Med hans hurtige Befordring fra N0rhaa, hvor han 
kun var 1 Aar, til Hundborg, skal det hsenge saaledes sam- 
men. Hans Forlovede havde forfaerdiget et smukt Arbejde til 20 , 

17 105 

et Medlem af Kongehuset ; dette blev saa vel optaget, at man 
for at betenne hende gav hende Valget mellem et Brude- 
udstyr eller hendes Forlovedes Befordring til et bedre Kald ; 
hun valgte det sidste. 

526. Olc Jacobsen Huulegaard, f. paa Birkindegaard paa 
Sjselland 2 / 6 1740. Forseldre: Forpagter Jacob Hansen 
H. paa Birkindegaard og Marie Hansdatter. Cand. theol. 

% 1763 (non cont.), res. Kapellan i Nordborg paa Als 
7 / 2 1769, Sognepr. for Slotsbjergby og Sludstrup M /i 1777 > 
for Egebjerg */ 8 1786, Provst i Odsherred 1788, Sognepr. 
i Karlebo 19 / 9 1794, f 12 / 6 1807. 

co 22 / u 1771 Antonette Tostrup, f. 16 / u 1748, f 
i Janderup 2 / 9 1810, Datter af Sognepr. i Svenstrup paa 
Als Matthias T. og Petronelle 0egaard. Deres Datter, 
Jacobine Sophie EL, f. 1780, f 7i 1808 cq Andreas Teil- 
mann, Sognepr. i Jydstrup og Vals0lille, f 8 /e 1811, S. af 
Huulegaards Elassekammerad paa Herlufsholm, Peter T., 
Nr. 521. 

527. Carl Adolph H0ffdlng 9 f. i Marvede '% 1741. Forseldre: 
Daniel H., Sognepr. i Marvede og Hyllinge, og hans Iste 
Hnstru Drude Erag. Forvalter paa Fuglebjerg (Fiurendal ?), 
senere Ejer af Hollese Melle ved N»styed, f 27 / 5 1793. 
Broder til Nr. 528. 

1 go 16 / 4 1776 Mette Kirstine W0ldike, f. 1745, 
Enke efter M. Johan Rehling, Sognepr. i Hasle og Braaby, 
f 1775; hun va%hans 3die Hustru. 

2 w Anna Sophie Muus. Begge iEgteskaber vare 
baml0se. 

528. Ole H0ffding 9 f. i Marvede 8l / 7 1742, cand. theol. u / 6 1764 
(non cont.), Kapellan for Hasle og Braaby i Sj»Uand 7 / 9 
1774, Sognepr. for Marvede og Hyllinge 28 / 8 1775, begr. 
29 / 6 1797. Broder til Nr. 527. 

1 go ? 

3 w 3 %o I 777 Susanne Kirstine Stein, Datter 

13 106 af Johannes S., Sognepr. i Eyislemark og Fiurendal, og 
Elisabeth Refetad. 1762. 

529. Henrlk Christopher Valentin y. ElchstSdt, f. 7 6 1749; 
eneste S0n af den bekjendte og ved Hofrevolutionen 1772 

, s&rdeles virksomme Hans Heinrich v. E., der var Chef 

for det sjsellandske Dragonregiment i Ncestved, og Marie 
Lncie v. Krackewitz. Blev dimitteret til Sor0, og findes 
derfor ikke i Matriklen. „Dette deres eeniste Barn op- 
klsekkede Museme paa Herlufsholm i 5 (4) Aar. Disse 
leverede da denne deres Yndling med et 0mt Farvel og 
et velgrundet Haab til det Ridderlige Academie i Sor0e. a 
(JEreminde over Kapitajn Eichstedt, oprettet ved et Sel- 
skab af Venner. Sor0l77O. 4.) I Skolens Bog staaer an- 
&rt med Prof. Bernths tydelige Haandskrift: „kom som 
fixus her i Skolen U / B 1758 og blev 0verst i 0verste Lec- 
tio; han var den Tid Cornet". Altsaa blev E. 9 Aar gl. 
Skolens Dux; denne Abnormitet maa skyldes hans mili- 
tere Rang og maaske hans fomemme Familie; thi der 
er andre Tegn, som tydeligt vise, at E., skj0nt han var 

* fixus og betalte sin Introduktion til Bibliotheket lige- 

som de andre Disciple, dog her er bleven behandlet 
med et ganske sserligt Hensyn. Han boede saaledes 
ikke imellem de 0vrige Disciple, men havde et af 
de to Vserelser paa 0verste Miy^kegang (der, hvor 
Forstanderlejligheden nu er) og i Leje m. m. af dette 
Vserelse betaltes der aarligt 40 Rd., som tilfaldt Skolens 
Bibliothek. (Herlufsholm Historie, S. 194—5.) Han blev 
Komet 1758; under sin Skolegang avancerede han, idet 
han 10 / 9 1761 blev Premierlieutenant, ansat ved sjsellandske 
gevorbene Dragonregiment 19 / 10 1763, Sekondkapitajn 7 / 6 
1766, f 12 / 8 1770. Han omtales som en retskaffen og me- 
get lovende ung Maud, og da hans Fader efter Hofrevolu- r 107 tionen 1772 blev Overhofmester hos Kronprindsen, anf0r- 
tes som Grand dertil den fortrseftelige Opdragelse, han 
havde givet sin egen S0n. Faderen var en Steds0n af 
Tordenskjold3 Broder, Schoutbynacht Caspar Vessel, der 
som ung Officier ved Giftermaal med Eichstadts Moder 
fik Ravnstrup 1721, som han en Snes Aar efter inaatte 
gaa fra i Borg og Gjseld. Senere (1747) blev der arran- 
geret et Parti mellem ham og Oberstlieutenant Niels 
Sehesteds Enke, Fru Elisabeth Skeel til Broholm, og for 
at f0je hende blev han ved Frederik den V.s Kroning 4 / 9 
1747 udnavnt til Viceadmiral og Excellence. Han opret- 
rettede 13 / 3 1750 Stamhuset Broholm for Familien Sehested. 
(Se Brasch: Vemmetoftes Historic, III. S. 90—95.) 

Familien Sehested er udentvivl den, der har vseret 
stserkest reprsesenteret her, saalsenge Herlufsholms Skole 
har bestaaet, idet i Ltibet af 20 Aar 6 S0nner af den 
nuv&rende Besidder af Broholm have vseret Disciple her, 
nemlig: Hannibal, dim. 1860, Nr. 889, Einar, nuForpagter 
paa Gram, Knud, dim. 1869, Nr. 981, Hrolf, der er Land- 
mand, Harald, der bliver Student iaar, og Holger, der er 
Discipel i 4de Klasse. Desuden have disse 6 Brtfdres 
Oldefaders Oldefader, Jens S. og dennes Broder, Axel, 
gaaet her i Skolen 1657—60 (Se Tillaeget). Af samme 
Slffigt er Alexander S., Nr. 835, dim. 1847. 

530. Matthias Gcorg Foss, f. omtr. 1746, rimeligvis i Sor0, 
hvor Faderen, Johan Adolph F. var Ej0bmand; han kom 
hertil som Exspektant 26 / 4 1760, f som Student 1771. 

531. Joachim Hcnrlk Plum, f. 1740. Forseldre: Bolle Frede- 
rik P., Begimentsskriver ved Kronborg Bytterdistrikt, og 
Gathrine Elisabeth Karstin. Regimentskvartermester ved 
falsterske Regiment 4 / 6 1775, forsat til Arveprinds Frede- 
riks Regiment l8 / n 1778, f tigift *•/„ 1797. S0nnes0ns 
S0nnes0n af Nr. 4. 

532. Cort Frederlksen Gronskjold, f. 1740 eller 1741, S. af 108 Bager i Kjtfbenhavn FrederikLauritsen; kom her i Skolen 
18 / 8 1755 under Vakancen i Bektoratet inden Professor 
Bernths Ankomst, f som Student. 

533. Hans Dlderlk Gjering, d0bt i R0nnebaek s % 1744, kom 
her samtidig med Professor Bernth i September 1755 og 
var da 11 Aar gl. S. af Kapitajn G. til Sortebredre 
og Grevensv»nge; Sekondlieutenant ved sjsell. Dragonre- 
giment 18 / ia 1766, Premierlieutenant 4 / 9 1772, Sekond- 
ritmester ved 2det sjttll. Regiment Ryttere 16 / 4 1778, Rit- 
mester og Eskadronschef 10 / 10 1789, karakt. Major 19 / n 
1790, f % 1793. 

oq Maria Cathrine Jacobsen, f. 1750, f 2 7 5 1792, 
Datter af Regimentsskriver Johannes J. ; udentvivl S0ster 
til Nr. 534. 

534. Jacob Jacobsen, f. paa Beldringe vedPr»st0 1743. For- 
seldre: Eancelliraad Hans J., Regimentsskriver over Vor- 
dingborg Rytterdistrikt, og Anna Cathrine Bernhoff. Gand. 
theol. 18 / 7 1766 (haud. ill.), Huslserer i 5 Aar i Helsing0r 
hos den hollandske Eonsul van Deurs, Sognepr. for Dre- 
slette ls / 6 1778, Provst for Baag Herred 1794, f 2 7i 1809. 

oo *% 1783 Anna Margrethe Erichsen, Datter 
af Forpagter Jens E. paaHverringe. Deres eneste Datter, 
Margrethe Dorthea, c» a6 / l0 1809 Eftermanden, Valentin 
Peter Seidelin, f som Provst og Jubell»rer % 1863. 

535. Christian Bfllow Nissen, f. *% 1743iLorup. Foraldre: 
Eancelliraad, Universitetsforvalter Christopher Ditlev N. 
og Mette Magdalene Drejer. Cand. theol. 15 / 10 1766 (haud 
ill.), Sognepr. for Hjembsek og Svinninge 3 / 8 1774, Provst 
i Tusse Herred 1782, f 29 /s 1813. Farbroder til Nr. 679. 

oo 4 / 8 1775 Petraa eller Petronelle Antonette 
Wis sing, f. 1721, begr. 31 / 10 1811, Enke efter Formanden 
Jens J^rgensen Bech. 
109 1763, 536. Bendt Bcndtssen, f. omtr. 1743, S. af Borger i Kj0ben- 
havn Peder B., og Cathrine Marie Madsdatter; kom her i 
Skolen som fixus 10 / 9 1757. Har i Universitetsmatriklen 
TilnavnetHerrlew, hvilket skal vsere Hersl0w, da hans 
yngre Broder, Nr. 552, i Skolens Bog er opf0rt med dette 
Tilnavn; f som Student. Farbroder til Nr. 654. 1764. 

537. Hans Jensen, f. i Kj0benhavn 2 /i 1748, S. af Hofslagter 
Jens J. og Anne Hansdatter, Steds0n af Postmester Jens 
Heugh. Fuldmsegtig i Rentekammeret 1779, Renteskriver, 
Justitsraad og Kommitteret i Rentekammeret 1802, Etats- 
raad 1812, entlediget 1826, f V* 1829. Broder til Nr. 545. 

co Thornette Marie Studsgaard, d0bt 29 / 3 1768; 
f 28 / n 1855, Datter af Juveler Jens S. og Bodil Marie 
Nyegaard. 

538. Jorgen Henrik Lund, f. i Poulsker paa Bornholm omtr. 
1747, hvor Faderen, Hans J0rgen L., en Morbroder til 
Prof. Bernth, var Sognepr.; Moderen var hans anden Hu- 
stru, Inger Lind, Enke efter Stephan Henrik Meyer paa 
Christianshavn. Cand. theol. 24 / 8 1768 (haud. ill.), kondi- 
tionerede nogle Aar hos Generalmajor Bardenfleth i Hor- 
sens, som ejede Harritslevgaard i Fyen, levede senere 
som Literatus i Kj0benhavn, hvor han d0de 1808. Broder 
til Nr. 560. Svoger til Nr. 552. 

539. Clemens Dlderlk Funch, f. 1745, S. af Major F. paa 
Bornholm, kom her i Skolen 17 / 9 1758. FuldmaBgtig ved 
Sj sell and 8 Stiftamtskontor; Told- og Konsumptionskas- 
serer i Vordingborg 26 / 10 1791, f 26 / 3 1808. Farbroder til 
Nr. 757. 

co no 

540. Johan Andreas Rehllng, f. "/ 8 1748 i Koldby paa Sams0. 
Foroldre : M. Johan R., f som Sognepr. i Hasle og Braaby 
1775, og hans 2den Hustru Regine Dorthea W0ldike*), 
Datter af Biskop W. i Viborg. Cand. theol. 24 / s 1768, 
pers. Kap. i Hasle og Braaby i Sjselland a4 / 6 1771, Sognepr. 
i Egebjerg % 1774, Provst i Odsherred 1783, Slotspraest 
ved Frederikaborg og Sognepr. for Hiller0d og Herl0v 
l % 1786, f s 7 n 1790. 

oo Susanne Franch Beckmann, f. 1754, f 18 / 5 
1789, Datter af Herman Dominicus B., Sognepr. i Boes- 
lunde, og Maren Haagen. 

541. Adam Caspar y. Holstein, f. i Kj0benhavn 1741. For- 
fieldre: Henning Christopher v. H., Oberhofmester hos 
Enkedronning Anna Sophie, og 2den Hustru Karen Holm 
Jespersen. Var f0rst bestemt for S0etaten, men mistede 
sin F0rlighed ved som Eadet at falde ned fra Merset og 
kom derpaa til Herlufsholm 21 / a 1759, 18 Aar gl. Her 
forlovede han sig som Discipel med Oldfruen, Birgitte 
Wandal, Enke efter Maanedslieutenant W. Hun blev 
Oldfrue 1764. Han tog dansk juridisk Examen og blev 
under8t0ttet af Gehejmeraad, Baron Bemstorff. Som Tegn 
paa sin fornemme Families Unaade paa Grand af den 
nsevnte Mesalliance blev han udnsevnt til Byfoged og By- 
skriver i Storehedinge samt Herredsfoged og Skriver i 
Stevns og Fax0 Herreder 9 / 8 1766, fratraadte Byfoged- 
og Byskriverembedet 18 / s 1790 og Herredsfoged- og Her- 
redsskriverembedet % 1801; han fik i Pension 200 Rd., 
som Eftermanden maatte udrede, f i Storehedinge 10 / 5 
1817. Han var en lille, stserk pukkelrygget Mand, men skil- 
dres som en determineret Politimester, der ved sit ube- 
tvingelige Mod forstod at saette sig i Respekt som saadan. 
Holsteins 4 S0nner, der alle ere af lste ^Igteskab, vare 

*) Denne Pastor R.'s 3die Hustru, M. E. Wtfldike, som dog ikke var 
S08ter til R. D. Wtfldike, blev senere gift med Nr. 587. 
Ill h0je, velvoxne, smukke Folk, af hvilke i det mindste de 
3 vare Officierer i Fodgarden, rimeligvis ogsaa den 4de 
en kort Tid. Bedstefader til Nr. 780. 

1 03 1768 ovenn©vnte Birgitte Wandal, f. 1737, 
t 8 / 9 1788. 

2 w °/ 6 1788 Ane Marie Lund, Datter af Sognepr. 
i Hellested, tidligere res. Kapellan i Storehedinge og 
Sognepr. i H0jerup, Bj0rn Christian L., f 1809, og lste 
Hustru Ane Margrethe Braae. 

Holsteins 4 S0nner, alle f0dte i Storehedinge, vare: 

Henning Christopher, Kapitajn i Fodgarden, senere 
Toldinspekt0r i Slagelse, tog Afsked og d0de i Ej0ben- 
havn; 

Fritz Conrad, i sine yngre Aar Offlcier i Garden, 
senere Eammerjunker, Eammerherre hos Frederik VI.s 
Dronning, Marie Sophie Frederikke. Overceremonimester 
og Generallieutenant, Medstifter af Livjsegerkorpset og 
Eorpsets f0rste Chef, hvilket han vedblev at vsere til sin 
D0d. Han var, da Eorpset blev oprettet, Eapitajn i Fod- 
garden, . men blev af Liyjsegerne kaaret til deres Chef og 
er hsBderligt bekjendt fra Eorpsets Udfald i Classens 
Have 1807. 

Niels Christian Rosenkrantz, Underofficier ved 
Ewalds Jaegere, senere Officier (i Garden?), udtraadt af 
Militsertjenesten som Major 1800, Toldinspekt0r i Store- 
hedinge, derefter Toldinspekt0r i Ej0ge, hvor han d0de 
1843, Fader til Nr. 780. 

Carl , dtfde i en ung Alder som Eapitajn i 

Fodgarden. 

1705. 

542. Ole Thestrup, f. 1748. Foraeldre: Eammerraad Frants 
T. til 011ing80gaard paa Laaland og Margrethe Riegel- 
sen; fra dette ^gtepar nedstammer en stor Gruppe 
Herloyianere, som modstaaende Stamtavle viser. Cand. 112 juris, Fuldm»gtig ved Hof- og Stadsretten i Kj0ben- 
havn 1772, Protokolsekretor i H0jesteret 1774, tillige 
sumumeraBr Assessor i Hof- og Stadsretten 1780, H0jeste- 
retsassessor 1796, Etatsraad, f 1814. Syoger til Prof. 
Bernth, Morbroder til Nr. 593, 595, 597, 629, 646. 

co Magdalene Marie Elisabeth de Saint- 
Aubain, f 1786. 

543. Henrlk Frederik Schlegel, f. iSor0 19 / 7 1749. Foraeldre: 
Johan Elias S., Professor i Historie, og Johanne Sophie 
Niordt. Astronomisk Observator, Volontaer i 0konomi- og 
Kommercekollegiet 1766, Fuldmagtig 1776, Chef for Kolle- 
giets tydske og ostindiske Sekretariat 1781, Kammerraad 
1783, Eommitteret 1797, s. Aar Justitsraad, Medlem af 
Direktionen for Kj0benhavns Fattigv»sen 1800, afskediget 
paa Ventepenge fra sin Post i 0konomi- og Kommerce- 
kollegiet 1803, men vedblev med Dygtighed og Nidkjser- 
hed at voire Direkt0r i Fattigvffisenet; har skrevet nogle 
Smaaafhandlinger om forskjellige Emner, f. Ex. de gravidi- 
tate planetarum, om Pilehegn o. s. v. 

w y 8 1781 Caroline Siegfriede Hyllested, f. 7 / x 
1761, f . 2 7 2 1827, Datter af Overvisit0r ved Kj0benhavns 
Toldkammer Paul H. og Charlotte Amalie Wintm0lle. 

544. Lorents Peter Jensen, f. omtr. 1749, S. af en Forpagter- 
enke i Storehedinge, kom i Skolen som Exspektant 28 / 4 
1763, f som ung Student. 1766. 

545. Christian Jensen, f. 28 / 1 1751 i Kj0benhavn, cand. theol. 
16 / 8 1769 (laud.), t 2 7e 1W0. Broder til Nr. 537. 

546. Claus Frees Hornemann, f. 17 / a 1751 i Naestved. For- 
seldre: Ej0bmand ssteds. Vilken H. og Birgitte Hinchel- 
dey. Cand. theol. 29 / 6 1768, studerede med Underst0ttelse 
af det Rosenkrantz'ske Stipendittm i Gottingen 1770—73, 113 is* 

OB « CS> 

oo 3 = 

"a • s • 

9 "C 

a I 

* -I 

© o 

?l 

"I 

v.* • 

O M s 3 

s 

3 CO 
9 

A • £5 

* A S 
S 9 
U n 

• ? 5 * 

o S " * 

9 * 9 * 

■»» W •*» fi 

Us * ^ £ • 

J ** • 

* E* 

"CSS * 

• 95 

3 r 

Sn 5 w $ • 
5 S i * 

•3* s s 

9 •> 

5 E * I 

9 

•d 

9 
9 

.a 

u 

1 

Q 8 

6 

9 B . 

9 

<*$ 9 g QD 

5 5^ 

►"» 9 ! E 3 

= 28 

9 w 

• to » 

« ■ a 

I 

9 •2 * 
* o 

«S o CD i 6 

J "O rf h 

fc 9 

Sfi 

*S 

• s 
si a 

9 
« 

I 

5 u 

9 

a 
i 

•2 
S ■ 00 • S ^ i «3 J £ 9 *> 9 "g IS h 
» 1 »ss S 

•c 
s o rH 
00 »4 Id 

I" FH ^ » P, M X 

§9 9 

sU H 3 s •-• 

•§? s 

< h A n 9 

9 

8 •a -s 9 
60 
X 

o 

9 


isUine 
korpse 
w *y 


o 


1^ 


§ 


•2 x 
* -2L 


fe 


^ ^ 
<X " iH S 9 


131 


► 1 


5 9 E »; 

o ^ S 14 114 Dekanus paa Klosteret 1773, erholdt MedaUlen „pro men- 
tis" og en overordentlig Bel0nning af det theologiske Fa- 
kultet, extraordinser Professor i Theologi 18 / 19 1776, ordentl. 
Prof. M / 6 1777, Dr. theol. 1779, Medlem af Generalkirke- 
inspektionskollegiet 1789—91! af Kommissionen for Uni- 
yersitetet og de herde Skoler 1790, Rd. af Dbg. *% 1810, 
Kmd. af Dbg. 28 / 10 1817, Rang med Biskopper 19 / 4 1822, 
f som Universitetets Senior ll / a 1830. Hans 50aarige Em- 
bedsjubilffium h0jtideligholdtes ved Universitetet 1S / 12 1826. 
I Forening med Skolens Rektor, Justitsraad A. W. Bror- 
son, udgav han : „Forhandlinger ved Jubelfesten paa fler- 
lufsholm den 23de Maj 1816". Broders0ns S0nnes0n af 
Nr. 361, Morfaders Broder til Nr. 755, Oldefaders Broder 

• 

til Nr. 992. En Datterdatter, M. £. Bang, en Nr. 719. 

ot l7 / a 1777 Helene Elisabeth Crane, f. 175., f 
August 1823, Datter af Oberstlieutenant Johannes C. og 
Elisabeth Sophie Fiirst. 

547. Hans Nicolai Sgstrap, kom i Skolen 26 / 9 1763. Forael- 
dre: Brygger Mogens S. i Ej0benhavn og Anna Susanne 
Nyegaard. Blev f0rst Sekretser hos sin Morbroder, Ge- 
hejmeraad Baron Gartenberg*), som opholdt sig iMoldau; 
siden blev kan PremierHeutenant ved de kejserl. 0sterrig- 
ske Husarer ved Baron Barcos Regiment, d0de i Galizien 
omtr. 1780. Svoger til Nr. 506, Morbroder til Nr. 614. 

548. Frants J0rgcn Hva§, f. i Jyllinge i Sjselland, d0bt 17 / 7 
1746. Forseldre: Hans H., Sognepr. i Jyllinge, og Anna *) Denne Baron G. hed egentlig Peder Nicolai Nyegaard, en Pr»ste- 
80n fra H0jby i Odsherred, blev Student fra Roeskilde 1736, stu- 
derede Medicin, siden Bjergveerksvidenskaben i Norge og Sachsen, 
hvor han blev Dr. med. 1743; her giftede han sig og havde Opsigt 
over Bjergvserkerne og M0ntv83senet i Meissen; August III. af 
Sachsen og Polen gjorde ham til Gehejmeraad og Baron med Nav- 
net Gartenberg, der dannedes af Navnet Neugarten, som han hed i 
Tydskland. (Giessing, III., S. 499.) 115 

Else Fogh. Cand. theol. a8 / 10 1773 (non cont), fik a8 / ia 
1773 Exspektance paa Vinding og Vind Prostekald af 
sin Tante, Anna Magdalene Moldrap, Enke efter JuBtits- 
raad Jens Hvass til Tvis Kloster, der havde staaet Fadder 
til ham. Aaret efter d0de hnn, men hendes Forlovede og 
Universalarving, Ritmester Fischer, godkjendte Exspektance- 
brevet, som fik kgl. Konfirmation 16 / 8 1775* Han opgav 
imidlertid den gejstlige Vei og indtraadte i Bentekamme- 
ret som Volontaer, blev Kopist i Bevisionskontoret for 
KJ0bst»dernes Begnskaber 1781, Fuldmsegtig ved det kj0- 
benhavnske Renteskriverkontor 1787, Revisor (Kontorchef) 
i sjallandske og fyenske Pupilkontor 7 / 2 1797, Amtsforval- 
ter i Veile Amtsstuedistrikt medBopael iKolding 21 / 6 1799, 
virkl. Kammerrad 1813, afekediget 1 /\ 1814, f ugifb i Kol- 
ding u / a 1825. 

mi. 

549. Jacob LemYigh, f. i Kj0benhavn *% 1748. Foneldre: 
Justitsraad, Amtsforyalter over Kj0benhavns Amt og Ama- 
ger, Frederik Ludvig L. og Elisabeth Eling. Cand. theol. 
28 / 9 1774 (non cont.), Praest ved Kj0benhavns Arresthus 
% 1782, Sognepr. for Slotsbjergby og Sludstrup % t 1786, 
for Vemmel0v og Hemmesh0j u / 12 1798, Provst i Slagelse 
Herred 1804, entlediget med Amtsprovsts Rang u / 7 1826, 
t i Slagelse 24 / 6 1831. Farfader til Nr. 865. 

oo 1790 Abel Cathrine Svitzer, f. 28 / 5 1761, f V* 
1846, Datter af Propr. S. til B0strup ved Slagelse. 

550. Thomas Christopher Bruun, f. paa Gaunp 2 / n 1750, 
hvor hans Fader, Ivar B., da var Godsforvalter, siden 
1764 paa Herlufsholm i samme Stilling ; Moderen: Dorthea 
Demang, Datter af Major Christopher D. (Han kom i Sko- 
len 12 / 6 1763 ; efter Sk. B. var Faderen dengang Forpagter 
paa Juellund). Informator i de levende Sprog, Lektor i 
Fransk og Engelsk ved det psedagogiske Seininarium 24 / t 116 

1800, tiffige Professor i Engelsk ved Universitetet 13 / 8 1802, 
Sprogtorer ved Ingeni0rkorpsets Laereinstitut 1808, Kapi- 
tajn i Kongens Livkorps indtil 1828, Overssetter for det 
kgl. Theater, f "% 1834, 

oq 1777 Sophie Elisabeth Thoroup, f. 12 / 9 1752 
paa Thurebyholm, f i Begyndelsen af 1830, S0ster til Nr. 
551. Deres S0n var den bekjendte Theater overssetter 
N. T. Bruun. 

551. Adam Gottlob Thoronp, f. paa Thurebyholm 6 / n 1749. 
Foraeldre : Inspekt0r ved Gisselfeld, Herredsfoged og Birke- 
dommer i Bregentved og Gisselfeld Birker, siden Borg- 
mester og Byfoged i Nsestved, Niels T., f 1777, og Anna 
Gedsen. Koni i Skolen % 1765, cand. theol. 12 / 12 1770 
(non cont.), antoges 1779 til at „overssette Syngestykker 
for det kgl. Theater og forfatte Cantater til Taflelmusiken 
paa de kgl. Herskabers F0dselsdage", hvorfor han havde 
en Gage af 100 Bd. aarlig, f 28 / 2 1804. Levede yistnok i 
smaa Kaar, eftersom Eongen, paa Indstilling af Theater- 
direktionen, tillod, at der maatte udbetales T.'s Svoger, 
Prof. Bruun (Nr. 550) en Gratifikation af 40 Rd. for at 
bestride Begravelsen. 17«8. 

552. Laurltz Bentzen, d0bt 38 / 7 1751 i Kj0benhavn, Kammer- 
raad og Renteskriver, Justitsraad 1812, f "/, 1830. Bro- 
der ta Nr. 536, Fader til Nr. 654. 

co Louise Lund, d0bt u / 2 1752, f 16 Ao 1826 - S* 8 *** 
til Nr. 538 og 560. 

553. Tobias Christian Wlrth, f. iKj0benhavn 28 / 9 1751. For- 
seldre: Dr. med. Tobias W., praktiserende Lsege, siden 
Landfysikus i Sjselland, og Sophie Marie Garde. Cand. 
theol. 26 / a 1776 (haud ill.), res. Kapellan for Slangerup 
og Uyelse 28 / 6 1779, ved St. Knuds Kirke i Odense 117 

n / 12 1782, Sognepr. til vor Frue Kirke i Odense 17 / 6 1799, 
t 26 /s 1821. 

Hans S0ster Vilhelmine Frederikke, f Vn 1804 » ^ 
Skibskapitajn Jens Werlauff, en Prsestes0n fra Nordlandene, 
var Moder til Historikeren, Eonferentsraad, Professor E* 
C. Werlauff. 

w 1780 Barbara Magdalene Hofgaard, f i Odense 
8 / 12 1831, Datter af Sognepr. Andreas H. til Lynge og 
Uggerl0se og Elisabeth Gathrine Windekilde. 

554. Ludvig Christian Geisler, f. paa Herlufsholm 1750, d0bt 
8 / 12 . Forseldre: Skolens Spisemester samt Skrive- og 
Regnelserer (1755—91) Johan Christian G., forhen Kam- 
mertjener hos Skolepatronen, Grev Holstein, f i Nsestved 
1809, 86 Aar gl., og Birgitte G., f l / 6 1811, 82 Aar gl. 
Toldkontroll0r i Hj0rring 29 / 6 1785, afskediget paa Grund 
af fors0mmelig Embedsf0relse 10 / 7 1789, f 1790. Fader 
til Nr. 649. 

GO 

555. Johan Ludvig Fereh, S. af Konditor F. i Kj0benhavn, 
kom i Skolen som fixus 6 / 6 1762; var Bogholder ved Fro- 
lands Jernvserk i Norge. im. 

a 

556. fteorg Linde, f. 18 / 12 1752. Forseldre: Eonferentsraad 
Gabriel L., Kasserer ved den kgl. Partikulserkasse, og 
Agnete Elisabeth Wodroff. Kancellisekretser 6 / 7 1775, 
Protokolsekretaer i H0jesteret 1 / 1 1778, surnumerser Asses- 
sor i Hof- og Stadsretten i Kj0benhavn 22 / 8 1781, f u g^ 
1785. Broder til Nr. 559. 

Anm. Da Br0drene Lin do kom her i Skolen 6 | 1766, var der 
ingen Kakkelovne paa Discipelkamrene ; deres Fader, davcerende 
Etatsraad L., fik Tilladelse til at lade opseette en Eakkelovn paa 
det hans S0nner anviste Kammer ; men for det Brsende, der brugtes 118 

til den, mutte ban aarlig betale 10 Rd. til Skolens Bibliotbek. 
(Uerlnfsholmt Historic, 8. 194.) 

557. Johan Peter Piper, f. 1748, enPr®stes0n, og Broders0n 
af Livmedikus, Dr. Piper; kom i Skolen 6 / 7 1762, var i 
mange Aar Degn i Vester Egede, f som Enkemand, men 
uden B0rn 19 / ia 1829; skal havevaeret af svensk Herkomst. 1771. 

558. Peter Ludvig Bernth, d0bt i Kj0benhavn "/, 1754, Bro- 
ders0n af Professor Bernth, Skolens Rektor. Gand. theol. 
27 / 4 1775 (laud.), res. Kapellan for St. Laurentii paa F0hr 
1782, Sognepr. for Epge i Slesvig 1784, for N0rrelygum 
1789, for Varnces 1793, f 18 / 7 1817 i Aabenraa, efterat 
han kort Tid forinden havde opgivet sit Embede. F setter 
til Nr. 597, 629 og 646. 

1 co Elisabeth Adele Volquartz, f. 8 / a 1756, f 
7 12 1786. 

2 co 1787 Hedvig Elwers, f Vs 1817, 68 Aar gl., 
Datter af Apotheker Johan Frederik E. og Margrethe 
Carstens i Husum. 

559. Conrad Daniel Llnde, f. 2 \! x 1754, Fuldrasegtig ved det 
kgl. Partikulserkammer 1770, ved Skatkammeret 1774, 
adjnng. og sukcederende Kasserer ved Partikulaerkamme- 
ret 1775, tillige Kasserer ved Skatkammeret 23 / 2 1784 og 
ved den aim. Fors0rgelsesanstalt 1795, Zahlkasserer fra 
12 / 6 1801 til 2 % 1821, vedblev at fungere som Partikulaer- 
kasserer til sin D0d 16 / 9 1826; Justitsraad 24 / t 1781, Rdr. 
af Dbg. 2 7 x 1809, virkl. Etatsraad '^ 1811. Broder til 
Nr. 556, Fader til Nr. 645, Oldefader til Nr. 889 og 981. 

<» 1781 Juliane Charlotte Putscher, f. 6 / 6 1764, 
t Vu 1828, Datter af Etatsraad, tidligere Livkirurg hos 
Christian VI., Johau Gottlieb P., der blev Ksemmerer ved I 119 0resunds Toldkammer, f som Eonferentsraad oglsteKsem- 
merer 1781. I sin tidligere Egenskab af Lsege blev det 
ham paalagt daglig at besdge Dronning Caroline Mathilde, 
mens hun var Fange paa Kronborg. Efter Dronningens 
0nske maatte han medtage sin lille Datter, Juliane Char- 
lotte,, vel nsermest for den lille Prindsesses Skyld ; Dron- 
ningens Venlighed og Kjserlighed imod hende glemte hun 
aldrig. Direkt0rboligen var Putschers Ejendom til 1772, 
da Regeringen k]0bte den af ham til Embedsbolig for 
Direkt0rerne, hvad den ogsaa vedblev at vsere, saalaenge 
0resundstolden bestod. 

560. Laurlts Severln Lund, f. i Vester Marie paa Bornholm 
V, 1754, Cand. phil. 8 / 6 1771 (laud.), Eforer og Lserer i 
Fransk paa Herlufsholm fra November 1781, Magister 18 / 9 
1785, Konrektor ved Banders lserde Skole 3 / 6 1791, vikarie- 
rende Rektor 1803, Rektor 5 / 9 1806, tit. Professor a9 / 8 
1815, entlediget 28 / 9 1830, f 17 / 7 1832 i Randers. Broder 
til Nr. 538, Svoger til Nr. 552. 

co y i2 1790 i Randers Ulrikke Christiane Wedege, 
f. lf / t 1765 i Hobro, f * Banders 6 / 2 1845, Datter af Pe- 
ter Herman W., Vejermester i Hobro, og Anna Elisabeth 
Schnell, f 1776. 

561. flans Vilhelm Eskildsen, f. 1750. Forseldre: Lars E., 
Slotsforvalter paa Jaegerspris, f 1773, og Charlotte Sophie 
Eller, f 1759, Datter af Hans^VilhelmE., Slotsforvalter ssteds. 
og Kirsten Jensdatter Torm. Volontaer i Generaltoldkam- 
merets sj«ll. Toldkontor 1780, Postkontroll0r i Kj0ben- 
havn V 13 1789, afskediget 7 / u 1810, f Vh 1819. 

562. Hans Haagen, d0bt i Nsestved y i0 1751. Forseldre: Ja- 
cob H., Praest ved St. Mortens Kirke, f 1782, og lste Hu- 
stru Anna Christine Nyegaard, f 1753. Cand. juris, Over- 
verretsprokurator 8 / 4 1778, H0jesteretsadvokat 8 / 6 1780, f 
ugift 1812. Ved i sin Skoletid at l0be paa Sk0jter paa 
Aaen faldt han igjennem Isen ; en Kammerad, Henrik Stampe, 120 S. af Frants Thestrup S., Sognepr. ved St. Mikkels Kirke 
i Slagelse, som var Broder til Gehejmeraad Henrik S., 
vilde hjaelpe ham op, men faldt selv i og druknede. Hans 
H. slap derimod op; dette skete 1766. (Bahbeks Erin- 
dringer.) 177L 

Ingen. 1772. 

563. Frederlk Christian Otto Faye, I 10 / a 1752, S. af David 
F., Sognepr. til Sems og Slaugens Prsestegjseld i Grevska- 
bet Jarlsberg i Norge, cand. theol. 27 / 4 1775 {non cont.), 
res. Kapellan til Bomnses i Norge 1777, Sognepr. for 
Annebo ssteds. 1793, entlediget 1822, f ugift 2 % 1836. 
Broder til Nr. 567. 

564. Emanuel Rasmus Grove, f. i Kj0benhavn 13 / 9 1756. For- 
seldre: Etatsraad og Deputeret i Admiralitetet Johan 
Christian G., f 1^84, og Mette Marie ^Ireboe, f 1789. 
Han var den seldste af 17 S0dskende, af hvilke dog 8 d0de 
tidligt. Allerede i sin Skoletid r0bede han et ualminde- 
ligt Sprogtalent; den Omstaendighed, at 2 af hans Mor- 
br0dre vare ansatte som Eonsuler i Marokko og Algier, 
gav Anledning til, at han ved Grev Bernstorffs Hjselp 1776 
blev udnaevnt til Konsulatssekretaer i Marokko, senere til 
Konsul ssteds. Her blev han i 8 Aar og var meget yndet 
af Kejseren. Han blev ansat i Kommercekollegiet 1784; 
af Begeringen blev kan sendt til Paris for atter at knytte 
den ved Revolutionen 1789 i lsengere Tid afbrudte diplo- 
matiske Forbindelse mellem Danmark og Frankrig: dette 
Hverv ansaaes for saa farefuldt, at der blev tilsagt hans 
eventuelle Enke en extraordinser Pension, saafremt han 121 forulykkede under denne Mission. Han kom til Paris faa 
Dage f0r Robespierres Fald 1794 og var Vidne til hans 
Henrettelse. Efter et Ophold i Paris paa 4 Aar blev han 
ved sin Hjemkomst udnaevnt til Deputeret i Eommerce- 
kollegiet, og blev 1801 sendt i en hemmelig diplomatisk 
Mission til St. Petersborg, hvor han opholdt sig omtr. 
1 Aar; Rdr. af Dbg. 1808. I Aarene 1810—14 blev han 
5 Gange af Regeringen sendt til Holland, dels for at 
negociere Laan, dels i andre diplomatiske JSrinder; Med- 
lem af den afrikanske Konsulatdirektion, saalaenge den 
bestod, virkl. Etatsraad, Eonferentsraad 1826, Dbmd. 1828. 
„Han var et levende Lexikon i 10 forskjellige Sprog* og 
var anseet for en god Eunstdommer. Sin Aands- og Le- 
gemskraft bevarede han til sin h0je Alder og d0de paa 
Fredensborg 12 / x 1847 i sit 91deAar. Han varMedlem af 
flere laerde Selskaber og i en Del Aar Praeses i Landhus- 
holdningsselskabet. F setter til Nr. 6*38. 

1 co Petronelle Brinck-Seidelin, f. 1754, f 1799, 
Datter af Etatsraad og Stamhusbesidder Hans Diderik 
B.-S. til Eriksholm, senere Eonferentsraad og Assessor i 
H0jesteret, og Ingeborg Bering. 

2 ot Johanne Elise Hjorth, f paa Fredensborg 10 / 4 
1873, Datter af Etatsraad Andreas H., Deputeret i Rente- 
kammeret. 

Den i 1866 afd0de Marineminister, Orlogskapitajn Hans 
Herman Stephan Grove, var hans S0nnes0n. Familien 
er af engelsk Adel. 

565. Olaus Christopher Hammer, f. 2 % 1753, S. af Christopher 
Poul H., Sognepr. til Sande Praestegjseld i Grevskabet 
Jarlsberg. Overbirkedommer og.Overinspekt0r ved Grev- 
skabet Jarlsberg 2 /io 1789 » Byfoged og Byskriver i T0ns- 
. berg og Holmestrand 2 / u 1804, Rdr. af Dbrg., f 81 /i 1834. 

15 122 ins. 

566. T0nnes T0nnesen 9 £ paa Herlufsholm Z1 / x 1757; Forol- 
dre: Regimentskvartermester Jacob T., Forpagter paa Her- 
lufsholm, og Dina Cathrine Hansen. Cand. theol. 27 / 4 
1781 (baud ill.), Sognepr. til Haudrup og Skjendsved 2 / 6 
1786, til Her&lge og Saeder a7 / 7 1792, Provst for Bjever- 
skov Herred 1796, f "A 1810. Broder til Nr. 578. 

• go Helene Margrethe M0rch, hvis Fader varKj0b- 
mand i Nfestyed. 

567. Marcus Faye, f. 10 / 1S 1754, Kammerraad og Toldinspekt0r 
i Frederiksstad i Norge, f u / l2 183a Broder til Nr. 563. 

a* 1802 (?) CAthinka Smith, f i Oldeslohe a % 
1844. 

568. Adam Gottlob Josua t. Billow, f. i Asminder0d 16 / 8 
1751. Foraeldre: Eapitajn ved det sjsellandske National- 
infanteri Conrad Hartvig y. B. og Mette Petersen. Se- 
kondlieutenant k la suite ved sjsell. Infanteriregiment 31 / 1S 
1777, yirkl. Sekondlieutn. ved fyenske Infanteriregiment 17 / 3 
1779, Premierlieutn. 8 /« 1787, forsat til Prinds Frederiks 
Regiment ll / lt 1789, karakt. Kapitiyn a3 / 6 1791, afskediget 
a6 / 4 1794 med 96 Rd. i aarlig Pension, indtraadte igjen 
i Militseretaten som Major ved Kronens Regiments annek- 
terede Batailloner, karakt. Oberstlieutenant 6 / 4 1809, af- 
skediget med Obersts Earakter 7 / 9 1813, kjebte Bj0rne- 
ino8e ved Svendborg, som han senere atter solgte, f i 
Svendborg 8l / ia 1835. Hans Datter Eline var gift med Prof. 
Poul M0ller. Farfader til Nr. 908 og 943. 

go 1792 Anna Margrethe Eilersen, dflbt 3 / t 1772, 
t i Svendborg a % 1832, Datter af Forpagter Rasmus E. 
og Marie Poulsdatter. 

569. Gerhard Gunner Bergh, f. 17 / 9 1755. Foraeldre : Matthias 
Gannan B.j Sognepr. for Torkilstrup og Lillebronde paa 
Falster, senere for Toten i Norge, og Elisabeth Faye, Dat- 198 

ter af Gerhard F., Sognepr. til Holt i Christianssands Stift. 
Cand. theol. 1779, Sognepr. for 0vre-Qvinnesdal i Chri- 
stianssands Stift 8 /i 1790, for vor Frue og St. Lauren tii i 
T0nsberg >/ 4 1796, for Ringaagqr 18 / 7 1798, f 3 % 1834. 

oa Elisabeth Irgens. 1774. 

570. Peter T0nder ron Koss, f. % 1755, d*bt l6 / 4 i Gjerre- 
stad Kirke i Christianssands Stift. Foroldre: Joseph 
Albrecht v. K., f 1766, Premieraajor ved late vester- 
lehnske Nationalregiment i Norge, og 2den Hustru Fride- 
rica T0nder, f 1793, Datter af Peter T. og Elisabeth 
6i0nge. Avdit0r ved fyenske gevorbne Regiment V 10 1778, 
Assessor i Hofretten i Norge 6 /n 1782, Kammerjunker 
8 % 1783, Laugmand i Nordland og Finmarken as / 8 1788, 
Justitiarius i Hofretten i Norge *% 1789, Etatsraad 31 / 7 
1790, f 31 / 4 1793. Fra 28 / ia 1784 w han Besidder af 
Lehnsgodset Viltz i Mecklenburg. Fader til Nr. 666 og 
678, Morbroder til Nr. 633. 

go i Slangernp 91 / 6 1786 Hippolyta Christine Rye, 
d0bt 14 / 6 1760, f § /i 18a3 > Datter af Christian R. 1775. 

571. Knud Lyne Rahbek*), f. i Kj0benhavn 18 / 12 1760. For- 
ffildre: Justitsraad, Toldinspekt0r Jacob R., en Bondes0n 
fra Boms i Vestjylland, f 19 / n 1795, og hans Iste Hustru 
Johanne Riis (f. 2 / 12 1731, f ia /u 1761), Datter af Birke- *) Hans Stedmoders Fader, Renteskriver Clans Olrog var Broder til 
Melchiors (Nr. 632) Morfader, M. Jena Olrog, Kapellan ved Trini- 
tatis Kirke i JKj0benham 124 dommer og Inspekt0r R. ved Tostrups (Christiansssedes) 
Gods paa Laaland. Kom her i Skolen 24 / 6 1772, omtr. 
11 V 8 Aar gl., ogkom strax i 0verste Klasse, hvor han til- 
bragte 3 Aar, og vaj: altsaa omtr. 14 3 / 4 Aar gl, da han 
lG / 7 1775 blev Student; han bestod som den 4de bedste 
af alle dem, som dette Aar bleve Studenter ved Univer- 
sitetet. (Erindringer, I, S. 178). Om hans Skoletid og 
om Livet og Forholdene paa Herlufsholm giver hans Er- 
indringers lste Del interessante Oplysninger, i alt Fald 
for alle Herlovianere. Han var den ftfrste, der tilligemed 
P. A. Heiberg l8 / 2 1777 underkastede sig den saakaldte 
store filologiBke Examen, begyndte derpaa at hire theo- 
logiske og siden juridiske Foreltesninger, men opgav disse 
Studier af Forkjserlighed for Theatret og den nyere Lite- 
ratur, opholdt sig i Tydskland og Paris 1782—84, deltog 
1786 i Oprettelsen af „Selskabet for Efterslsegten", begyndte 
1788 at holde offentlige Forelsesninger over JSsthetik og 
Rhetorik, foretog en ny Uejse til Tydskland 1789, Profes- 
sor i JEsthetik fra U / B 1790 til 12 / 4 1799, da han efter 
An80gning fratraadte sit Professorat, Medlem af Kom- 
missionen for atudarbejde en ny Psalmebog 1790, Sekretser 
i Kommissionen for Universitetet og de lserde Skoler 1794 
—1805, Lserer i Historie og senere tillige Bestyrer af den 
lffirde Undervisning i det af HofprsBst Ghristiani oprettede 
Opdragelsesinstitut 1799 — 1805, Lieutenant a la suite i 
Kongens Livkorps 1801, Lserer ved den kgl. dramatiske 
Skole 1805 — 16, Inspekt0r i det psedagogiske Seminariums 
danske Klasse 1807, samme Aar Eapitajn i Kongens Livi 
korps og havde i denne Egenskab Vagt paa Universitets- 
bibliotheket under Kj0benhavns Bombardement, Medlem af 
Theaterdirektionen 1809, Rdr. af Dbrg. M /, 1810, Dr. 
phil. i Kiel 1811, Professor i iEsthetik og dansk Sprog og 
Literatur 21 / 12 1816, ordentl. Prof. 18 / 7 1817, Assessor i 
Konsistoriet 2 % 1820, Medlem af det danske Videnska- 
bernes Selskab 16 / 12 1820 og af Selskabets Ordbogskom- 125 mission 1821, Medlem af Selskabet for Fsedrelandets Hi- 
storic og Sprog 1822, JEresmedlem af Studenterforeningen 
8 / 4 1824 og af det islandske litersere Selskab, blev 13 / 7 
1828 afskediget som Kapitajn i Kongens Livkorps, men 
18 / 10 s. Aar efter Begjsering igjen optagen som Kapitajn 
a la suite med sin forhen hafte Anciennetet, virkl. Etats- 
raad 1 /\ l 1828. Hans 50 Aars Studenterjubilseom fejredes 
af Studenterforeningen 16 / 7 1825. Medlem af Selskabet til 
de skj0nne Videnskabers Fremme, af det skandinaviske 
Literaturselskab samt flere andre videnskabelige Samfund. 
Om hans h0jst betydelige Virksomhed som Forfatter, 
Overssetter og Udgiver, se Erslews Forfatterlexikon. f 22 / 4 
1830 paa Bakkehuset. Herlovianersamfundet h0jtidelig- 
holdt hans Hundredeaarsfest 18 /ia I860. 

oq 31 / 8 1798 Karen Margarethe Heger, f. 19 / 10 
1775, f 21 /i 1829, Datter af Konferentsraad Hans H., As- 
sessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, og Anna 
Louise Drewsen. 

572. Frederik Ludvig Zuschlag, f. 14 / 2 1759, S. af Johannes 
Z., Sognepr. for Haraldsted og Allindemagle, f 1792; 
Kancellist i S0etatens Revisionskontor 2 */ 4 1789, Kontrol- 
l0r ved Assistentshuset i Kj0benhavn 9 / n 1798, f 18 /i 1808. 
Svigerfader til Nr. 695. 

co 1798 Marie Frederikke Stoundre. 

573. Claus Brun, f. 7n 1757, S. af H0J ester et sad vokat Matthias 
B., kom i Skolen 4 /io 1 7 70. 

574. Jergen Mandix, f. 31 / s 1756, S. af Brygger i Kj0benhavn 
og Ejer af Gislingegaard Oluf M. Ansat i det 0sters0iske 
guineiske Handelskompagnis Tjeneste 1787—92, derefter 
ved Gouverneraentskontoret i Guinea 1793, Sekond (c: 
Naestkommanderende) ved Fortet Fredensborg, siden Pak- 
husforvalter indtil August 1795, Kommandant paa Fortet 
Kongenssten og 4de Medlem af det kgl. Raad s. Aar, 
kort efter Kommandant paa Fortet Fredensborg og 3die 
Medlem af Raadet. 126 

Uagtet M. var Medlem af det kgl. Raad i flere Aar, 
blev han dog, trods sine Ans0gninger derom, aldrig kon- 
gelig an 8 at, men modtog sine forskjellige Stillinger af 
Gouvern0rerne ; — f0rst af Kammerraad Bendt Olrik, der 
kom ud til Kysten S6 / 6 1793 samtidig med M., men allerede 
d0de % s. Aar; derefter af InterimsgouYern0ren, Baron 
v. Hager, som Sekond paa Fortet FredenBborg, og ende- 
lig af Gouverner Wrisberg som Kommandant paa Kongens- 
sten og Medlem af det kgl. Raad; f 16 / n 1799. 

575. Adrian Werligh, f. 8 / fl 1756, S. af Brygger J0rgen Frede- 
rik W. i Kj0benhavn. Kopist ved Hof- og Stadsrettens 
Justitskontor 1782, tog dansk juridisk Examen 19 / 7 1784, 
Prokuratpr i Slagelse, Byfoged og Byskriver i Prsest0 
18 /s 1801, fra hvilket Embede han efter Ans0gning blev 
afskediget 1809; f 7 /s 8 - Aar *f et Slagtilfaelde, mens han 
holdt Forh0r i Ugledie, hvor Birkets Tkiogsted dengang 
var. W. sad i smaa Omstsendigheder; en Datter af ham 
maatte saaledes strax efter hans D0d tage Tjeneste som 
Pige hos Gartneren paa Nys0. 

1 go Kirstine Cathrine Hoist. 

2 go Johanne Bejs, d0bt Y 8 1773 i Veilby ved Aar- 
hus, Datter af Husmand Jens Laursen B.; hun 2 co 6 / n 
1812 Itollersvend eller M0lleforpagter Jacob Schade, der 
siges at vsere d0d som Fsergekarl. En S0n af W., Frede- 
rik Christian August W., d0bt i Slagelse a7 / 4 1795, blev 
Skuespiller ved et omrejsende Selskab og senere selv Di- 
rekt0r for et lign. Selskab, f i Ghristianssand 6 / 6 1841, 

go en Skuespillerinde, f0dt Falck. 

im*). 

576. Frederlk Christian From, non cont., f. paa Gunderslev- 
holm 30 / 10 1758; Foraeldre: Andreas F., fra 1748—59 For- 

*) Fra 1776 bleve Hovedkaraktererne laud., haud illaud. og baud, con- 
temn, eller non contemn, indfjfrte ved Examen artium. 187 

valter paa Gunderslevholm, senere paa Bidstrup og ende- 
ligEjer af Sparresholm, og Jane Marie Wulff. Cand. theol. 
18 / 4 1785 (non cont.), Missions i Gr0nland 8 % 1787—93, 
vikarierede for Sogneprsesten i Lyderslev 1795, Sognepr. 
for Lillehedinge og Havnelev 16 / x 1796, f % 1823. 

w 17 / 4 1787 Caroline Mathilde Holm, f i Kj0- 
benhavn 2S / 12 1852, DatterafOle H., Kjebmand paa Island, 
og Christine Margrethe Dreas. 1777. 

577, Erik Becker, laud., f. i Kj0benhavn ■% 1760. Foraldre : 
Hofapotheker Johan Gottfried B. og Anna Christine Torm, 
Datter af Erik T., Etatsraad, Borgmester og Politimester 
i Ej0benhavn. Han lagde sig issBr efter de levende Sprog, 
da han agtede at blive Diplomat; cand. juris 4 / 4 1780, 
Yolontser i Rentekammeret, Sekreter 1782, Fuldmsegtig i 
Revisionskontoret 1786, siden Bevisor og Chef for det 
norske Bevisionskontor indtil 1814, da han bleV ansat som 
Bogholdef i Kj0benhavns Magistrat, Easserer ved Staden 
Ej0benhavns Hovedkasse 16 / 6 1816, enUediget 23 / 8 1818, 
virkl. Kancelliraad i August 1804, virkl. Justitsraad 13 / 7 
1812, f 7 6 1837. Historikeren, Provst Dr. Peter Wille- 
moes Becker, er en Sfln af ham. 

1 go 1797 Johanne Agathe Dinesen, f V 6 1806, 
Datter af Justitsraad D. til Gyldenholm og Severine Doro- 
thea Krafit. 

2 go Decbr. 1807 Catharine Sophie Vilhelmine 
Willemoes, f. aa / 9 1780, f 10 / 10 1844, Datter af Kammer- 
raad Christen W. og Christiane Drejer; S0ster til den 
tapre Peder Willemoes. 

(Se: Burman Becker: Geschlechtsreg. der Fain. Becker, S. 
16 fg.) L 128 578. Hans T0nnesen 9 non cont., f. paa Herlufsholm 16 / 7 1760. 
Blev cand. juris med bedste Karakter, men har aldrig be- 
kleedt noget Embede; Forpagter af Skullerupsholm ved 
Boeskilde, Ejer af Avlsgaarden Skovsbo, mistede ved de 
ulykkelige Pengeforhold 1812 — 15 sinFormue, solgte Gaar- 
den og levede til sin D#d 1837 hos sin S0n, Forpagter 
H. J. M. T0nnesen paa Gunderup ved Vallo. Broder til 
Nr. 566, Farfader til Nr. 838. CO 579. Mads Bohn eller Bohne Marcher, non cont., f. i B0nne 
18 / 4 1757. Foraeldre: Basmus M., Ej0bmand i B0nne, og 
Barbara Bohn. Cand. theol. s % 1785 (non cont), Sognepr. 
forKornerup ogSvogerslev 16 / 6 1797; han f0rt« somEnke- 
mand et S0rgeligt Eneboerliy, blev sindssvag og resig- 
nerede 17 / 7 1829, d0de s. Aar i Utterslev ved Kj0benhavn. 

</> % 1799Frederikke Juliane Berg, f 18 A 2 1801, 
Datter af Fiskemester B. paa Kornerupgaard. 

580. Otto Lemvtgh, haud. ill., f. u / 9 1758 i Vindbyholt Kro 
ved Prsest0, hvor Faderen, Frederik L., da var Gjsestgiver; 
siden blev han Forpagter af Lindersvold og dernaest 19 / 8 
1778 Avktionsdirekt0r i Kj0benhavn; Moderen: Elisabeth 
Kirstine Ottssen. Cand. theol. 2? / s 1781 (non cont.), Kopist 
i det danske Eancelli 1784, exam. jur. 1789, 31 / 12 s. Aar 
Byfoged i Thisted samt Herredsfoged i Hillerslev og Hund- 
borg Herreder, fik 28 / l2 1792 Bevilling som Prokurator 
ved alle Over- og Underretter i Danmark, H0jesteret og 
Hof- og Stadsretten i Kj0benhavn undtagne, Landvsesen- 
kommissfier i Thisted Amt 18 / 6 1795, Birkedommer i Eron- 
borg Birk V26 /io 1798, tillige Birkedommer og Skriver i 
Hellebsek Birk 8 / 8 1806, Bdr. af Dbrg. 2 7 x 1810, entlediget 
med Forbehold af Avktionsdirekt0rtjenesten 1811, ejede 
og beboede Gaarden El0verholm i Esb0nderup, Frederiks- 

borg Amt, f 24 / 8 1834 - I Aaret 1800 re J ste Nortorp Ho- 
vedgaards B0nder ham et Hsedersminde paa Bser Sogns 129 Kirkegaard i Thisted Amt, fordi ban havde udvirket, at 
de bleve Selvejere. 

a>"/ l0 1791 ElseJohanne 0rsnes, f. % 1770, f l6 / 4 
1844, Datter af Christen 0. til Helligkildegaarden paa Thy- 
holm; Moderen var f0dt Aggerholm. 

581. Frederik Warming, non cont., f. l6 / n 1758. Foraeldre: 
Eantor ved Garnisonskirken i Kj0benhavn Hans W., f 
1776, og Catharine Rosselin (Bosselein), f 1794; hun „var 
af de reformerte franske refagies, som havde vseret frangoise 
her og derved [havde] addresse i endel fornemme Huse". 
(Sk. B.) Gik strax efter sin Dimission i det asiatiske 
Eompagnis Tjeneste, d0de a % *820 P aa Kap f h yor ^ an 
var bragt syg iland fra Cbinafareren „Christianshavn", paa 
htilken han var Stiperkargo. Farfader til Nr. 990. 

1 go V 7 179* Antoinette Marie Berg, f. 1779, f 
26 / 10 1813, Datter af Resident (Postmester i Lyn^by) Chri- 
stian B. og fiolette Rudolphine fijser. 

2 co ll / 1 1816 Anna Magdalene Berg, S0ster til 
hans Iste Hustru; d0bt i Kjtfbenhavn 29 / 5 1781, f ssteds. 
23 / 9 1864, Enke efter Hans Landorph Holm, forhen China- 
prsBst, f som Freest paa 01and 1812. 

1778. 

582. Henrik Bookman, haud ill., f. i Kjebenhavn 9 / 10 1761 ; 
Forseldre: Justitsraad, Raadmand Johan B. og Elisabeth 
Diirkop. Cand. theol. 8 / 10 1786 (non cont.), cand. philol. 
10 / 7 1782 (haud ill.), Sognepr. for Boeslunde 19 / x 1787, f 
"/« 1830. 

co a8 /a 178 8 Pouline Marie Gnstava Engman, 
f. 4 / 9 1767, f 7» 1831, Datter af Kammerraad Carl Gustav 
E. og Ellen Lorense Lyno. 

583. Andreas Christian Schmidt, uden Hovedkar. i Matriklen, 
f. i N»stved 2fl / 10 1758. Foraldre: Farver Frederik S. 

16 130 og Kirsten Br0sting. Gaud, theol. 18 / 10 1782 (non cont.), 
Degn i Skjelby og Gunderslev omtr. 1801, afskediget 1827, 
t i Nttstved ugift 6 / n 1828. 

584. Hans Nicolai Oxholm, f. 81 / ia 1759, kom i Skolen 27 / 8 
1770. Forceldre : Krigsraad og M0nsterskriver Lorentz O. 
i Kjebenhavn, f 1768, og Marie Susanne Schultz, f 1782 ; 
var Degn. Farbroder til Nr. 738 og 739. 

585. Nicolai Peter Lorentzen, uden Hovedkar. i Matriklen, 
f. 28 / 8 1758, S. af Kommitteret ved Proviantgaarden i Kj0- 
benhavn Hans L. Havde gaaet henved 3 Aar i Frue Skole, 
inden han kom hertil 28 / ia 1773; var Degn i Gladsaxe, f 
rimeligvis 1807. 

co Ulrikke Helene Grundtvig, Datter af Chri- 
stian G., f 1797, Sognepr. i Gladsaxe, og Anna Petersen. 
Hun dtfde 10 / l 1848, 74 Aar gl., hos sin Svigers0n Hans 
Christian J0rgensen, Snedker i Gladsaxe; S0dskendebarn 
til Nr. 615. 

586. Hans Warming, non cont. („ob vitia styli"), f. 9 / 3 1760, 
S. af Ej0bmand Jens W. i Ribe; kom hertil % 1776 efter 
at have gaaet omtr. 4 Aar i Ribe Skole; var Underbetjent 
ved Toldvse8enet. 

1779. 

I n g e n. 1780. 

587. Joachim y. <L Lippe de Knagenhielm, f. 9 / 10 1761. 
Forseldre: Niels de E. til Kopanger og Stediegaarde i 
Norge og Dorothea Heiberg; f som Student 1782 eller 
1783; S0nnes0ns S0n af den 9 / 12 1721 adlede Justitsraad 
Niels Knag. r 131 

588. Niels Christian Hersom, haud. ill., f. i N»stved 13 / 8 
1760. Forseldre: Christen H., Kantor i Nsestved, og Anna 
Sophie Holm. Cand. theol. 4 / 10 1785 (non cont.), Page- 
hovmester paa Fredensborg hos Enkedronning Juliane 
Marie, som i sin Egenskab af Overdirektrice for Vall0 
kaldede ham til Sognepr. for Haudrup og Skjendsved 27 / 7 
1792, forflyttet til Lidemark og Bjeverskov 7 / u 1794, f 
10 / 9 1829. Faetter til Nr. 506. 

oq Birgitte Johanne Borup, f n / 12 1832, Datter 
af Urtekraemmer B. i Kj0benhavn. 

Af deres 5 S0nner levede endnu 1865 de 3; denseldste 
af dem var Aitsegtshusmand i Lidemark, de 2 andre Hus- 
m«nd i Tersl0v Sogn. 

589. Henrik Yilhelm Stage, haud. ill., f. 25 / 8 1759. Forseldre: 
Johan Adolph S., Sognepr. til Junget og Torum, f 1772, 
og Margrethe Constantine Becher. Kom her i Skolen 16 / 6 
1773, f som Student. 

590. Soren Lemyigh Fog, haud. ill., f. 19 / a 1762 i H0jelse 
ved Kj0ge, hvor Faderen, J0rgen Rasmussen F. var Pr»st, 
t 1769; Moderen: Edel Cathrine Lemvigh, f 1802. Cand. 
theol. 14 / 7 1785 (laud.), Eterer paa Herlufsholm 1786, Ma- 
gister 1789, Sognepr. til S0rbymagle og Kirkerup 27 / 2 
1789, til Herlufsholm 10 / 6 1791, til Idestrup paa Falster 
V 4 1808, t 7s 1819. Broder til Nr. 591. 

Han havde, mens han var Prsest paa Herlufsholm, 
iriegen Indflydelse hos Stiftelsens Forstander, Gehejmeraad 
Brandt; der er i Stiftelsens Historie bestemte Spor af, at 
M. Fogh benyttede denne Indflydelse paa den smukkeste 
Maade ; han stod til sin D0d i det hjerteligste Forhold til 
Brorson og Melchior. 

co 12 / 6 1789 Riborg Dorthea Tybring, f. i Kj0- 
benhavn 22 / 10 1758, f 7» 1812, Datter af Iver Johan T., 
FuldmsBgtig i Krigsdirektoratet, og Hustru, f. Speilberg. 182 

591. BasBias Fog, baud ill., f. i Hqjeke 28 / u 1768, cand - theol. 
l8 /i. 1785 (non cont.), redd. Kapellan i Kjage •/„ 1789, 
Sognepr. ved St. Mortens Kirke i Nsestved ls / 4 1796, for 
Kj0ge og 01semagle »/„ 1804; f % 1817. Broder til 
Nr. 590. 

oo 1790 Johanne Henriette Miiller, f. i Kj0ben- 
havn 1768, f M /n 1851; Datter af Skraedermester Jergen 
M. og Ane Cathrine Velskou. mi. 

■ 

592. Lyder Boed 9 haud ill., d0bt "% 1761, S. af Forstander 
ved Vall0 Hospital i Herf0lge og Birkedommer Knud 
Becher R., f 1764, og Sophie Magdalene Hosted, 2 co 
Assessor Esaias Fjeldsted, Forstander og Birkedommer 
ssteds. Kom her i Skolen 18 / 9 1775, cand. juris 6 / l0 1786 
(haud. ill.). Var derefter i 5 Aar Fuldmogtig bos H0jeste- 
retsadvokat Wivet og fik Bestalling som Overretsprokurator 
7 6 1793, tog n / g 1797 Avdit0rexamen og blev 3 / 6 8. Aar 
udnsevnt til Avdit0r ved Militsen paa St. Croix og Advocatus 
regius, rejste til Vestindieij, men d0de allerede 26 / n 1798 
paa St. Croix; han var ugift. 

593. Christian Ramus, laud., f. i Mariebo s / 1 1765. Foraldre: 
Provst Christian R., Sognepr. i Stokkemarke, tidligere i 
Mariebo, f 1794, og 2den Hustru Barbara Thestrup, f 
1771 (Datter af Kainmerraad Frants T. til 011ings0gaard 
og Margrethe Riegelsen), Sister til Prof. Bernths 2den 
Hustru. Cand. philoi */ 6 1784, cand. theol. 6 / 10 1786 
(laud.), s. Aar Vicedekanus paa Kommun&etet, rebate med 
Underst0ttelse af det Lassonske Stipendium udenlands 
1789 over G0ttingen, hvor han studerede et Aar, dyrkede 
i ^Wieii Numismatiken under den beremte Eckhel, i Italien 
under ZoBgas og Kardinal Borgias Vejledning, blev 1792 Med- 183 lem af det volsciske Selskab i Velletri, kom hjem 1793 *), 21 / ia 
8. Aar Mag. art. og Dr. phil, holdt som Privatdocent Fore- 
lsesninger ved Universitetet over Klassikerne 1794 — 95, Bi- 
bliothekar ved det Classenske Bibliothek 1795—1831, Inspek- 
t0r (senere Direkt0r) ved det kgl. M0nt- og Medaille-Eabiuet 
1799, Medlem af det skandinaviske Literaturselskab 1798, 
titul. Professor ^ 1802, Medlem af det kgl. danske Selskab 
for Faedrelandets Historie og Sprog 3 / 3 1813, af det kgl. 
danske Videnskabernes Selskab 2 % 1816, Rdr. af Dbrg. 
28 / 10 1817. Han led af Erampeslag og d0de under et saa- 
dant Anfald paa en Bsenk ved Ordrup n / 7 1832; han var 
ugift. Han har navnlig stor Fortjeneste af den antike 
M0nt8amling, som han beskrev i et Vserk, der endnu tje- 
ner til Eatalog for Samlingen, og begyndte en Beskrivelse 
efter en meget stor Maalestok over de danske M0nter. 

I Herlufsholms Skoles Program 1867 findes efter en 
udf0rlig Meddelelse af Eonferentsraad Thomsen en Skil- 
dring af hans Virksomhed og Betydning som Numisma- 
tiker. S0sters0n af Nr. 542, Faetter til Nr. 595, 597, 629 
og 646, Oldemoders Broder til Nr. 983 og 1002. Farbro- 
der til Mathematikeren, Prof. Christian Ramus, f 1856. 

594. LadTig Frederlk Sehach Kraglund, haudill., f. n / 6 1761; 
Forseldre: Provst Hans Sehach E., Sognepr. i H0jelse og 
Lellinge, f som Prsest i Herf0lge 1792, og Sophie Hedvig 
v. Einen, Datter af Hovedprsest i Heiligenhafen Heinrich 
v. E. Cand. theol. 13 / 10 t784 (haud ill), f 1785. Broder 
til Nr. 605. 

595. Frants Thestrup Dyssell, haud ill., f. *% 1763 i Nustrup, 
hvor Faderen M. Johan Arent D. dengang var Pr®st, f 
som Sognepr. i 0stofte 1789; Moder: Andrea Cathrine 
Thestrup, f 1816 (Datter af Eammerraad Frants T. til *) Han* Rej8edagb0ger i Manuskript og nogle Breve til ham fra Kar 
dinal Borgia ejes af G. L. Wad. 134 011ing80gaard og Margr. Riegelsen), Stfster til Prof. Bernths 
2den Hustru. Cand. theol. 9 % 1784 (baud ill.), var der- 
paa hjemme et Par Aar hos Faderen, hvor han gjorde 
sig bekjendt med de gejstlige Forretninger og lagde sig 
efter Agerbruget, 1786 Husl»rer hos Kammerherre, Over- 
f0rster Linstow i H0rsholm, hvorefter han 16 / 7 1788 blev 
pers. Kapellan hos sin Fader i 0stofte og fik Ealdet efter 
ham 25 / 9 1789, Provst i Fuglse Herred, f u / 7 1818. Han 
fik betydelige Midler med begge sine Hustruer, men d0de 
ikke desto mindre uformuende. Han var en god Land- 
mand, ypperlig Hippolog, men dog an set for en god Prae- 
dikant. Prof. Johan Arent Dyssell var hans S0n af lste 
^gteskab. S0sters0n af Nr. 542, Faetter til Nr. 593, 597, 
629 og 646. 

1 en % 1789Cathrine Elisabeth Hjorth, f 1802, 
Datter af Skibskapitajn H. 

2 w 14 / 10 1803 Karen Cathrine Hjorth, f 1821, S0- 
ster til hans lste Hustru. 1783. 

596. Carl Georg Heuennann, laud, f. 26 / 10 1765. Forseldre: 
Dr. med., Prof. Georg H., f 1768, og Marie DortheaGust- 
meier, f 1811 som Priorinde i det Harboeske Fruekloster. 
Kom her i Skolen 8 / 8 1775, cand. philol. 7 / 9 1785 (laud.), 
cand. chirurg. 1790 (2. Kar.), f s. Aar i Kj0benhavn. 1783. 

597. F rants Bernth, haud cont., f. paa Herlufsholm 22 / 12 1764. 
Foraeldre: Rektor, Prof. Johan LudvigB., f 1804, og 2den 
Hustru Anna Margrethe Thestrup. Var Gratist ligesom 
alle de andre Disciple, men dog paa en egen Maade, idet 135 Faderen istedetfor Kosten for ham oppebar de samme 
Kostpenge, som af Skolen betaltes for enhver anden Di- 
scipel; det vilde, som Prof. Bernth bemserker, ellers ej 
have vseret nogen synderlig Lettelse, da han kjendte Vejen 
til sin Moders Spisekammer. Kopist i sjsell. og laalandske 
Toldkontor 11 / 1 1792, Told- og Konsumptionskasserer i 
Ringkj0bing 3l / 1 1798, f 26 A 1818. S0sters0n af Nr. 542, 
Fsetter til Nr. 593 og 595, Broder til Nr. 629 og 646. 

co i Kj0benhavn 31 / 5 1798 (?) Regine Catharine 
Marie Brenner, f 24 /2 1837 > Matter af Slotsforvalter 
Joseph B. paa Charlottenborg, f 1794. 

598. Bartholomews Christian Tychsen, haud cont., f. 10 / 10 
1765, S. af Hans Christian T., kgl. Forvalter ved det vest- 
indiske Kompagni; kom her i Skolen 28 / 8 1775; blev Un- 
derbetjent ved Vejvsesenet. 1784. 

599. Gerhard Frederik Koenig, laud., f. i Kj0benhavn 3 % 
1764; Forseldre: Dr. med. Johan Gerhard K. og Mariane 
M0rch. Da Faderen som Botaniker gik til Trankebar 
1768, kom S0nnen i Huset hos Kunstforvalter Spengler, 
hvorfra han kom til Herlufsholm % 1775. Cand. philos., 
var 1788 og 1789 paa Advokat Rosenstand Goiskes Eon- 
tor, ansat i Toldkammerets norske Konsumptionskontor 
1789, Ejer af Stolpegaard i Gjentofte Sogn 1791—93, 
Sognedegn i Boeslunde 1794, i Skjelsk0r i samme Egen- 
skab 1809, Lserer ved Garnisonspigeskole i Kj0benhavn 
1810, Assistent i Rigsbanken 1812—15, da han vendte 
tilbage til sin Plads ved Garnisonspigeskole, F0rstelaerer 
ved Trinitatis Skole 1818, f 6 / e s. Aar. 

en 1791 .....; efterlod Enke og 9 B0rn. 

600. Rochus Leopold Henrik Frederik des Campeaux, 136 laud., f. 1763, S. af Professor Jacques Andre Tansen des 
G, Laerer i Fransk for Landkadetterne. Kom her 28 / 10 
1777, cand. juris 1793, fransk Sprogtorer, f i Kjffbenhavn 
1803. Broder til Nr. 612. 

601. Hans Rosenkllde, laud., f. 7 / 8 1765 i Vesteregede, For- 
seldre: Sognepr. i Kongsted, tidligere i Vester- og 0ster- 
egede, Hans R., f 1796, og Marie Kirstine Hegelund. 
Gand. juris 1799, Protokolsekretaer i H0jesteret 1800, 
Assessor i Kj0benhayns Politiret 1802, Hgjesteretsassessor 
1809, virkl. Etatsraad, Konferentsraad 1828, f Via 1837. 

c» Anna Frederikke Ernst, d0bt a9 / 6 1772, f 7 8 
1825, Datter af Superkargo Carl Christian E. og Cecilia 
Pheiff. Deres Datter, Caroline, f. 14 /« 1806, ui % 1829 
Grev Conrad Ditlev Cai Reventlow, f. X J % 1785, f 8 % 1840, 
3die S. af Gehejmestatsminister, Grey Christian Ditlev 
Frederik R. 1785. 

602. Gusto y Klem, haud ill., f. 1764 1 , S. af Provst Johannes 
Michael K., Prsest for Sandsverd i Norge. Kom i Skolen 
28 / 9 1779, cand. theol. 8 /? 1791 (non cont.), resid. Kapellan 
for Ramnaes i Norge, Sognepr. for Laurdal tinder Grev- 
skabet Jarlsberg 4 / 10 1799, siden for Stokke, Skee og 
Arendal, f 31 / 9 1838. 

603. Thomas Hansen Wellejus, non cont., f. lste Paaskedag 
1765. Forseldre: Hans W., Praest til Nebsager og Bjerre, 
t 1770, og Anna Barbara Thorning. Sognedegn for Fens- 
mark og Rislev 18 / 7 1793, for R0nnebsek og Olstrup n /i 
1795, f a Yio 1833 « S0nnes0ns S0n af Nr. 27. 

1 <z> Hyals0e (?). 

2 c» Anna Dorthea Hey (Hei), f 2 Ve 1868 hos sin 
S0n, Skolelserer W. i Kvserkeby ved Ringsted. 137 1781. 

604. Otto Saxild, haud ill., komiSkolen u / 9 1778, S. afEon- 
troll0r Mads S. i Ej0benhavn, der i 23 Aar havde vseret 
Eammertjener hos Skoleherren Grev Otto Thott, efter 
hvem S0nnen var opkaldt. Blev Organist i Christianas and 
1787 eller 1788. Da hans smaa Indtaegter som Organist 
ikke kunde slaa til for hans voxende Familie, 80gte han 
. Erhverv ved Undervisning i Musik, Sprog og ved Kontor- 

forretninger. Sommeren 1807 tilbragte han i Kj0benhavn 
og besluttede ved sin Hjemkomst at opgive sit Embede 
for 1808 at flytte med sin Familie til Kj0benhavn, men 
om Yinteren blev han syg og d0de Marts 1808, efterla- 
dende Eone og 6 ufors0rgede B0rn. 

co 1787 eller 1788 Margrethe Marie Jensen, Dat- 
ter af Forpagter J. paa Gaun0. 

605. Peter Schach Kraglund, f. 10 / 10 1766, kom hertil fra 
Eoeskilde Skole u / 12 1781, studerede Theologi, menopgav 
Studeringerne og blev Landmand, Forpagter paa Oureby- 
gaard paa Laaland 1805, f l6 / 8 1819. Broder til Nr. 594. 

606. Jacob ftiellerup, haud ill., f. i Stenl0se 7 / 2 1766. For- 
sBldre: Rasmus Poulsen 6., Sognepr. i Stenl0se, og Anna 
Eirstine Muus. Cand. theol. 2 % 1790 (haud ill.), H0rer 
paa Herlufsholm 1791, resid. Eapellan i Ej0ge 2 % 1796, 
Sognepr. for Eors0r og Taarnborg s / 5 1805, f 28 /o 1880. 
Fader til Nr. 723, Farfaders Broder til Nr. 849, 871 
og 980. 

1 co paa Herlufsholm 17 / 2 1797 Laurence Cathrine 
Frederikke Bernth, f. 1773, f 26 / 6 1819 - s ^ ster til 
Nr. 597, 629 og 646. 

2 co l % 1820 Petrine Eirstine Bang, f. 1790, f 
7 /s 1858, Datter af Ej0bmand Rasmus B. i Eors0r og Eli- 
sabeth Wissing, 

17 138 1787. 

607. Niels Heyer, laud., f. i Starup 6 /i .1768. Forseldre: Jens 
H., f 1806, Sognepr. i Rerslev og Vindinge, og Sophie 
Dorthea Helwad. Cand. theol. a8 / 10 1793 (laud.), Skibs- 
prast n / 7 1794, Sognepr, for Tvede og Linde l8 / s 1801, f 
8 % 1805. 

1 ot 16 / 7 1801 Vilhelmine M0ller. 

2 co Nicoline Mtfller, f i Nyborg 1861 efter en 
Enkestand paa 56 Aar. 

608. Jacob Thlmotheu8 Meller, haud ill., f. i Kj0benhavn 8 / 10 
1768. Forseldre: Rasmus Bertelsen M., Kasserer i Banken 
og Forvalter ved Braendemagazinet, og Christiane Weise. 
Exam, juris, studerede Land0konomi, isser Havekunsten 
og udgav i dette Fag adskillige Skrifker, dog mest Over- 
sttttelser, f 1808. Broder til Nr. 626, 630 og 644. 

609. Michael Schow, non cont., f. i Kj0benhavn 18 / 9 1766. 
Faderen: Ttfmmermester Glaus Michael S. i Kj0benhavn; 
Moderen var uden Tvivl den „Madame Anna Christine 
S., T0mmermester S.'s Efterleverske", hos hvem Digteren 
Johannes Ewald d0de. I Sk. B. har Rektor Bernth nem- 
lig tilf0jet: „han kom hertil 22 / u 1781 ogn0d strax Bene- 
ficia i Faveur af den paa den Tid afd0de, enthusiastisk 
yndede Poet Ewald, som han havde vseret tos; maaske 
de Ans0gende troede, at noget af Ewalds Aand skulde 
hvile paa ham ligesom Elise fordum oyer Elisseus." Fsen- 
drik a la suite ved norske Livregiment 1792, afskediget 
1793, Strandtoldbetjent mellem Helsing0r og Tidsvilde 28 / 9 
1796, Strandkontroll0r, karakt. Kapitajn, f a % 1829. 1788. 

610. Christian Frederik Howe, non cont., f. 1770, kom i Skolen 
*% 1781, S. af Samuel Frederik H., Kantor ved Frederiks 
tydske Kirke paa Christianshavn, havde vseret Kronprinds J r 139 Frederiks Lserer i Skrivning ogRegning. Da H0rerne her 
ved Skolen fra 1786 holdt op at spille Orgelet i Kirken, enten 
fordi de ikke kunde eller ikke vilde, spillede G. F. Howe 
Orgelet i de 2 sidste Aar af sin Skoletid. Han blev Or- 
ganist i Helsinggr og skal have vaeret en udmaerket Mu- 
sikus. En gammel musikkyndig Mand, der endnu levede 
1864 i Helsing0r, kunde huske H. og omtalte hans udmeer- 
kede Orgelspil; men, f0jede han til, han spillede isser 
smukt, naar han havde kikket for dybt i Glasset, en Svag- 
hed hos ham, som Melchior allerede omtaler, mens han 
var Discipel. Begr. 18 / 9 1802. 

co Helene Gathrine Sweinstrup; de havde ingen 
80m. 

611. Frederik Berthelsen, non cont., f. 28 / 10 1768, kom her i 
Skolen 18 /n 1781, S. af Christopher B., Forpagter paa Aal- 
strup under Grevskabet Christiansssede paaLaaland. Var 
endel Aar Forvalter, siden Forpagter paa Laaland. 

612. Carl fteorg des Campeaux, haud ill., f. 1769, Underoffi- 
cier i Yestindien, kom derpaa omtr. 1790 paa etHandels- 
kontor i Livorno, blev paa den franske Okkupations Tid 
ansat i en militser Embedsstilling indtil Gjenoprettelsen 
af den tidligere Tilstand, hvorefter han ernaerede sig, kum- 
merligt nok, som dansk Tolk indtil sin D0d 12 / t 1848. 

Broder til Nr. 600. co Hans S0n, der er f0dt i 

Livorno og boede der endnu 1865, har givet Afkald paa 
sin danske Nationalitet og antaget Navnet de Gampo. 

613. Jacob Hansen Bang, haud ill., f. 19 / 4 1770, cand. theol. 
22 / 10 1793 (laud.), Huspr&dikant paa Bregentved i 2 Aar, 
resid. Kapellan for Asminder0d, Gr0nholt og Fredensborg 
9 / 10 1795, Sognepr. for Nykj0bing og R0rvig paa Sjaelland 
5 / 2 1802, fik Rang med Kj0benhavns Sognepraester 10 / 4 
1812, anden Prsest ved Roeskilde Domkirke 9 / 4 1813, Dom- 
provst i Roeskilde og Provst i S0mine-Voldborg Herreder 140 M / 6 1823, Rdr. af Dbr. 1836, f ■% 1841. S0n af Nr. 5195 
Fader til Juristen, Gehejmeraad Peter Georg Bang. 

co i Kjebenhavn °/io 17 96 Anna Gathrine Sophie 
08trup, d0bt 28 / 2 1779, f % 1820, Datter af J0rgen 0., 
f0rste resid. Kapellan ved St. Nicolai i Kj0benhavn, f 
1780, og 2den Hustru Anna Sophie Finch. 1789. 

614. Otto Hersom, laud., f. 24 / 9 1770, kom i Skolen "/„ 1781, 
men blev i Decbr. 1783 angreben af Smaakopperne, der 
tilredede ham saa slemt, at han nsesten blev Krtfbling, og 
tilbragte omtr. 4V 2 Aar i sit Hjem i Veil0 Pr»stegaard, 
inden han kom sig saavidt, at han i Maj 1788 kom tilbage 
til Skolen i 0verste Lektie, som han havde forladt, da 
han fik Koppeme. Efter en Bemserkn. af Prof. Bernth 
blev han „ved Akademiet antagen med Bertfmmelse". Et 
Par Aar efter kom han syg hjem og d0de hos sine For- 
ffildre i Veil0 % 1791. S0n af Nr. 506, S0sters0n af 
Nr. 547. 

615. Otto Chrundtrlg, laud., f. paa Odden a % 1772, hvor Fa- 
deren, Johan G., dengang var Prsest, f i Udby ved Pr»st0 
1813; Moderen: Cathrine Marie Bang, f i Prsest0 1822, 
S0ster til Nr. 519 og 520. Cand. theol. 2 % 1794 (haud 
ill.), Prsedikant ved det Harboeske Fruekloster i Kj0ben- 
havn 1795, Sognepr. for St. J0rgens og St. lbs 3 / t 1798, 
for Torkilstrup og Lillebraende M / 8 1800, Provst i Fal- 
sters N0rre Herred 1805, fik Bang med Amtsprovster 31 / 7 
1815, Sognepr. for Gladsaxe og Herl0v 28 / 6 1823, f 14 /i 
1843. Broder til Biskop N. F. S. Grundtvig, Svigerfader 
til Nr. 773. 

go 8 / 9 1798 Marie Amalie Balle, hans S0dskende- 
barn, f. S / 1S 1778, f "/„ 1833, Datter af Biskop Nicolai 


141 

Edinger Balle i hans lste iEgteskab med Frederikke Se- 
verine Grundtvig, der var Sester til Otto Gr.'s Fader. 

616. Frederik Siegfred Bagger, haud. ill, f. 1772, S. af Her- 
redsfoged og Inspekt0r ved Brahesholm i Fyen, Hans 8., 
kom her i Skolen 7 /io 1781. Efter en Vedtegning i Sk. 
B. af H. B. Melchior, der var hans Klassekammerad, blev 
han f0rst Lieutenant i Artilleriet, men fors0mte at tage 
Examen og gik saa i hannoveransk Tjeneste; 1810 var 
han Chef for et Jaegerkor i fransk Tjeneste, deltog under 
Napoleon i Felttogene i Italien, -fligypten, Spanien og Bus- 
land, 1814 var han Ob erstlieu tenant; Officier af iEresle- 
gionen og Chevalier de l'empire, f i Metz 1830. 

617. Nteolai Lorents Knagh, haud ill., f. i Holbaek a6 / 8 1768. 
Foroldre: J0rgen E., By- og Raadstuskriver i Holbsek, 
tidligere Kj0bmand ssteds, og Elisabeth H0eberg; kom 
her i Skolen ll / x 1787, blev Husl&rer hos en Praest i Fyen, 
hvor han d0de som ung Student. Uden Tvivl S0dskende- 
barn til Nr. 618. 1790. 

618. Johan Adolph Ortwed, haud ill., f. i. Holbak 16 / 9 1768. 
Foraeldre: Kj0bmand og Lotterikollekt0r Jens 0. i Hol- 
baek og Ingeborg Christine H0eberg. Timelserer i KJ0ben- 
havn, Degn og Skolelserer i Valby ved Hiller0d 1801, f 
8 / 2 1844. 

co 28 / 8 1796 i Kj0benhavn Juliane Sophie Frede- 
rikke Griiner, f. 19 / 3 1775 i Lille Lyngby, f * Kj0ben- 
havn 23 / 9 1851, Datter af Laurits G., Sognepr. i L. Lyngby, 
t 1790, og Cathrine Winding, f 1820. 

619. Georg Christian Fischer, laud., f. 7 / 10 1772 i Kj0benhavn, 
S. af Kapelmusikus (Hofviolon) Caspar Frederik F. Strax 
efter at vaere bleven Student kom han ind i det danske 142 Kancelli som Volontor. Da han havde taget lat. jurid. 
Examen October 1792 (laud.), rejste han til G0ttingen, 
hvor han studerede et Par Aar (1793—95), Kopist i det 
danske Kancelli 1796, Kancellisekretser 1800, Eancellist 
1802, Kontorchef 1804, Kancelliraad 1807, tillige Assessor 
i Eancelliet og Justitsraad 1812, virkl. Etatsraad 23 / 2 1816, 
t ugift l / 4 1825. 

620. Emanuel Wadskjar, laud., f. 2 7 a 1773. Forseldre: Prof, 
eloquentise latin® ved Universitetet Christian Frederik W., 
f 1779, og l8te Hustru Christiane Arnette Friedenreich, 
f 1774. Faderen var d0d 7 Aar, f0r S0nnen kom her i 
Skolen, og havde efterladt sig 7 B0rn i smaa Eaar; cand. 
juris 18 / t 1805 (haud ill.), giftede sig og levede kummer- 
ligt af Sproginformationer og Skriveri (1824), f 1836. 

621. Henrik Ellas OllYarius, haud ill., f. i Kallundborg 18 / R 
1771. Foraldre: Holger 0., Kj0bmand i Kallundborg, og 
Mette Christine Paludan. Tog kirurgisk Examen Efter- 
aaret 1802, 10 / 12 s. Aar Regimentskirurg i Bornholms Mi- 
lits, f i R0nne * 9 / 4 1816. En S0n af ham var i mange 
Aar Kj0bmand i Nsestved. 

w n / 6 1804 AdelheidMargretheR0mer,f. 6 / lo 1784, 
Datter af Toldskriver, Kammerraad Ludvig Frederik R., 
senere Toldinspekt0r i Naestved og derefter 1804—1822 
Toldskriver i Kj0benhavn. 

622. Hans Bochman Melchior, laud., f. i Grenaa 14 / 6 1773. 
Forseldre: Johan Henrik M., Sognepr. i Grenaa, f 1 784 j 
og Anna Marie Olrog, f i Ej0benhavn 1812. Da Mag. 
A. W. Brorson kom hertil somKonrektor 26 / n 1784, bragte 
han en ny Discipel med; det var H. B. Melchior, der 
siden i en Menneskealder skulde blive hans Medlserer her 
ved Skolen. Blev 1797 H0rer for nederste Klasse og 
tillige Lserer i Regning og Mathematik for hele Skolen, 
1799 tillige Laerer i Fysik og Naturhistorie, Dr. phil. 21 / 8 
1801, Overlserer og tit. Professor 23 / 8 1820, f % 1831 
143 ugift. Farbroder til Nr. 776, Farfaders Broder til Nr. 
939. Om hans betydningsfulde Virksomhed her ved Sko- 
len i omtr. 34 Aar giver Herlufsholms Historie udfferlig 
Efterretning ; 2 Aarsdagen efter hans D0d, u / 9 1833, af- 
steredes en Mindest0tte ved hans Grav, der var rejst 
ved frivillige Sammenskud efter Indbydelse af Prof. F. C. 
Sibbern og Overavdit0r N. F. Lassen, der havde v»ret 
hans Disciple, og Biskop N. Fogtmann, der havde vseret 
hans Medlserer. Festtalen holdtes af Sibbern. Hans Ka- 
rakteristik af Stiftsfysikus Frederik Christian Krebs, dim. 
1834, findes i „For Ide og Virkelighed" 1873, S. 369—97. 

623. Soren Tybrlng, laud., f. 8 / n 1773. Foraeldre: Johan 
Broderus Edinger T., Sognepr. for 0jestad, Fiere og Fro- 
land i Christianssands Stift, og Ellen Geelmuyden. Efter 
Faderens D0d tog hans Farbroder, Biskop Hans Henrik 
T. i Ghristianssand, ham til sig og s0rgede for ham. 
Cand. theol. 10 / 6 1796 (haud. ill.), blev af sin Farbroder, 
Bispen, ansat som H0rer ved Christianssands Skole 1791, 
pers. Kapellan ved Domkirken ssteds. 1796, Aftensangs- 
prsest og Rektor ved Skolen paa Bragernas a4 / 4 1798, 
Sognepr. i Earleby paa Falster 6 /a 1802, men allerede s. 
A. forflyttet til Drammen ; Storthingsmand 1814, f 19 / u 1822. 

co Petronelle Nicoline Rode, f' M / 6 1815, Datter 
af Major Georg Frederik R. og Vilhelmine Stockfleth. 17»L 

624. Johan Georg de Stockfleth, laud., f. 18 / 7 1773. Forael- 
dre: Kommand0rkapitajn William Walcker de S., f 1818 som 
Viceadmiral, Stkr. af Db., og Johanne Georgine Vieth, f 1797, 
Datter af Kapitajn og Eqvipagemester Johan Georg V., og Ca- 
thrine Nicoline Brygmann; f som Student 1793. Farbro- 
der til Nr. 750. 144 

625. fteorg Frederik Weinschenck, laud., f. paa Jsegerspris 
n / ia 1772. Foraddre: Frederik Wilhelm W., Skovrider, 
senere Livtjener hos Frederik VI., og Anna Margrethe 
Wemmenh0y. Cand. philol. 2 / 8 1795, H0rer ved Metropoli- 
tanskolen 8. Aar, Acjjunkt 1797, tillige Sekretser i Skole- 
raadet ved samme Skole 1803, cand. theol. l2 /\ 1807 
(haud ill.), Sognepr. for Krummerup og Fuglebjerg * 2 / 4 
1812, for Skjelby og Gunderslev 27 / 4 1825, vandt 1818 
Landhusholdningsselskabets 3die Guldmedaille for en Af- 
handling om Markfred, f % 1830. 

1 €0 "/j 1802 Karen Bierum, f 16 / a 1807 « 

2 cp 1807 Anna Margrethe Linnet, f. i Gjellerup 
7 / 6 1781, f i Nsestved n / 8 1857, Datter af Herredsfoged i 
Hammerum Herred Hans Ditlevsen L. og Caroline Chri- 
stiane Kjersgaard. 1792. 

626. Carl Johannes H0ller 9 laud*, f. i Kjebenhavn 3 / n 1774; 
cand. juris 1800 (laud.), vandt Universitetets Guld- 
medaille for det juridiske Prissp0rgsmaals Besvarelse 1801, 
og baade for den filosofiske og den aesthetiske Opgaves 
Besvarelse 1802, Protokolsekretaer i H0jesteret s. Aar, 
tillige Adjunkt og Notarius ved det juridiske Fakultet 
1805, entled. fra Protokolsekretarembedet 19 /i l 8 * 3 ? °8 
ligeledes formedelst Sindssygdom fra sin akademiske An- 
ssBttelse 28 / 9 1815, f * KJ0benhavn 3 / 10 1816. Juridisk 
og »sthetisk Forfatter, se Erslews Forf. Lexikon. Bro- 
der til Nr. 608, 630 og 644. 

go s / 5 1803 i Led0je Vilhelmine Louise Smith, f. 
16 / 4 1772, f 7 5 1840 i 0ster Nykirke Praestegaard ved 
Veile, hvor hendes Sen, Christian Edvard M, (f i Dalby i 
Fyen 16 / 5 1859) dengang var Praest. Sester til Nr. 628. 145 627. Christian Nieolai Birckholtz, hand ill., f. S9 / 8 1772, S. 
af fhv. Lieutenant ved det slesvigske Regiment, Jacob B.; 
studerede Jura, men tog ingen Examen, Eopist i det dan- 
ske Eancellis 2det Revisionskontor for Kj0bstadsregnska- 
ber ls / 9 1805, levede desuden af at informere i Skrivning 
og Tegning; det gik ham kun daarligt i hans sidste Leve- 
aar, f 1817. 1793. 

628. Eiler Hagerup Smith, hand ill., f. 16 / 8 1773 i Christians- 
sand, hvor han hayde gaaet 3 Aar i Skole, inden han kom 
hertil 5 / 12 1787. Forroldre: Dr. theol. Morten S., Stifts- 
provst i Christianssand, f som Jubellserer og Sognepr. i 
Ringsted 1800, og Mette Eirstine Petersen. Cand. theol. 
sa / 1 1798 (hand ill.), pers. Eapellan hos Faderen i Ring- 
sted 2 / u 1798, Hjselpeprost i Helsinge 1801, Sognepr. for 
Hald u / t 1811, tillige for Kjffirby 10 / 10 1816, for Bringstrup 
og Sigersted 19 / e 1822, f 18 / ia 1838. Svoger til Nr. 626. 

ui aa / e 1804 Anna Margrethe Hammer, d0bt 6 / 6 
1784, f i Spurveskjul ved Frederiksdal as / 2 1859 ; S0ster 

tU Nr. 660. 

* 

629. Frederlk Ludvlg Bernth 9 laud., f. paa Herlufsholm 9 / 2 
1776. Studerede Jura, men tog ingen Examen, Kapitajn 
og Kompagnichef i Kongens Livkorps 1808, f aa /s i823. 
Broder til Nr. 597 og 646. 

co Enkefru de Pontavice, som af lste JEgteskab 
havde 2 B0rn, Major de P. og en Datter, go General- 
intendant Lange. 

630. Berthel Christian Ludvig M0ller 9 laud., £ i Kj0henhayn 
a6 Ao 1776; var i mange Aar LfiBrer ved Borgerdydsskolen 
i Kj0benhavn og 1806 — 11 Forstander for samme Skole; 

18 I 146 opgav denne Stilling og kjtfbte en Bondegaard, som han 
dog efter faa Aars Fortob solgte igjen, hvorefter han 
levede i Lyngby, tildels beskjffiftiget med Informationer ; 
han var Respondens ved Melchiors Doktordisputata 1801; 
t ugift 18 / n 1828. Broder til Nr. 608, 626 og 644. im. 

631. Carl Frederlk Paul Hanthey, laud., f. 5 / 8 1777. Forael- 
dre : Ludvig M., Kompastor ved Petri Kirke i Kj0benhavn, 
tydakf0dt, f som Sognepr. ved samme Kirke 1813, Jubel- 
torer, og Sophie Dorthea Hermes, fra Pommern, f 1826. 
Cand. juris 1798 (laud.), Fuldmsegtig i Rentekammerets 
tydflke Kammerkancelli 1802, Amtsforvalter i S0nderborg 
1807, tillige Toldforvalter ssteds. 1808, virkl. Justitsraad, 
Medkm af en Kommission i Anledning af nogle storartede 
Smuglerier i Flensborg, flere Gange konst. Amtmaad, virkl. 
Etatsraad 1828, Bdr. af Dbg. 28 / 10 1836, entlediget og ud- 
nanrat ta Dbmd. 1852, f 16 / n 1858. 

632. Thomas Hoist Wlnther, laud., f. 19 / 12 1777, S. af Chri- 
stian Lassen W., Kj0bmand i Thisted, Ejer af 01ands Gaard 
og Gods. Melchior, der var hans Skolekammerad fra 27 / 8 
1789, da W. kom i Skolen, til Sommeren 1790, daM. blev 
dimitteret, skildrer ham som en munter og fyrig Yngling 
med udmserkede Evner, der lovede noget mere end almin- 
deligt ; men hans Skolegang faldt i en uheldig Periode, og 
hans Universitetsliv var heller ikke meget regelmsessigt, 
hvoraf fulgte et tidligt 0delagt Helbred. Underkancellist, 
arbejdede i 7 Aar i Kancelliet og deraf de 4 uden Gage; 
allerede fra 1796, 2 Aar f0r han blev juridisk Kandidat 
1798 (haud ill.), havde han kongl. Ltffte om fortrinlig Ad- 
gang til Befordring, fordi hans Fader havde overladt Kon- 
gen jus vocandi til en Kirke. Byfoged og Byskriver i 147 Frederikssted paa St Croix 18 / 10 1805, og d0de kort efter 
sin. Ankomst 1806. nw. 

633. Joseph Albert Moss, laud., f. 19 / a 1776. Foraldre: Hen- 
rik M., Kj0bmand i Krager0, f 1782, og Anna Maria 
Josepha v. Koss, S0ster til Nr. 570. Cand. juris 26 /i 1798 
(laud.), levede af sin Fonnue, Storthingsmand for Laurvig 
Grevskab 1818, da han indkaldtes som Suppleant, f paa 
Bragernses a6 / 9 1851. Fitter til Nr. 566 og 578. 

w Dorthea Marie M0ller, f paa Bragernses 18 / a 
1851, 73 Aar gl. Hun er Forfatterinde af „Psalmer og 
religi08e Digte til huuslig Opbyggelse", Drammen 1840. 

634. Erik Frils, laud., f. i Marslev 10 / 10 1776. Forroldre: 
Mourits Trap F., Sognepr. i Marslev og Birkende, f 1808, 
og Johanne Margrethe Friis, f *836. Cand. theol. u / 7 
1803 (laud.), pers. Kapellan hos Faderen 23 / x 1807, Sognepr. 
ssteds. a / 9 1808, f 16 / fl 1836. Broder til Nr. 668. 

oq 1 V n 1808 Eleonore Gatalina Marie JEreboe, 
f. 1777, f I860, Datter afKonferentsraad Andreas^., fhv. 

Eonsul i Marokko, f 1813. Kusine til Nr. 564 og 638. 

* 

MM. 

635. Hans Peter WederHnch, laud., f. 17 A 1776, S. af Kam- 
merraad og Landsthingshtfrer Thor Hansen W. Kom her 
i Skolen 15 / n 1790; begge hans Foreeldre vare da d0de 
og Eonferentsraad Munthe Morgenstjerne til Bsekkeskov, 
der var gift med hans Stedmoder, var ham i Faders Sted. 
Cand. juris *% 1801 (haud ill.), Avdit0r ved fyenske Re- 
giment lette Dragoner 1803, tillige Regimentskyartermester 
1806, virkl. Krigsraad 1810, Byskriver i Assens og Her- 148 redsskriver i Baag Herred 1822, 2den Raadmand samt 
By- og Raadstuekriver i Odense s. Aar, f x / 6 1832. 

co ia / 10 1822 Cecilie Marie Holmer, f. i Odense 
10 / 7 1762, f 8 % 1843, Datter af Kommunitets- og Hospi- 
talsforstander Henrik Christian H. og Christiane Louise 
Hansen. Hun var f0rst 1789 go Johan Frederik Iversen, 
Kj0bmand i Odense, f ia / l2 1819. 

Af den hende tilh0rende Halvdel af hendes og hendes 
Mands Bo testamenterede hun 12,500 Bdlr. til Legator; 
Testamentet er af % 1841 og Fundatsen af samme Dato; 
Legatets Navn er: „Fru Wederkinchs Legate Det er 
oprettet for trongende Enker og ugifte D0tre af kgl. 
Embedsm&nd og Kj0bm&nd i Fyens Stift, men maa dog 
naermest betragtes som et Familielegat, da Fru W.'s 
Slsegtninge indtil 7de Led inklusive have Fortrinsret. 

636. Carl Christopher Withusen, laud., f. i Kj0benhavn 7 / ia 
1778 (Sk.B. har 1779). For»ldre: David W., S0lvpop hos 
Dronning Jnliane Marie, f 1796, og 2den Hustru Dorthea 
Margrethe Smidt, f 1828. Kompagnikirurg ved sjaell. 
Infanteriregiment 1797, kirurg. Kandidat ved Frederiks 
Hospital i Kj0benhavn 1801, cand. chirurg. 1803 (1 Ear.), 
Reservekirurg ved det kirurg. Akademi 23 / 12 s. Aar, tillige 
ved Frederiks Hospital 1805, karakt. Begimentskirurg a / 4 
1807, rejste i Frankrig og Tydskland paa det Cappelske 
Bejsestipendium 1807-10, Begimentskirurg ved det for- 
enede slesvigske Jseger- og holstenske Skarpskyttekorps 
6 / 4 1810, ved Kongens Begiment y i0 1811— 16 / 6 1819, fore- 
tog med kgl. Under st0tt else en Bejse til Wien 1811 for at 
studere 0jenl8egevidenskaben under Beer, til London 1816, 
Adjunkt ved kirurg. Akademi 2 / 9 1811, V 9 1816 overordentl. 
Professor, 16 / 4 1819 tredie og 1830 anden ordentl. Prof, 
ved kirurg. Akad., Medlem af Sundhedskollegiet 2 / 6 1819, 
Overkirurg ved Frederiks Hospital 10 / 6 1819—31, Bd. af 
Dbg. y u 1828, kgl. Hofkirurg 18 / 9 1830- a % 1848, virkl. 


149 

Etatsraad 28 / 10 1836, JEresmedlem af dot kgl. medicinske 
Selskab 8 / u s. Aar, Dbmd. a8 / 6 1840, ordentl. Prof, ved 
Universitetet 18 A 1842, Direkt0r for Blinde- og D0v- 
stummeinstitatet 2 % s. Aar, Medlem af Direktionen for 
Frederiks Hospital 3 / 2 1842, Konferentsraad a9 / 8 1848, 
Kmd. af Db. % 1852, f af Kolera 16 / 7 1853. Prof. Carl 
David W., fhv. Overkirurg ved Kommunehospitalet, f * 
Kj0benhavn l9 / 9 1874, 52 Aar gl., var hans S0n. 

c» 1819 Marie Sophie Johanne Watt, f. iKj0ben- 
havn 22 / 12 1798, Datter af Grosserer Alexander W., f. i 
Skotland, f 1^54, og Henrica Johanne Elingenberg, f 

1857. 

637. Michael Johannes Funch, haud. ill., f. 16 / 3 1776, S. af 
Lorents F., Regimentskvartermester ved 2det sjsell. Dra- 
gonregiment. Sekondlieutenant ved Husarerne 19 / 10 1804, 
Premierlieutenant 19 / 10 1810, f paa J®gersborg 13 / 4 1814. 
Fader til Nr. 744. 

c» 1801 eller 1802 Vilhelmine Henriette Frede- 
rikke Wewer. 

638. Peter Christian Erasmus JEreboe, haud ill., f. omtr. 
1778, kom her i Skolen 6 /n 1788, S. af Justitsraad Jens 
Severin M., Amtsforvalter i Segeberg. Sekreter ved det 
kgl. danske Konsulat i Algier 1802, afskediget med Vart- 
penge 1809, tog juridisk Examen, Fuldmsegtig hos Fade- 
deren, -Told*- og Konsumptionsskriver i Trankebar 18 / 4 
1814; han fik sin Bestalling gratis, da ban henimod Slut- 
ningen af sit Ophold i Algier havde lidt et f0leligt Tab 
ved at miste et helt Aars Gage, for hvis Beltfb han med 
et Skib fra Danmark fik Valuta udsendt i Stangjern; men 
Skibet blev opbragt til England og der prisd0mt ; f . ugift 
8 / ia 1820. Fatter til Nr. 564 og til Nr. 634's Hustru. 

639. fleorg Snhr »8rtz, haud ill., f. i JEr0eskj0bing 7 / 9 1776, 
hvor Faderen, Herman Frederik G., var Toldkontroll0r ; 150 Moderen: Sophie Suhr, f 1780. Underkirurg i S0etaten 
M / n 1799, Reservekirurg ssteds. % 1802, kir. Kand. For- 
aaret 1804 (3. Ear.) 

I Sk. B, findes fclgende Vedtegning af Prof. Bernth: 
„Den ulykkelige Baron Gdrtz, som blev halshugget un- 
der Carl XIL 9 skal efter Sigende have v»ret hans Faders 
Bedstefader. Denne opnaaer nseppe Oldefaderens Lykke 
og undgaaer da (som jeg baade tfnsker og haaber) vel og- 
saa bans Ulykke." Imidlertid fik han dog en s0rgelig D#d ; 
thi dot daarlige Udfald af hans kirurgiske Examen tog 
han sig saa n»r, at han druknede sig 1804. 1797. 

640. Simon Christian Jfolsted, laud., f. ■% 1778. Foraldre: 
Jens Hansen M., Sognepr. i Alsted og Fjenneslev, f 1788, 
og 2den Hustru Anneke Cathrine Plochross, f 1816. Cand. 
theol. 17 / 7 1799 (haud ill.), Huslserer, pers. Kapellan for 
Vall0by og Taarnby l % 1802, for Eiby ogDalby, forSlan- 
gerup og Uvelse, for Hersted0ster og Herstedvester, for 
Thorslunde og Ish0j, Sognepr. for Hjerk _ og Harre n / 6 
1810, f 18 /» 1828. 

a) i Herfelfle 14 / e 1804NicolineLerche, f. s / 3 1776, 
t i Viborg M / 6 1855, Datter af Gaardfsester i S0llerup S0- 
ren L. og Margrethe Ferguson. 

641. Matthias Eiler Wolff, non cont., f. 31 / 6 1776, S. af Sognedegn 
i S&by i Sjselland Hans W. Faderen d0de, da han var 7 Aar, 
Moderen, da han var 3V 2 Aar; han var den yngste af 18 S0d- 
skende, af hvilke dog de 16 vare d0de, da han kom her, og kom 
8 Aar gl. paa Vajsenhuset i Kj0benhavn, hvor han blev 
i 6 Aar, indtil han 16 / n 1790 kom her i Skolen. Skole- 
l&rer i H0sten i Dalby Sogn, omtr. 1806 Skolelserer og 151 Kirkesanger i Sseder under Vall0 Stift, i Kjederup i Thureby, 
Sogn 1808, f 27 /i .1829. 

co Mette Eirstine Petersen fra Kj0ge. 
642. Nieolai Christopher Billow, haud ill., f. % 1778; For- 
aeldre: Major ChristianJFrederik v. B. og Anna Clausen, 
en S0ster til Stiftelsens Forvalter. Faderen var d0d 6 Aar 
f0r B. kom her i Skolen, Decbr. 1790, fra 11 ufors0rgede 
B0rn; hans Morbroder, Forvalter Clausen, tog sig da af 
ham og var ham i Faders Sted. I henved en halv Snes 
Aar opholdt han sig i Hj0benhavn for at lsese til theolo- 
gisk Exam en, som han dog aldrig fik; han vendte da til- 
bage til Herlufsholm, hvor han kom paa sin Onkels Eon- 
tor; 1811 bley han Forstinspekt0r ved Stiftelsen, en ringe 
og daarlig aflagt Stilling, hvorfor han bley boende hos sin 
Morbroder og beholdt sin Plads paa hans Eontor. Da For- 
valter Clausen blev svagelig, blev B. ham adjungeret, og 
efter Clausens Dod 1816 blev han hans Eftermand. I 
denne Stilling forblev han, indtil han 1836 aftestes af For- 
valter Ejer, i hvis Hus han havde- sit Ophold til sin D0d. 
Da han var afskediget som Forvalter, blev han af Skole- 
herren, Gehejmeraad Stemann, atter udnrovnt til Forst- 
inspekt0r med en Gage af 300 Rd., en rent nomtnel Funk- 
tion, da B. ikke havde det mindste med Skovene at g]0re 
efter 1836; men Gagen skulde vaere en Slags masker et 
Pension, som Stemann ellers ikke indlod sig paa. Det er 
en bekjendt Sag, at B. gik af som Forvalter paa Grand 
af en ikke helt ubetydelig Eassemangel, der dog, i al 
Fald paa en Ubetydelighed neer, blevctokket, daB.maatte 
give alt fra sig, hvad han ejede. B., der var ugift og 
levede meget tarveligt, har nseppe sat Stiftelsens Penge 
overstyr; men det er ikke urimeligt, at Eassemanglen 
har vseret tilstede, da han modtog Embedet efter sin i0v- 
rigt hsederlige og dygtige Morbroder uden nogen egenlig 
Overlevering; de onde Tider og Clausens Sygdom, Apo- 
plexi, kunne nok g]0re det rimeligt. Muligt er det dog, L 153 at B. har laant Pengene ad; idetmindste navnede man 
en for mangfoldige Aar siden i Nsestved afd0d Officier, 
der ved sin D0d skulde have skyldt B. 6000 Rd. Under- 
balancen var omtr. 8000 Rd. 6., der havde megen Sands 
for Skovkultur, havde ikke ringe Fortjeneste af Stiftelsens 
Skove, hvor han ved sin Iver og Interesse, ja vel endog 
ved Opofrelse af Penge, vistnok har gavnet Stiftelsen for 
longt mere, end hans Underbalance nogensinde har bel0- 
bet sig til. Paa Herlofsholm havde han haft sit Hjem 
fra sin Barndom til sin D0d og havde levet her under 
6 Forstandere, Thott, Schack Rathlou, Brandt, Kaas, Ste- 
mann og Knuth. Han d0de u / 10 1853. Farbroder til 
Nr. 800. 1798. 

643. Carl Ferdinand Vilhelm Krebs, laud., f. i Ej0benhavn 
% 1780. Forseldre: Major i Artilleriet og Professor i 
i Mathematik Heinrich Johannes K., f 1804, og Ghristiane 
Sophie van Bracht, f 1818. Studerede Mathematik, fik 
1802 Accessit og 1804 Universitetets Guldmedaille for de 
mathematiske Opgavers Besvarelse, rejste udenlands, vandt 
Vi a *807 Videnskabernes Selskabs S0lvmedaille for en 
mathematisk Afhandling, Digekondukt0r i Hertugd0mmet 
Slesvig 1808, Digeinspekt0r over de slesvigske 0er 1819, 
Kammerraad s. Aar, tillige Postmester i Wyck paa F0hr 
1839, entlediget som Postmester med Pension V 7 1846, 
t i Wyck % 1854. Broder til Nr. 664 og 671, Farbroder 
til Nr. 811. . 

m »/ u 1808 Hedvig Christiane Arenfeldt, f. 22 / 4 
1785, Datter af Kontreadmiral Jacob v. A. og Engelke 
Charlotte de Klauman. 

644. Matthias Benjamin Mollcr, laud, f. '% 1780 i Ej0ben- 153 havn, skal i endel Aarhave vseret i Vestindien, for han i 
Efteraaret 1814 blev Assistant i Rigsbanken, i National- 
banken 1818, f 1822. Broder til Nr. 608, 626 og 630. MM. 

645. Johan fctobriel Linde 9 laud., f. 19 / n 1781, jurid. Student, 
Kopist i Skatkammer-Kassererkontoret 1801, tillige Eopist 
i Zahlkassererkontoret s. Aar, konst/Fuldmfiegtig i Zahl- 
kassererkontoret 1803, virkl Fuldmsegtig 1805, opgav da 
det juridiske Studium, Kasserer, senere tillige Sekretser og 
Medbestyrer ved det kgl. Blindeinstitut 1810—1854, tillige 
Fuldmsegtig ved det kgl. Partikulserkammer 1812—21, 
virkl. Kammerassessor 1813, Zahlkasserer 1821—41, Parti- 
kulaerkasserer 1826 — 49, virkl. Kammerraad 1826, virkl. Ju- 
stitsraad 1828, virkl. Etatsraad 1836, Rd. af Dbg. 1840, 
Medlem af Direktionen for Sparekassen for Kj0benhavn og 
Omegn 1841 — 54, Konferentsraad 1849, Revisor for Civil- 
listens Hovedregnskab og Decisor for sammes 0vrige Regn- 
skaber 1850—61, Dbmd., Kmd. af Dbg. 6 / 10 1851, f 18 / 2 
1864. S0n af Nr. 559, Broders0n af Nr. 556. 

ui 8 / 10 1819 Sophie Amalie Fridsch, f. 28 / 6 1793, 
t 28 / 5 1869. 

646. Laurits Andreas Bernth, laud., 1 paa Herlufsholm 21 / 3 
1782, cand. juris 1803, Underkancellist *% 1805, Kancelli- 
sekretser u / 12 1807, Borgmester i Kors0r 8 % 1809, Her- 
redsfoged i Voer og Nim Herreder og Birkedommer i 
Stensballegaards Birk u / 4 1823, virkL Justitsraad, Rdr. af 
Dbg. 18 / 9 1846, virkl. Etatsraad 1854, f u Ao I860. Broder 
til Nr. 597 og 629. 

1 go 1808 Johanne Elingberg, f 1809. Ved dette 
jEgteskab Svigerfader til Nr. 685. 

2 go 26 / 9 1810 Stephine eller Stephanie Lange, 

f. 5 / 8 1792, f i Horsens a9 / 8 1872, Datter af Hans L., 

19 154 Sognepr. i Barkestilliaage, f 1891, og lste Huatru Dorothea 
Lorentzen, f 1796. 

647. Jena Henrlk Budde, hand ill., f. % 1779 i Tingvold i 
Nordmtfr. Foraldre: Provst Christopher B., Sognepr. i 
Tingvold, f 1795, og Margrethe Hoick. Studerede nogle 
Aar Theologi, men maatte paa Grand af Sygdom opgive 
Studeringerne, Hustorer f0rst hos Generalkonsul Tutein, 
derefter hos Grosserer S0b0tker, der senere blev Gouver- 
n0r i Vestindien. I dennes Hus laerte han sin senere 
Hnstru at kjende; forpagtede Ovregaard i Gjentofte Sogn, 
der tilh0rte S0b0tker, og 5 Aar derefter Pagterold i Horns 
Herred, kj0bte Hertevgaard ved Hiller0d 1831, Landv»- 
senskommiss$r for Frederiksborg Amt med Eammerraads 
Bang, solgte Herl0vgaard 1841 og lg0bte en lille Land- 
ejjendom ved Blonstr0d, hvor ban d0de 23 / 2 1858. Broder 
til Nr. 658, Morbroder til Nr. 682. 

co Cornelia Margrethe Meschwitz, Datteraf en 
Lffige M. i Birker0d, der senere ejede f0rst Eskemose- 
gaard, og derefter den forlangst afbrandte Dumpedals- 
m0lte. Hun d0de 13 / 6 1871, 86 Aar gl., hos sin eneste 
Datter, der er gift med Skolelserer B0rgesen i Bloustr0d. 

648. Peter Christian Grttuer, haud iU. f f. i Toxrord 31 / 7 1781. 
Foraldre: Elias G., Sognepr. i Toxvserd, f som Sognepr. 
for 0rslev og Solbjerg 1818, og Charlotte Elisabeth Beyer, 
f 1817. Studerede Theologi, men blev sindssyg og fik 
ingen Examen, f i 0rslev Prsestegaard 1817. 

649. Johan Christian Ctei&Ler, haud ill., f. Decbr. 1779, kom 
bar i Skolen 18 / l0 1791, gik 1301 som Hvalfangerassistent 
til Gr^nland, hvor hansiden blev Kj0bmand ; f 1836, S0n 
af Nr. 554. 

im. 

650. Johau Adam BraSe, laud., f. i Frederikssund % 1783. 155 Foroldre: Premiermajor red Kongens Regiment Diderik 
Christian B. og Caroline Sophie Frederikke Bratke. CancL 
theol. a / 6 1805 (haud ill.), pers. Kapellan for Vaabensted 
og Engestofte 9 / 4 1813, Sognepr. for Holeby og Burs0 paa 
Laaland 6 / 9 1814, f n / 6 1831. 

go "/„ 1814 Bodil Cathrine Wichmann, f. u / 19 
1795, Datter af Poul W., Sognepr. i Engestofte, f 1818, 
og Bolette Bartholde Wichfeld, f 1834. 

651. Jens Peter Arthman, hand ill., f. aft / 6 1780, S. af Zacha- 
rias A., Fiergemand paa Jsegerspris; tog ingenExamen og 
var i nogen Tid Forvalter paa en Herregaard, derefter 
Skriver paa et Kontor; i 1818, da Inspekt0ren her ved 
Skolen, Torsten Wang, blev afskediget, 80gte A. om at 
blive hans Eftermand, men opnaaede det ikke. 

652. Nicolai Conrad Mlddelthon Bartkoldy, haud ill., f. u / 2 
1779, S. af Georg Benjamin B., Toldinspekt0r i Kj0ge. 
Studerede nogle Aar, men tog ingen Embedsexamen, ar- 
bejdede derefter i 0konomi- og Kommercekollegiet, indtil 
han 1806 kj0bte Herf0lge M0lle ved Kj0ge, som han atter 
solgte 1809, da han udnavntes til Skovrider ved Valte 
Stift; f 2 7 2 1835. 

oo 1806 Else Margrethe Bornea Frick. 

653. Hcnrik Gerner, haud ill., I ■% 1781, S. af Jens G., 
Tolder og Postmester i Moss, en Broder til den fortjente 
Eommand0r Henrik Gerner. Eapitajn, Rdr. af Dbr. 1809, 
Rdr. af Svardordenen, f som Grosserer i Moss u / 3 1837. 

go 1805 Johanne Brockenhuus Lowenhielm, f. 
16 / 13 1788, f paa Mell0sgaard ved Moss *% 1874, Datter 
af Kammerjunker, Major Hans B. L. og Karen Robsahm. 18ML 
Ingen, 156 1819. 

654. Peder Bentzen, laud., f. a % 1785, cand. juris 1807 (laud.), 
Kancelliraad og Renteskriver 1821, Justitsraad 1829, Di- 
rekt0r for den gr0nlandske og feemske Handel 1841, 
Etatsraad s. Aar, Bdr. af Dbg. 28 / 6 1847, Konferentsraad, t 
18 / 8 1866. S0n af Nr. 552. 

os Pauline Crocilie Schmidt, f. *% 1792, f 
Vs 1851. 

655. Frederlk Christian Sibbern, laud., f. i Kj0benhavn 18 / 7 
1785. Forseldre: Friedrich Gabriel Gottlieb S., L&ge ved 
B0rne- og Opfostringshuset, (f. i Segeberg 1743, f 1794), 
og Charlotte Amalie Friderica Louise Wilcken, en Guld- 
smeddatter fra PlSen, f 1807. Kom her i Skolen 2 / 6 1798 
og udmaerkede sig, efter en Antegning af Melchior i Sk. 
8., under sin Skolegang lige meget ved Flid og Begavelse ; 
han sprang paa en Gang fra Duxepladsen i 2den — nsest- 
nederste — Klasse til Viceduxepladsen i 4de — 0verste 
— El.; 1801 kunde han godt vsere bleven Student, men 
holdtes tilbage for at f0lge med det Hold, hvortil han 
h0rte ; 1803 kappedes han om Prison for Universitetets 
Opgave i Mathematiken, vandt 1806, 1807 og 1810 Me- 
dailler for Besvarelsen af Universitetets filosofiske Prisop- 
gaver, cand. juris 1810 (laud.), Dr. phil. 22 / 6 1811, studerede 
Filosofi ved tydske Universiteter 1811 — 13, Medlem af Vi- 
denskabernes Selskab 26 / 4 1816, extraord. Professor i Fi- 
losofi ved Universitetet 27 / 10 1813, ord. Prof, og Medlem 
af Konsistoriet 17 / n 1829, Bd. af Dbg. 28 / 10 1836, Dbmd. 
28 / 6 1840, virkl. Etatsraad 28 / 6 1845, Konferentsraad x f x 
1856, Kmd. af Dbg. 6 / 10 1862. Var en af Trykkefriheds- 

* selskabets Stiftere, Medlem af det skandinaviske Literatur- 
selskab. Foranstaltede i Forening med Nr. 760 og 820 
den f0rste st0rre Sammenkomst af Herlovianere 14 /i 1839. 
Hans 50 Aars Studenterjubilseum h0jtideligholdtes af Her- 
lovianersamfundet 6 / n 1852. Om hans Skrifter, af hvilke 157 her b0r naevnes de to Mindetaler over Rektor Brorson og 
Melchior (Nr. 622) indeholdes Oplysning i Erslews Lexikon. 
Entlediget 1870, f 16 / 12 1872. 

cq a9 / 5 1819 Christiane Margrethe Dorthea 
Clara Louise Ipsen, f. i Kj0benhavn 2 / 7 1^99, f 2 U 
1870, Datter af Krigsraad Ludvig Frederik I., Havneskriver 
i Kj0benhavn, og Anna Margrethe Perb0ll. 

656. Albert Sehfeldt, forlod Examen og blev privat indskre- 
ven; £' % 1782, kom her i Skolen 16 / 9 1794, S. af Dr. 
med. Hofkirurg Frederik Carl R. Eopist i Generaltold- 
direktoratets sjaellandske Toldkontor 14 / 8 1810, f 1814. 
Broder til Nr. 657. 

657. Henrik Christian Ernst Rehfeldt, haud. ill., f. 26 / 10 
1783, kom aldrig i nogen Livsstilling og d0de i stor Fat- 
tigdom 1821. Broder til Nr. 656. 

658. Christen Smith Budde, haud ill., f. 17 / 8 1784; drev en 
Tid Handelsforretninger i T0nsberg, tog theol. Embeds- 
examen i Christiania 3 / 5 1820, s. Aar 8 /s P ers< Kapellan 
for 0der i Guldbrandsdalen, Sognepr. ior Annebo 21 / l2 
1822, for Brunlangnses (Tanum) 22 / 6 1829. Som Barn 
blev han af Vanvare en AftenMukket inde i Tingvold Kirke, 
hvor han tilbragte Natten; man s0gteefter ham overalt, 
men fandt ham f0rst om Morgenen i Eirken i en ynkelig 
Tilstand. Den Nerverystelse, der var en F0lge af hans 
ufrivillige Natteophold i Kirken, ansaaes for Grunden til 
hans svage Helbred og tidlige^D0d; f 18 / 6 1830. Broder 
til Nr 647, Morbroder til Nr. 682. 

oo Trine Svendsen. 
659.. Hans Sommerfeldt*), haud ill., f. 6 / 4 1783, S. af Amt- *) For de 6'| 2 Aar fra 2 | 5 1798 til 2, | 10 1804 findes inge n Indmeldel- 
sesprotokol her ved Skolen, da den saakaldte „Skolens Bog", der 
giver en n0jagtig Forte gnelse over alle her i Skolen optagne Di- 158 mand i Finmarken Ole Hannibal 8., f 1831, Of 1 ste Hustru, 
der var en Bondepige fra Gaarden B0 i Gusdal, hvor han 
f0rst var Lehnsmand og i 10 Aar Sorenskriver. Cand. 
juris 1807 (baud ill.), Sagf0rer i Christiania, senere Soren- 
skriver i Moss, f 8 % 1823. 

co Olava Frederikke Weidemann. 18t3. 

660. Helno Gottlob Melchior Hammer, laud, f. n / 7 1786. 
Foraldre : Morten H., Sognepr. i Helsinge, f 1809, og 2den 
Hustru Ghristiane Gad, f 1830. Cand. theol. 16 / 7 1810 
(haud ill.), pers. Kapellan for Besser og Onsbjerg paa 
Sams0 81 / 7 1812, Sognepr. for Vistofte 8 / 9 1819, entlediget 
a V a 1849, f i Vistofte 17 / g 1850. Svoger til Nr. 628. 

ot */ f 1812 Elisabeth Dorthea Kr»agh, f. 27 / 8 
1790, f a6 / 8 1821, Datter af Andreas Johan K., Sognepr. 
i Besser og Onsbjerg, og Thomasine Lund. 

661. Johan Ludvig Schmidt, laud., f. i Slagelse 23 / 4 1784. 
Forseldre: Johan Ludvig S., Oberst ved sjsell. Rytterregi- sciple fra l |s 1690 til *| 5 1796, desvserre har lidt stfrgelig Overlast, 
idet fiogen, der er avtoriseret med 322 Blade, kun indeholder de 
fprste 109; Besten er revet ad med Void. Naar dette er sket, kan 
naturligvis ikke nu siges med Visaed, men rimeligst er det, at 
denne Void er 0vet kort f0r den ny Indmeldelsesprotokol ertageti 
Brag *'| io ^804. Dette bliver saa meget sandsynligere, som den 
ny Indmeldelsesprotokol er avtoriseret af Gehejmeraad Brandt alle- 
rede ,7 | 7 1787, aden at der dog er skrevet i den f0r 8l |io 18°*; 
heraf t0r man maaske slutte, at man ikke har villet forlade den 
garale „Skolens Bog", inden den var udskreven, hvad den dog 
naeppe kan v»re bleven; thi naar 109 Blade have slaaet til i 106 
Aar, saa er det ikke rimeligt, at man i 6 1 1 a Aar kan have fyldt de re- 
sterende 213. Den sidste, der er immatrikaleret i „Skolens Bog a , 
er Frederik Christian Sibbern. 159 ment, og Birgitte Jacobsen. Gaud, juris 17 / 10 1806 (laud.), 
Kancellist ved Feltkommissarlatet Marts 1808, Kancellist 
ved Bureauet for Armeens Forplejning 1810, Krigskancelli- 
sekretser 1811, Overmagazinforvalter i N0rre Jylland 1812, 
Ordonnattfr ved Armeekontingentet i Frankrig og Over- 
krigskoiumissser 1814, afgaaet mod Ventepenge 1816; ud- 
naevnt til Underfoged i Kj0benhavn 6 / n 1817, men tiltraadte 
f0rst Embedet 1819, Byfoged og Avktionsdirekt0r i Aal- 
borg samt Birkedommer i N0rre Sundby Birk 6 / 9 1821, 
virkl. Justitsraad 1826, Borgmester og Avktionsdirekt0r i 
Aalborg 18 / t 1833, f % 1837. Dr. & Prof. med. ved Uni- 
versitetet Frederik Theodor S. er hans S0n. 

go 1813 Dorthea Louise Kjerulf, Datter af Pro- 
fessor ved Kj0benhavns Universitetet J0rgen K. 

662. Herman Tresehow ftartner, haud. ill, f. i Oktober 1785 
paa St. Thomas, hvor Faderen Herman 6. var kgl. Kas- 
serer; Moderen: Elisabeth Birch; 10 Aar gl. kom han til 
Kjibenhavn, var derefter et Par Aar i Huset hos Her- 
lufsholms Sognepr. Mag. Fog, f0r han blev Discipel paa 
solve Skolen; Eandidat paa Frederiks Hospital 1807, 
cand. chir. 1808 (lste Ear.), Amanuensis hos Prof. Wins- 
tew 1808—9, Kegimentskirurg i den norske Anne s / 4 1809, 
s. Aar Fysikus for Bradsberg Amt i Norge, rejste til Ej0- 
benhavn 1810, studerede i Edinburgh og London 1811 
—12, derefter Distriktskirurg i Arendal, 6 / 8 1815 Dr. med. 
i Ej0benhavn, hvor han derefter praktiserede, ordentl. 
Medlem af det medicinske Selskab ft /u 1818, fik Viden- 
skabernes Selskabs S0lvmedaille 12 / 4 1822, Regimentskirurg 
ved 8J«U. Jsegerkorps 6 /s 1824, ved Livgarden 6 / n 1825, 
t ugift 4 / 4 1827. Broder til Nr. 676. 

663, Hans Paludan, haud ill., f. 27 / 12 1786. Foraldre : Peder 
P., Sognepr. i Asminder0d og Gr0nholt, Slotsprsest paa 
Fredensborg, f 1 799 » °g Margrethe Benedicte Thillerup, 
t 1833. Cand. juris 16 / fl 1806 (haud ill.), Dragonofficier, 160 Politimester iDrammen 1813, Foged iNedre Thelemarken 
og Bamble 1828, Erigsassessor, Bidder af Vasaordenen, 
t i Skien » 7 / 6 1843. 

09 1813 Elisabeth Marcher, f 1857, uden Tvivl 
Datter af Clemens Funch M., Sognepr. i Kjetterup og 
Gj0ttrup, f 1808, og Mette Johanne Mackeprang. Paa 
Rejsen til Norge blev han med sin unge Hustru tagen til- 
fange af de engelske Erydsere. Deres nsestseldste S0n, 
Hans Eoefoed P., f. i Drammen 12 / 9 1817, var den forste, 
der anvendte Stenografien her i Danmark, idet han paa 
Regeringens Bekostning blev ansat som Stenograf ved de 
f0rste Rigsdagsforsamlinger og gav Eursus i denne Fser- 
dighed; han var dengang jur. Eandidat, 1849 blev han 
Overretssagforer i Christiania og 15 / 6 1858 udnsevntes han 
til Kammerherre ved det norske Hof ; han d0de for nogle 
faa Aar siden ; man fandt ham siddende d0d paa en Bsenk 
udenfor Slottet i Christiania. 

664. Peter Axel Christian Erebs, non cont., f. i Ejgbenhavn 
81 / 7 1784, cand. juris 16 / 10 1808 (haud ill.), Fuldmaegtig i 
Rentekammeret, Amtsforvalter i Ringsted 1825, i Ringkj0- 
bing 1833, Eammerraad, f V 7 1850. Fader til Nr. 811, 
Broder til Nr. 643 og 671, Svigerfader til Nr. 797. 

1 qo 26 / 6 1812 Elisabeth Caroline Hadsteen, f. 
18 / 7 1791, f 17 /i2 !818, Datter af Andreas H., Bud ved det 
vestindiske Eompagni. 

2 co 3 / 6 1821 Anna Larsine Bentzen, f. a3 / 8 1789, 
t "A 1868 i Skanderborg. Rektor: Jastitsraad, Professor ffl. Anders Winding Brorson. 

1804. 

665. Andreas Ludrig Reiersen, laud., f. i Vordingborg 87 / a 
1787. For«ldre: Hans Henrik Peter R., Amtsforvalter, 161 t 1805, og Birgitte Christine Bernth*), Datter af Prof., 
Rektor Johan budvig B. og 2den Hustru Anna Margrethe 
The8tmp. Amtsforvalter R. ejede Iselingen, Marienberg 
og Snertingegaarden ; han solgte Iselingen med Gods 90 / ia 
1804 til et Interessentskab, bestaaende af 5 Personer, 
blandt hvilke den ene var Major Just Michael Aagaard, 
der overtog Iselingen somEneejer ved Kj0bekontrakt 2 % a 
1809 og Aaret efter overdrog Ejendommen til sin Sen, 
Assessor Holger Hailing Aagaard. — Cand. juris ,6 / t 1809 
(laud.), Regimentskvartennester og Avdit0r ved jydske Re- 
giment lette Dragoner i Banders 1810, Herredsfoged i 
Rougs0, Senderhald og 0ster Lisberg Herreder og Kan- 
celliraad 1820, Justitsraad 1836, f 9 / 9 1850. Broder til 
Nr. 684 og 685. 

go u / 6 1811 Charlotte Cathrine Rejersen, f. 
1787, f i Kj0benhavn 2 % 1858, Datter af Konferentsraad 
og Kancellideputeret Holger Christian R., f 1811, og Char- 
lotte Kirstine Studsgaard, f 1810, Datter af Christian Be- 
verlin S., Biskop i Aalborg, tidligere Prsest paa Herlufs- 
holm, f 1806, og Charlotte Hoe, f 1797. 

666. Joseph Albrecht Friederich Christoph yon Koss, laud, 
prsecet., f. i Christiania 4 / 8 1787, cand. juris 1807, Ge- 
sandtskabssekretser i Westphalen 8 / 8 1813—14, i Wien l8 / 4 
1816— a9 / 3 1828, derefter i Paris til y n 1835, da han ud- 
nsevntes til Charge d'affaires ssteds., overord. Gesandt 
og befuldmsBgtiget Minister ssteds. 9 / 4 1836, entlediget 
16 / t2 1845. Kammerherre 1821, Rd. af Db., Dbmd. og Rd. 
af den 0&terrigske Leopoldsorden 1828, Kmd. af Db. 1836, 
Rd. af den sardinske St. Mauritius og Lazarusordens lste *) F. paa Herlufsholm 1766, f i Aalborg **|„ 1828, 2 <» 1810 Kapitaju, 
senere Oberst Christian Frederik (iriiner, f. i Sande Preestegjseld, 
Grevakabet Jarlsberg, lu |, 1772, f i Kj0beohavn x % 1846. 

20 i 

L 168 KL; t i Hamburg l % 1858. S0n af Nr. 570, Broder til 
Nr. 678, Fatter til Nr. 633. 

go Marie Ad&le Caroline Ganales Oglon (?). 

667. Frederik Vllhelm Wedell-Jarlsberg, Baron, privat im- 
matrikuleret uden offentl. Examen, f. vistnok paa Raun- 
strup M / B 1787. Foreeldre: Kammerherre, Major Frederik 
Christian Baron W.-J. til Raunstrup, og Eomtesse Ulrica 
Eleonore v. Brockdorfi, Datter af Gehejmeraad Grev Chri- 
stian Ulrik B. til Klithkamp og Georgine Anna Christine 
v. Hahn. Cand. juris u / l0 1808 (haudill.), 1809 Auskultant 
i Rentekammeret, 1811 Amtmand over Finmarkens Amt, 
1813 Amtmand over Bradsberg Amt, og fungerede tillige 
til Udgangen af 1819 som Amtmand i Grevskabet Laurvig, 
Rd. af Nordstjernen 1821, Kmd. af Nordstj. 1836, 1838 
Toldinspekt0r i Porsgrund, fra 1844 i T0nsbergs Told- 
distrikt, f 1863. 

co 1812 Margrethe Ingeborg Haffner, (i Eroghs 
Majo rater kaldeshun BoletteH.), Datter af Oberstlieute- 
nant Johan Frederik H. og Sara Hagerup. IMS*). 

668. Otto Engelsted Friis, f. i Marslev 6 / 10 1788 ; i Bombarde- 
mentet 1807 mistede han alt, hvad han ejede af Kls&der, 
B0ger o. s. v., og drog, da Byens Porte atter aabnedes, 
til en Broder, der var Gaardejer i det sydlige Sjselland, 
hvor han forblev som Lserer for B0rnene til Foraaret 
1809; vendte da tilbage og tog theol. Examen 17 / 10 1811 
(laud.), Adjunkt paa Herlufsholm 1812, Sognepr. for Kj0l- 
strup og Agedrup 5 / 8 1818, f 8 % a 1864. Havde fra 1858 
sin S0n, Kristian Joh. Fred. Friis, nu Sognepr. i Daug- *) I Aarene 1805 — 1811, begge inklusive, gaves der ingen Hovedkarak- 
ter ved Examen artium. 163 bjerg, til Eapellan. Han var fuldstsendig lam i begge 
Haender i de sidste Aar, men var ellers en kraftig og liv- 
fuld Olding. Broder til Nr. 634. 

oo 21 / fl 1818 Mariane Friis, f. a7 / u 1800, f 23 / 8 1864, 
Datter af den ovenn»vnte Broder Malthe Ulrik F. og 
Mariane Wiborg. 

669. Hans Henrik Gyldenfeldt, f. i Kj0benhavn l6 / l0 1785 
Foraldre: Generalmajor Caspar Wessel 6. og Sophie 
Magdalene B0tcher. Cand. juris 81 / 6 1809 (haud ill.), 
Avdit0r, senere Overavdit0r, var Forh0rsdommer i den 
Standret, der 1817 blev nedsat i Anledning af Fangernes 
Fors0g paa at nedbrsende B0rnehuset, Byfoged og By- 
skriver i Sor0, Birkedommer og Skriver i Sor0 Birk og 
ved Baroniet Holberg 7 / 7 1820, virkl. Justitsraad 1829, af- 
skediget 1841, f i Sor0 12 / 2 1866. 

oo 21 / 3 1809 Barbara Marie Riisting, f i Sor0 
2 % 1846, Datter af Skraedermester R, i Kj0benhavn, Enke 
efter Skibsf0rer Severin, der omkom paa S0en. En af 
hans S0nner, Kapitajn Holger Schach 6., faldt som Ba- 
taillonskommand0r paa Dybb0l 19 / 3 1864. 

670. Matthias Henrik Schmidt, f. 28 / 6 1786, S. af Oberst- 
lieutenant S. Fajndrik ved norske Livregiment n / ia 1807, 
Sekondlieutenant ved sjsell. J»gerkorps 30 / 12 1811, ved 
holstenske Landsenerregiment i Haderslev 7 / 3 1819, karakt. 
Premierlieutenant l8 / 4 1824, virkl. Premierlieutenant 26 / 1 
1831, karakt. Ritmester 16 / 12 1839, afskediget V 7 1842 
som Ritmester med Ventepenge som Eskadronchef, f 
25 / u 1860. 

w Anna Dorthea Johne, f. 3 % 1787, f 6 /e !870, 
Datter af Johan Sigismund J., kgl. Postf0rer, og Marie 
Gathrine Jensen. 

671. Christian Einil Krebs, f. % 1787, Broder tilNr. 643 og 
664. Sekondlieutenant i Artilleriet 1807, Premierlieutn. 164 1812, Sekondkapitajn 1824, Batterichef 1830, f a % 1832 i 
Rendsborg. Farbroder til Nr. 811. 

1 co Agathe Johanne de Stockfleth, f. 4 /i 1791, 
f 18 A 1828. 

2 co Juliane Elisabeth Jacobsen, f. 5 / g 1810, 
Datter af Vinhandler J. i Rendsborg. 

672. Jens Bang, f. i Kj0benhavn u / 7 1786. Forseldre: Andreas 
B., Assessor i Hof- og Stadsretten, f 1801, og Anna Sy- 
billa Terkelsen, f 1822, Datter af6j0dertT., res. Kapellan 
ved St. Nicolai Kirke, f 1750, og 2den Hustru Anna Marie 
Danchel, f 1789. Efter at have taget 2den Examen med 
bedste Karakter og i nogle Aar studeret Theologi, blev 
han Husleerer hos Justitsraad Fiedler paa Basnaes, hvor 
han lagde sig efter Botanik, Landmaaling og Forstviden- 
skab, tog Landmaalerexamen og senere Forstexamen, 
Skovrider ved de kgL Skovanlseg paa Alheden 4 /u 1815 ' 
tillige Tiendekommissser 1817 og Landmaaler 1820, Forst- 
raad 1829, senere Justitsraad, Bd. af Dbg. a8 / 6 1852, For- 
mand i Tiendekommissionen for Viborg Amts syctestlige 
Distrikt 82 / 6 1854, afskediget som virkl. Etatsraad 1862, 
f 9 /? 8 * A.ar P aa Stendalgaard. 

1 qo l % 1816 Abel Cathrine Frederikke Preisler, 
f. ll / lt 1792, f 7io 1 82 *» °atter af Gartner P. i Kj0- 
benhavn. 

2 co 1825 Anna Marie Hasle Di0rup, f. i Kaarup 
M0lle 1806, f i Odense 10 / 6 1865. Faderen, Laurits D., 
ejede senere Aunsberg; Moderen: Ane Sophie Stilling. 

673. Hans Holtermann, f. i Nsestved, d0bt 9 / 12 1788. Foraeldre: 
Dr. med. Amund Richard H. *), Justitsraad og Landiysikus, *) Dr. Holtermann og hans Hustru ere begravne paa Herlufsholms 
Kirkegaard ; deres Datter, Cathrine Marie, f ugift i Svendborg ' ■ , 3 
1867, lod kort far-sin Dtfd et Minde B»tte over. Graven. Holier- 165 f. 8 / 3 1756, f 31 /i2 1824 > °g SopWe Hedvig Gjede, f. 19 / 7 
1764, f ls / 8 1832. Cand. juris 2l / 6 1809 (haud ill.), 2 % 
1812 beskikket til Prokurator red alle Over- og Under- 
retter i Damnark og Norge, H0jesteret og Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten i Kj0benhavn alene undtagne, 
Overretsprokurator i Vestindien, f 1818. 18tft. 

674. Christian Ludvig Homann, I 1T / t 1786. Foraeldre: 
Peter Jacob H., Sognepr. i Hammer og Lundby, f 1827, 
og Magnine Horrebow, f 1841, Datter af Etatsraad, Prof. 
Christian H. og Anna Barbara Langhorn. Cand. theol. 
a7 / 10 1814 (haud ill.), pers. Kapellan i Hagested 1816, 
Sognepr. paa 0ster0 i F«r0erne n / 8 1817; efter sin Hu- 
strus D#d blev han sindssyg og d0de hos sine Forseldre 
i Hammer a, / 8 1824. 

go Johanne Margrethe Kaas. 1807. 

I n g e n. 1808. 

675. Christian Brandt Carstensen, f. i Saeby i Jylland "/ 
1789. Foraldre: Christian Ehrenfried C, Sognepr. for 12 mann, der igvrigt altid boede i Nsestved, var i mange Aar Skolens 
L»ge og paa flere Maader knyttet n»r til den. Han var f0dt paa 
Gid8k0e, Borgens Prrestegjseld i Bergens Stift, og S#n af Kom- 
merceraad Hans H. til 0steraad med hans 2den Hustru Ingeborg 
Gathrine Hagerap, Datter af BiBkop Eiler H. i Tbrondhjem. L 166 Thisted, f 1831, og Anna Marie Schytte, t 1818. Cand. 
theol. 28 / 7 1813, (haud ill.), Huskerer, Lserer ved S0etatens 
Pigeskole 1817, Sognepr. for Vester og 0ster Vandet 3 % 
1819, for Boddum og Ydby fl / 8 1839, f n / 12 1852. 

1 u> Hansine Elisabeth Lillelund, f. 1799, f l / 2 
1834, Datter af Hans Bernsdorfl L., Sognepr. for Br0ndum 
og Hvidbjerg, og Kirstine T0fting. 

2 ro 1836 Lise Lund. 

676. Benjamin Gartner, f. paa St. Thomas 5 /i 2 1790, Broder 
til Nr. 662; kom 1800 i Roeskilde Skole og 1803 i Her- 
lufsholms Skole. Eandidat paa aim. Hospital 1810, cand. 
chir. 6 / 5 1813 (lste Kar.), s. Aar Reservelsege ved aim. 
Hospital, praktiserede paa St. Thomas 1816—24, derefter 
i Kj0benhavn, korresp'onderende Medlem af det medicinske 
Selskab og ordentl. Medl. af samme 7 10 1829, karakt. 
Regimentskirurg 2 / 2 1831, f 15 A 1834. I sit 2det ^Egte- 
skab Svoger til N. F. Lassen (Nr. 689). 

1 qo Juliane Charlotte Frost, f 1825 (?). 

2 co 6 / 2 1827 Ragna Amalie Giede, f. i Kj0ben- 
havn 10 / 5 1804, Datter af OverkrigskommisssBr Niels G., 
f 1862, og Mette Marie Holbech, f 1853, S0ster til Male- 
ren H. Hun 2 go 8 / 12 1836 afsked. Major af Kavalleriet 
Johan Siegfred Julius Kopp, Rdr. af Dbr., f som Post- 
mester i Svendborg 29 / n 1868; hun lever nu i Kj0- 
benhavn. 

677. Lndvig Fasting, f. 21 / 7 1789 paa ChristiansssBde. For- 
aeldre: Eammerraad Jens Martin F., Amtsforvalter i Kron- 
borgs Distrikt, f 1821, og Christiane Charlotte Oxenb0ll, 
f 1837. Studerede Jura, men tog ikke Embedsexamen, 
oprettede en Realskole i Ej0benhavn, Sekondlieutenant 
ved Kongens Livkorps 1817, Premierlieutn. 1819, Kom- 
pagnichef 1821, Lserer i Dansk, Tydsk og Naturhistorie 
ved Landkadetakademiet 1826—28, afskediget som Major 167 1828, s. Aar Inspekt0r for Kolonierne og Hvalfangsten samt 
Skifteforvalter J Nordgr0nland, entlediget med Ventepenge 
5 / 4 1843, konst, Direkt0r for Kj0benhavns Fattigvsesen fra 
23 / B 1850 indtil Omordningen af dettes Bestyrelse 1857, 
beskjaeftigede sig derefter med Overssettelser, var en 
af Stifterne af Studenterforeningen; f 24 /u 1863 * Kj0- 
benhavn. 

& Vu !^28 Beate Sophie Elisabeth von Ber- 
gen, f. 27 / 3 1799, Datter af Sekretser Johan Daniel v. B. 
og Beate Antoinette Elisabeth Schnabel. 

678. Adam Joachim ron Koss, f. n / 8 1789; Broder til Nr. 
666. Herre til Godset Viltz i Mecklenburg, som han solgte 
kort f0r sin D0d, der indtraf 1856 i Rostock. S0n af Nr. 
570, Fsetter til Nr. 633. 

679. Christian Bitter H0cgh Nissen, f. i Sor0 21 / u 1790. 
Forseldre: Etatsraad Hans Nicolai N., Professor ved Sor0 
Akademi, og Anna Sophie Topp. Cand. juris % 1812 
(haud ill.), Volontser i Generaltolddirektoratet, Fuldmsegtig 
hos Byfogden i Holbaek 1815, Pr0veprokurator 1817, Pro- 
kurator ved alle Over- og Underretter med Undtagelse af 
H0jesteret og Retterne i Kj0benhavn 1819, boede l Kal- 
lundborg fra 1817 til sin D0d 19 / 8 1867. Broders0n af 
Nr. 535. 

co 1817 Helene Birgitte Grandjean, f. 1794, f 
M / u 1862. 1809. 

680. Nicolai Bitter Ainund R&der, f. 6 / 7 1790 paa Gaarden 
Nsess i Throndhjems Stift ved Foden af Romdalshorn, en 
halv Mil fra Skottebjerget, hvor Sinclair siges at have 
landsat sine Tropper. Faderen, davsereude Kapitajn, se- L 168 nere Oberstlieutenant Johan Christopher R., R. af Db., 
ct0de under Krigen med Sverrig 1808 i Lejren ved Kongs- 
vinger som Eommand0r for Forposterne af den der poste- 
rede Staffeldtske Brigade; Moderen, Gathrine Margrethe 
Lind, en Kjebmandsdatter fra Kjebenhavn, d0de 1820 paa 
Gaarden Rennan i Levanger— Skogn i Throndhjems Stift. 
Cand. juris M / 10 1812 (laud.); konst. Avdit0r ved 2det jydske 
Infanteriregiment l3 / 8 1813, Avdit0r ved holstenske Infan- 
teriregiment i Rendsborg Februar 1814, Overavdit0r 8 / 10 
1820, Borgme8ter, Byfoged ogSkriver i Horsens 18 / 4 1827, 
virkl. Justitsraad M / 10 1836, Rdr. afDbg. 28 / 6 1840, Mediem 
af St»nderforsamlingen i Viborg 1848 og af Rigsforsam- 
lingen 1848— 49, Etatsraad 13 / ia 1849, Mediem afKommis- 
sionen for Opf0relsen af Horsens Tugthus, Direkt0r for 
samme 1853—58, Dbmd. a4 / 9 1857, entiediget l / 7 1858, 
^resborger i Horsens 18 / 8 s. Aar; levede derefter i Kj0- 
benhavn til sin D0d 20 / u 1867. Farbroder til Nr. 988. 

1 co 7,o 1820 Maria Christina Fischer, f. i Rostock 
10 / 2 1801, f i Horsens 24 /s 1831, Datter af Kj0bmand Her- 
mann F., senere i Rendsborg, og Anna Charlotta 
Stintzing. 

2 go 1832 Amalia Birgitta Christina Liiders, 
f. i Kiel u / 9 1810, Datter af Kj0bmand Thomas Christian 
L. i Kiel og Margrethe Elisabeth Stintzing. 1810. 681. Carl Lndrig Hansen, kom her i Skolen 18 / u 1805; rime- 
ligyis f. i Kj0benhavn, hvor Faderen, Prof., Dr. theol. 
Peder H., blev Prsest ved Helliggejstes Kirke 1787, f som 
Biskop i Odense 1810; Moderen var hans 2den Hustru 
Abel Marie Clausen, f 1796. 

Officier Ted det vesterlenske Regiment i Norge, af- 169 skediget, tog juridisk Examen, ansat hos Borgmesteren i 
Odense, fra 1825 hos Statsminister Mailing, Krigsassessor, 
Toldkontroll0r i Holnaes 1826, Toldforvalter i Burg paa 
Fehmern og Overkrigskommissaer 1830, konst. Toldfor- 
valter i T0nder 1836, Toldforvalter i Elmshorn 1839, f 
9 / 7 1846. 

682. Seren Hagerup Hoick, f. paa Ed0 i Throndhjems Stift 
13 / 10 1791. Forceldre: S0ren Hagerup H., Sognepr. paa 
Ed0, f 1827, og Elisabeth Anna Margrethe Budde, f 1822, 
S0ster til Nr. 647 og 658. Cand. theol. ,i4 / l0 1814 (laud.), 
Huslaerer, res. Kapellan for Skovlsenge, S0llested og Gurreby 
paa Laaland 20 / n 1818, Sognepr. for Sandby ssteds. V 10 
1824, f 7 / 9 1827. 

*» 28 / 4 1821LaurineDortheaj0rgensen,f. 3 / 10 1802, 
Datter af Godsejer J0rgen J. til S0llestedgaard og Karen 
Margrethe Elisabeth E0lle. 

683. Christopher Michael Clausen, I i Skovlamge 23 / 8 1791. 
Foraeldre: Claus Nicolai C, Sognepr. i Arninge, f 1826, 
og Ane Sophie Arrild, f 1823. Cand. theol. 21 / 7 1814 
(laud.), Huslaerer, res. Kapellan for Tirsted, Skj0rringe 
og Veileby */i 1819, Sognepr. for Landet og Ryde 6 / 6 
1821, for Horslunde og Nordlunde % 1834, f 7* 1844. 

cc 24 / 10 1820 Christine Marie Gr0nnegaard, f. 
paa Falkensten 22 /j 1800, Datter af Rasmus G., siden 
Forpagter paa Havlykkegaard, og Marie Kirstine Elisabeth 
Kruse. 

684. Peter Thestrup fteiersen, f. i Vordingborg 17 / 6 1792, 

cand. juris l0 / 1 1814 (haud ill.), Volonter i Admiralitets- 

og Kommissariatskollegiet ; Sekretser og Regnskabsf0rer 

ved Direktionen for Almue- og Borgerskolerne i Kj0ben- 

havn 10 / 9 1828, entlediget 28 / 5 1875, Kancelliraad 1831, 

Justitsraad 1846, tillige konst. Bogholder ved Livrente- 

selskabet af 28 / 7 1792 s. Aar, fast ansat 1849. Han og 

21 170 hans Tvillingbroder, Nr. 685, ere de seldste Dulevende her- 
loyianske Studenter. Broder til Nr. 665 og 685. 

w Ulrikka Dorthea Schouw, Sister til Nr. 710. 

* 

685. Christian Reiersen, Tyillingbroder til Nr. 684, cand. juris 
Januar 1815 (laud.), Volontser i Eancelliet s. Aar, konst. 
Underkancellist l4 / 7 1818, virkl. UnderkanceUist 10 / a 1819, 
Protokolsekretser i H0jesteret b / 7 1820, konst. Assessor i 
Kj0benhavns Politiret % 1825, 10 / 5 1827 fjerde, 3l / 12 1828 
tredie og 28 / 9 1832 anden Assessor i bemeldte Ret, 18 / 12 
1834 beordret til at overtage Tilsynet med de uprivile- 
gerede Blade og trykte Skrifter, der udkom i Kj0benhavn, 
dispenseret fra Deltagelse i Politisagernes Behandling % 
1839, virkl. Justitsraad 28 / 6 1840, f0rste Assessor i Krimi- 
nai- og Politiretten i K}0benhavn 28 / 3 1845, virkl. Etats- 
raad M / B 1847, entlediget 8 / 1 1851, boer i Kj0benhavn. 

co 29 / 6 1832 Johanne Margrethe Cathrine Bernth, 
Datter af bans Morbroder Nr. 646 og lste Hustru. 

686. Elner Severin Aschlund, £ i Nykj0bing p. S. % 1792. 
Forseldre: Landinspekt0r Arent A. i Nykj0bing og Helene 
Cathrine Br0ndsted. Fuldmsegtig ved det kgl. odsher- 
redske Gods 1816 — 20, cand. juris 1824, Sagf0rerfuldmaeg- 
tig i Kj0benhavn, f 13 / 3 1827. Broder til Nr. 694. 

c» 1823 Johanne Margrethe Nielsen, f. 1795 (?), 
t 7s 1827. 

Tidligere Ingenitfrofficier, Frederik A., nu Sognepr. i 
Ho og Oxby, er deres S0n. 1811. 

687. Christian Albrecht Blnhme, f. i Kj0benhavn 27 / u 1794, 
eneste S. af Hans Emilius B., Kommand0f i S0etaten, f i 
Svendborg 1826 som Indrulleringschef og Overlods for 171 Fyens Stift, og Hustru, f. Topp, Datter af Etatsraad 
T. i Helsing0r. Udmaerket i alle Fag ved Examen artium, 
hvorfor han erholdt Universitetets Prismedaille ; cand. 
juris 12 A 1816 (laud.), Avdit0r 2 % 1820, surnumereer As- 
sessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kj0ben- 
havn V n 1822, s. Aar beordret til, i Forening med Kom- 
mand0rkapitajn Sch0nheyder, at gaa til Ostindien for at 
unders0ge Embedsforvaltningen der , Regeringsraad og 
Medlem af Gouvernementet 1824, vendte hjem og blev 
entlediget med Ventepenge 1829, Byfoged og Byskriver i 
Storehedinge og Herredsfoged i Stevns Herred 7 / 12 1831, 
Etatsraad 2l / 12 s. Aar, Borgmester og Byfoged i Ncestved 
12 / 4 1836, Stiftamtmand over Aalborgs Stift l5 / 9 1838, Rdr. 
af Dbg. 28 / 6 1840, Kmd. af Dbg. l8 / 9 1843, Direkt0r i Ge- 
neraltold- og Kommercekollegiet 2 % 1843, extraord. As- 
sessor i H0jesteret 14 / 2 1844, Dbmd. 2 % 1845, President 
iKollegiet *% 1848, Gehejmekonferentsraad, Stork, af Dbg. 
28 / 6 1847, Handelsminister 2 7 3 1848, gik af 16 / n s. Aar, 
kongevalgt Medlem af Rigsforsamlingen 12 / 3 1849, 5 / 8 s. 
Aar Kabinetssekretser hos Frederik VII og Amtmand over 
Prast0 Amt, hvilket Embede han dog aldrig overtog, Di- 
rekt0r for 0resunds Toldkammer 19 / 5 1850 — 58, Udenrigs- 
minister ad interim lb /i 1851, tillige Premierminister 
1852—53, ledede med udmserket Dygtighed Underhandlin- 
gerne om Sundtoldens Afl0sning, der aabnedes 4 /i 1856 og 
sluttedes 14 / 3 1857, Stork, af den preuss. r0de 0rn, den 
0sterrigske Leopoldsorden og den russiske Alexander 
Newsky Orden i Brillauter 1852, Stork, af iEreslegionen 
1853, af den oldenborgske Hus- og Fortjenstorden 1854, 
fratraadte som Udenrigsminister 12 / 12 s. Aar, Medlem af 
Rigsraadet siden 1856, Rdr. af Elefanten, Stork, af den 
hannoveranske Guelpheorden og af den nederlandske L0ve- 
orden, Rdr. af den svenske Seraphimerorden 1857, den 
mexikanske Guadeloupeorden og den tunesiske Nichani 
Ifticharorden, Stork, af den belgiske Leopoldsorden 1858, 172 Konseilsprosident og Udenrigsminister u / t 1864 — 6 /n 1865, 
Medlem af Direktioneu for de Klarupske Stiftelser siden 
1860, f ,6 /ia 1866. 

od 8 / B 1832 Rasmine Wand el, f. 2l / 12 1813, t 1KJ0- 
benhavn % 1865, Datter af Regimentskirurg Carl Andreas 
W. og Ellen Kirketerp. 

B. havde 3 S0nner og 2 D0tre; den seldste S0n, tid- 
ligere S0officier, Eapitajn Hans Emil B., Rdr. af Db. og 
Ofticier af iEreslegionen, er Ejer af Godserne N0rluud og 
Torstedlund, a> 1866 Louise Schytte, Datter af Hoijseger- 
mester S. til Bygholm. Den n&staeldste S0n, Charles An- 
dreas Wandel B., cand. juris og Reserveofficier, deltog i 
Felttoget 1864 som Adjutant ved en af 3die Infanteri- 
regiments Batailloner, blev saaret ved Mysunde 2 / 2 1864, 
f 3 / 3 8. Aar som F0lge af Saaret paa Lazarethet i Flens- 
borg; Ridderkorset blev lagt paa hans Eiste. 

B.'s Datter, Ella Amalia, f. i Nsestved 18 / 5 1838, go Oberst 
af Artilleriet Carl August Adelbert Franciscus Johannes 
Brun, f. paa Kraagerup 5 /e 1824. 

688. Jacob Nieolai Wilhjelni, f. paa Gjorslev 26 / 9 1793. For- 
seldre : Matthias W. , Godsforvalter, og Beate Aagesen. 
Kand. paa Frederiks Hospital 1816—20, cand. chir. 1817, 
praktiserende Lsege i Mariebo 1820, Distriktslsege ssteds. 
3 % 1832, Kancelliraad }/ t 1856, entlediget 9 / 8 1867, 
Justit8raad. 

c° 8 % 1821 Louise Frederikke Koch, f. 27 / a 1794, 
t 18 /u 1855, Datter af Skibsbygger K. i Kj0benhavn. 

689. Niels Frederik Lassen, f. i Kjebenhavn 2 % 1793. For- 
aeldre: Peter L., Superkargo i det asiatiske Eompagnis 
Tjeneste, og Mette Christine Poulsen. Cand. juris 16 / 6 
1815 (laud.), Sekretser hos Gouvern0r S0b0tker i Vest- 
indien, Avdit0r ved lste Livregiment 1818, Overavdit0r 173 1821, Byfoged og Byskriver i Frederikshavn og Herreds- 
foged og Skriver i Horns Herred 1833, blev suspenderet 
1839 i Anledn. af en Strandirigssag; Familien flyttede til 
Kj0benhavn 1840, men han havde strax efter Suspensionen 
med sin aeldste S0n begivet sig til Nordamerika, hvor det 
var hans Hensigt at nedssette sig med Familie; kom til- 
bage 1841 og blev i Kj0benhavn til 1843, da han med 
Hustru, 4 D0tre og en S0n (den seldste var bleven tilbage 
i New Orleans) gik til St. ' Louis i Missouri, hvor han vilde 
slaa sig til Ro. Her d0de hans Hustru ; efter et kortere 
Ophold i New York rejste han med 2 ugifte D0tre og sin 
yngste S0n tilbage til Europa og tog Ophold i Nizza, men 
flyttede senere til Stuttgart, hvor han boede til sin D0d. 
Han havde Formue, men levede et stille, tarveligt Liv, 
vaesentligst beskjseftiget med Lsesning; dog foretog han 
af og til Bejser paa Kontinentet. 

I Strandingssagen blev Lassen frikjendt baade ved 
Overrotten i Viborg og ved H0jesteret; men en Kommis- 
sion, der under Algreen Ussings Ledelse var nedsat til at 
unders0ge hans Embedsf0relse, d0mte ham 22 / a 1843 fra 
Embedet og i en Mulkt paa 500 Kd.; H0jesteretsdommen 
af % 1849 l0d derimod kun paa en Mulkt af 300 Rd. og 
frifandt ham i0vrigt for Aktors videre Tiltale; y B 1850 
blev han entlediget i Naade og med en Pension af 1000 
Rd., som han uden Vanskelighed fik Tilladelse til at nyde 
i Udlandet. Sagen med ham stod paa i 10 Aar (1839 — 
49); f i Stuttgart "/; 1865. Svoger til B. Gartner 
(Nr. 676.) 

oo 1817 Christine Giede, f. 1799, f 1846 i St. 
Louis, Datter af Overkrigskommissaer Niels G. og Mette 
Marie Holbech, se Nr. 676. Lassens seldste Datter blev 
29 / ]0 1843 gift i St. Louis med Hr. Louis Bramsen, den- 
gang bosat i New York, nu Grosserer i Kj0benhavn og 
Direkt0r for nye dansk Brandforsikring ; en anden Datter 
blev 1844 gift i St. Louis og bosat der. 174 1811. 

690. Jens Nieolai Artzt, mg., f. 22 / 6 1794, Lieutenant ved de 
vestindiske Tropper, f i Kj0benhavn 1817. Hans For- 
seldre findes ikke i Indskrivningsprotokollen. 

691. Frederik VUhelin Nansa, mg., f. paa Marienlyst vedHel- 
sing0r *% 1794. For®ldre: Johan Ludvig M., Slotsgart- 
ner paa Fredensborg, og Louise Toxwaerd. Cand. chir. 
i Foraaret 1818 (lste Kar.), Kandidat paa Frederiks Ho- 
spital 1820—23, derefter praktiserende Laege paa Kj0ben- 
havnB Vesterbro indtil 1833, Bataillonskirurg ved Livjseger- 
korpset 17 / B 1825—1835, karakt. Regimentskirurg 3 % 1825, 
Medlem af det kgl. medicinske Selskab 26 / 10 1826, Dr. med. 
& chir. i Halle 26 / 3 1831, Lsege ved det orthopaidiske In- 
stitut paa Tuborg ved Kjebenhavn 1834—45, Divisions- 
kirurg (senere Overlaege) iS0etaten 1JI / 7 1835—45, fikRang 
med Kapitajnlieutenanter 1836, Rd. af Dbg. 18 / 9 1843, 
Stabslsege i S0etaten 20 / l2 1845— 17 / 12 1864, Medlem af 
Sundhedskollegiet 29 / l 1846, Rdr. af Nordstjernen 23 / 7 1851, 
Dbmd. % 1853, tit. Professor 6 / 10 1854, Etatsraad 26 / 6 
1856, virkl. Etatsraad 1861, Kmd. af Vasaordenen w / 8 
1863, afskediget og udnaevnt til Kmd. af Dannebrog lste 
Kl. 17 / 12 1864. Dansk Generalsekretser og Medlem af den 
styrende Eommitte for de skandinaviske Naturforskerm0der 
fra 1844, Ordf0rer for den medicinske Sektion ved M0derne 
i Stockholm 1851 og iChristiania 1856, leegevidenskabelig 
Forfatter (se Erslews Lexikon). Boer i Kj0benhavn. 

od 1824 Vilhelmine Bech, f. 4 / 5 1803, f i Kj0ben- 
havn 2 / n 1851, Datter af Christian B., Sognepr. i Tved i 
Fyen, og Hustru, f. Madsen. 

692. Hans Christian Crone, g., f. i Naestved 27 / 3 1793. For- 
aeldre: Overavdit0r, senere Justitsraad Rasmus C, f som 
Amtsforvalter i Nyborg 1827, og lste Hustru Vilhelmine 
Hendrine Brasch, f 1811. Kand. ved aim. Hospital 1821— 175 28, cand. med. 1829 (laud.), Laege vedRegensen 1831—45, 
Distriktslaege i Kj0benhavn 1833—48, opgav sin Laege- 
praxis 1847, d0de paa Engelholm under et Bes0g hos sin 
Broder, Forpagter C, 2 % 1861, ugift. Halvbroder til 
Nr. 794. 

693. Johan Christian Wulff, mdlg., f. i Naestved % 1793. 
Foraeldre: Kancelliraad Ewald W., Byfoged i Naestved, og 
Birgitte Marie M0ller. Cand. philos., Bomforpagter ved 
Charlottenlund, f 1837. 

694. Carl Aschlund, mg„ f. i Nykj0bing p. S, % 1793. Bro- 
der til Nr. 686. Cand. chir. 1819 (2den Kar.), Kand. paa 
Frederiks Hospital 1819 — 22, praktiserende Laege i Ring- 
sted fra 1822, Distriktslaege ssteds. 23 / u 1831, f 7 n 1837. 

w Y 8 1829 Francisca Pia Aabye, f. i Kj0benhayn 
7 / 2 1800, f i Ringsted 2s / 6 1873. 

695. Philip Julius Knudscn, g., f. iSnoldelev 12 / 2 1792. For- 
aeldre: Peter Adolph K., f som Sognepr. i Skjelby og 
Gjeddesby p. F. 1820, og Sophie Frederikke Oppenheim 
(en d0bt J0dinde), f 1798. Cand. juris w / 4 1816 (laud.), 
Overretsprokurator i Kj0benhavn 4 / 2 1820, Landvaesens- 
kommissaer i Ej0benhavns Amt med Eammerraads Rang 
8 / 8 1829, den ham tillagte Rang bley if0lge hans Begjaering 
ophaevet 25 / 3 1850, Redakt0r af „Den danske Statstidende" 
1821—28, f 13 / 10 1850. 

go 1822 Julie Fan0e, f. Zuschlag, f. i Kj0benhavn 
u / 3 1791, Datter af Nr. 572; forhen go Kammerraad, se- 
nere Justitsraad, Severin Gregers F., Toldinspekt0r i 
Naestved. 

696. Frcdcrik Urne, g., f. paa Moesgaard 29 / 8 1794. For- 
aeldre: Gehejmeraad, Overpraesident i Kj0benhavn Christian 
U., f 1821, og Sophie Magdalene Baronesse Guldencrone, 
f 1851, Datter af Gehejmeraad, Baron Christian Frederik 
G. til Vilhelmsborg. Cand. juris 15 / x 1817 (laud.), Asses- 176 sor auscultans i Hejesteret 1818, Kammerjunker s. Aar, 
surnumemr Assessor i Landsover- samt Hof- og Stads- 
retten i KJ0benhavn 1820, virkl. Assessor i samme Ret 
1826, Amtmand i Skanderborg Amt 1828, f M /, 1837. 

co Louise Leopoldine Westphal, f 3 % 1872. 

Deres eneste S0n, Axel Urne, Assistent under Fin ants- 
mini8teriet, der er 45 Aar gl. og ugift, synes at skulle 
blive den Sidste af denne eeldgamle danske Adelsslsegt. 1813. 

Ingen. 1814. 

697. Jens Michael Wedsted, mg.,f. 2 % 1794. Forseldre: Holger 
Andreas W., -Sognepr. i N0rholm, f 1800, og Margrethe 
Kirstine Orsleff, f 1841. Cand. theol. 11 / 1 1821 (laud.), 
Sognepr. for 0sterbr0nderslev 29 / 2 1832, for Serritslev 
a9 / 7 1835; holdt sin TiltraedelsesprsBdiken 7 10 1835, kj0rte 
syg tilbage til 0sterbr0nderslev, der ligger en Mils Vej 
derfra, og d0de S0ndagen efter, ll / 10 s. Aar, ugift. 

698. Julius Begtrup, mg., f. ,9 / n 1796. Forseldre: Jens Worm 
B., Hovmester for Dronningens Pager, og Anna Elisabeth 
Schwartz. Cand. theol. i Kj0benhavn 1819, Huslserer i 
Sjielland 1821—25, Overlaerer ved Realskolen i Thrond- 
hjem 1825, tillige i flere Aar Prsest for en privat Menig- 
hed ssteds., fornemmelig bestaaende af Herrnhuter, tog 
anden Examen og theol. Embedsexamen i Christiania 
1840, Sognepr. for R0raas 1J / 8 1845, f 7 2 1854. 

oq 1828 Nicoline Frederikke Begtrup, d0bt i 
Kj0benhavn % 1809, f ssteds. 4 / 4 1867. Datter af Profes- 177 sor Gregers Otto Brutm B. og Christiane Marie M0ller. 
En Datter af dem Jeanna B., f. 1845, adopteret af Hol- 
mens Provst Dr. B. J. Fog og Hustru Petra Emerentze 
H0egh Guldberg, blev 9 / n 1870 gift med Hojesteretssag- 
f0rer og Folkethingsmand Johannes Herman Bagger. 

699. Johan Christian Julius Zahle, g., f. paa Vemmetofte 
20 / 5 1795. Foraldre: Christian Gottlieb Z., Pr»st paa 
Vemmetofte, f som Sognepr. i Slaglille 1817, og Christine 
Esmarch. Adjunkt paa Herlufsholm Septbr 1818, men 
Broderen (Nr. 715) vikarierede for ham, til han havde ta- 
get theol. Embedsexamen a8 / 4 1819 (laud.), Sognepr. for 
Jellinge og Hover 4 / 6 1831, Provst for N0rvang og T0r- 
rild Herreder 1836, Sognepr. for Givskud og Hveisel ai / 2 
1837, som Distriktsprovst Medlem af Direktionen for 
Skoleleererseminariet i Jellinge 1841, Rdr. af Dbg. 18 / d 
1846, Sognepr. for Stillinge i Sjffilland 7 / 12 1848, Provst 
for Slagelse Herred 21 / x 1849—% 1861, f a % 1872. Fader 
til Nr. 834 og 879. 

co 18 / 8 1825 Anna Sophie Vilhelminc Petrsea 
Funch, f. % 2 1797, f 7 9 1862, Datter af Oberst Fre- 
derik Christian F. og Viveke Margrethe Petrsea Friboe. 

Zahle var den f0rste Adjunkt, der som gift boede paa 
Herlufsholm; han beboede den saakaldte Altanlejlighed i 
den forrige Skolebygning (Hvidebygning), den nuvserende 
Inspekt0rbolig, og et Par tilst0dende Vserelser. 

700. Michael Hegelund Klldal Lund, g., f. i Norge 10 / 6 1792. 
Forseldre: Provst Peter Borck L., Sognepr. til 0xnses i 
Nordlandene, f 1804, og Rebecca Elisabeth Eildal, der 
som Enke boede paa Gaarden Ibbestad i Senjens Provsti 
i Nordlandene. Kompagnikirurg ved jydske Jeegerkorps 
V 5 1817, cand. chir. i Foraaret 1830, karakt. Bataillons- 
kirurg 19 / 6 s. Aar, Underlsege ved lste Jsegerkorps i Ej0- 
benhavn % w 1842, konst. Overl»ge 1848 — 49, afske- 

93 178 

diget 6 /e *851, praktiserede i Kj0behhavn til sin D0d 
l % 2 1855. 

co Armgard Margrethe Porth, f i Kj0benhavn 
16 / 9 1875, 88 Aar gl. 

701. Johan Peter Wlndekilde, mdlg., f. 25 / 6 1795 vistnok i 
Kj0ng (i Pr»3t0 Amt). Forseldre: Dines W.*), Sognepr. 
i Kj0Dg, f 1809, og late Hustru Johanne Dorthea Staal. 
Studerede f0rst Medicin, men uden at tage Embedsexamen, 
derefter levende Sprog, k]0bte 1824 en Landejendom paa 
Amager og drev Blomstergartneri, oprettede 1827 en 
Realskole i Kj0benhavn, senere i Helsing0r, Lserer ved 
den h0jere Borgerskole i Nastved 1843, afskediget 1864, 
levede derpaa i Kirke-Stillinge ved Slagelse, hvor bans 
Hustru d0de; ban flyttede saa til Kj0benhayn, bvor han 
d0de 82 / 3 1867. 

co Anna Laurence Thomasine Bang, f 16 / 6 1866. 

702. Johan Ferdinand de Neergaard, mg., f. paa Ringsted- 
kloster 3 / g 1796. Faderen, Etatsraad Peter Johansen de N., 
f 1835 paa Gunderslevholm, ejede til forskjellige Tider 
Ringstedkloster, Kjserup , Merl0segaarden , Gyldenholm, 
F0r8lev, Gunderslevholm, Kastrupgaard, Fuglebjerg, Fod- 
bygaard, Gjerdrup og Lyngbygaard, alt i Sjselland, Fugl- 
sang og Prierskov paa Laaland og N0rlund, Torstedlund 
og Albsek i Jylland med tilh0rende Godser og var dog 
paa Grund af Tidernes Slethed en forholdsvis fattig 
Mand; Moderen, Jacobine Vilhelmine Elisabeth Mourier, 
f. 1778 paa Macao i China, f 4 / 3 1813, var reformert 
Cand. juris 15 / 6 1818 (laud.), Kammerjunker, Auscultant i *) Om ham fortselles, at han 1807, da Englasnderne vare landede paa 
Sjffilland, havde nedgravet alt sit S0lvt0j og andre Vaerdisager; da 
han senere Tilde grave det op, Var alt forsvundet, og han fik det 
aldrig mere. (Wiberg). 179 

Rentekammeret 1824, Amtmand oyer Ringlg0bing Amt 
1827, over Pr»st0 Amt 1837, Steenderdeputeret, Rdr. af 
Dbr. 28 / 6 1840, Kammerherre 28 / fl 1842, Ejer af Fuglsang 
og Prierskov paa Laaland og Trfliborg i Nordslegvig, f 
paa Lindersvold ved Pr»st0 l % 1849. Han er Fader til 
Godsejer Johan de Neergaard til Gunderslevholm, der 
arvede dette Gods efter sin barnl0se Farbroder, Etatsraad 
Carl de N. Farbroder til Nr. 1014. 

oo 23 / 8 1830 Charlotte Louise Elisabeth Olsen, 
f. 2 7n 1808, f "/,, 1866 i Kj0benhavn, Datter af Avdit0r 
0., ansat hos Prinds Christian (senere Christian VIII) 
under dennes Ophold i Norge; Moderen f. Zinn. 

703. August Martin Vllhelm (toricke, g., f. i Rendsborg 3 / 6 
1792, S. af Frederik Vilhelm Christian G., Regimentskirurg 
ved det hoist enske Infanteriregiment i Rendsborg, f 1851. 
Cand. chir. 1820, (2. Kar.) konst. DistriktsUege i Varde, Over- 
skibskirurg i Briggen „St. Croix" paa et Togt til Vestindien, 
Kompagnikirurg ved Christians Plejehus i Eckernforde */ 4 
1826, karakt. Bataillonskirurg s. Aar, virkl. Bataillons- 
kirurg ved holstenske Infanteriregiment 25 / n 1826, afske- 
diget l / 7 1842, praktiserende Lsege i Rendsborg, f ugift l9 / 2 
1859. Broder til Nr. 704. 

704. Georg Dayld ttSrlckc, mg., f. i Rendsborg 19 / 4 1793, tog 
2den Examen 1815, studerede Theologi, blev blind og 
levede endnu 1865 i Rendsborg; ugift. Broder til 
Nr. 703*). 

705. Peter Frederik Reedtz-Thott, uden Hovedkarakter i 
Matriklen, tindes derimod privat indskreven nseste Aar; 
f. 6 / 8 1795. Foraldre: Kammerherre Holger R.-T. til 
Voergaard og Stamhuset Gaun0, f 1797, og Anna Beate *) I 1817 sksenkede Br0drene Goriokes Fader 200 Rd. Navnevserdi til 
Skolens Bibliothek som et Tegn paa den Taknemmelighed, han mente 
at skylde Herlufsholm for sine S0nners Ophold her. 180 von Woyda, f 1827, Datter af Gehejmeraad Frederik 
Ludvig v. W. og Frederikke Anna Sophie Adeler, Kammer- 
junker, Lieutenant ved Hestgarden, Baron med Tilnavnet 
Bosenkrantz 1821, f M / f 1824. 

oo 18 / 7 1821 Annette Cathrine Henningia Ba- 
ronesse Bosenkrantz til Baroniet Villestrups Fidei- 
kommis, f. */ u 1796, f 1844, Datter af Baron Christian 
B. til Villestrup, f 1817, og Ida Vilhelmine Komtesse 
Baben, f 1847. F0r sit Giftermaal var han ikke Baron, 
men som en F0lge af JEgteskabet blev han ved kgl. Besol. 
af a7 /io 1821 Baron med Navnet Bee dtz-Thott-Rosen- 
krantz. 

706. Johannes Cramer, g., f. i Mehrn n / 7 1795. Foroldre: 
Dr. phil. Peter Christian C, Sognepr. i Mehrn, f 1818, 
og Charlotte Hequet, f 1836. Cand. theol. 16 / 7 1823 
(haud ill.), Sognepr. for Li0rslev og 0rding paa Mors 26 / 3 
1824, for Tolstrup og Stenum l % 1826, f 19 /u 1830. Bro- 
der til Nr. 705. Han led fra sin Ungdom af en Benskade, 
som omsider gjorde det n0dvendigt, at Benet blev sat af. 
Amputationen foregik i Aalborg Bispegaard; han kom vel 
til at fangere igjen en kort Tid, men Amputationen blev 
dog Aarsag til hans D0d. Hans Menighed satte en Minde- 
sten paa hans Gray. 

co Septbr. 1824 Georgine Frederikke Nue, f. i 
Snestrup 6 /s 1799, Datter af J0rgen Naur N., Degn i No- 
rup, og Karen Knudsen. 

707. Carl Cramer, g., f. i Mehrn 16 / 10 1796. Broder til Nr. 706. 
Cand. theol. 27 /i 1825 (laud.), Sognepr. for Veilby og Homaa 
*/ 4 1827, for Vesterskjerninge og Ulb0lle 2 / 5 1848, f a3 / 7 
1860. 

co i Fredensborg 10 / 10 1827 Mariane Elisabeth 
Holm. 181 1815. 708. Jens Seyerln Hylstendahl OalsklOt, mg., f. i Hyllested 
(Grevskabet Holsteinborg) 18 / 10 1797. Forjeldre: Jubel- 
lsereren Thomas Martin Braem 6., f 1828 som Sognepr. 
i Hyllested, og Karen Hvistendahl, f 1831. Gand. theol. 
21 / 4 1820 (laud.), Hustorer paa Christiansdal ved Odense 
og hos Pastor Hesselberg i Nestels0 1820 — 23, Lserer ved 
det W&rnske Institut paa Frederiksberg, ved Garnisons- 
skolen og fl. andre Skoler i Kjobenhavn, ord. Kateket i 
Roeskilde 13 / 10 1826, res. Kapellan i Kolding og Sognepr. 
for Alminde 16 / 12 1831, Sognepr. i Kolding */, 1837, for 
Holb®k og Mertose % 1849, Rdr. af Dbg. a7 / 6 1872, ent- 
lediget 16 / s 1875. Han kom under sit Ophold i Kjeben- 
havn som Student og Kandidat daglig i Huset hos sin 
Onkel, Konferentsraad Mandix, hvis Datter var forlovet 
med Ingemann. G. fremhsever selv, at disse Forbindelser 
havde en velgj0rende Indflydelse paa hans Aandsretning 
og stor Betydning for hans hele Liv. I 1834 gjorde han 
en Udenlandsrejse til Tydskland, Schweiz og Italien og 
gjorde sig paa denne Rejse bekjendt med det sachsiske 
Skolevsesen. 

co 15 / 9 1832 Anna Johannette Elisabeth Hejde, 
f. 8 / 8 1795, t 31 / 10 1861, Datter af Generalmajor Andreas 
Gram H., Chef for Vejkorpset, og Anna Elisabeth Badstiiber*). 1816. 

709. Gabriel Klrsebom KleUand, mg., f. iStavanger "% 1796. 
Foraeldre: Jan K., Postmester, f 1813, og Anna Dorthea *) Efter Adelslexikon er Familien Galskiot en gammel dansk adelig 
Slwgt; Prof. Wadskiwr forfattede i Anledning af G.'s Foroldres 182 

Kruse. Gand. theol. i Christiania 1823, Sognepr. forFinno 
og Talgo i Norge 1824, for Lyngdal 2 / 3 1837, f *% 1854. 

co 182* Susan ne Sophie Caroline Gust avaBlom, 
f. paa Kongsberg 1800, Datter af Toldbetjent Gustav B. 
i Drammen og Karen Petronelle Stoltenberg. 

710. Frederlk Christian Schouw, mg., f. i Frederiksnagor i 
Ostindien 6 /i 2 1796 - Foraldre: Poul Johan S., Faktor i 
Indien, og Gecilie Marie Elisabeth Bagge, f 1848, som se- 
nere (1813) ©gtede Prof, anatom. Christian Fred erik Schu- 
macher. Lagde sig f0r$t efter Medicinen, gik derpaa til 
Landvsesenet, som han lserte 1821 paa M0llerup ved Ran- 
ders; der traf han sammen med sin Fatter, Poul Johan- 
nes Berner, Prsest ved St. Mortens Kirke i Banders, og 
han formaaede ham til at vende tilbage til Kj0beuhavn 
og studere Theologi; cand. theol. 31 / 10 1831 (haud. ill.), 
Skolelserer i Store Magleby paa Amager 1833, Sognepr. 
for Sand0 blandt Fser0erne 2 % 1838, paa Nord Str0m0 
29 / 10 1839, paa Fei0 i Laaland-Falsters Stift 2 % 1848, f 
*% 1858, trykket af Sorger; „han var den svsereste Praest, 
der i Mands Minde var seet paa F»r0erne". . (Wiberg.) 
Svoger til Nr. 684. 

co 1831 Anna Marie Petrine M0ller, f. omtr. 
1809, Datter af Karetmager M. paa Christianshavn. 

711. Christian Ludvlg TUllsch, g., f. 2 % 1797. For»ldre: 
Oberst Georg Frederik T., Ejer af Kammergave ved Sor0, 
t i Lille Nsestved 2 / 1845, og Augusta Elisabeth Stemann, 
Datter af Gehejmeraad, Finansminister, senere Overprse- 
sident i Altona Christian Ludvig S. og Augusta Elisabeth 
Mtiller. Cand. juris 2y / 10 1820 (laud.), Auscultant i Rente- Bryllup ,0 | r 1776 en Stamtavle, hvoraf fremgik, at G. nedstammede 
i direkte Linie fra Thomas Galskiot til Knivholt, der tilligemed Pe- 
der G. underskrev Christian III.'s Reces. 183 kamineret, Kammerjunker og konst. Amtmand over Fser- 
0erne 1825, virkl. Amtmand ssteds. og Rdr. af Dbg. 1 / u 
1828, Amtmand for Aabenraa og Liigumkloster Amter 
1830, Staenderdeputeret for F»r0erne ved Staendernes 2 
f0rste Moder i Roeskilde, Kammerherre, Kabinetssekretser 
hos Christian VIII. 1841, Dbin. 28 / 6 1842, Kmd. af Dbg. 
18 / 9 1843; han d0de pludselig paa Gram, hvor han opholdt 
sig med Kongen, u / 9 1844. Broder tilNr. 731 og tilHer- 
lufsholms nys afgaaede Sognepr., Poul Christian T. 

go 1830 Henriette Vilhelmine Komtesse Lerche, 
f. 17 / 6 1801, Datter af Lensgreve Christian Cornelius L. og 
lste Hustru Ulrikke Sophie Levetzau. 

712. Hans Frederlk Gtftzsche, g., f. iJyderup ll / 5 1796. For- 
seldre: Jubellsereren Hans Philip G., Sognepr. i Jyderup, 
f 1829, og 2den Hustru Petronelle Christiane Geisler, f 
1855. Cand. theol. 23 / 4 1822 (laud.), ord. Kateket ved 
Trinitatis Kirke i Fredericia 24 / 2 1823, Sognepr. for S0by, 
Skadder og Hailing 4 / 6 1830, f 7s 1839. Broder til Nr. 
713, Morbroder til Nr. 878 og 902. 

co 1824 Anna Marie Sophie Overgaard, f. 1806, 
separeret 1836; hun var uskyldig i Skilsmissen, lever iKj0- 
benhavn og underkastede sig 1866 Translat0rexamen i 
Fransk. (Wiberg.) S0ster til Nr. 781. 

713. Nicolai Ediiiger Balle GStzschc, g., f. i Jyderup 18 / 10 
1797, Broder til. Nr. 712.. Cand. juris w / e 1820 (laud.), 
Kopist ved Kj0benhavns Politiret 1823, Politiassistent i 
Kj0benhavn 1830, Byfoged i Ringkj0bing og Herredsfoged 
i Ulvborg og Hind Herreder Oktober 1844, forlod Embedet 
1846 uden at blive sat under Tiltale, da en Kassemangel 
blev daekket, levede senere som Sprogherer i Altona i 

' mange Aar, hvor han d0de 9 /i 1866. Morbroder til Nr. 
878 og 902. 

co Caroline Adolphine Preuss. 184 714. Andreas Niels Christopher Smith, mg., f. i Kj0benhavn 
30 / 4 1797. Foneldre: Henrik S., f som Sognepr. i Krum- 
merup 1811, og Anna Cathrine N0rager, f 1832. Gand. 
theol. *7i 1821 (laud.), ord. Kateket ved vor Frue Kirke i 
Kj0benhavn s< /« 1824, anden Kapellan ssteds. 4 / 6 1831, 
f0rste Kap. 14 / a 1837, Rdr. af Dbr. ■% s. Aar, Sognepr. 
for Farum og Vartose l6 / 7 1857, f 7 / 8 1863. Dagen f0r 
sin D0d holdt ban med Kraft og Inderlighed Ligtalen 
over en gammel Skoletorerenke; nieste Aften laa ban 
selv Lig. 

co 7 6 1830 Laura Jensine Basmine Busch, f. i 
Kj0benhavn 19 / 4 1806, Datter af Lotterikollekt0r Peter 
Georg B. og Sabine Sophie Endorpb. 1817. 715. Ernst Sophus Yilhelm Zahle, mg., f. paa Vemmetofte 
19 / 3 1797; boldt som Skolens Dux Tale i Kirken ved Ju- 
belfesten paa Herlufsbolm as / 5 1816, vikarierede for Brode- 
ren, Nr. 699, som Adjunkt paa Herlufsbolm 1818—19, 
vandt 1821 den udsatte Preemie for en Mindesang om 
Morten Luther, cand. theol. 15 / 7 1822 (laud.), Adjunkt ved 
Metropolitanskolen 12 / n s. Aar, Sognepr. for Assens og 
Klakring iAarhus Stift a8 / 6 1824, erholdt Pramie af Viden- 
skabernes Selskab for en naturhistorisk Prisopgaves Be- 
svarelse 1828, Sognepr. for Hvedstrup og Fl0ng 13 / 8 1829, 
Hof- og Slotspraest i Kj0benhavn 17 / 10 1836, f 8 % 1837. 
Fader til Nr. 830. Udgav 1834 Melchiors Prisskrift om 
den danske Stats og Norges Pattedyr, er selv Forfatter 
til „Herlufsholm Skole i sin F0dsel M , samt flere Digte og 
Taler (se Erslews Lexikon). 

c» i Gjentofte 17 / 9 1824 Vilhelmine Cathrine 
Louise B0ttger, f. i Kj0benhavn 14 / 7 1802, f i Hved- 185 

strap 5 / 2 1837, Datter af Rodemester Melchior B. og Fre- 
derikke Marie Hansen. Institutsbestyrerinden, Frk. Nathalie 
Z. er deres Datter. 

716. Philip Andreas Torst, mg., f. 7 / 8 1799. Foraddre: Jens 
T., f 1800, Hof- og Stadsretsprokurator (Forstadvokat), 
og Anna Dorthea Kjerulff, f 1868, 2 en Niels Studsgaard 
Fuglsang, Sognepr. ved St. Mikkels Kirke i Slagelse, f 1832. 
Studerede i nogle Aar Theologi, Timelserer ved Slagelse 
Latinskole 29 / 3 1823, konst. Adjunkt ssteds. u / x 1834, fra- 
traadte 8 / 7 1843 og blev ansat under Universitetsdirek- 
tionens Sekretariat, gik 1848 over til Kultusministeriet, 
hvor han fungerede som Expedient, entled. 4 /i 2 1874, Kan- 
celliraad 7 /i2 8 * Aar. 

1 co 26 / 7 1835 Olavia Louise Cathrine Baadh, 
f. 15 / 3 1803, f 3 % 1840, Datter af Prokurator Gotthard 
Albert B. i Slagelse, og Anne Marie Chemnitz, f. 
Vollmeister. 

2 go y n 1845 Valeria Johanne Cecilie Flindt, 
f. % 1813, Datter af cand. theol. Carl Peter F., L»rer 
ved Helliggejsts Eirkeskole, og Ane Cathrine Schmidt. 1818. 717. Knud Christian Nielsen, laud., f. 2 % 1798. Foraeldre: 
Jubellsereren Lars N., Sognepr. i Ramltfse, f 1849, og 
Mette Achthonia Pihl, t 1835. Studerede nogle Aar Theo- 
logi, Lserer ved det v. Westenske Institut i Kj0benhavn 
1821, Medbestyrer af samme 1832, Rektor ved den viden- 
skabelige Realskole i Aarhus 22 / 7 1839, afskediget med 
Ventepenge ved Skolens NedlfiBggelse 22 / 8 1853, tit. Pro- 
fessor 6 /io s * Aar, senere endelig afskediget. Det var ham, 

23 186 der gav Impulsen til Dannelsen af Herlovianersamfundet 
14 A I860; f i Kj0benhavn 12 / 8 1872. 

co n / l0 1839 Caroline Amalie Winge, f. i Kj0ben- 
havn % 1809> Datter af Konferentsraad, Postdirekt0r Niels 
W. og Hansine Anna Ravn. 

718. Peter Manderup Due Wisslng, laud., f. i Veibai 27 / n 1799. 
Forseldre: Rasmus W., Sognedegn i Veil0 ved Naestved, og 
Maren Manderup. Gand. theol. 22 / 7 1826 (laud.), uddannet 
i London til ostindisk Missionar, rejste 1827 til Ostindien 
som Missionser for det engelske »Selskab for Forkyndelsen 
af Evangeliet i fremmede Verdensdele" og virkede der, 
f0rst som Mission&r i Madras, dern&st som Garnisons- 
prast i Vellore, senere som Bestyrer af Missionen i Tan- 
sore i Syd Indien, vendte paa Grand af Sygdom tilbage 
til Danmark 1831, blev Sognepr. for Skallerup og Venne- 
berg 2S / U 1832, for Dronninglund 28 / 13 1850, entled. 27 / 6 
1868, boer i Kj0benhavn. Fader til Nr. 968. 

m 16 / 8 1833 Henriette Emilie Edsberg, f. 7n 
1805, S0ster til Nr. 732. 

719. Carl Adolph Balsl0Y, laud., f. V 6 1798 paa Esrom. For- 
ffildre: Kammerraad Jeremias Frederik Reuss B., Amts- 
forvalter i Kronborg Distrikt, og Anna Sophie Lemvigh. 
Cand. theol. 24 / 4 1828 (haud ill.), koHst. Adjunkt ved Fre- 
deriksborg Latinskole 1829, fast ansat 14 / 8 1830, Sognepr. 
for Li0rslev og 0rding paa Mors 31 / 7 1835, for H0rbypaa 
SjceUand 2 % 1836, entied. *% 1870. 

w 22 / 8 1829 Marie Elisabeth Bang, f. 19 / 3 1804, 

t % 1858, Datter af Digteren Balthazar Nicolai B. i 

Ntfddebo og Birgitte Sophie Hornemann, Datter af 
Nr. 546. 

720. Jergen Carl Prltzel, laud., f. 2 % 1798. Foraldre: Hof- 
bedemand J0rgen Carl P. og Gjertrud Schlegel. Gand. juris \ 187 

1826, Fuldmsegtig i Generalpostdirektionens Sekretariat 
V 3 1828, karakt. Postsekretar 3 % 1837, overtog tillige 7 / 8 
1840 Besorgelsen af Avisexpeditionen og fra 1841 Tilsynet 
med Postvaesenets 0konomi, Kancelliraad 1845, Chef for 
Avisexpeditionen y t 1847, f M / 7 1848. 

cc Martine Margrethe Magdalene Erasmine 
Staeger, f..., 2 go Overretsassessor, Etatsraad Michael 
Ditlev Krieger. Hun var Datter af Havnekontroltar Chri- 
stian S. og Inger Margrethe Graae. 

721. Ole Christian Borch, laud., f. 12 / 9 1799 i Kjflbenhavn. 
Foraeldre: Etatsraad Ole Christian B., fhv. Skifte- og 
Brevskriver samt Kancelliassessor, f. paa Odelsgaarden 
Bjellum i Totens Fogderi 1751, f 1818? og Christiane 
Nielsen, f 1814, Datter af Mollers vend Anders N. i Sageby 
M0lle, senere Gaardmand i Stensby. Cand. philos., Lse- 
rer ved Borgerdydsskolen paa Christianshavn fra 1830, 
fransk Sproglserer i Kj0benhavn. Morbroder til Nr. 798. 

co Eleonore Franciska Wimmer, f. iKjobenhavn 
3 / 6 1813, Datter af Adalbert W. og Anna Zweyberger. 

722. Poul Rtttzou, laud., f. 7i 1799. Foraeldre: Anders R., 
Sognepr. i Refsnses, f 1818, og Johanne Marie Brendstrup, 
t 1806. Cand. theol. 22 / 7 1822 (laud.), tilkjendt Accessit 
for Besvarelsen af Universitetets Prisopgave i Filosofi 
1825, Sognepr. for Assens og Klakring i Aarhus Stift 18 / n 
1831, f 29 /i2 1838 - 

w Martha (Mathilde) Frederikke Ibsen, f. i 
Kj0benhayn u / 4 1810, Datter af Grosserer I.; 2 co 81 / 1 
1842 Dr. phil. Lars Nannestad Boisen, Sognepr. til Vester- 
borg paa Laaland. 

723. Carl Adolph CHeUerup, laud., f. i Kj0ge »% 1799, S. af 
Nr. 606. Cand. med. 1825 (haud illaud.), Kand. ved St. 
Hans Hospital paa Bistrupgaard 1825 — 32, Lsege ved 188 Afdelingen for Sindssvage i Graabr0dre- Hospital og prak- 
tiserende Lfiege i Odense 1832, Kancelliraad 28 / 6 1845, 
tillige Lffige ved Graabr0dre Hospitals Lemmeafdeling 
1848, fongerede ved Militser-liazaretherne i Odense 1848 
—49, Rdr. af Dbg. % 1849, f a % 2 »• Aar. 

co 1833 Maria Concordia Conradsen, f. ay / 10 1812, 
f paa Frederiksberg n / 12 1862. 

724. Christian Carl Andreas Baland, laud., f. 1799, findes ikke 
i Skolens Indmeldelsesprotokol, men er koinmen her til 
Herlufsholm i Skoleaaret 1814—15, i hvilket Aar han An- 
des f0rste Gang opfort i Listen over Disciplene i nsest- 
0verste Klasse som Privatist hos Rektor Brorson. S0n 
af en velhavende Kj0bmand i Rendsborg, cand. juris 22 /, 
1823 (haud ill.), Volontcer i Rentekammeret 1824, Sekre- 
tfler 1829, Inspekt0r ved Salinen i Oldesloe 1834, Lotto- 
kasserer i Altona 1843, f 1845. 

co Enke efter islandsk Kj0bmand Busch, f. Fisker. 

725. Christen Hee, haud. ill., f. 2 / 12 1796, vistnok i Fodby, 
hvor Faderen, Niels H., dengang var resid. Kapellan,. f 
som Sognepr. i Skjelby og Gunderslev 1824; Moderen: 
Julia ne Marie Balle. Studerede Theologi, men tog ingen 
Embedsexamen, gik til Aarhus som Huslserer i Familien 
Ree, oprettede senere en Privatskole, som imidlertid ved 
den videnskabelige Realskoles Stiftelse og ved andre For- 
andringer svandt ind til en ubetydelig Pugeskole, hvorved 
han kom i meget smaa Kaar. Det var hans misligq 0kono- 
miske Forfatning og 0nsket om at komme ham til Hjselp, 
der var den ncermeste Foranledning til Stiftelsen af Herlo- 
vianersamfundet u / x 1850, hvortil den davserende Rektor 
ved den vidensk. Realskole i Aarhus, Herlovianeren Knud 
Christian Nielsen (Nr. 717) gav St0det. Christen Hee blev 
trofast 8t0ttet af Samfundet og af sine garni e Skolekamme- 
rader, hvilke han efter D0dsanmeldelsen i Aarhus Avis 
29 / n 1864 „ ind til sit sidste klare 0jeblik mindedes med 189 

Taknemmelighed og Kj&rlighed"; f ugift i Aarhus 26 / n 
1864. 

726. Jacob Christian Formalin, laud., f. i Vaalse 1? / 7 1798. 
Forseldre: Normanden Johan F., Sognepr. i Vaalse, f 
1817, og Sophie Henriette van Deurs, t 1832. Cand. theol. 
17 / 7 1826 (haud ill.), Huslfierer, resid. Kapellan i Thisted 
og Sognepr. i Skinnerup 12 / 6 1830, Sognepr. for Skamstrup 
og Frydendal 24 / 8 1831, for Kundby 2 7 7 1835, Provst for 
Merl0se og Tudse Herreder 8 / 10 1855, Rdr. af Dbg. 26 /, 
1867. 

go 19 / 8 1830 Frederikke van Deurs, f. 4 / 7 1802, f 
\ 6 / 8 1867, Datter af Kommandgrkapitajn Conrad Christo- 

pher van D., Indrulleringschef i Norge, og Birgitte Elisa- 
beth Didrichsen. 

727. Morten Smith Petersen, haud ill., f. 15 / u 1798. Forael- 
dre: Morten Smith P., Sognepr. i Semb og Slagen ved 
T0nsberg, og Antoinette Augusta Krog. Cand. theol. i 
Christiania 1824, pers. Kap. i Norge s. Aar, Sognepr. for 
Hof og Vadsaa i Christiania Stift 1826, f October 1843. 
Broder til Sognepr. Petersen paa Herlufsholm, Farbroder 
til Nr. 774. 1819. 3/ 728. Frederlk Carl Carstens, haud. ill., f. i S0nderborg /7 
1799. Forseldre: Kj0bmand Jacob C. og Cathrine Elisa- 
beth Posselt. Cand. theol. 25 / 10 1824 (non cont.), pers. 
Kapellan for Kundby 18 / 2 1825, Sognepr. for Frederiks 
Sogn og Karup 3 % 1832, for Borum og Lyngby 26 /i 1845, 
for Tyrstrup og Hjerndrup i Haderslev Amt 18 / 7 1850, af- 
sat af den tydske Regering 1864, afskediget af den danske 
Regering 28 / 10 8. Aar, f i Kj0benhavn 3 / 9 1868. 190 

go Emma Vilhelmine Amalie Stribolt, f. i Kiel 
28 / t 1808, Datter af Frants S., Hof-Fjermager og Graver ved 
Assistentskirkegaardeii i Kj0benhavn, ogHelene Christiane 
Kragh. 

729. Johan Christian Saxtorph, haud ill., f. i Kj0benhavn 4 / 10 
1797. Foreeldre: Frederik S., Regimentskirurg ved Prinds 
Christians Regiment, f 1808, og Caroline Petronelle Duds, 
der som Enke boede hos sin Broder Peter Rahr D., 
Sognepr. i Haarslev, senere i Vemmelev. Cand. chir. 1825 
(laud.), Amanuensis hos Stiftsfysikus Hansen i Aalborg 
1826—28, konst. Distriktskirurg i Nibe Decbr. 1828, f 
ssteds. 12 /i 1829 ugift, begr. i Aalborg. 182*. 

730. Jens Christian Petersen, laud., f. paa Ditlevsh0j i Ham 
ved Ringsted 4 / 9 1800. Forseldre: Peter Christian P., 
Birkedommer og Skriver i det Conradsborgske Distrikt i 
Sor0 Amt, senere Byfoged i Faaborg, og Birgitte Sophie 
Cruusberg. Cand. theol. 19 / 7 1825 (laud.), Sognepr. for 
Borum og Lyngby % 1835, for Terstese og Skjelleberg 
10 / u 1844, for Gjerslev 31 / 7 1857, entlediget 21 / n 1874. 

co 8 / 6 1836 Marie Christine Jespersen, f. paa 
Mallinggaard ved Skanderborg 2 % 1814, Datter af S0ren 
J., tidligere Postmester i Skanderborg, og Sophie Mag- 
dalene Schmidt. 

731. Frederik Ferdinand Tilliseh, laud., f. paa Barsb0lle- 
gaard ved Haderslev 15 / 4 1801, Broder til Nr. 711. Cand. 
juris 16 / 4 1825 (laud.), Garnisonsavdit0r i Rendsborg 17 / l 
1826, Kammerjunker 22 / 5 s. Aar, Amtmand paa F»r0erne 
27 / 3 1830, Amtmand over Ringkj0bing Amt 15 / 4 1837, Rdr. 
af Dbg. 16 / 6 1841, Stamderdeputeret for F«r0erne, Stift- 
amtmand over Aalborg Stift 23 / s 1843, Kammerherre 18 / 9 191 

s. Aar, Kabinetssekretoer hos Christian VIII. Septbr. 1844, 
Dbmd. 1845, extraord. Assessor i Htfj ester et 19 / 2 1846, 
Meddirekt0r for det Classenske Fideikommis 12 / 6 1847, 
Emd. af Dbg. 28 / 1847, Eabinetssekretoer hos Frederik 
VU. indtil 8 / 2 1852, Stork, af Dbg. *% 1848, af Nord- 
stjernen 24 / 7 s. Aar, Medlem af Bestyrelseskommissionen 
for Slesvig 6 / 8 1849, overord. Regeringskommissfier for Sles- 
vig og Gehejmekonferensraad n / 7 1850, Minister for Sles- 
vig og Rdr. af Elefanten 5 / 3 1851, Indenrigsminister 13 / 7 1851 
— %1 / t 1852, Folkethingsmand 17 / 9 1851, atter Eabinets- 
sekretser 1853—54, Indenrigsminister a9 / 4 1854, Medlem af 
Rigsraadet 1856—63, Folkethingsmand 1858—61, Chef for 
det kgl. Theater 1859—64, Stormester i Ejsedeordenen 
1862, Patron for St. Petri Kirke 1864, Indenrigsminister. 
s. Aar indtil 1865, Ordenskantsler 1874, i flere Aar Pre- 
sident i det kgl. Landhusholdningsselskab og Fsengselssel- 
skabet i E]0benharn. 

co 1830 Eleonore Dorothea Elisabeth Eomtesse 
Schmettau, f i Mai 1874, Datter af Generallieute- 
nant Grev Gottfred Wilhelm S., Eommand0r for Garden 
til Hest, og Margrethe Wilhelmine Stemann. 

732. Jens Frederik Vllhelin Edsberg, laud., f. i Pedersborg 
ved Sor0 8 / 7 1800. Forseldre: Jubellsereren Thomas E., 
senere Sognepr. i Svallerup, f i Nsestved 1850, ogBolette 
EKsabeth Ache, f 1845. Cand. theol. 18 / 7 1826 (haudill.), 
Adjunkt ved Aarhus Eathedralskole 81 / Q 1835, Sognepr. 
for Hornslet 22 / 4 1835, for Thorsager og Bregnet 28 / 8 1851, 
for Lindelse paa Langeland 6 / ia 1858, f 18 / 4 1867. Svo- 
ger til Nr. 718. 

co 4 / 9 1836 Anna Juliane Cecilie Augusta 
Ripcke,i. 2S / 12 1808, Datter af Johan Poul R., Maegler i 
Hamborg, og Johanne Marie Petzholdt (Petzold?). 

733. Jens August Brasen, laud., f. i Earrebsek u / 4 1802. For- 
aeldre: Ole B., f som Sognepr. i Veiby og Tibirke 1829, L 192 og Caroline Frederikke Augusta Ibsen, f 1811. Cand. 
theoj. "^ 1826 (laud.), ord. Kateket og F0rstelaerer ved 
Borgerskolen i Odense % 1829, Sognepr. for Earrebsek 
,8 /i 1832, Provst for 0ster- og Vester-Flakkebjerg Herre- 
der y i0 1836, Sognepr. i Skjelsk0r ,0 / 12 1840, Rd. af Db. 
• /10 1852, f- a 7n 1869. Halvbroder til Nr. 796; i 2det 
^gteskab Fader til Nr. 891 og 946. 

1 co 2 % 1830 Cathrine Margrethe Emilie Ib- 
sen, f. i Kj0benhavn 2 7 9 1810, f 26 / fi 1837, S0ster til 
Nr. 829. 

2 go 7 10 1840 Vilhelmine H0egh Guldberg, f. 
"/ 10 1810, Datter af Generallieutenant Christian H. G. og 
Anna Dorthea Munthe af Morgenstieme. 

734. Nicolai Edinger Balle Clausen, laud., f. i Stubbekj0bing 

6 / 12 1801. Forseldre: Dr. theol. Johannes C, Sognepr. i 

4 

Stubbekj0bing, f 80m Sognepr. i Assens og Ejaerum 1821, 
og Anna Lucie Fog, f * Naestved 1852. Cand. theol. */„ 
1825 (laud.), Huslserer hos Hofprsest Schj0dte, Sognepr. 
for Adslev og Miesing 8 / 10 1828, for Bog0 ved Falster 15 / 8 
1844, for Veilby i Fyen 21 / 6 1857, f 13 / 7 1865. 

co 28 / 4 1829 Johanne Frederikke Schj0dte, f. 
28 / 12 1807, f 18 A 2 1861, Datter af S0ren S., Hof- og Slots- 
prsest, og Karen Rtfhme Pay. 

735. Jorgen Sorterup, laud., f. 18 / 10 1801. Foraeldre: Christian 
S., Vinhandler og Forligelseskommissser i Naestved, f 1844, 
og Christine Magdalene Payngk. Cand. juris 1828, Eopist 
paa Underfogdens Eontor i Kj0benhavn i 1829, Assistent 
i Auktionsdirekt0rens Eontor 1842, Eancelliassistent 1851, 
s. Aar Kancellisekretaer, afgaaet med Pension 1872. 

cc 26 / n 1836 Antoinette Cornelia Mathisen, f. 
18 / 6 1809, Datter af Dr. phil. Anton Henrik M., f som 
Sognepr. i Hvedstrup og Fl0ng 1823, og Medea Sorterup, 
t 1845. 193 736. Otto Christian Krarup, laud., f. a2 / 7 1802. Forseldre: 
Amtsprovst Christian Johan Lodberg K., Sognepr. i Boms 
og Faster, f 1820, og Christine Fabricius, f 1822. Cand. 
theol. 2 % 1826 (laud.), t paa Frederiks Hospital i Kj0- 
benhavn 1827. 

737. Hans Vllhelin Hertel, laud., f. i R0nneb«k u / 5 1800. 
Forseldre: J0rgen Lund H., f som Sognepr. i Ballerup 
1831, og 2den Hustru Vilhelmine Magdalene Haffner, f 1835. 
Cand. theol. 17 / 4 1826 (haud ill.), Sogoepr. for S0nder Fol- 
ding og Assing u / 9 1827, for Aastrup i Haderslev Provsti 
8 / 10 1833, for Moltrup og Bjerning i samme Provsti 
1841, konst. Provst 1848, afsat af Opr0rsregjerin- 
gen 15 / 5 s. Aar, konst. Feltpraest 18 / B 1849— 8 % s. Aar, 
Bdr. af Dbg. % 8 - Aar, tiltraadte atter sit Embede i 
Moltrup 6 / 2 1850, afsat af den tydske Regjering 2 % 1867 
formedelst Edsnsegtelse, f i Kj0benhavn a9 / n 1872. Far- 
broder til Nr. 941 og 954. 

cp 18 / 10 1827 Louise Cathinka von Westen, f. i 
Kj0benhavn % 1799, f i Moltrup 2 / 4 1844, Datter af Kj0b- 
mand Christian Frederik v. W. og Margrethe Regine 
D0lmer. 

738. Carl Arthur O'Neill Oxholin, laud., f. paa St. Croix 16 / 9 
1804. Foreeldre : Generallieutenant Peter Lotharius 0., f 
i Kj0benhavn 1827, og 2den Hustru Ann O'Neill, f 1844, 
Datter af en Plantageejer paa 0en, hvis Familie er natu- 
turaliseret i Spanien under Navnene Marquis del Norte 
og Marquis del Granja. Forstkandidat, Forst- og Jagt- 
junker 1822, Premierlieutenant i Garden tilfods, Kammer- 
junker; gik til Spanien, hvor han ansattes ved den kgl. 
Liwagt 1824, d0de som Brigadegeneral 19 / 7 1839 af de 
Saar, han havde faaet i Slaget ved Lucana 17 / 7 i den 
spanske Revolutionskrig (mod Carlisterne). Han ligger 
begraven i Castellon de la Plana under et Monument, der 

34 194 blev oprejst af Armeekorpsets Officierer; ugift. Broder til 
Nr. 789, Broders0n af Nr. 584. . 

739. Valdemar Tally Oxholm, laud., f. i Kj0benhavn n / u 
1806, Broder til Nr. 738. Sekondlieutenant k la suite i 
Livgarden til Fods 8 / 2 1821, Kammerjunker 18 / 10 1824, 
Adjutant hos Generalgouvern0ren i Vestindien, hvor Fa- 
railien havde Ejendomme, 1827, Regjeringsraad ssteds. 1834, 
Rdr. af Dbg. 21 / 10 s. Aar, Gouvern0r hos Prindserne Christian 
af Gliicksborg (vor nuregjerende Konge) og Frederik af 
Hessen under deres Ophold ved Universitetet i Bonn, 
Kammerherre * 8 / 6 18*0, nobiliteret ved kgl. Resol. af 11 / 2 
1840 og ved Patent af a4 /e 1840, Kommitteret i General- 
toldkammeret 1841, Hofchef hos Kronprinds Frederik 
(Frederik VII) 1843, Kmd. af Dbg. 1844, Dbmd. a8 / 6 1847, 
Generalmajor 1848, Medlem af den grundlovgivende Rigs- 
dag og af Landsthinget 1848—52, 1849 sendt i specielle 
Sendelser til Hoflerne i St. Petersborg, Stockholm og Lon- 
don, Ordensceremonimester 1852, overord. Gesandt og be- 
faldmiegtiget Minister ved det storbritanniske Hof 1854— 
57, Overhofmarschal 1863, Overkammerherre 1867, Stork. 
af Dbg. ll / 8 1848, Rdr. af Elefanten 28 / 7 1869, Rdr. af den 
russiske Alexander Newskys Orden og den hvide 0rns 
Orden, Stork, af St. Annaordenen i Brillanter, Rdr. af den 
svenske Seraphimerorden 1870, Storkors af St. Olafsorde- 
nen Mai 1875, Storkors af Sv&rdordenen i Brillanter, af 
den portugisiske S. Bento d'Avis, af den grseske Frelse- 
rens Orden , af den tunesiske Nichani Iftichar Ordeu, 
Bidder af den russiske Wladimirsorden. Har ejet Taarn- 
borg, som han solgte 1868, og ejer nu Smidstrup ved 
Vedbsek. Broders0n af Nr. 584. 

go Marie Sophie Frederikke Krogh, Datter af 
General Gerhard Christopher K. og Siegfriede Victorine 
Komtesse Enuth Lilliendal. j 195 

1821. 

I n g e n. 

mi. 

740. Ditlev Ludvig 0est, laud., f. 12 / 7 1802 paa Bernstorffs- 
minde ved Brahetrolleborg. Foraeldre: Prof. Johan Frie- 
derich 0., Forstander for Brahetrolleborg Seminarium, og 
Dorthea Marie Petersen. Gand. theol. (laud.) og Adjunkt 
paa Herlufsholm 26 / 4 1827, Sognepr. for Tirstrup og Fugls- 
lev 6 /n 1830, f 8 / 6 1836. 

1 co Julie Caroline Walgaard, f 1 U 1834. 

2 co 9 / 12 1835 Sophie Emilie R0rdam (Hast). 

„Som en Mserkelighed kan anf0res, at 0. i det sidste 
Aar, han var Discipel, slet ikke gik i Skole, men var 
Huslaerer paa Holsteinborg, naturligyis med Samtykke af 
Direkt0r, Rektor og Laerere. Dette Arrangement var kom- 
met istand efter Anmodning af Grev Holstein, der 0nskede 
0., som han kjendte, til Laerer for sin S0n. Da 0. var 
flink og flittig, m0dte dette 0nskes Opfyldelse ingen Mod- 
stand fra Skolens Side. Han fik Stileopgaver tilsendte 
af Lsereme og sendte Stilene tilbage for at faa dem ret- 
tede. Han holdt godt Skridt med Klassen, indstillede sig 
til Dimissionsexamen her og bestod Examen artium sser- 
deles godt." (Herlufsholms Historie S. 267, Noten,) 

# 

741. Johan Christian Rcsen Land, laud., f. i Brande 10 / 6 
1803. Forseldre: Ludvig Michael L., der havde vseret 
H0rer paa Herlufsholm 1796—99, f som Sognepr. i N0rre 
Vedby paa Falster 1843, og Elisabeth Christine From, f 
1819. Cand. theol. 19 / 10 1826 (laud.), Huslserer i Fyen, 
konst. Lserer ved det lserde Institut i Fredericia i Som- 
merhalvaaret 1830, Sognepr. for Hammer og Horsens 
6 /„ s. Aar, for Udby og 0rslev 17 / 7 1840, t 18 A .1874. L 196 </> 18 / 8 1832 Hedvig Caroline Birch, f. 27 / 7 1811, 
Datter af Provst David Seidelin B. i Storehedinge og Ni- 
coline Charlotte Qvistgaard. 

742. Jacob Thorarcnsen, laud., f. paa M0druvaIla Kloster paa 
Island 10 / 9 1801. Foraldre: Eonferentsraad Stephan T., 
Amtmand over Islands Nord- og 0ster-Amt, f 1823, og 
Ragnheid Scheving. Tog 2den Examen 1823 og studerede 
Jura, men kunde paa Grund af tiltagende Svaghed ikke 
fuldende sine Studier ; i Sommeren 1829 rejste han tilbage 
til Island, hvor han d0de hos sin Moder paa Akureiri 
(0fjord) faa Dage efter sin Hjemkomst. 

743. Michael Kj»r Raffenberg, laud., f. paa Sejer0 28 / 12 1802. 
Foraldre : Jtfrgen R., Sognepr. paa Sejer0, f som Sognepr. 
i Nakskov 1812, og Anna Vincentine Kjaer, f i Kj0benhavn 
1851. Cand: juris 19 / 10 1827 (laud.), Volontaer under Ge- 
neraltoldkammer- og Kommercekollegiet l2 / 2 1828, Fuld- 
msegtig 1833, konst. Eontorchef 1838, med Eontorchefs 
Gage fra ao /n 184^> Eontorchef og virkl. Eammerraad 10 / s 
1841, rejste i Tydskland, Italien, Belgien, Frankrig og Hol- 
land 1845—46, Eommitteret 1847, virkl. Justitsraad Ye 
s. Aar, Rdr. af Dbg. a8 / 6 1850, virkl. Etatsraad 2l / 4 1853, 
Rdr. af Nordstjernen 18 / 6 1858, Medlem af Ej0benhavns 
Havneraad 17 / 2 1859, Chef for det statistiske Tabelvserks 
Afdeling for det indirekte Skattevsesen 1842—49, havde 
1850—55 Overtilsynet med de i det statistiske Tabelvserk 
forekommende Arbejder, som angaa Told- og Eonsump- 
tionsvsesenet, Medbestyrer af Kunstforeningen, i nogle Aar 
Censor ved den statsvidenskabelige Examen, Dbmd. 2 % 
1874, konst. Generaldirekt0r for Skattevsesen et Efteraaret 
1874, Emd. af Dbg. 2. Gr. 21 / 6 1875. 

go paa Frederiksberg 19 / 12 1835 Frederikke Sophie 
Hagerup, f. i Holbaek 18 / 8 1806, Datter af Cand. phil. 
Bemt Westermann H., Lserer ved Borgerskolen i Holbaek, 197 og Mette Sophie Unger, siden Bestyrerinde af det Waernske 
Institut, f 1858. 

744. Johan Casper Thcodor Funch, laud., f. paa Jaegersborg 
18 / n 1803, S. af Nr. 637. Cand. theol. 26 / 4 1827 (laud.), 
Sognepr. for Ulsted 25 / n 1834, for Slagslunde og Gand- 
l0se 2 % 1856. 

cc 6 / 7 1835 Adelaide Hedvig Sophie Wolgand, 
f. 19 / 3 1798, Enke efter Sognepr. Vitus Bering R0rdam i 
Kallundborg, f 1828, Datter af Sognepr. Johan Samuel 
W. i R0rby og Elisabeth Margrethe Voss. 

745. Christian Rasmus Arendrup, laud., f. i Naestved 16 / 3 
1803. Foraeldre: Erigsraad, Toldkasserer S0ren A. og 
Anna Barbara Hornemann. Cand. chir. 1828 (1. Kar.), 
cand. med. 1830 (laud.), Kand. paa Frederiks Hospital 
1829—32, praktiserende Laege i Saeby 1832, Garnisons- 
kirurg i Frederikshavn 7 /o 1833, DistriktslaBge i Grenaa 
24 / 6 1837, Stiftsfysikus i Fyens Stift 22 / l0 1856, Justitsraad 
6 / 10 1862, f 13 A 1871. Faetter til Nr. 755 og 757. 

go 1831 Nanna Marie Henne, f. 1811, Datter af 
Kommanderkapitajn Claus Hartvig H. og Johanne Clausine 
Hornemann. 

746. Niels Erik Hofman (Bang), laud., f. paa Hofmansgave, 
d0bt 24 / 7 1803. ForaBldre: Besidder af Stamhuset Hof- 
mansgave Niels Hofman (Bang), og Caroline Mailing, Dat- 
ter af Gehejmestatsminister Ove M. Cand. philos. 17 / 10 
1823, rejste 1827 og 1830 med offentlig Underst0ttelse i 
Udlandet for at gj0re sig bekjendt med Schseferivsesenet, 
kgl. Schsef eridirekt0r i Sverig 1831 — 41, erholdt den svenske 
Fortjenstmedaille i Guld 1843, m0dte, if0lge Opfordring 
af Landhusholdningsselskabet, ved Forsamlingen af tydske 
Land- og Forstmaend iDobberan 1841, deltog'med Under- 
st0ttelse af Landhusholdningsselskabet i lignende Forsam- 
linger i Altenburg 1843 og i Munchen 1844, Medlem af 198 Landhusholdningsselskabets fjprste Agerdyrkningskommis- 
sion 1842, Viceprosident i de danske Landmandsforsam- 
linger 1846, 1847 og 1863, bestyrede en landtfkonomisk 
Laereanstalt ved Hofmansgave fra 1843 til dens Oph0r 
V u 1853, Besidder af Stamhuset Hofmansgave 1855, Medlem 
af „Eommissionen for Monarkiets Representation for Ager- 
dyrkningen a i Paris 1856, Etatsraad 1860, Rdr. af Dbg. 22 / n 
1870. Land0konomisk Forfatter (se Erslews Lex.). S0nne- 
S0n af Nr. 507. 

co 1835 Martine Mailing, f. i Eolding 27 / 4 1801, 
Datter af Generalkrigskommissser, Toldforvalter Peter M. 
i Langenfelde, og Martine Georgine Catharine Cretschmer. 

747. Knud Chrlstensen, laud., f. 13 / 10 1803. Foraeldre: Gros- 
serer Hans GeorgC. iEjebenhavn og Sophie Marie Sundorph. 
Gand. juris 1827 (haud ill), Sagf0rerfuldmsBgtig, Eancellist 
i General- Kommissariats-Eollegiet 1832, arbejdede under 
dette Eollegium og Erigsministeriet i forskjellige Stillinger, 
indtil han som Generaldecisor for ArnieensRevisionsvaesen 
blev afskediget 1856 og udnavnt til Eonferentsraad. Har 
senere fungeret i flere offentlige Stillinger og har nu i 
mange Aar vseret administrerende Direkt0r i Bestyrelsen 
for de militaere Underklassers Pensionering og for Invalide- 
for80rgelsen samt Medlem af Justitsdirektionen for det 
kj0benhavnske Elasselotteri. Rd. af Dbg. 28 / 6 1845, Dbmd. 
18 / 12 1850. Ugift. 

748. Johan Caspar Koos, laud., f. paa Vemmetofte a2 / 4 1804. 
Forseldre: Eancelliraad Bernhard Ludvig Friederich R., 
i henved 50 Aar Laege paa Vemmetofte, f 1839, og Chri- 
stine Elisabeth Witte, en Praestedatter fra Holsten, f 1838. 
Cand. theol. 27 / 10 1828 (haud ill.), pers. Eapellan paa 
Vemmetofte 18 / 9 1829, ord. Eateket og F0rstel»rer ved 
Borgerskolen i Ringsted 3 / 10 1834, Sognepr. i Lidemark og 
Bjeverskov i Begyndelsen af 1836. 

go i Ej0benhavn 2 / 6 1829 Lovise Marie Beck, f. 199 1808, f i Kj0benhavn 4 / B 1843, Datter af Tobaksfabrikant 
Johannes C. Beck i Kj0benhavn. — Deres eneste Barn, 
Christine Mathilde, d0de, 18 Aar gl., efter en Dags Syg- 
dom 1852. 

749. tfottlob Einll fteorg Frederik Kosenkrantz, Baron, 
laud., f. i Ziegenhain i Kurfyrstend0mmet Hessen ltt / 6 1803, 
hvor hans Fader, J0rgen R., laa i Garnison som Kapitajn 
i hessisk Tjeneste, senere Ejer af Hovedgaardene Ved0 
og Sophiendal i Jylland, hvor han dede 1831 ; Moderen 
var Frederikke v. Marquard, f paa Sophiendal 1849, Dat- 
ter af General v. M. iHanau. Cand. juris n / 4 1827 (laud.), 
Kammerjuuker 1828, Auscultant i Rentekammeret 1829, 
Kapitajn ved Kongens Livkorps 1833, Hofjaegerm ester 
1840, adjungeret Stiftamtmanden i Aarhus Stift 1841, 
konst. Amtmand i Ringkj0bing Amt 1842, Medlem af 
Stsenderforsamlingen i Viborg s. Aar, Amtmand i Thisted 
Amt V 2 1843, Kammerjierre 1845, Rdr. af Dbg. 1851, Dbmd. 
7 10 1852, Medlem af Rigsraadets Landsthing 1864, Stift- 
amtmand i Viborg 26 / 6 1866, Kmd. af Dbg. lste Gr. V 2 1868. 
Ejer af Hovedgaarden Sophiendal og af Liselunds Gaard 
og Gods paa M0en. Broder til Nr. 752. Fader til Nr. 950. 

go y g 1843 Louise Elisabeth Baronesse Rosen- 
krantz, f. 8 /e 1821 > Datter af hans Faders »ldre Bro- 
der, Baron Holger R. til Tustrup, senere Besidder af det 
Rosenlundske Fideikommis og Stamhuset Rosenholm, og 
Sophie Benedicte v. Billow. 

Han er i Slsegt med Skolens Stiftere paa f0lgende 
Maade : med Herluf Trolle gjennem dennes Faster, Mar- 
grethe Ulfstand, Farmoder til Palle Axelsen Rosenkrantz 
til Glimminge ogKrenkerup (Hardenberg), Skoleherre paa 
Herlufsholm, og med Birgitte G0ye som nedstammende i 
9de Led i lige nedstigende Linie fra hendes Broder, Axel 
G^ye. Paa Grund af dette Slsegtskab gjorde han i sin 
Tid Paastand paa Forstanderposten for Herlufsholm efter 200 Grev Knuths D0d, og da hans Paastand ikke blev tagen 
tilf0lge, har han og hans Svoger, Kammerherre, Hofjseger- 
mester Baron Hans Henrik Rosenkrantz til Rosenholm, 
nedlagt skriftlig Protest herimod med Forhehold af Fa- 
miliens formentlige Ret; Protesten findes opbevaret i 
Gehejmearkivet i Henhold til en dem af Konseilspraesidiet 
meddelt Tilstaaelse. 

750. William Walckcr de Stockflcth, laud., f. 18 / l0 1802. 
Foroldre: Oberst Hannibal de S. og Vita Sophia Henrika 
Dorothea Lange. Cand. juris 16 / 4 1828 (laud.), Avdit0r ved 
slesvigske Infanieriregiment u / 8 1830, Garnisonsavdit0r i 
Rendsborg 1835, Overavdit0r M /i 1836 » Avdit0r ved 4de 
Infanteribrigade 1842, Herredsfoged i . N0rvang - T0rrild 
Herreder 29 / 12 1845, Rdr. af Dbg. 28 / 6 s. Aar, Medlem af 
Rigsforsamlingen 1848—49, Dbmd. 28 / 9 1849, Amtmand 
over Haderslev Amt 6 / 8 1851> Kammerherre (5 / 10 s. Aar, 
tillige overdraget Varetagelsen af den forhenv. slesvig- 
holstenske Provindsialregjerings Funktioner i de adelige 
Godser Gram og Nybel 1852, afskediget ved Slesvigs 
Adskillelse fra Danmark 1864, Kmd. af Dbg. lste Grad 
26 / 5 1867; lever i Kj0benhavn. Broders0n af Nr. 624, 
Morbroder til Adjunkt Hannibal Hoff paa Herlufsholm. 

oq Thora Mathilde Glahn, f. M / t 1814, Datter af 
General Marcus G. i Artilleriet. 

751. Joachim Otto Poul Steenstrup, laud., f. i Karleby paa 
Falster 28 / 8 1804. Forseldre: Hans Resen S., senere Stifts- 
provst over Laaland-Falsters Stift, f 1841, og Johanne 
Magdalene From. Cand. theol. u / x 1828 (laud.), assisterede 
Faderen^ blev Sognepr. for Holeby og Burso 10 / 8 1S31, 
for Taars 18 / 10 1840, for B0dstrup paa Langeland 22 / 12 
1852, f 13 / 3 1870. Fader til Nr. 1005. 

1 c» 16 / 9 1834 Jensine Anine Schow, f. 26 / a 1806, 
t 26 / 2 1843, Datter af Silke- og Klsedekrsemmer S. i Kj0- 
benhavn, Moderen f. Eaas. 201 2 go 2 % 1849 Hanne Christine Bekker, f. 2 % 1823, 
Datter af Forvalter Frederik Christian B. og Charlotte 
Marie Steenstrup, hans aeldste S0ster. 

752. Fritz Werner Rosenkrantz, Baron, laud., f. i Ziegen- 
hain i Hessen 19 / 6 1804,Broder til Nr. 749. Cand.philos. 1823, 
Sekondlieutenant i Prinds Ferdinands Regiment lette Drago- 
ner s. Aar, tog Officiersexamen 1824, Medlem af Remonte- 
kommissionen 1833, karakt. Premierlieutn. 1834, erholdt 
Ritmesters Anciennetet 1841, Premierlieutn. ved 3die Dra- 
gonreg. 1842, Rdr. af Dbg. 18 / 9 1846, Ritmester 1848, del- 
tog som Eskadronschef i Vinterfelttoget 1850 — 51, fik 
Majors Anciennetet 1856, tjenstgj0rende Major ved 5te 
Dragonreg. 1859, ved 4de Dragonreg. 1862, Oberstlieutenant 
s. Aar, Eommand0r for 4de Dragonreg. 1863, deltog som 
saadan i Krigen 1864, afgaaet som Oberst ved Reduk- 
tionen 1864. Medejer af Hovedgaarden Sophiendal 1833 — 53, 
Ejer af Worregaard ved Aarhus, hvor han nu boer; ugift. 

753. Christian Dltlev Lunn, laud., f. paa Dorthealyst ved 
Holbsek 2 / l2 1804. Foraeldre: Major af Infanteriet Willars 
Enudsen L., Ejer af Knabstrup Gaard og Gods, og Hen- 
riette Caroline Eleonore Hersleb, Datter af Ifojesterets- 
advokat H. og Louise Henriette Bech. Cand. juris 16 / 10 
1828, Volonter i det danske Kancelli Septbr. 1830, Kan- 
cellist V, 1834, Kontorchef 16 /i 1841, virkl. Kancelliraad 
28 / 6 1842, Justitsraad 18 / 9 1845, Departementschef i Justits- 
ministeriet 7 / l2 1848, virkl. Etatsraad % 1856, Rdr. af 
Dbg. 13 / 7 1851, Dbmd. 3 % 2 1857, Bestyrer af Ej0benhavns 
Overformynderi fra y, 1858, i sin Tid Officier ved Kongens 
Livkorps og Kompagnichef, Medlem af Direktionen for de 
Klarupske Stiftelser. Svigerfader til Nr. 878, Broder til 
Nr. 803. 

co i Kj0benhavn 6 /u 1840 Elise Vilhelmine Lange, 
f. 31 / 7 1817, Datter af Michael L., Overprsesident iKj0ben- 
havn, og Lucie (Louise) Thomine Petersen. 

25 202 

1833. 
I n g e n. 1824. 754. fteorg Frederlk Frelsen Rung, laud., f. 4 /i 1805 i Ej0- 
benhavn, hvor Faderen, Kammerraad Hans R., dengang 
var ansat i Generaltoldkammeret, f 1824 som Told- og Kon- 
sumptionskasserer i Ncestved. Moderen : Helene Ahlmann. 
Cand. philos. 1825, laeste fra y a 1847forel0big over det tydske 
Sprog ved den militsere H0jskole, udnsevnt til Lserer ssteds. 
16 / 6 1848, entlediget efter Ans0gning y fl 1860, tit. Profes- 
sor 7 /i 1853, Medbestyrer af Mariboes Realskole i Kj0ben- 
havn siden 1856, f i Kj0benhavn 4 / 6 1871, ugift. Om hans 
Forfattervirksomhed, se Erlews Lexikon. 

755. Henrlk Posselt, laud., f. iN»stved 21 A 1807. Foraldre: 
Henrik Abraham P., Regimentskirurg ved det sjaellandske 
Landsenerregiment i Nsestved, og Birgitte Dorthea Horne- 
mann, Broderdatter af Nr. 546. Cand. theol. 8S / 10 1829, 
(laud.), Larer ved Vaisenhuset % 1831, ord. Kateket og 
F0rstelaerer ved Borgerskolen i Nyborg 4 / 6 1834, Sognepr. 
for Holeby og Burs0 10 / a 1841, for Fuglse og Kr0nge 5 /a 
1855, for 0stofte 16 / 12 1857 — alt paa Laaland — Provst 
for Fuglse Herred 1851—61, f 16 /s 1870. Morbroder til 
Nr. 992, Fatter til Nr. 745. 

1 a> 1831 Helene Schmidt, f. i Aarhus 28 / 9 1806, 
f "/ 7 1848, Datter af Christen Hansen, Avlsbruger, og Ghri- 
stiane S0rensdatter. 

2 co u / x 1850 Anna Earense Adelaide Hansen, 
f. 27 / 10 1817, f 7 8 1852, Datter af Erhard H., Sognepr. 
i 0nslev, og Henriette Amalie Stutzer. 303 3 to Marts 1856 Engeline Kirstine Laurentze 
Theil, f. n / 6 1825, Datter af Jens Peter T., Sognepr. i 
Fuglse, og Anna Regine Amalie Wichmann. 

756. Frederik Lichtenberg, laud., f. u / u 1805. Foraddre: 
Eapitajn Gerhard L. til Stamhuset Bidstrup i Jylland, f 
1842, og Marie Sophie Arenstorff. Gand. juris 1829 
(haud ill.), rejste 1832 udenlands til Holland, Belgien, Tydsk- 
land, Italien og Frankrig, Jagtjunker 1835, kj0bte 1842 
Hovedgaarden Ltfistrup af sin Fader, Jsegermester 1847, 
deltog frivillig som menig Underjaeger ved lste Jsegerkorps 
i den slesvigske Krig 1848—50, og var med ved Eckern- 
fdrde, Slesvig, Nyb0l, Dybb0l og Idsted, Rdr. af Dbg. a9 / ia 
1848; Broder til Nr. 770. 

co 98 / 7 1843 Dorothea Eleonora Isabella Lillien- 
skiold, f. 13 / 6 1813, Datter af Kammerherre Oberst An- 

* 

ton L. af slesvigske Eyradserer og Louise Stemann. 

757. Johan Christian Vllhelm Flinch, haud ill., f. i Ej0ben- 
havn ia / 6 1802. Forseldre: Oberstlieutn. Johan Christian 
F., Eommandant paa Bornholm, f 1808, og Christiane 
Magdalene Arendrup, f i Naestved 1809. Efter Foraeldre- 
nes D0d kom han i Huset hos Eammerjunker Juel til 
Nordruplund og 0demark, hvor han tilbragte 12 Aar og 
blev opdragen sammen med hans B0rn. Efter Juels og 
hans Eones D0d kom han 1821, 19 Aar gl., her i Skolen, 
hvor han tilbragte 3 Aar „de lykkeligste af hans Liv". 
Cand. theol. 9 /i 182 ^ ( non cont.), Missionser i Jacobshavn 
i Gr0nland 25 / 9 1829, i Umenak 1831, tog Afsked paa 
Grund af overhaandtagende Skjtfrbug 82 / 8 1837 og vendte 
tilbage til Danmark; derefter havde han en lille Stole i 
Nsestved, blev 13 / 10 1838 Sognepr. for Thostrup og Roum 
i Viborg Stift, 19 / 3 1849 for Br0ndum og Hvidberg, resig- 
nerede 15 / 7 1861 og boede derefter i Sor0, hvor han d0de 
% 1867. Broders0n af Nr. 539 og Fwtter til Nr, 745, L 304 co 19 / 3 1830l8idora Sophie T0nnesen, f. iNaestved 
2l / n 1807, Datter af Farver Jonas T. og Cathrine Marie 
Jacobsen. 

758. Dlrlk Nicolai Fugl, laud., f. i KJ0benhavn 2 / 2 1807. For- 
aeldre: Kancelliraad Ulrik Nicolai Gade F., Overretspro- 
kurator i Kj0benhavn, f 1817, og Ane Cathrine Sletting, 
f 1812. Gand. juris April 1829 (laud.), rejste s. Aar til 
Vestindien, blev Avditer ved Borgervsebningen paa St. 
Thomas Marts 1830, Pr0veprokurator ved de vestind. 
Retter og Garnisonsavdit0r 1831, fungerede i nogen Tid 
som advocatus regius ; nogle Konflikter med de dervaerende 
Myndigheder og da navnlig Gouvern0r Scholten foranledi- 
gede et kgl. Reskript af 15 / 9 1834, hvorefter Fugl for- 
uden de 2 seedvanlige Pr0veaar som Prokurator maatte 
procedere endnu et Aar paa Pr0ve, inden han fik sin Be- 
stalling som Over- og Underretsprokurator iSeptbr. 1835; 
konst. notarius publicus paa St. Thomas 1831 og 1834, 
kgl. konst. i detteEmbede 1841— -y 7 55, deltog i Stiftelsen 
af den danske Aktiebank paa St. Thomas 1836 og 1837, 
udnsevnt til Byfoged i Rudkj0bing og Herredsfoged i 
N0rre- og S0nder-Herred samt Branddirekt0r paa Lange- 
land 3 % 1849, men 6 / 8 meddelt Tilladelse tH at trsede 
tilbage £ra detteEmbede, vendte 1851 tilbage til Danmark, 
hvor han beskjseftigede sig med litersert Arbejde og raad- 
givende Korrespondance, navnlig paa Vestindien, virkl. 
Justitsraad 16 / 4 1852, Etatsraad og Direkt0r for Privat- 
banken i Kj0benhavn 1857, afgav s. Aar sin Prokurator- 
bestalling, Rd. af Dbg. 1866, f 12 / 3 1867. Morbroder til 
Skolens Rektor, Dr. Forchhammer. 

co 19 / 7 1831 Caroline Henriette Augusta Moe, 
f. paa St. Thomas V 8 1810, f 29 / 6 1871, Datter af Etats- 
raad Conrad Christopher M., f 1840, notarius publicus 
paa St. Thomas, og Susanne Elizabeth Pieterson, f 1842. 

759* Ernst Christian Fischer, (haud ill.), f. i Stenmagle 2 % 205 

1806. Forseldre : Jens Henrik F., f som Sognepr. i Breg- 
ninge paa Sjselland 1828, og Caroline Frederikke Vilhel- 
mine Gedde. Cand. theol. l7 / t 1833 (haud ill.), Huslserer, 
pers. Kapellan for Uby 23 / 12 1835, Sognepr. for Furland 
7 4 1841, for Viby i Fyens Stift */ 8 1853. 

go 2 Y n 1841iEgen8eFrederikke Regine Schmidt, 
f. i Odense 13 / 1 1814, f 7 n 1862, Datter af Uhnnager 
Andreas J0rgensen S. og Gatfarine Petersen. 

760. Henry Christian Gad, haud ill., f. i Kj0benhavn 24 /i 

1807. Forseldre : Havneskriver, Kammerassessor Niels 
Rtfhr G. og Charlotte Mathilde Sch0nheyder, Datter af 
Lsegen Prof. Johan Henrik S. og 2den Hustru Pouline 
Charlotte Hyllested. Cand. juris a, / 10 1828 (laud.), Extra- 
skriver ved Kj0benhavns Politiret 1829, Kopist ved sarame 
Ret 1831, konst. Politiassistent i Kj0benhavn s. A., fast 
ansat 1833, Byfoged i Sseby og Herredsfoged i Dromiing- 
hind Hen-ed 1842, Kancelliraad 1850, Justitsraad 1852, 
Rdr. af Dbg. 1859; foranstaltede i Forening med Nr. 655 
(Sibbern) og 820 (Bruun) den f0rste st0rre Sammenkomst 
af Herlovianere "/, 1839, f 2 7 8 18 ?5. Fader til Nr. 926 
og 958, Broder til Nr. 813. 

00 16 / n 1834 Ida Vilhelmine Adolphine Bruun, 
f. i Nyborg 1 / 4 1815, Datter af Kapitajn i S0etaten Peter 
Urban B. og Andrea Nicolette Crone. 

761. Carl Hcinrich AhleMdt-Lauryigen, Greve, haud ill., f. 
,2 / 3 1804. Forseldre: Grev Vilhelm Carl Ferdinand A.-L. 
til Taarnholm, Domherre i Liibeck, f 1852, og lste Hu- 
stru Edel Dyre L0wenhielm, f 1804. Cand. juris 24 / 4 1832, 
Volontser under Kj0benhavns Magistrat, Toldkasserer i 
Saeby 26 / 9 1839, Toldforvalter ssteds. 2 7 7 1849, Toldkasse- 
rer i Aarhus 7 5 1862, f 2 7 5 1863. 

1 c» 1839 Caroline Marie Thiellesen. 206 

2 co »/ l% 1857 Augusta ▼. Daue, f. ■/* 1818, boer i 
Kj0benhavn. 

762. Edrard Bonnez, haud. ill., f. 18 / 7 1804. Plejefader: Kam- 
merjunker Jacob Benzon; Moderen Marie Bonnez. CancL 
juris 1831 (laud.); derefter privatiserede han i 22 Aar og 
boede i Grenaa i N&rheden af Stamhuset Benzon, som 
bans Plejefader havde vsret Besidder af; Byfoged og 
Skriver i Ebeltoft saint Herredsfoged og Skriver i Mols 
og endel af Stfnderherred 1853, Kancelliraad 1861, entlei 
Vt 1874, f ,0 / 10 s. Aar. I Anledning af Herlufsholms 300- 
Aarsfest, ,8 / 6 1865, forierede han Skolen sin Sanding af 
ndstoppede Fugle. 

1 co 1831 (?) Josephine Caroline le Nordmand 
de Bretteville, f. 1803, f 35 / 9 1845, Datter af Major i 
Vejkorpset Charles Julien Nestor le N. de B., der ejede 
Frederikseg ved Herlufinagle, og Dorthe Marie Nielsen. 

2 co 16 / n 1853 i Ebeltoft Caroline Severine Buch- 
trup, t 18 A 1826, t 18 / 4 1867, Datter afKj0bmand, svensk- 
norsk Vicekonsul Stfren B., og Steddatter af Kjtfbmand, 
svensk-norsk Vicekonsul Niels 0rting, begge i Ebeltoft. 1825. 

763. Julius Henrlk Wegener, laud, pracet., f. a8 / 8 1806 i 
Wedel ved Elben. Forseldre: Eammerherre, Oberstlieute- 
nant Carl Ludvig W. ved Landsenerregimentet i N&stved, 
og Anna Margrethe Rtfttger. Blev paa Grand af 0jen- 
sygdom sinket et Aar, men gjorde en saa udmserket 
Examen artium, at han var den bedste af Aarets 162 
Studenter. Cand. juris Foraaret 1830, studerede derefter 
et Aar i Berlin ved Hjselp af det Plessenske Rejsestipen- 
dium, Volont&r i det danske Kancelli Novbr. 1831, Kan- 307 cellist ved Generalprokurflrforretningerne 9 / n 1832, tillige 
Kancellist i Kancelliet ,6 / 8 1833; var Sekreter hos A. S. 
0rsted ved de 4 forste Provindsialstonderforsamlinger, 
Gouvernementssekretor i Fyen og virkl. Kancelliraad 8 / 4 
1840, virkl. Justitsraad 10 / 6 1841, Rdr. af Dbg. 6 / 10 1844, 
afskediget med Ventepenge 1848, s. Aar virkl. Etatsraad, 
Amtmand paa Bornholm 12 / 10 1849, Kammerherre 1851, 
Dbmd. 1853, Rdr. af den russ. St. Annaordens 2den Kl. 
1856, f Vn 1865. 

w »% 1840 Marie Sophie Frederikke Brock, 
f. 7 / 10 1815, Datter af Oberst Ludvig Frederik B., f 1853, 
Stsenderdeputeret for Randers, og 2den Hustru, Elisabeth 
Andrea Lange, t 1842. 

764. Carl Remcr flolten, haud ill., f. paa St Croix 6 / 8 1806. 
Foreeldre: Etatsraad og Gouvernementssekretser i Fyen 
Carl Henrik H., senere Konferentsraad og Gehejmearkivar 
i Kongens Kabinet, t 1862, og Eliza Alida Augusta Be- 
hagen, f 1874. Han dflde a8 / 10 1829. 1826. 765. Ferdinand Baumann, laud., f. i Kj0benhavn 6 / 6 1804. 
For&ldre: Krigsraad Johan Raymund B., senere Toldem- 
bedsmand i Flensborg, f 1830, og Elisabeth J0rgensen. 
Cand. theol. V 6 1833 (haud ill), konst. Actfunkt ved Vor- 
dingborg torde Skole Septbr. s. Aar, Adjunkt ssteds. w / 10 
1834, Sognepr. for Kjerte u / 6 1840, for Tanderup 8 / 6 1847. 

w 16 / B *1834 Emilie Kraft, f. 8 % 1805, S0ster til 
Nr. 768. 

766. Rasmus Carl Julius Schade, laud., f. paa Jeegersborg 8 / 7 
1807. Fomldre: Regimentskirurg ved Husarerne Andreas 208 

S. og Jacobine Dorthea Gade. Cand. theol 12 / t 1832 
(laud.)) Huslfierer 1834 — 43, Sognepr. for Nebbelunde og 
Sedinge paa Laaland h / x 1843, tog Afsked paa Grand af 
Svagelighed "/l 1B70. Paa 25 Aarsdagen efter at han 
havde tiltraadt sit Embede, ')\ 1868, stiftede Menigheden 
et Legat for at give ham Bevis paa den H0jagtelse, Hen- 
givenhed og Kj»rlighed, den nsarede for ham; Renten af 
Legatet „Pastor Schades Legat" skal af ham bortgives 
i disse Sogne i goddsedigt 0jemed. Han er ugift og boer 
nu i Kj0benhavn. 

767. Niels Mclstcd Hjaltclln, haud ill., f. i Porsgrund "% 
1804. Forffildre: Erigsraad og Konsumptionskontrolbar i 
Flensborg, Niels Erik H., og Mette Cathrine Grenager. 
Cand. philos., ansat i Eabinetssekretariatet 1831, Justits- 
raad 1848, Rd. af Dbg. 1851, Arkivar og Expeditions- 
sekretser i Kabinetssekretariatet, Etatsraad 1866, entled. 
og Dbmd. 1870, f ugift i KJ0benhavn 8 % 1872. 

768. Hans Rudolph Kraft, laud., f. 4 / n 1808. Forseldre: 
Christen Simon K., Pakhusforvalter hos Eonferentsraad 
Ryberg, der var hans Morbroder, og Johanne Dorthea Lund. 
Cand. juris 1832 (laud.), Fuldmaegtig hos H0jesteretadvo- 
kat, Etatsraad Treschow, Pr0veprokurator ved Landsover- 
samt Hof- og Stadsretten 1838, virkelig Prokurator 1840, 
f V 4 1861. Fader til Nr. 888 og 953, Svoger til Nr. 765. 

cp 80 / 10 1839 Caroline Elisabeth Brandt, i. a8 / l2 
1816, f 3 % 1 850 > Datter af Johannes Hegelund B., Gros- 
serer i Kj0benhavn, f 1840, og Caroline Magdalene Elisa- 
beth Stallknecht, f 1836. 

769. Oluf Dltlev Sick, haud ill., f. i Sor0 1( V 9 1805. For®l- 
dre: Andreas Schytt S., VaBver i Sor0, og Cathrine Ber- 
telsen. Allerede i sit f0rste Leveaar kom han til sin 
Onkel, Lieutn. i Artilleriet, senere Erigsraad og Toldkon- 
troll0r Sick i Flensborg, der s0rgede for ham indtil sin 209 Dgd 1818; han gjorde Tjeneste som Eandidat paa aim. 
Hospital 1829—37, cand. ined. 1834; siden 1837 er han 
praktiserende Lsege i Veile; i 1864 var han som Med- 
lem af Kommunalbestyrelsen i Veile en kort Tid Preussernes 
Fange i Rendsborg, da han vsegrede sig ved at medvirke 
til, at Byen skulde betale 40^000 Thaler i Brandskat. 

1 go Athalia Augusta Anger, Datter af Overkon- 
trolter A. ved det kgl. Theater. 

2 cc Vilhelmine Augusta Brandt, hvis Fader i 
sin Tid var Kj0bmand i Aabenraa, men senere flyttede til 
Veile. 

770. Carl Gerhard Lichtenberg, haud ill., f. % 1807, Broder 
til Nr. 756, cand. juris 1832, Ejer af Hessel ved Grenaa, 
t 21 / 8 1868. 

co 28 / 4 1843 Casparine Birgitte Marie Schnell, 
f. % 1818. 

771. Morten Frederik Lund, haud. ill., f. i Nsestved 18 /i 
1807. Forseldre: davserende Krigsassessor og Toldkasserer 
i Naestved Svend Christian L., senere Justitsraad og Told- 
kasserer i Banders, f 1837 som Etatsraad og Toldinspek- 
t0r i Helsing0r, og Margrethe S0rensen, Datter af Bud 
S. i et af de kgl. Kollegier. Cand. juris 1835, Sysselmand 
for Myhre og Hnappedals Syssel paa Island 1837, By- 
skriver i Nakskov og Herredsskriver i Laaland S0nder- 
herred 1847, entled. 27 / u 1852, f 7i 2 s. Aar. 

co Johanne (Frederikke) M0ller, f i Nakskov 
1869, Datter af islandsk Faktor M. og Hustru f. Hoffmann. 

772. Herman 0vre, haud ill., f. 9 / 12 1806 i R0rby. Forseldre: 
Frederik 0., f som Sognepr. i Bregninge i Holbsek Amt 
1827, og Kirstine Marie Kjserulf. Cand. chir. 1833, i henved 
2 Aar Underlsege ved 0resunds Hospital i Helsing0r, har 
i omtr. 40 Aar vseret praktiserende Lsege i Halleby ved 
Eallundborg, hvor han er endnu. 

26 i 210 

co ta / 6 1839 Laura Ferdinandine Lassen, f. 15 / 10 
1814, Datter af Gert L., Ejer af Hallebygaarden, f 1829, 
og Henrietta Bartholine Gram, f 1862. 1827. 

773. Lndrlg Btodel, laud., f. i Kj0benhavn 18 / 8 1809. Foneldre: 
Jubellfiereren, Konsistorialassessor Verner Ludvig B., entledi- 
get som Sognepr. i Assens 1859, f 1862, og Anna Elisabeth 
Dons. Gand. theol. 28 / 10 1833 (laud.), konst. Adjunkt ved 
Odense Kathedralskole l % 1835, fast ansat 21 / 3 1837, 
Sognepr. for Brande 22 / 12 1838, forNustrup7 7 1851, Provst 
for T0rninglens Provsti 10 / 4 1855, Rdr. af Dbg. 6 / 10 1862,- 
nedlagde Provsteembedet 1868 og i August 1870 ogsaa 
Prosteembedet, April 1871 Sognepr. i Kjeldby paa M0en. 
Morbroder til Nr. 1007. 

oq s / 7 1839 Bolette Charlotte Grundtvig, f. 1S / S 
1808, Datter af Nr. 615. 

774. Frederik Julius Koncinann Petersen, laud., f. i Lille 
Naestved n / 8 1809. Foraeldre : Morten Herman P., Sognepr. 
for Herlufsholm, f 1844, og Johanne Francisca K0nemann, 
f 1835. Cand. juris 1834 (laud), Kopist under det danske 
Kancelli 1837, Fuldmsegtig 1841, virkl. Kancellisekretser 
1845, Herredsfoged i Bjerge og Aasum Herreder i Fyen 
1852, virkl. Eancelliraad 1854, Justitsraad 1861, Rdr. af 
Dbg. 28 / 7 1869. Broders0n af Nr. 727. 

co 30 / 12 1854 Anna Marie Leth, Datter af Kanal- 
og Hayneinspekt0r , Generalkrigskommissser Ghristoffer 
AdolphL., f 1868, ogFrederikke Hastrup, Datter afPropr. 
H., der i sin Tid ejede Rosenfeldt ved Vordingborg. 

775. Anton Julius timidth, laud., f. 21 / 6 1809. Foraldre: 
Professor Jens Hansen S., t som Sognepr. i Aastrup paa 211 Falster 1847, og 2den Hustru Ellen Jessen, f 1851, Enke 
efter Provst Philip Heinrich Friedlieb i Idestrup. Gand. 
philos., Skuespiller ved Theatret i Christiania, senere ved 
Casino, derpaa ved Folketheatret, saa atter ved Casino. 
Han var den f0rste, der henledede Opmserksomheden paa 
Fiskeriets Tilstand her i Landet, i flere Aar berejste han 
de danske Kyster for at virke for Fiskeriets Fremme og 
var Regeringens Konsulent i Fiskerisager; dansk Rege- 
ringskommissfer ved Udstillingen af Fiskeriprodukter i 
Boulogne 1866 og blev hsedret med Udstillingens Bronce- 
medaille for et paa Fransk udgivet Skrift „la mer"; Rdr. 
af iEredlegionen, tildelt Fortjenstmedaillen i Guld 1862, 
f Juli 1868 af en Hjertesygdom. Hans S0n, Lieutn., cand. 
theol. Jens Ei0rboe S., f. 12 / 10 1840, fransk Sproglaerer i 
Kj0benhavn, har arret Faderens Interesse for Fiskeriet 
og virker derfor paa flere Maader. 

co Betty Ghristiane Christensen, Datter af 
Minemester C; hun har vaeret Skuespillerinde vexelvis 
ved Casino og Folketheatret og er for Tiden ansat 
ved Theatre! i Bergen. 

776. Henrik Einll Mclchior, haud ill., f. % 1806 i Kj0ben- 
havn. Forseldre: Claus Peter M., Reservekirurg i S0etaten, 
Distriktslsege i Kj0benhavn, f 1810, Broder til H. B. Mel- 
chior, og Sophie Ainalie Bernhardt, t 1854, Datter af 
Parykmager Christian Emanuel B. og Jacobine Nebe. 
Cand. philos., Lserer ved flere af £j0benhavns Skoler, op- 
rettede 4 /i 1839 „Melchiors Borgerskole" i Kj0benhavn, 
der fra en ganske lille Begyndelse med et Par Elever har 
udviklet sig saa storkt, at den nu i endel Aar har vseret 
en af Kj0benhavns talrigste Privatskoler med 5—600 Elever; 
efter nogle Omflytninger har den nu i mange Aar vseret 
paa N0rregade i det Lokale, der tidligere blev benyttet 
af v. Westens Skole. Kancelliraad 28 / 7 1869; fra 1864 
har cand. theol. Laurits Lebrecht Hommel vseret* Medbe- 212 styrer af Skolen. Medlem af Bestyrelsen for Herlovianer- 
samfundet siden dettes Oprettelse. Fader til Nr. 939. 

go 16 / 6 1840 Ludovica Augusta L0ser, f. i Kj0- 
benhavn 19 / 9 1808, Datter af Premierlieutn. ved Kj0ben- 
havns borgerlige Infanteri og Blikkenslagermester Johan 
Andreas L., f 1813, og Anna Elisabeth Gonradt. 

777. Ludvlg YUhelm Colding, haud ill., f. 22 / 2 1807. Forael- 
dre: Jubeltereren Johan Henrik C, Sognepr. i Gislev og 
Elle8ted, f 1844, og 2den Hustru Amalie Gregersine Svitzer, 
f 1851. Cand. philos., f 7 7 1830. Broder til Provst 
Hans Erik C, Adjunkt paa Herlufsholm 1822—27, t som 
Prost ved vor Frue Kirke i Odense 27 / B 1857. 

778. Vilhelm Ferdinand Feilberg, laud., f. i Kiel 26 / 9 1808. 
Forsaldre: Kammerassessor Carl Elias F., f 1826, Bog- 
holder ved Tallotteriet, og Hallberg (Hatelbera) Zoega, 
f 1831. Kandidat paa aim. Hospital i Kj0benhavn 1829— 
32, Cand. chir. 1831 (lste Ear.), gik 1832 som Skibslaege 
i Orlogsbriggen St. Croix til Vestindien, Lsege ved de 
kgl. Plantager paa St. Jan V 9 1833— % 1837, vendte da 
tilbage til Danmark, praktiserede i Nysted */ 4 1838—39, 
i Nylg0bing p. F. V 8 1839—42, ved Frydendal V 10 1842— 
Y 8 1843, derpaa i Kj0benhavn, indtil han blev Distrikts- 
lsege paa Amager u / 10 1844, Rdr. af Dbg. 6 / 10 1862, levede 
fra 1868 i Udlandet og d0de i Baden-Baden 6 / 3 1871. 

co Nicoline Laurette Bang f. 30 / 10 1808, Datteraf 
Konsistorialraad og Jubellserer Jacob B., Sognepr. i Home, 
f 1852 og Abelone Margrethe Feilberg f 1850. 1828. 

779. Carl August Emil Friedenreieh H&nschell 9 laud., f. "/, 
1809, Foraeldre: Kj0bmand T0nnes Just H. paa St. Croix, ai3 t 1889, og Anna Sabine Henrietta Hage, f 1824. Cand. 
juris 1839 (laud.), Sagf0rerfuldmsBgtig i Kjabenhavn til 
1844, Amtsfuldmsegtig i Frederiksborg, Landfoged paa St. 
Jan 1845, Underdommer, Skifteforvalter og Skriver samt 
Garnisonsavdit0r paa St. Thomas 8 /io 1855 > Justitsraad % 
1856, forlod Vestindien 1857, Byfoged og Skriver i Lem- 
vig samt Herredsfoged og Skriver i Skodborg ogVandfuld 
Herreder 1858, fidr. af Dbg. 1859, f 19 / 6 s. Aar. Broder 
til Nr. 790, Fsetter til Nr. 782. 

& Johanne Sophie Sch0nheyder, f. l / 4 1814, f 2 / 6 
1866, Datter af Etatsraad Morten Smith S., Borgmester i 
Nsestved, t 1835, og Henriette Margrethe K0nemann. 

780. August Ferdinand Holstein, haud ill., f. i Storehedinge 
3 % 1807. Forseldre: Major Niels Christian Rosenkrantz 
H., Toldinspekt0r i Storehedinge, senere i Kj0ge, f 1843, 
og Marie Svendsen, f 1840. Cand philos. 1829, Kapitajn 
i Kongens Livkorps 1837. Postmester i Nykj0bing p. S. 
siden 1845, deltog frivillig i Krigen 1848 som ridende 
Jaeger. S0nnes0n af Nr. 541. 

w 2 / 8 1850 Anna Mariane Buchwald, f. 26 / 12 1818, 
Datter af Kapitajn Frederik v. B. til Anneberggaard, t 
1874, og Margrethe Elisabeth Smith. 

781. Christian Overgaard, haud ill., f. 21 / 9 1810. Forseldre: 
Lieutenant i Artilleriet Christian O., f 1810, og Else Ca- 
thrine Oline Schath, f 1816. Cand. juris 1834 (haud ill.), 
Volontser ved Kj0benhavns Politi, rejste til Vestindien 1842 
og var ansat paa forskj. juridiske Eontorer paa St. Croix 
til 1845, da han rejste til Nordamerikas Fastland; han 
opholdt sig i Syd Carolina i Slutn. af 1846, men siden 
vides intet om ham. Svoger til Nr. 712. 

782. Edvard William Jegcr, laud., f. paa St. Croix 2B / 6 1810. 
Forseldre: Hans J., Kj0bmand paa. St. Croix, og Marie 214 Cathrine Hage, f 1811. Cand. theol. V 6 1833 (baud 
ill.), Sognepr. for Veders0 1: V 10 1838, for L0nborg og 
Egvad 8 / 10 1855, for Knebel og Roelse ia / 7 1864. Fatter 
ta Nr. 779 og 790. " 

go **/ 6 1839 sit S0dskendebarn Gjertrud Cathrine 

Marie Sophie Kipnasse, f. i Kj0benhavn 21 / l0 1806, 

Datter af Lieutn. og Grosserer Christian K. og Bolette 
Margrethe Hage. 

783. Gotthllf Ferdinand Eschricht, laud., f. i Kj0benhavn 
,7 / 8 1810. Foraldre: Johan Gottfried E., f. i Oderberg i 
Pommern 1768, f i Kj0benhavn 1819, Kj0bmand, senere 
Varemsegler, og Maren Ejellerup. Cand. chir. 1833 (lste 
Kar.), praktiserende Lsege i Varde 1834, Bataillonskirurg 
ved de holstenske Landsenerer i Kolding c /n 1836, Over- 
lsege ved 2det Jsegerkorps i Helsing0r V 7 1842, senere ved 
15de Bataillon ssteds., deltog i denne Egenskab i den 
lste slesvigske Krig og blev Krigsfange i Slaget ved Sles- 
vig 28 / 4 1848, Rang med Kapitajner V 7 1848, Rdr. af Dbg. 
°/ 10 1850, gik af med Pension % 1858, derefter praktise- 
rende Lsege i Farum, hvor han nu boer. 

1 oq u / 6 1835 Nieoline Elisabeth Flindt, d0bt 30 / ia 
1810, f 1850, Datter af Kj0bmand Henrik F. i Naestved, t 
1833, og lste Hustru Anna Regine Rugaard, f 1816. 

2 c» 8 / 10 1851 Petra Dorthea Petersen, f. 1822, 
f 1857, Datter af Kj0bmand P. i Middelfart. 

3 co 17 / 6 1859 Johanne Marie J0rgensen, Datter 

af Proprietor og M0lleejer Peter J. til Nym0lle,Uggel0se 

Sogn, og Ane Christensen. 

* 

784, Carl Edvard I ldall, laud., f. 10 / 9 1810. Forseldre: Kam- 

merraad, senere Justitsraad, Vilhelm August TL, Toldkas- 
serer i Nsestved, f 1852, og Hanne Louise Nellemann, t 
1865. Cand. philos., f 1830. Broder til Nr. 814 og 833, 
Morbroder til Nr. 905 og 925. 215 785. Frederik Nicolai Broekdorff, haud ill, f. 18 / 7 1807. For- 
«ldre: Georg Joachim Ludvig B. y Sognepr. i Nfrre Jern- 
l0se og Kvandl0se, f som Sognepr. i Skj»vinge og GJ0r- 
l0se 1837, og Anna Marie Lindam, f 1814. Gand. theol. 
24 / 10 1834 (haud ill), pers. Kapellan hos Faderen i Skj»- 
vinge 23 / ia 1835, Sognepr. for Ltorslev og 0rding 18 / 8 1841, 
for Alr0 18 / 4 1852. 

en 16 / 8 1836 Birgitte Antonette von Haven. 

786. Christian Ludvig Btthnann, haud ill., f. i Grevinge 18 / 6 
1809. Foraeldre: Morten B., Sognepr. i Grevinge, f 1828 
som Sognepr. i Skjelsk0r, og Jacobine Jacobsen, f 1836. 
Cand. theol. 7 / 7 1836 (haud ill.), Lserer ved Kj0benhavns 
vestre Betalingsskole 1847, Sognepr. for Ttfmmerby og 
Lild l % 1854, for Meelby i Sjalland 4 / 7 1861, entled. *% 1875. 

go 21 / 7 1855 Juliane Louise Olsen, f. ,2 / 9 1811, 
Datter af Superkargo Henry 0. og Elisabeth Charlotte 
Askelin, skaansk Prsestedatter. 1829. 

787. Ernestus Carl Ludvig Holten, laud., f. lB / x 1811. Pleje- 
fader > Kammerherre, Generalkrigskommissser Holten. Cand. 
juris 1834 (laud.), Kancellist i Generalkrigskommissariats- 
Kollegiet 1835, Fuldmsegtig i samme Kollegium (senere 
Krig8ministeriet) 1843, virkl. Krigsassessor 1847, virkl. 
Krigsraad 1854, entled. med Pension 1863, lever i Kj0- 
benhavn. 

co Frederikke Caroline Sophie Staffeldt, f. i 
Travendal. 

788. Johannes Peter Oresen Balle, laud., f. i Nordborg paa 
Als 16 / 4 1810. Foraeldre: Krigsraad Johan Otto August 216 B., DistrikjbslsBge i N0rre Herred paa Als, og Anna Sophie 
Ovesen, Datter af Forpagter Lars 0. paa H0jstrup, og Jo- 
hanne Marie Neergaard. Cand. theol. 23 / 4 1835 (laud.), 
var Lsarer ved Efterslsegtens Realskole og fl. Pigeinstituter 
i Kj0benhavn, Laerer ved Vajsenhuset Januar 1836, res. 
Kapellan i Besser og Onsbjerg paa Sams0 as / 8 1836, 
Sognepr. for Ulse og Braaby 8 / ia 183 8, for Aversi og Te- 
strup 81 / g 1846, har vseret Medlem af Prsest0 Amtsraad i 
12 Aar fra 1859. Fader til Nr. 872, Svigerfader til Nr. 
881 og til Skolens forrige Rektor, Professor Listov. 

co Vn 1836 Naucy Henriette Jacobine Schack, 
f. i Kj0benhavn 3 / 8 1815, Datter af Etatsraad, Kammer- 
advokat Gregers S. og Anna Sophie Kirksteen. '789. Ernst Einil Rosenorn, laud., f. paa Ulriksholm i Fyen 
7 / n 1810. Forseldre: Godsejer Csecilius Uldericus An- 
dreas B., f 1820, og Juliane Marie Schack, f 1834, Dat- 
ter af Gehejmeraad Engel Carl Ernst v. S. og Mette Pou- 
line Rosen0rn. Cand. juris 3 / 5 1838 (laud.), rejste uden- 
lands 1838—40, foretog atter en Udenlandsrejse 1851—52, 
Medstifter og Medbestyrer af Asylselskabet foi> Frederiks- 
berg, Vesterbro og Omegn 1858, Folkethingsmand ved den 
overord. Rigsdag 1855 og ved de ordentl. Rigsdage 1855— 
63, valgt af Folketinget til Medlem af Rigsraadet 1861, 
Direkt0r for den kgl. Veterinser- og Landboh0jskole l % 
1862 fra V 4 s. Aar at regne (entled. fra dette Embede ved 
Resol. af 6 / 10 1869), valgt af Rigsraadet til Suppleant i 
Monarkiets Rigsret 22 / 6 1863, Kurator for Vemmetofte * 7 / A 
1869, Minister for Kirke- og Undervisningsvsesenet n / 9 
1869— 28 / 6 1870, Overprasident i Kj0benhavn 28 / 7 1870, 
lste Medlem af Direktionen for F0dsels- og Plejestiftelsen 217 

3 % 1870, Direkt0r for Veterinser- og Landboh0jsko- 
len 3 % 1870— Novbr. 1871, Viceformand for den nor- 
diske Kunst- og Industriudstilling 1872. Kammerjunker 
27 / 3 1841, Kammerherre 1862, Rdr. af Nordstjernen 28 / 7 
1862, af Dbrg. \\ 1867, Dbind. 27 / 6 1870, Kmd. af Dbg. 
2. Gr. 3 % 1872, Kmd. af St. Olafsordenen u / 9 1872, Kmd. 
af Dbg. 1. Gr. 7 / 6 1874, Stk. af Nordstjernen Maj 1875. 
I 1841 kj0bte han i Forening med Kammerjunker Hoppe 
og Jsegermester Bloch Voergaard i Vendsyssel, og efterat 
han i endel Aar havde vseret Eneejer, solgte han Gaard 
og Gods Decbr. 1872 til P. B. Scavenius, Nr. 923 ; 2 / 7 
1855 kj0bte han Hovedgaarden 0stergaard i Sailing, som 
han atter solgte 29 / 3 1871 til sin Svoger, Hr. Johan Brinck- 
Seidelin; for Tiden ejer han intet Jordegods. 

co l5 / 4 1845Mariane Magdalene Clausine Brinck- 
Seidelin, f. 8 / 5 1817, Datter af Konferentsraad Ludvig 
Christian B.-S. og Marie Elisabeth Kragh. Moster til 
Nr. 911. 

790. Bother ttustay Adolph Sabine Mnschcll, laud., f. 26 / 7 

1812, Broder til Nr. 779. Huslaerer 1834, cand. theol. 
1839 (laud.), Kateket i Frederikssted paa St. Croix 8 /u 
1843, konst. Praest ssteds. V 7 1845, fast ansat 8 / 3 1847, 
tillige Missionser 81 / 3 s. Aar; paa Grund af svrakket Hel- 
bred foretog han 1851 en Rejse til Europa, hvorfra han 
vendte nogenlunde styrket tilbage til St. Croix 1852, men 
maatte paa Grund af Brystsyge atter begive sig paa Rej- 
sen til Europa 1853, f paa Atlanterhavet 1() / 5 1853. Fit- 
ter til Nr. 782. 

co u / 8 1848 Augusta Bithorn, aeldste Datter af 
Plantageejer B. 

791. Peder Christian Erhard Schougaard, laud., f. i Sax- 
kj0bing t0 / 7 1813. Eorseldre: Kammerraad J0rgen S., 
Toldinspekt0r i Saxkj0bing, og Henrika Seidelin. Cand. 

27 218 theol. 8 / 4 1835 (laud.), Adjunkt paa Herlufsholm Februar 
1835, Sognepr. for F»m0 H / 2 1843, for Refsnses 8 / 7 1851, 
tog Afsked paa Grand af Svagelighed 7 / 6 I860, lever i 
Kj0benhavn. H. B. T0nnesen, Nr. 838, har vsaret Kapellan 
hos ham. 

1 go 6 /g 1843Hanne Sophie Abrahamine Hessel- 
berg, f. 10 / n 1815, f % 1845, Sester til Nr. 798, og til 
liektor Dichmans Hustru, Sesterdatter af Nr. 721. 

2 cc u / e 1851 Ditlevmine Louise Christensen, 
f. as / 4 1813, Datter. af Hans C, Ejer af Dalbygaard, 
Birket Sogn. 

792. Tyge Alexander Becker, laud., f. paa Tirsbsek 17 / 6 1812. 
Forseldre: GeneraUcrigskommiesser Carl Friederich B. til 
Tirsb&k, f 1858, og Helene de Thygeson, Datter af Ju- 
stitsraad Tyge Jesper de T., Stamherre til Mattrup ; Enke 
efter Kammerherre Frederik Bliicher, Generaladjutant og 
Kommand0r for Garden tilhest. Tog 2den Examen og be- 
gyndte efter Forseldrenes 0nske at studere Jura, men for- 
lod dette Studium og lagde sig efter Historie, og da navn- 
lig den danske Middelalder med dertil herende Personal- 
historie, Genealogi ogHeraldik; underkastede sigMagister- 
konferents 1842, foretog i Vinteren 1843 — 44 en Rejse til 
det 0stlige Tydskland for at bes0ge de dervaerende Biblio- 
theker, udnsevntes 27 / 8 1845 til Arkivar ved det historisk- 
genealogiske Arkiv ved Ordenskapitlet, tit. Professor 28 / 6 
1847, Medlem af Selskabet for Fsedrelandets Historie og 
Sprog "/, 1848, Sekretser i samme Selskab 28 / 4 1851, 1861 
Selskabets Arkivar; y 6 1848— *% 49 Sekondlieutn. i Re- 
serven, extraordinser Medhjselper ved Gehejmearkivet 31 / l2 
1849. Historisk Forfatter; endel af hans Skrifter anf0res 
i Erslews Lex. ; desuden Eorfatter til en Rsekke historiske 
Tidsbilleder og i Forening med P. E. Rosen0rn (Nr. 802) 
til „Efterretning om Herlovianere fra 1819 til 1853"; t 
ugift •/„ 1869. 219 793. Christian Siegfried Bassewitz, laud., f. 24 / 10 1818. For- 
seldre: Generalmajor Christian Siegfried v. B., Chef for 
sjsell. Landsenerregiment i Nsestved, ;og Christiane Frede- 
rikke Kjerulff. Cand. juris 1839, Lieutu. ved 4dc Jseger- 
korps, gik 1848 over til Insurgenterne, blev landsforvist, 
informerede en Tid i Berlin, blev senere Fsestningsbetjent, 
maaske Materialforvalter, i den preussiske Fsestning Saar- 
louis. 

794. Yilhelni Christopher Crone, laud., f. i Nyborg l0 / tl 1813. 
Forseldre: Justitsraad Rasmus C, Amtsforvalter, f 1827, og 
2den Hustru Anna Frederikke L0nborg, f 1819, Datter af 
Oberst Christopher L.j Kommandanti Nyborg, ogCeciliePalu- 
dan. Cand. juris 1835 (laud.), Avdit0r ved fyenske Infanterire- 
giment 1840, Avditor og Regnskabsf0rer ved 6te Dragonreg. 
1843, Overavdit0r, Byfoged og Politimester i Helsing0r 
1849, Justitsraad, Rdr. af Dbg. u / 6 1860, Rdr. af St. 
Olafsordenen 1861, Politidirekt0r i Kj0benhavn og Etats- 
raad 1863, Rdr. afNordstgernen l6 / 10 1867, Dbmd. 21 / 6 1872, 
Rdr. afSt. Annaordenens 2den Kl. n / 3 1874, af den preuss % . 
Kroneordens 2den Kl. i26 / 1 1875. Formand for Herlovianer- 
samfundet8 Bestyrelse. Halvbroder til Nr. 692, Morbroder 
til Nr. 915. 

od % 1843 Johanne Erikka Elise Berg, f. u / 2 
1817, Datter af Justitsraad, Godsejer Hans Magnus Berg 
til Skovsbo i Fyen, f 1824, og Hanne Francisca v. Westen, 
t 1861. 

795. Bernt Adolph Castenschiold, laud., f. paa Hellerup 18 /i 
1811. Forseldre: Kammerjunker Jacob August C, f 1828, 
Borginester, By- og Raadstuskriver i Kors0r, og Frederikke 
Louise Caroline von Westen, f i Slagelse 1840. Gik f0rst 
i Slagelse Skole, koin til Herlufsholm 1828, cand. juris 
1835 (haud ill.), Overtoldbetjent i Odense % 1844, Told- 
kontroll0r i Roeskilde 2 % 1846, konst. Havnekontroll0r i 
Kj0benhavn 22 / la 1847, Toldkontroll0r ssteds. 26 / 6 1848, 220 Toldinspekter ssteds. og Justitsraad M /i 1861, Overtold- 
inspekt0r for Jylland n / 4 1862, for 0stifterne 27 / 3 1869, 
Etatsraad a, /7 s. Aar, Rdr. af Dbg. 2ft / r> 1867, Dbmd. % 
1875, boer i Kj0benhavn. F»tter til Nr. 804. 

go 25 / 6 1851 i Kjebenhavii Caroline Birgitte von 
Grabow, f. 17 / 10 1813, f 3 A 1867, Datter af Stiftsamts- 
skriver, Overkrigskommissser J0rgen Andreas v. ft., f 1846, 
og Stinchen Anna Cathrine Hoick, f 1814. 1831. 

796. Niels Georg Brasen, laud., f. i Karrebaek */ x 1813. For- 
aldre: Ole B., f 8om Sognepr. i Vejby og Tibirke 1829, 
og 2den Hustru Anna Marie Korn, f 1852, Datter af Ju- 
bellaereren, Provst Johan Georg K. i Vallensved, f 1841, 
og Caroline Cathrine Bitter, f 1836. Cand. philos., in- 
formerede i Kj0benhavn, har i omtr. 30 Aar vaeret Pa- 
tient paa Bidstrup Sindssygeanstalt, hvor han lever endnu 
som uhelbredelig. Halvbroder til Nr. 733. 

797. Fritz Henrik J0rgensen 9 laud., f. i Kj0benhavn 12 / 6 1812. 
For»ldre : Amtsforvalter Peter Georg J. i Ringsted, og 
Agnete Kirstine Fuglsang, Datter af Skomager F. i Stege. 
F0rstelaerer ved et Institut iRingkj0bing 1833 — 35,. cand. juris 
1838 (laud.), konst. Kopist under det danske Kancelli 1839, 
fast ansat 1840, konst. Fuldmsegtig under Justitsministeriet 
1848, Byfoged i Hasle og Herredsfoged i N0rre Herred 
samt Birkedommer i Hammershus Birk s. Aar, virkl. Kan- 
celliraad 1854 (frasagde sig denne Titel 1874), Byfoged og 
Skriver i Sor0 samt Birkedommer og Skriver i Sor0 Birk 
og Baroniet Holberg 1864. 

co Henriette Caroline Sophie Krebs, f. 18 / 9 1812, 
Datter af Nr. 664. 221 En S0n af ham, P. A. C. J0rgensen, er antagen som 
Stipendiat ved Gymnasiet i St. Petersborg, for efter 2 Aars 
Fortab og en paa Russisk tagen Examen at ansaettes som 
Overlaerer ved et russisk Gymnasium. 

798. Hans Martin Colbjornsen Hesselberg, haud ill., f. i 
Nsestels0 19 / r> 1810. Foraeldre: Abraham H., Sognepr 
i Nsestels0 og Mogenstrup, f *836 og Karen Borch, f 
1864, S0ater til Nr. 721. Cand. theol. 25 /i *838 (non 
cont.), havde et Institut i Kj0benhavn, konst. Praest paa 
St. Thomas 1854, f ugift af den gule Feber 1855. Svoger 
til Nr. 791 og til Herlufsholm Rektor, G. A. Diehman. 

799. Ely Sophus Falkenskiold, laud., f. paa Sj0rupgaard, 
Nimtofte Sogn, 7 / 9 1812. Forseldre: Major Andreas Sehe- 
stedt F., Kontorchef under Rentekammeret (Stempelpapirs- 
kontoret), og Cathrine Hedvig Leth, Datter af General- 
lieutn. L., Eommandant i Kj0benhavn, og Hustru f. Nansen, 
en S0nnes0ns Datter af Borgmester Hans Nansen. Efterat 
have taget 2den Examen var han Huslaerer paa Rath- 
lousdal 1834, cand. theol. 23 / n 1836 (haud ill.), Huslaerer 
paa Bornholm fra Efteraaret 1837 til Foraaret 1841, der- 
efter i Bregninge paa Mr0 til Efteraaret 1842; Adjunkt 
paa Herlufsholm April 1843— Juli 1849, opholdt sig 1846 
nogle Maaneder i Paris for Sprogets Skyld, tog sin Af- 
sked, atter Huslaerer paa Baekkeskov fra Nytaar 1850— 
Maj 1852, Sognepr. til Rind og Herning 7 / 5 1852, tilN0rre 
Nissum % 1857, til Them ved Silkeborg 10 / 2 1865, entled. 
7 8 1867, Hjaelpepraest i Stege Oktober 1868— Okt. 1872, 
derefter i Hiller0d til Slutn. af 1873; boer der endnu. 
Ugift, men har i 1868 adopteret Emma Nathalie Adelaide 
Annette Wilkens, Datter af fhv. Bager Johan W. og Inge- 
borg Annette Sandberg i Odense. 

800. Emll Bttlow, haud ill., f. i Odense % 1811. Foraeldre: 
Oberst Fritz Christian Mosting v. B., Toldkasserer i As- L 222 sens, f 1838, og Frederikke Marie Elisabeth Bentzeu, f 
1863, Datter af Oberslieutn. B. Caod. philos., studerede 
Jura, men tog ingen Exam en, da han imidlertid havde 
faaet Anscettelse som Assistent ved den gr0nlandske Han- 
del, an sat ved Godthaab l4 / 4 1841, Bestyrer af Kolonien 
Fiskerneesset 1849, af Jacobshavn i Nord Or0nland 1853, 
vendte atter tilbage 1859 til Syd 6r0nland som Kolonibe- 
styrer ved Godthaab, tog Afsked 1866 og lever nu i Kj0- 
benhavn. Broders0n af Forvalter B. (Nr. 642). 

w «/ § 1842 Sophie Regine Stilling, f. *% 1814, 
Datter af Lithograf Christian S., f 1840, og Anc Cathrine 
Willardsen, f 1871. De have haft den Sorg at miste alle 
deres 6 B0rn, hvoriblandt 3 voxne D0tre. 1832. 

801. Hans ftustav Lilionskiold 9 haud ill., f. i Horsens 2 % 
1811. Foroldre: Kammerherre, Oberst Anton Christian 
L., f 1843, og Christiane Louise Pouline Stemann, f 1864, 
Datter af Gehejmekonferentsraad Christian Ludvig S. og 
2den Ilustru Isabella Eleonore Dorothea v. Schmettau. 
Cand. juris 1837 (haud ill.), Volontaer i Generaltoldkam- 
merets 2det danske Revisionskontor 1841, Overopsyns- 
assistent i Ringsted 22 / 7 1845, Strandkontroll0r i Kallehave 
13 / 3 1849, konst. Toldoppeb0rselskontroll0r i Faxe 16 / n 
s. Aar, meddelt kgl. Bestalling 2 % 1851, Toldoppeb0rsels- 
kontroll0r i Skive 3l / 7 1857, Toldforvalter ssteds. 28 / 9 1870. 

cp a3 / B 1862 Charlotte Sophie Frederikke Emilie 
Lillienskiold, f. 27 / 10 1833, Datter af Proprietor Hans 
Gustav L., tidligere Ejer af Sophienberg, og Dorthea 
Hansen. 

802. Peter Eicon Roscirtrn, haud ill., f. i Banders 4 / 7 1811. 223 Foraeldre: Peter Otto R.*), Ritmester ved jydske Re- 
giment lette Dragoner i Randers, siden Land- og 
S0krig8kommis88er i 2det sjsellandske Distrikt, f 1847, og 
lste Hustru, Eleonore Hellesen, f 1816, Datter af 
Proprietor og Handelsmand Hans H., Ejer af Dahlsborg 
og Snekkerstens Teglveerk m. m., og Anna Margrethe Han- 
sen. Efter sin Moders Ded kom han i Huset hos Pastor 
Kamp, der var Eateket i Fredericia, og fulgte med ham 
1818 til Balslev i Fyen, hvor han var, indtil han kom her 
i Skolen 1822; studerede first Medicin, men opgav af Hel- 
bredshensyn dette Studium og opholdt sig derefter paa 
Landet, baade i Fyen og paa Sjselland, vel nsermest for at 
laegge sig efter Landvsesenet. I 1841 blev han af Stiftel- 
sens davserende Forstander, Gehejmeraad Stemann, ud- 
nsevnt til Inspekt0r**) og Laerer i Skrivning paa Herlufs- 
holm ; fra denne Stilling tog han paa Grand af Svagelig- 
hed sin Afsked 1855, og boede derefter i Nsestved til sin 
l)0d 3 /u 1872. Han var i de sidste Aar af sit Liv helt 
d0v og meget svag; ugift. I sit Testamente havde Rosen 0rn 
legeret enKapital af 1000 Rdlr., hvorafRenten aarlig, 4de 
Juli, Legators F0dselsdag, skal gives til „en flittig og sse- 
delig Discipel ved Herlufsholms lserde Skole og Opdragel- 
sesanstalt" ; det bortgives af Skolens Rektor, Inspekt0r og 
den aeldste OverUerer; Fundatsen er udfserdiget a7 / 4 1873 
af Executores testamenti, E. Emil Rosen0rn (Nr. 789) og 
P. G. Tillisch, Herlufsholms Prsest, en Faetter til Legatets 
Stifter. (Fundatsen findes i Herlufsholms Skoleprogram 
1873.) Morbroder tU Nr. 858. *) Dennes Fader, Matthias Peter Otto R., kom her i Skolen "°| 7 1760; 
han gik ikke til Universitetet, men blev Militser, tog Afsked 1809 
som Oberstlieutenant aflnfanteriet, Kammerherre, f 1818; i sin Tid 
Ejer af Katholm ved Grenaa. 

**) Hans Faders 2den Hustru var en Datter af <Gehejmeraad Stemann. i 224 803. Peter Iver Julian Lunn, laud. pr»cet., f. paa Dorthea- 
lyst V T 1813, Broder tilNr. 753. Cand. juris 1836 (laud.), 
Avdit0r og Regnskabsf0rer ved 5te Jagerkorps 1844, Gar- 
nisonsavdit0r i Rendsborg 1846, fordreven derfra 1848 ved 
Opr0rets Udbrud, Avdit0r ved den aktive Arme s. Aar, 
koiist. Borgmester, Byfoged ogByskriver i Aabenraa 1850, 
fast ansat i disse Embeder efter Fredens Afslutning, Ju- 
stitsraad 1852, Rd. af Dbg. 12 / n 1854, arresteret af de 
preussiske Tropper */ A 1864, men en Maaned senere atter 
l0sladt efter at vsere bleven afsat fra sine Embeder af 
Civilkommi88©rerne, % 1866 Herredsfoged og Skriver i 
Hasle, Vester Lisberg, Framlev og Sabro Herreder. 

co a3 / 7 1845 Agnes Colls tr up, Datter af Grosserer 
Laurits C. i Kj0benhavn og Frederikke Voigt. 

804. Theodor Christian Ca&tenskiold, laud., f. i Nsestved 80 / 4 
1814. Forseldre: Brigadegeneral, Generalmajor Christian 
Ludvig C, og Henriette Nicoline Triie, Datter af Kapitajn 
Peter Nicolai T. og Dorthea Lyngbye. Cand. juris 1839 (laud.), 
Volontaer i Generalpostdirektionens Sekretariat Februar 
1841, Kopist 10 / 3 1843, Fuldmaegtig ,8 / 7 1845, Postsekre- 
taer og Chef for lste Postsekretariat 6 /i 1850, Overpost- 
me8ter og Chef for Kjobenhavns forenede Brev-, Pakke- 
og Fodpostkontor 14 / 6 1854, tillige Overbestyrer af Kj0- 
benhavns Aviskontor samt Personpost- og Befordrings- 
kontor, Justitsraad ! / t 1856, Rdr. af Dbg. % 1869. Fat- 
ter til Nr. 795*) og til Nr. 805's Hustru. 

go 7 12 1845Petr«a Dorothea M0ller, f. l5 / u 1809, 
Datter af H0rkrsemmer Peter M. og Erasmine Dorothea 
Thonning. *) Ved Patent af »|, 1871 bar T. C. Castensehiold og hans Br0dre, 
General Gustav C. og Kammerherre Ludvig C. og deres aegte 
Descendenter faaet Tilladelse til at forandre Navnet „Castenschiold a 
til „Casten8kiold". 225 

805. Carl Anton Dons, laud., f. i Halsted paa Laaland 6 / 6 
1814. Forseldre: Justitsraad Johannes Klingenberg D., 
Birkedommer paa Baroniet Juellinge og paa begge Grev- 
skabet Hardenberg-Reventlows Distrikter, og Frederika 
Marie Cornelia Meyes, Datter af Urtekrsemmer Johan Da- 
niel M. og Magdalene Charlotte Hers (Herse) i Ej0ben- 
havn. Cand. theol. 26 / 4 1837 (laud.), Timelserer ved Latin- 
skolen i Nyborg 6 / 8 s. Aar, Adj. paa Herlufsholm 30 / 10 s. 
Aar, ord. Eateket og Ferstelserer ved Borgerskolen i 
Kjerteminde ls / t 1843, blev ordineret i Odense 29 / 8 , men 
tiltraadte ikke dette Embede, da han 5 / 4 s. Aar blev kal- 
det til Sognepr. for Radsted paa Laaland, hvor han endnu 
er. Morbroder til Nr. 855. 

go 31 / 6 1843 Dorthea Struckmann, f. i Htfmb ved 
Ringsted 28 / 7 1817, Datter af Erigsassessor Andreas Chri- 
stian S., dengang Ejer af H0mbgaarden, senere konst. 
Toldforvalter i Vedbsek, f 1844, og Inger Augusta Dorthea 
Triie. S0dskendebarn til Nr. 804. 

806. Jorgen Tommerup Henrichsen, laud., f. i Ringsted 16 / 6 
1813. Forseldre: Jacob H., Postmester i Ringsted, og 
Karen Sorterup, Datter af Student j0rgenS., Ejer afGjast- 
givergaarden „Tre Hjorte" i Kj0benhavn, og Martha Ca- 
thrine Roed. Cand. theol. 4 / n 1839 (haud ill.), Husl»rer, 
oprettede 1845 en Drengeskole i Frederikssund, som han 
bestyrede til 1850, da han blev Lserer ved Kj0benhavns 
offentlige Skoler ; 29 / 4 1856 Sognepr. forGjedsted ogFjels0, 
hvor han er endnu. 

oq s / 5 1846 Marie Elisabeth J0rgensen, f. a9 / s 
1819, Datter af Kj0bmand og Ksemner J0rgen J. i Kallund-. 
borg og Sidsel Marie Lauritzen. 

807. Ludvig Anton Christian Knudsen, laud., f. i Fensmark 
2a / 9 1813. Forseldre: Christian K., f som Sognepr. i 
R0nnebsek og Olstrup 1855, og lste Hustru Maren Topp, 

28 226 f 1820, Datter af Oberstlieutenant og Garver Jochum T. 
i Kj0benhavn, og Ane Marie Nielsen. Cand. theol. 2 V 4 
1837 (laud.), A^junkt ved Horsens Skole 26 / 9 1838, Sognepr. 
for Agrie og Egens 2 % 1848, for Eltang og S0nder Vil- 
Btrup M /e 1859. 

go 81 / l8 1838 Laura M0ller, f. 16 / 9 1808, Datter af 
Itarkrommer M. i Kj0benhavn. 

808. ttregorlus Martlnus Brorson, haud ill., f. i Holbsek "/ 3 
1812. Foraldre: Kammerraad Peter Steenfeldt B., f 
1836, Konsumptionskasserer i Holbeek, (Fsetter til Rektor 
A. W. Brorson paa Herlufsholm), og Ulrikke Caroline Hen- 
riette de Klauman, f 1841, Datter af Kapitajn Gregorius 
de K. og Anna Barbara Charlotte Thye. Cand. philos. 
1833, konst. Toldkasserer i Holb»k 21 / 2 1834, Volontar 
ved Toldkammeret ssteds. y 6 1837, Toldbelgent ssteds. 9 / 2 
1839, konst. Toldinspekt0r i Storehedinge 28 / n 1840, konst. 
Told- og Konsumptionsoverbetjent i L0gst0r 21 / 9 1841, 
meddelt kgl. Bestalling 22 / 6 1845, Oppeb0rselskontroll0r 
ssteds. y 7 1851, Toldforvalter i Stege u / s 1861, Kammer- 
raad 28 / 6 1867, Toldforvalter i Holbaek 22 / s 1875. 

go % 1842Achthonia Cathrine Treschow, f. 21 / 2 
1821, Datter af Justitsraad Andreas T., Toldkasserer i 
Holbnek, f 1846, og Anna Marie Wendel, f 1863. Rektor: Gustav Adolph Dichman. 

1833. 

809. Henrik Theodor Voss, laud., f. paa F0rslev 2 % 1812. 
Foraeldre: Johan Henrik V., Godsfarvaiter* f 1847, og 
Begine Addit, f 1816, Datter af Bager og Dbmd. A. i 227 N»stved*). Cand. theol. 2 % 1841 (haud ill.), . L»rer ved 
et Privatinstitut i Nsestved 1841—42, ved Landv&pensin- 
stitutet paa Haraldslund ved Aarhus under Kammerraad 
Krarup 1842 — 47, ved den hejere Borgerskole i Aarhus 
1847—51, Kateket og F0rstel»rer ved Borgerskolen i Ny- 
kj0bing p. F. 8 / 7 1851, Sognepr. for Senderup og Suldrup 
V 8 1859, for Badum og Soelbjerg 1872. 

w 8 / 6 1852 sit S0dskendebarn Julie Theresia Fre- 
derikke Wilstrup^ f. u / 6 1816, Datter af Johannes W., 
Toldkontroll0r i Kj0henhavn, f 1856, og Vilhelmine Au- 
gustine Voss. 

810. Peter Emil Wengel, laud., f. i Ringsted l / u 1813. For- 
seldre: Kancelliraad Hans J0rgen W., Apotheker i Ring- 
sted, f. 1785, f 1874, og Ane Sophie Aabye, f. 1786, Dat- 
ter af Landsover- samt Hof- og Stadsretsprokurator A. 
. og Kirstine Molt. Gand. philos., studerede i nogen Tid 
Medicin, men gik saa til Landvsesenet, kj0bte 1844 H0mb- 
gaarden ved Ringsted, solgte den 1853 og blev 1 / 6 s. Aar 
0konom paa Herlufsholm, opgav denne Stilling fra Maj 
1870 og flyttede til Kalby, hvor han havde forpagtet en 
af Stiftelsens B0ndergaarde; f 16 / 8 1871. 

co 12 / 6 1845 Adolphine Christine Sophie S0- 
r en sen, f. 26 / 9 1817, Datter af Proprietair Christen S., 
t 1832, og Christiane Sophie Molt, f 1885. 1834. 811. Frederlk Christian Krebs, laud., f. ' i Kjtfbenhavn 15 / 10 
1814, S. af Nr. 664 ; 'gjorde 1836 et Togt mei Orlogsbrig- *) Godsforvaltcr J. H. Voss % 00 Johanne Susanne Prom, S0ster til 

% 
. Kapitajn P., der var Inspekt0r paa Herlufsholm. 228 gen „8t. Croix" som Volont&r, cand. med. & chir. Efter- 
aaret 1841 (laud.), Skibslaege 1843, Kand. paa Frederiks 
Hospital 1844—45, praktiserende Lsege paa Ghristianshavn 
1845, koiist Underlsege i S0etaten 1847, Distriktslsege paa 
L*80 a % s. Aar, i Skjelsk0r n / B 1855, Redakt0r af Ber- 
lingske Tidende 1864—65, vendte derefter tilbage til sit 
Lregeembede i Skjelsk0r, Medlem af Kommissionen til 
Fattigvsesenets Ordning 1869—71, Stiftsfysikus i Fyen 17 / s 
1871. Har udfoldet en betydelig Forfattervirksomhed; 
navnlig har han behandlet forskjellig Samfunds- og N»- 
ringsforhold. 

go S6 / 8 1846 Anna Margrethe Borch, f. paa St. Croix 
2 V 7 1818, Datter af Cand. juris Gerhard Frederik B., 
Sagfarer paa St. Croix, og Cathrine Baronesse de Bretton. 

812. Johan Christian r. Jessen, laud., f. i Nykj0bing p. F. 
2 /\ 1817. ForsBldre : Gehejmekonferentsraad, Kammerherre 
Mathias Reinhold v. J., Stiftamtmand oyer Laaland-Fal- 
sters Stift, f 1853, og lste Hustru Marie Sophie Ammitzb0ll, f 
1824, Datter af Godsejer A. til Kjeldkjser. Cand. juris 
1840 (laud.), s. Aar Volontser i Rentekammeret og Sekre- 
ter hos Rentekammerdirekt0ren, s. Aar HoQunker, Fuld- 
m»gtig ved Fyens Stiftamt 1842, konst. Herredsfoged i 
Lunde, Skam og Skovby Herreder samt Birkedommer i 
Langes0 og Roepstorff Birker og overdraget at forberede 
Omdelingen og Forandringen af Retskredsene i det nord- 
lige Fyen 1843, Eammerjunker 1844, konst. Byfoged og 
Byskriver iSvendborg 1845, fast ansat 1846, senere tillige 
Birkedommer paa Taasinge. IForening med Kriminalrets- 
assessor Rothe ledede han if0lge kgl. Kommissorium Un- 
ders0gelserne i den store sydfyenske Justitssag 1854—55, 
Kammerherre, Rdr. af Dbg. 18 / 7 1858, Borgmester, Byfoged 
og Byskriver iHorsens 1859, Indenrigsminister a / 12 1859— 
8 / 2 1860; han tiltraadte da atter sit Embede i Horsens, 
hvilket han endnu beklseder. Medlem af Rigsdagens Folke- 229 thing 1858, af Rigsraadets Folkething 1864, Dbmd. 5 / 12 
s. Aar; fra 1866 Landsthingsmand for lOde Ereds. Baade 
som Medlem af Rigsdagen og som Indenrigsminister har 
han taget Initiativet til flere betydelige Lovforslag. Under 
den fjendtlige Okkupation af Jylland 1864 blev J. tillige- 
med flere andre Embedsmsend f0rt som Fange til Rends- 
borg, hvor de hensad i 10 Uger til u / 6 - S. Aar var han 
adjungeret den kgl. Regeringskommissser, Gehejmeraad 
Brsestrup, og foretog i December 1864 enRejse tilAltona, 
for af General Falkenstein at modtage Regnskabet for og 
Overskuddet af Jyllands Intrader under Vaabenstilstanden. 
I 1866 beskikkedes J. til Medlem af den af Regeringen 
nedsatte Kommission angaaende Alderdomsfors0rgelseskas- 
ser, Livrenter o. s. v., og foretog som saadanj efter Kom- 
missionens Anmodning, en Rejse i Belgien, Schweiz og 
Frankrig for at tilvejebringe Oplysninger om de der be- 
staaende Foreninger til gjensidig Hjselp i Trangstilfaelde ; 
1867 Formand for Kommissionen angaaende Kj0bst©dernes 
Brandforsikring, 1869 Medlem af Kj0bstadkommissionen, 
1871 Formand i Kommissionen om jsmalsporede Jernba- 
ners Anlseg her i Landet (rejste i den Anledning i Norge 
og Sverig), 1874 udnaevnt til kgl. Kommissarius for Hor- 
ning — Silkeborg Banen, og tillige konst. som kgl. Kom- 
missarius ved den sydfyenske Jernbane. 

qd 18 / 5 1847 Augusta Sophie Dichman, f. 21 / ]0 1825, 
Datter af Kapitajn i S0etaten Frederik Christian D. (Bro- 
der til Rektor D. paa Herlufsholm), der 1832—51 var 
Toldinspekt0r i Svendborg, f 1872, og Sophie Quistgaard, 

t 1847. 1835. 

813. Henry Theodor Gad, laud., f. i Kj0benhtfvn 17 / 9 1816, 
Broder til Nr. 760. Cand. juris 9 / n 1840 (laud.), var et i 

L 230 

Aar Herredsfuldm»gtig i Veile og 1843 hos sin Broder i 
Sseby i samme Stilling, M / t0 1844 konst. Politiassistent i 
Kjebenhavns Amts nordre Birk (Lyngby), Birkedommer og 
Skriver samt Branddirekt0r paa Lsese 6 / 6 1849, Byfoged 
i Thisted og Herredsfoged i Hundborg og Hillerslev Her- 
reder ■% 1855, Kancelliraad 1856, f % 186 °- 

co V? 1849 Johanne Emilie Sophie Lund,- f. i 
Kj0benhavn a / 5 1822, Datter af Portrsetmaler Kay Carl 
L., f 1823, og Mette Poulsen. 

814. Peter Ludrig Christian Uldall, laud., f. i Kjebenhavn 
ai / 6 1817, Broder til Nr. 784 og 833. Cand. juris 1840 
(laud.), ansat under Ej0benhavns Kriminal- og Politiret 
1845, Kapitajn i Eongens Livkorps, deltog i Krigen 1848, 
Fuldmaegtig 1849, Byfoged i Svaneke og Herredsfoged i 
Bornholms 0ster Herred 1855, entlediget 25 / u 1868 fra 1 / l 
1869 at regne; boer i R0nne. Morbroder til Nr. 905 
og 925. 

co 7 / g 1856 Bodil Barbara Cathinka Jespersen, 
f. V 7 1831, Datter af Kammerraad og Proprietser Jochum 
Bohn J. paa Bornholm. 

815. Laurits Lanrberg Kongslew 8imonsen 9 laud., f. paa 
Simonsbjerg, AlstedSogn i Sjseliand, 2 % 1815. Foraeldre: 
Arvefaester Rasmus S. og ^Charlotte Helene Mette Chri- 
stence Kongslew. Cand. theol. 30 /io 1839 (haud ill.), In- 
stitutbestyrer i Horsholm April 1842, Kapellan p. 1. for 
Linaa og Dallerup 27 / n 1846, suspenderet omtr. 1851, da 
han ikke kunde bevise sin Anklage i den fam0se Sag mod 
Pastor 011gaard, men 30 / 7 1852 udn. til Sognepr. for Aa- 
strup og Starup, 6 /i2 ^^ ^ or Torslev og Svenstrup, f ll /, 
1865. 

co 25 / 4 1843Sophie Hedvig Schr0der, f. paaSven- 
strup 9 / 6 1815, Datter af Kammerraad Poul Benedict S., 231 dengang Godsforvalter paa Svenstrup, og Marie Christine 
Boeck. 

816. Jacob Christian Staun, laud., f. i Kj0benhavn 4 / 3 1817. 
Foraeldre: davserende Silke- og Klsedekreemmer Poul Chri- 
stian S., senere Ejer af Englerup Melle ved Ringsted, og 
Jane Dorthea H0egh, Datter afSognepr. Marcus H. i Hjer- 
mind. Studerede Theologi, men kunde efter en langvarig 
Sygdom ikke fortssette sine Studeringer og beskjaeftigede 
sig vsesenligst med at give Undervisning i Mathematik; 
senere vendte han atter tilbage til Theologien og tog Op- 
hold i Pedersborg ved Sor0, hvor han under Vejledning 
af nuvser. Biskop Kierkegaard, dengang Sognepr. i Peders- 
borg, forberedte sig til theol. Examen, som han tog 1844; 
derefter blev han Huslarer i Fyen, 1847 Kapellan p. p. 
for Skjellerup og Ellinge, 1850 for Ftedstrup og Ullerslev, 
hvor han d0de 8 / 4 1852. 

cp i Sigersted 1850 Christine Bintzer, f. 2G / 9 1821, 
Datter af Eapitajn Carl Ludvig B., Toldforvalter i Horsens, 
t 1832, og Maren Christine Smidt, f 1871, Datter af 
Theaterskr»der S. i Kj0benhavn. Hun 2 go 6 / 5 1856 sin 
lste Mands Broder, Dyrlsege Peter Frederik Severin Staun 
i Ringsted. 1836. 817. Jorgcn Erhard Mfihlensteth, laud., f. paa Kastrupgaard 
paa Amager 19 / 2 1818. Foraeldre: Justitsraad Johan An- 
dreas M., Postmester i Kj0ge, f 1842, og Anna Joachime 
Qvistgaard, Datter af Kancelliraad J0rgen Q. paa Viby- 
gaard. Cand. theol. 4 / n 1841 (haud ill.), Praest ved de 
danske Etablissementer paa Guineakysten 12 / 2 1845, af- 
skediget med Ventepenge ved Etablissementemes Afhsen- 
delse til England 1850, 12 / n s. Aar Sognepr. for Bjolderup 232 

i Aabenraa Provsti, afsat af den tydske Regering 16 / 9 1864, 
afskediget af den danske Regering 88 / l0 »• Aar, boede der- 
efter i Ribe; 8 /n 1867 Sognepr. i Nim og Underup. Far- 
broder til Nr. 1006. 

w V, 1851 Helene Jess en, f. *% 1822, Datter af 
Heinrich J., Brygger i T0nder, senere Ejer af Roostgaard, 
Arrild Sogn, og Agathe Marie Clausen. 1837. 818. Carl Peter Oram Leaning, laud., f. i Fflrslev, Flakke- 
bjerg Herred, 27 / s 1820. Forseldre: S0ren Johan L., den- 
gang Herredsfoged i 0ster Flakkebjerg Herred, senere 
Etatsraad og Byfoged i Sor0, f som Konferentsraad 1873, 
og Karen Christence N0rgaard, f 1863, Datter afKancelli- 
raad Peder N., Birkedommer ved Grevskabet Lethraborg, 
og Ane Cathrine Gierlew. Cand. juris 26 / 10 1842 (laud.), 
Volontaer i det danske Kancelli, Fuldmsegtig i det islandske 
Departements Expeditionskontor 8 /i2 !^ 48 i foretog 1851 — 
53 en videnskabelig Udenlandsrejse med Underst0ttelse af 
Statskassen, det Hurtigkarlske Stipendium og Herlufsholms 
Moltkeske Rejsestipenditim, Chef for Justitsministeriets 
Iste Departement og virkl. Justitsraad 28 / 6 185iS, virkl. 
Etatsraad 31 / 12 1857, overtog tillige de under Justitsmini- 
steriets 2det Departement henh0rende, Brandforsikrings- 
og Brandvsesenet vedkommende Sager 8 /i 1858, 2 % s. Aar 
kgl. Tilforordnet ved Reprsesentantskabet for det aim. 
Brandassurancekompagni for Varer og Effekter, foretog 
i 1859 atter en Udenlandsrejse, navnlig til Ham b org og 
Belgien for at blive bekjendt med de dervserende S0- og 
Handelsretter, Rdr. af Dbg. 10 / 12 1859, Rdr. af Nordstjer- 
nen 1861, Dbmd. 1862, Medlem af Rigsraadets Landsthiog 
1864, Medlem af Kommissionen ang. Juryindretningens 


233 Indf0relse i Danmark 24 / 8 1857, af Kommissionen til den 
endelige Dr0ftelse og Behandling af Udkastet til en ny 
aim. Straffelov 22 / 2 1859 samt af flere andre Kommissioner. 
Justitsminister 6 / n 1865, Kmd. af Dbg. lste Gr. 1866. 
Som Minister gjennemf0rte han den nye Straffelov, paa 
hvilken der var arbejdet i 16 Aar af 2 Kommissioner og 
adskillige Ministerier, men allerede i Marts 1866 maatte 
han paa Grund af Svagelighed s0ge midlertidig Fritagelse 
for sin Embedsgjerning og efter V/ 2 Aars Sygdom — dog 
med enkelte kortvarige Bedringer, hvor han kunde bruge 
sine rige Evner paa Sager, der sendtes ham af den fun- 
gerende Justitsminister — d0de han 21 / 7 1867, lidt over 47 
Aar gl. (Hans Biographi af Fr. B. findes i 111. Tid. Nr. 
411, 1867.) Om Naevningeinstitutionen, som han omfattede 
med megen Kjserlighed, og som han paa sine 2Udenlands- 
rejser studerede med stor Grundighed, har han leveret 2 
Arbejder, se Erslews Lex. Fader til Nr. 1021. 

co 21 / 6 1856MathildePetrine N0rgaard,hansS0d- 
skendebarn, f. 11 / 11 1832, Datter af Poul Moth Thestrup 
N., Sognepr. i Kirkesaaby og Kidserup, og Margrethe Jo- 
hanne Stfdring. 

819. Georg Kroyer, laud., f. i Mariebo 2 / 6 1818. Forseldre: 
Agent Hans Christian K, Ej0bmand og Skibsrheder i Ma- 
riebo, f 1832, og Hansine Petraea Seehusen, f 1831, Datter 
af Godsejer S. til 011ings0gaard. Tog lste Del af 2den 
Examen, gik derefter til Landvaesenet, rejste 1841 uden- 
lands til Tydskland, Schweiz og Ungam, kj0bte 1842 
Engelsholm ved Veile, Medlem af Folkethinget for Veile 
Amts 4de Kreds l / l2 1854 til 1855, Landvsesenskommissser 
1858, Jsegermester 1859 og i 10 Aar Formand for Veile 
Amts Vesteregns Landboforening. I 1869 holdt han 25- 
Aars Jubilseum som Formand for N0rup-Randb0l Sogne- 

raad og har desuden haft mange forskjellige offentlige Til- 

29 234 

lidahverv; solgte Engelsholm 1874 og flyttede til Re- 
ballegaard ved Horsens. 

1 co 91 / 6 1842 sit S0dskendebarn Marie Elisabeth 
Las s on, t l / 6 1817, f "/n 1842 > Datter af Generalmajor 
Christian L. i Horsens, f 1826, og Anna Seehusen, f 1857. 

2 gq M / 8 1844 Antonie Benedicte Secher, f. 8 % 
1822, Datter af Vicekonsul Rasmus S. til Bisgaard ved 
Horsens, f 1850, og Annechen Elisabeth Monrad, f 1864. 

820. Frederik Bruun, haud. ill., f. i Aalborg a % 1816. For- 
seldre: Oberstlieutenant Johan Jacob B., Toldkasserer i 
Aalborg, f 1842, og Christine Margrethe v. Biilow, Datter 
af General v. B., der i sin Tid ejede forskjellige Gaarde 
i Jjdland, bl. a. Gl. Skivehus. Cand. theol. (haud ill.) 
88 / 1 1844, Assistent ved Inspektionen for Straffeanstalten i 
Viborg 1845, Inspekt0r og Easserer ved denne .Anstalt 
1850, Inspekttfr ved Horsens Tugthus 1853, foretog 1858 
en Udenlandsrejse for offentl. Regning for at gj0re sig 
bekjendt med Celleftengslerne, konst. Overinspekt0ren for 
F&ngselsYsesenet 1859, Justitsraad 1860, Chef for Justits- 
minidteriets Fsengselskontor og Inspekt0r paa Vridsl0se- 
lffle 1861, Rdr. af Dbg. 22 / 10 1864, af Nordstjernen 1870, 
frasagde sig Justitsraads Titel 1872, var Befuldmsegtiget 
for Danmark ved den internationale Fsengselskongres i 
London, Inspekt0r ved Christianshavns Strafieanstalt 1873, 
hvilket Embede han for Tiden beklseder i Forening med 
sin Stilling som Chef for Justitsministeriets Fsengsels- 
kontor. Eorresponderende Medlem af flere Selskaber i 
Udlandet til Forbedring af Fsengselsvsesenet; han har ud- 
givet et Skrift om Straffeanstalter og fl. Beretninger om 
FsengselsYsesenet. Foranstaltede i Forening med Nr. 655 
(Sibbern) og 760 (Gad) den f0rste st0rre Sammenkomst 
af Herlovianere 14 / t 1839 og var indtil 1873, da han f0lte 
sig svffikket efter et apoplektisk Anfald, i flere Aar Med- 
lem af Herlovianersaipfundets Bestyrelse. 235 co */ 9 1850 Elisabeth Wigelsen, f. 81 / 5 1823, Datter 
af Generalkrigskommissser Broder Knud Brodersen W., 
fhv. Kapitajn i S0etaten, f 1867, og Karen Magdalene 
Tangen fra Norge, f 1868. 

1838. 5 i 

i 
i 9 821. Andreas Theodor Aarestrnp, haud ill., f. i Bogense 6 /, 
1819. Foraeldre: Peter Georg A., tidligere S0officier, 
Postmester og Toldkasserer i Bogense, og Annette Ghri- 
stiane Kjerulff, Datter af Viceadmiral K. Da Faderen 
1827 blev forflyttet som Toldkasserer til Nyborg, kom han, 
der oprindelig skulde have vseret S0kadet, i Nyborg Latin- 
skole; her til Skolen kom han 1833; cand. med. & chir. 
1844 (laud.), Kand. paaalm. Hospital s. Aar, Reservekirurg 
ssteds. fra V 5 1848 til 1851, Overlage ved et Lazareth i 
Kj0benhavn 1850—51, Distriktslsege i Kj0benhavn 1 / i 1851 
—59, Undeilsege ved Kj0benhavns Borgervaebning 19 / 8 1855 
— 8 / u 1860, Reservelsege ved den kgl. F0dsels- og Pleje- 
stiftelse i Kjebenhavn y n 1859— V n 1860, Overlsege ved 
aim. Hospital 15 / 10 1860, ved Kommunehospitalet V 9 1863, 
Rdr. af Dbg. l8 / 5 1868, tit. Professor 23 / 4 1870, afgaaet med 
Pension 1874, f 29 /» s. Aar. 

co u / 6 1860 Marie Frederikke Francisca (Fanny) 
Bang, f. 10 / 9 1839, Datter af Gehejmekonferentsraad, Dr. 
med. Oluf Lundt Bang, og Sophie Jlarie Dahlerup ; S0nne- 
datter af Nr. 520. 

1839. 

Ingen. 

1840. 

822. Bcrnt Hartmann Poulscn, haud ill., f. i Naestved 2 % 
9 1819. Foraeldre: Jacob P., Regimentsdyrlaege ved sj®U. 236 

Landsenerregiment i Nsestved, f 1836, og Mette Marie 
Jensen, f 1862. Gand. med. & chir. 1848, Underlaege i 
Armeen 1849—51, praktiserende L»ge paa F0hr og Laege 
ved Wilhelminebadet ssteds., konst. Landskabslsege 1853, 
tog 8. Aar Fysikusexamen i Flensborg, prakt. Laege i Al- 
linge 1854, i R0nne 1856. 

co 5 /n 1859Frida Jensine Holm, f. 5 / 12 1834, Dat- 
ter af Skomagermester i R0nne Jens Nielsen H., f 1874, 
og Marie Mogenseu, f 1855. 

823. Christen Frils Rottb0ll, haud ill., f. i Ej0benhavn 16 / 4 
1822. Forseldre: Gehejmekonferentsraad Christian Michael 
R., indtil 1871 Justitiarius i H0jesteret, og Nielsine Pe- 
trine Jensine Casparine Frederikke Sehested BeiTegaard, 
Datter af Eammerherre B. til Stamhuset Ej0lbygaard og 
Ida Vilhelmine Sehested. Cand. theol. 28 / 4 1845 (laud.), 
Assistent ved det Classenske Bibliothek, rejste 1845 og 
1846 i Tydskland, Frankrig og Italien, Sognepr. for Bro- 
dersby og Thorsted i Gottorp Amt 16 /i 1858, fordreven 
derfra 13 / 2 1864, arbejdede derefter som Volontaer ved det 
kgl. Bibliothek, indtil han 13 / 7 1864 blev udnsevnt til Sognepr, 
for Kvaerndrup, f 14 / 6 1871 paa Haabendal ved Frederiks- 
havn, hvorhen han var rejst for at f0lge en afd0d Bro- 
der til Jorden; hans Lig f0rtes til Kj0benhavn. 

w 8 / 4 1858 Louise Emilie Bangert, f. % 1814, + 
i Kj0beuhavn so /io 1871 > Datter af Etatsraad Conrad Ca- 
spar B., Sekretaer i Ordenskapitlet, og Christine Eleonore 
Green. 

824. Peter Carl Frederik Hansen, haud. ill., f. i Saxkjobing 
4 / 5 1821. Forseldre: Kj0bmand Peter H. i Saxkj0bing og 
Dorthea Cathrine Engberg, Datter af Brsendevinsbraender 
og Avlsbruger E. i Nykj0bing p. F. Cand. med. & chir. 237 1847 (haud ill. I.), Skibslaege paa Korvetten „Galathea u 
1848, siden V 2 1849 prakt. Laege i Saxkj0bing. 

03 27 / 7 1855 Johanne Marie Helms, f. 10 / 5 1834, Dat- 
ter af Assessor pharm. Adam H., Apotheker i Horsens, f 
1852, og Else Cathrine Mandix, f 1858. 22/ 

/6 825. Thomas Ambroslus Fyhn, haud ill., f. i Ringsted 
' 1823. Foraldre: Jens J0rgen F., dengang Kateket i Ring- 
sted, entl. 1860 som Sognepr. for N0rre Jernl0se og Kvand- 
l0se, f 1866, og Louise Marie Husum, Datter af Jubellae- 
reren Thomas H., f 1822 som Sognepr. i Vigersted, og 
Evserkeby, og 2den Hustru Anna Gjertrud Birkedal. 
Cand. theol. n / 7 1848 (haud ill. II.), Huslaerer 1849—54, 
pers. Kapellan i Himmel0v 28 / 8 1855, Sognepr. og Skole- 
laerer paa Ven0 i Limflorden 10 / 9 I860, Sognepr. forLaur- 
bjerg og Lerbjerg 1869. 

zn 3 % 1861 Septima Hansine Christiane Scorch, 
f. i Roeskilde 12 / a 1838, Datter af Kapitajn Edvard Tho- 
mas S., Postmester i Nyborg, f 1852, og Septima Han- 
sine Christiane Hansen. 

826. fteorg Severiii Kn&ckenborg, haud ill., f. i Naestved 
27 / 7 1823. Foraeldre: Agent S0renK., tidligere Kj0bmand 
i Naestved, og Anne Christiane Georgia Schj0th, Datter af 
M. Jens Riddermand S., tidligere Rektor i Randers, f 
1816 som Provst og Sognepr. i Ballerup og Maalev, og 
Eva Cathrine Ebbesen, f 1847. Cand. theol. 6 / 7 1846 
(laud.), Huslaerer, gjorde frivillig Tjeneste som Overjaeger 
1848, derpaa atter Huslaerer, konst. Adjunkt ved Frede- 
riksborg Latinskole 21 / 8 1849, fast ansat 1851, Sognepr. 
for Kollerup og Vindelev 21 / 12 1860, Landsthingsmand 
(lOde Kreds) 23 / 5 1866. S0dskendebarn til Nr. 843. 

zc 2 / 8 1851 Hanne Petrine Margrethe Beck, f. 
paa St. Croix 26 / 10 1821, Datter af Kapitajn Hans Peter 938 Gustav B., f i Vestindien 1821, og Gjertrude Smith, Dat- 
ter af en engelsk Lege i Vestindien. 1841. 

Ingen. 1842. 

I n g e.n. 1843. 

827. Christian Fredcrik Reiersen, haud. ill., f. i Kj0benhavn 
16 / 8 1826. Foraldre: Skibskapitajn Holger Jacobseus R. 
og Else Cathrine Soltwedel. Cand. theol. V 5 1849 (laud.), 
deltog 8om Vsernepligtig i Krigen 1848—51, Huslaerer i 
3 Aar paa Skovsgaard ved Sor0, Lserer yed Stfetatens 
Drengeskoler og Kj0benhavns Borger- og Almueskoler 
1854, afskediget 1873, paa Grand af Svagelighed, so in 
Overlfflrer ved S0etatens Drengeskoler, f ugift n / 9 1874. 
Han er Forfatter til „Fra Dr0mmenes Land, et Fors0g i 
den experimenterende Psychologi" af Victor Hilarius (1862), 
og „Fra Felten, en gammel Soldats Erindringer" (1867). 

828. Frederik Christian Lund, laud., f. i Gr0nsunds Faerge- 
gaard paa M0en 4 / 9 1824. Foraeldre: Kapitajnlieutn. Ja- 
cob Johan L., f i Kj0benhavn 1860, og Pouline Christine 
Sophie Moth, f 184 *- Studerede f0rst JEsthetik og le- 
yende Sprog og begyndte derefter at studere Philologi, 
deltog som frivillig Underofficier ved 12teBataillon i Krigen 
1848, Volontaer i Udenrigsministeriet 1849—54, konst. som 
interimistisk Sekret&r ved Gesandtskabet i Wien 1852; i 239 

konst. Kancellist i Udenrigsministeriet 1854, virkl. Kancel- 
list 1855, Legationssekretser 1857, Departementssekretaer 
og Bureauchef i Udenrigsministeriet 1860, tillige Chef 
for det samlede Expeditionsbureau for Udenrigsministe- 
riets Departement for politiske Sager 1862, Legations- 
raad s. Aar, Rdr. af Dbg. ia / u 1864, Rdr. af den ital. St. 
Mauritius og Lazarusorden, norske St. Olafsorden, Kmd. 
af den russ. St. Stanislausorden, den tyrk. Medjidieorden 
og tunesiske Nichani Ifticharorden. 

co 19 / 6 1861 Caroline Adelaide, adopteret Jahnsen, 
f. i<Kj0benhavn 19 / 10 1841. Adoptivforseldre : Partikulier 
Rasmus J., f 1860, og Johanne Marie Mohlendorff, 
t 1873. 

829. Jens Carl Christian Ibsen, haud ill., f. i Kj0benhayn 8 / 9 
1823. Forseldre: Erigsraad og Kammerfourer Frederik 
Julius I. og Elisabeth Christine S0rensen. Cand. philos., 
gik med i Erigen 1848, blev Lieutenant ved 2den Reserve- 
bataillon og faldt i Slaget ved Fredericia % 1849. Svoger 
til Nr. 733. 1844. 

830. Peter Christian Zahle, haud ill., f. i Assens ved Hor- 
sens 16 / u 1825, S. af Nr.715. Cand.theol. 9 / 7 1850 (laud.), 
studerede derefter Jura i flere Aar (1850 — 55), blev As- 
sistent under Revisionsdepartementet for Kongerigets Mi- 
nisterier fra V 9 1862 ; fra 1853 indtil nu ha.r han mange 
Gange for forskj. Valgkredse vseret Medlem af Folkethin- 
get, hvor han 8 % 1870 indbragte den Theaterlov, der 
stadfsestedes 18 / 6 s. Aar, og hvorefter det nye Theater er 
opf0rt; fra 1871 Redakt0r og Udgiver af „Folketidende 
for Midtsjselland", nu „Folketidende tf , som udgives iRing- 
sted, hvor han nu boer; har bebudet, at han paa Grund 
af det Arbejde, Bladet paalaeggerham, forel0big ikke agter 240 

at stille sig til Rigsdagsvalg. Om haus Forfattervirksom- 
hed henvises til Erslews Lexikon, hvortil dog maa f0jes 
adskillige senere udgivne Skrifter; her skal kun nsevnes 
„Mindeblade for Herlovianere" og hans Oversaettelse af 
Melchiors Doktordisputats. 

1 go i Kj0benhavn au /io *853 Adelaida Stellavina 
Agerholm, f. i Kj0benhavn a % 1829, f ssted. 12 / 5 1861, 
Datter af Oberstlieutn. Abraham A., f 1865, forhen Kom- 
mandant i Kors0r, og Christiane Hoist. 

2 en n / B 1865 Clara Ernestine Emilie Melbye, 

f. i Kj0benhavn a9 / ia 1841, f > eneste Datter af 

Christian Frederik M., Bogholder, og Dorthea Kirstine 
Carstensen. 

3 co l */ x 1870 Vilhelmine Louise Amalie Jacob- 
sen, Datter af P. V. Jacobsen, Kj0bmand paa Christans* 
havn, f 1863. 

831. Ore Goldberg Treschow, haud. ill., f. paa Frederiksberg 
2 / 8 1824. For»ldre: Christian Benoni T., tidligere Kam- 
merassessor og Bogholder ved Chatolkassen, siden Brand- 
direkt0r i Kj0benhavns Amt, og Larsine Mathea Just, Dat- 
ter af Hans J., Fuldmsegtig i S0etatens Vejerkontor. Cand. 
philos., deltog i Krigen 1849—51, Cantor og Overlaerer 
ved Garnisonsmenigheden i Slesvig 1856, fordreven fra sit 
Embede 1864, fra MaitilNovbr. s. A. Laerer ved Artilleriunder- 
officiers-Elevskolen paa Christianshavn, fra 1866—74 Be- 
styrer af en h0jere Bondeskole i Farum, opgav derefter 
paa Grund af Svagelighed al Laerervirksomhed og er for 
Tiden Handelsbogholder i Ej0benhavn. 

co V 8 1857 Thora Kirstine Hansen, f. 17 / 6 1840, 
Datter af Pensionist i Marinen Thomas Christian H. og 
Theresia Christine Kruger, f 1875. 341 1845. 

832. Johan Christopher Mielehe, hand ill., f. i Nastved lft / 1 
1829. Forseldre : Ej0bmand Ernst August Frederik M. i 
Nastved, f 1869, og Anne Sophie Dorthea Top, Datter 
af Christian Ulrik T. *), som var Spisemester paa Herlufs- 
holm. Tog 2den Examen og gik i Foraaret 1848 med i 
Krigen som Frivillig ved lste Reservebataillon, Sekondlieutn. 
i Linien i Marts 1849, saaret ved Mysunde 12 / 9 1850, Pre- 
mierlieutn. s.Aar, fra 1849—52 ansat ved 4de Bataillon i 
Kj0benhavn, derefter ved 14de Bataillon i Ratzeburg, 
Kompagnikommand0r V n 1863, Kapitajn 18 / 7 1864, garni- 
sonerer nu i Aarhus. Broder til Nr. 841. 

ca 8 / 6 1866 Edel Vilhelmine Hoff, (S0ster til Ad- 
junkt Hannibal Hoff paa Herlufsholm), f. 37 / 9 1847, Datter 
af Johan Anton H., Distriktslffige i Viborg, f 1861, og 
Hannibaline Cathrine de Stockfleth, S0ster til Nr. 750. 

833. Otto Sophns Frederik Joachim Uldall, laud., f. i Nffist- 
ved 17 / 8 1827, Broder til Nr. 784 og 814, f som cand. 
philos. a % 1846, 18 Aar pg 10 Mndr. gl. Morbroder til 
Nr. 905 og 925. 

834. Henrlk Christopher Valentin Zahle, haud. ill., f. paa 
Herlufsholm 6 / 7 1826, S. af Nr. 699. Studerede Theologi, 
udskreven til Militairtjeneste 1849, deltog i Krigen 1850 
og blev permitteret 1851, var derefter i et Par Aar ansat 
dels ved Postvsesenet, dels ved Toldv&senet, derpaa i 2 
Aar Huslserer i Vendsyssel, Lserer i Kj0benhavn, ansat 
ved Statstelegrafen 1860, Assistent ved Telegrafstationen i 
i Aarhus 1861, hvor han er endnu; ugift. *) Hans £nke blev senere gift med Spisemester Hansen paa Herlufs- 
holm, der endnu lever i Nostved. 

30 242 

IMC. 

I n g e n. 1847. 

835. Alexander Sehested, haud ill., f. paa Fraugdegaard 7 / s 
1825. Foroldre: Anders Michael Sehested til Fraugde- 
gaard, russisk Ritmester, f 1850, og Wilhelmine Meyer, 
f 1850, Datter af dansk Generalkonsul M. i St. Peters- 
borg. Gik med i Krigen 1848, blev Lieutenant ved 2det 
Jfiegerkorps ogfaldt i Slaget ved Fredericia 6 / 7 1849. 

836. Hans Laurltz Lund, laud., f. i Pltfen 16 / 4 1829. Forsel- 
dre: Hans Hansen L., Regimentsdyrlsege, &rst i Pltfen, 
senere i Nastved, og Christine Lausen, en Gaardmands- 
datter fra Koldingegnen, f 1834. Gand. theol. 1854 (laud.), 
konst. Adjunkt paa Herlu&holm s. Aar, fast ansat 1855, fik 
1857 Skolens Moltkeske Bejsestipendium til en Rejse i Frank- 
rig, Schweiz og Tydskland for at uddanne sig yderligere 
i Sprogene; han blev inspektionshavende Lserer paa Op- 
dragelsenanstalten 1859; 91 / 1 1870 Sognepr. til Borup ved 
Randers; som Discipel var han Medstifter af det endnu 
bestaaende Discipelbibliothek , der er grundlagt 1845. 
Han er ugift. 1848. 

Ingen. 

1849. 

837. Christian Alexander Bernhard Bendtsen, laud., f. paa 
Fam0 17 / 6 1830. Foraldre: Poul B., dengang Pr©st paa 343 Faem0, f som Sognepr. i Skjelby og Gunderslev 1849, og 
Johanne Eleonore Selling. Cand. juris Foraaret 1856 
(haud. ill.), Volonter i Kriminal- og Politiretten i Kj0ben- 
havn, Vs 1857— ! / 5 1858 Fuldmsegtig paa By- og Herreds- 
kontoret i Aalborg, assisterede Prokurator Bentzen ssteds. 
Amanuensis hos Biskop Kierkegaard Juli 1860—65, flyttede 
derpaa til Nykj0bing paa Mors, hvor han assisterede Pro- 
kurator Galundan, blev Decbr. 1668 Underretsprokurator 
og flyttede Oktober 1870 til Aalborg. 

oq 16 / 8 1862 Lucie Marie Birgitte Qwist, f. % 1837, 
Datter af Etatsraad Johan Marius Q., forhen Indrullerings- 
chef i Aalborg, og Lucie Marie Birgitte de Neergaard, 
f 1846. 

838. Hans Bartholoinaeus Tennesen, laud., f. i Stege 16 / 6 
1830. Forseldre: T0nnes T., S0n af Nr. 578, dengang 
Eateket i Stege, f som Sognepr. i Lundforlund 1849, og 
Amalie Vilhelmine J0rgensen, Datter af Grosserer Bertel 
J. i Kj0benhavn. Cand. theol. 21 / 1 1856 (haud ill. I.), 
1856—58 4de Lsorer ved Borgerskolen i Kallundborg, 7 / 10 
1858 pers. Eapellan i Befsnses (hos Nr. 791), for Hage- 
sted og Gislinge a % 1860, Sognepr. i Skagen 28 / 12 1864, 
for St. Hans og St. Olai i Hj0rring 21 / 7 1873. 

oo 28 / 7 1861 Julie Petri, f. 12 / 5 1838, Datter af An- 
dreas P., Sognepr. i Hagested og Gislinge, og Johanne 
Margrethe Smith. 1850. 839. Julias Georg Theedor Teepfcr, laud., f. i Kj0benhavn 
n / t 1833. Foraldre: Bagermester Frederik Vilhelm T. 
og Martine Brynhilde R0rvig. Inspektlr ved det forenede L 344 Velgj0renheds8elskabs Skole i Kj0benhavn 1851—54, Hus- 
larer 1855—57, cand. philol. att / 6 1857 (haud ill.), Adjunkt 
ved Viborg Kathedralskole 1858, foretog 1863 med ofientl. 
Underst0ttel8e en Rejse til Paris for at studere det franske 
Sprog, t 7io 1867. 

09 Vt 1857 Dorothea Sara Cronskjold, f. 27 / 7 
1834, Datter af Skrodermester Erik Jensen og Sophie 
Marie Bang Cruse. 

840. Peter ftudmund Rarnkilde, laud., f. i Saxkj0bing V 10 
1830. Forffildre: Kancelliraad Peter Severin R., f 1866, 
Byfoged i Saxkj0bing, og Glaudiane Clausen, f 1859, Dat- 
ter af Kjtfbmand P. G. Clausen i Nysted, og Ane Mar- 
grethe Raffenberg. Gik ferst 3 Aar i Aalborg Skole, f0r 
han kom til Herlufsholm V 10 1846 ; cand. med. & chir. a % 
1858 (laud.), prakt. L®ge i Saxlg0bing a9 / 7 1859, i Rud- 
kj0bing, hvor han nu boer, fra V 10 1866, Lsege ved Amts- 
sygehuset paa Langeland fra 1 / l 1867; i 1858 studerede 
han ved Hjffilp af Herlufsholms Moltkeske Stipendium i 
Paris og Zurich. Broder til Nr. 850. 

co ao / 4 1860 Clara Espinosa Perkins, f. paaHavet 
ombord i det engelske Skib ^Swallow", d0bt paa Manilla, 
Plejedatter af Orlogskapitajn Kjerulf. 

841. Christian I lrich Top Mielche, haud ill., f. i Nastved 8 / 6 
1833. Broder til Nr. 832. Cand. theol. Januar 1858 (haud 
ill.), Missions i Omenak 1858, vendte 1867 tilbage til Dan- 
mark og fik Ventepenge, indtil han 24 / 9 1870 blev kaldet 
til Sognepr. for Henne og L0nne. 

1 cp 10 / 8 1861 i Ritenbaenk Hanne Dorthea Niel- 
sen, f. 31 / s 1841, f i Kj0benhavn 28 / ia 1868, Datter afUd- 
ligger ved Nangsuak Niels Rudolph N., og Karen Dor- 
thea Pedersen. 245 2 a> % 1872 Engeliue Christensen, f. ae / 4 1846, 
Datter af Jensenius Thepdor C, Fuldm&gtig i Rente- 
kammeret, senere i Domsenekontoret, og Mette Marie 
Myhre, f 1853. 1851. 

I n g e n. 1858. 

842. Johan Vllhelm Christian Ingerslev, lste Ear., f. i Sne- 
sere 2 % 1835. Forseldre: cand. phil. Peter Laurits I., 
Skolelffirer i Snesere, f 1857, og Jacobine Christiane Mag- 
dalene Gottschalck, Datter af Ejobmand Johan Vilhelm 
G. i Odense og Dorthea Marie N0rager. Gik f0rst i Vor- 
dingborg Latinskole og efter dennes Nedheggelse Juli 1846 
kom han */ 10 s. Aar til Herlufsholm, hvor han var af det 
f0rste Hold, som tog Afgangsexamen ved selve Skolen. 
Cand. med. & chir. 1859 Gaud.), y 6 1859— a8 / 2 1860 Ama- 
nuensis hos Distriktslsegen i Hiller0d, Kammerraad Ewert- 
! sen, y 8 1860— 19 / 4 1861 Kand. paa Frederiks Hospital og 

| derefter praktiserende Lffige i Prsest0, hvor han er endnu. 

! Han er Forfatter til: „Danmarks Lager og Lagevasen 

fra de fflldste Tider til Aaret 1800" I.— H., Kj0benhavn 

1873, og desuden til flere medicinske Afhandlinger. 

i 

co 7 / 6 1862 Christiane Louise Dorthea Ewert- 
! sen, f. i Hiller0d 16 / 6 1841, Datter af ovennsevnte Earn- 

| merraad Johan Heinrich Adolph E. og Johanne Louise Dor- 

thea Muxoll. i 843. Carl Adolph Rohdlng, lste Ear., f. i Nwstved 31 / 10 1834. 346 

For&ldre : Jonas Jensen R., Begimentsb0ssemager ved 4de 
Dragonregiment, f 1868, og Vilhelmine Caroline Frede- 
rikke Sclyeth, f 1854. Cand. juris 1860 (haud ill.), et Aars 
Tid Hustorer paa Hedgaarden ved Landskrone, f i Naest- 
ved f / lf 1861. Fatter til Nr. 826. 

844. Frederlk H0egh-ftuldberg, IsteKar., f. i Vordingborg w / 4 
1834* Forseldre : Postmester Christian H.-G. i Vordingborg 
(S. af Professor Frederik H.-G. og S0nnes0n af Statsminister 
Ove H.-G.), og Caroline Bilsted. Gik f0rst i Vordingborg 
Latinskole, kom til Herlufsholm 1845, cand. med. & chir. 
Sommeren 1859 (laud.), Kand. paa Frederiks Hospital fra 
Aug. 1859 til Mai 1861, Kand. paa St. Hans Hospital paa Bid- 
strupgaard til Efteraaret 1862, da han nedsatte sig som 
prakt. L»ge i Vaalse paa Falster; i Krigsaaret 1864 
gjorde han nogle Maaneder Tjeneste som Underlaege, 10 / 10 
1865 udnaevnt til Landkirurg paa F«r0erne, V 10 1872 
Stads- og Distriktslaege i Kors0r. 

go 7 / 10 1863 Emma Claudine Vedasline le Nor- 
ma nd de Bretteville, f. 29 / 3 1842, Datter af Toldassi- 
stent Nestor Eugen Louis Christoffer le N. de B., f 1860, 
og Ida Bertholdine Christine Petersen, f 1865. 1853. 845. Christian Andreas Bclnan, lste Ear., f. i Saxkj0bing 
7 / 1832. Forseldre: Murmester Johan Jacob Christian 
R. i Saxkj0bing, og Ane Marie Trap, Datter af Kobbersmed 
Ditlev T. ssteds. Cand. theol. Sommeren 1858 (haud ill. 
I), i 3 Aar var han derefter Huslserer hos Sognepr. Kaae 
i Tikj0b, 2 % 1861 pers. Kap. i Aagerup og Kirkerup, 8 /e 347 1872 Sognepr. i Frederikshavn, 6 /s 1874 Provst for Horns 
Herred. 

go ao /u 1872 Emma Magdalene J0rgensen, f. 9 / 7 
1844, Datter af Landmaaler Christian August J., f 1846, 
og Marie Magdalene Thime, der nu er Konventualinde i 
Slagelse Kloster. 

846. Peter Olaf Bentzon, lste Kar., f. i Kj0benhavn 5 / u 
1833, Forseldre: Skuespiller Carl Ferdinand B., f som 
sindssyg paa St. Hans Hospital, Stedfader: Skuespiller 
Martini — og Elisabeth Christine Bonacher. Underleege i 
Korvetten „Heimdal" paa et Togt til Vestindien 1858 
— 59, cand. med. & chir. 1861, Kand. paa St. Hans Ho- 
spital, Underlffige i S0etaten 1862, nedsatte sig i 1864 som 
prakt. Lffige paa Frederiksberg, men da det ikke vilde 
gaa, flyttede han Aaret efter til Nibe; her blev han til 
1869, da han nedsatte sig paa Christianshavn, hvor han i faa 
Aar fik stor Praxis og var meget afholdt. B., der jo var 
af Skuespillerslaegt, havde megen Interesse for Theatret, 
skrev selv i sine Studenteraar Komedier og arrangerede 
Forestillinger , forfattede Smaadigte og Lejlighedsviser, 
mest i herlovianske Anledninger ; f 8 / 8 1873. Hans pludse- 
lige D0d vakte megen Deltagelse blandt Herlovianerne, 
der ved et Sammenskud af nogle Hundrede Bd. forel0big 
vilde komme hans Enke og B0rn til Hjselp. Da Enken 
imidlertid atter giftede sig, kom Pengene ikke til Anven- 
delse, men bleve henlagte til et Grundfond under Herlo- 
vianersamfundets Bestyrelse, af hvis Benter der, naar 
Fondet har naaet en vis St0rrelse, kan udredes en Pen- 
sion til en tr&ngende Enke efter en Herlovianer. 

cq 25 / 9 1864 Ophelia Emma Angelina Sahlertz, 
f. n / 3 1841, Datter af Ludvig Ferdinand S., fhv. kgl. Skue- 
spiller, og Christine Marie Grade. 348 Hun 2 go u / 9 1874 Peter Andreas Lange, f. a % 1842, 
prakt. Liege paa Christianshavn. Rektor: Prof. Gkrutian Richard Steen Listov. 

1854. 

847. Ludyig Peter Schrflder, lste Ear., f. i Christiansssede 
Skovridergaard i Skj0rringe Sogn 19 /i 1836. Forseldre 
Jens Pedersen S., Skovrider paa Christiansssede paa Lol- 
land, f 1860, og Louise Frederikke Hviid. Cand. theol. 
(laud.) 1860, Medhjselper ved Udgivelsen af „Dansk Eirke- 
tidende a , Forstander for B0dding Folkeh0iskole 1862—64, 
fra Mai 1865 for Askov H0iskole, fra Begyndelsen af 1871 
Medudgiver af „Maanedsskrift for christelig og folkelig 
Oply8ning a . 

go M / 9 1862 Charlotte Caroline Elise Johanne 
Wagner, f. 2 % 1842, Datter af Oberstlieutenant Frederik 
Carl Morits W., f 1849, og Margrethe Sophie Charlotte 
Manthey, Datter af Etatsraad M. til Falkensten. 

848. Cains Peter Emil Branth, lste Ear., f. i Aalborg 18 / 12 
1835. Foraeldre: Godsejer Hans Jacob Arnold Christo- 
pher B. til Elarupgaard og S0nder Elkjser i Jylland, og 
Caroline Euphrosyne Ealko. Cand. juris V 6 1859 (laud.), 
manuducerede til juricL Examen 1859—68, Volontser i det 
slesvigske Ministerium 1862—64, liB69— 71 4els Fuldmseg- 
tig hos Betsbetjentene i Sor0 og Skjelsk0r, dels konst. 
By- og Herredsfoged i Skjelskj0r, Januar 1872 Pro tokol&rer 
i Kriminal- og Politiretten, Decbr. 1873 konst. Assessor i 
samme Bet og 16 / n 1874 kgl. Udnsevnelse som saadan. 

co 12 /i2 1863 Augusta Marie Momme, f. 29 / 10 1845 249 

Datter af Carl Laurits Christian M., Brygger i Kjtfbenhavn, 
f 1859, og Emilie Sophie Catharina Bestle. 

849. Poul Frcdcrik Jacob (Heller up, lste Kar., f. i Roholte 
u / x 1835. Foneldre: Carl Adolph G., Sognepr. i Roholte, 
f som Sognepr. i Landet og Ryde 1860, og Sara Elisa- 
beth Behrendt, Datter af Kj0bmand B. Cand. med. & 
chir. 1861 (laud.), Kand. paa aim. Hospital 1859—61, 
Kand. paa Siudssygeanstalten ved Aarhus 1861, tredie 
Laege ved Sindssygeanstalten i Slesvig 1863, fordreven fra 
Slesvig Febr. 1864, militer Underlsege under Krigen, prak- 
tiserede derefter en kort Tid i Kj0benhavn, vikarierede 
som Lffige i Sor0 Decbr. 1864— Juni 1863, derefter prak- 
tiserende Lsege ssteds., Akademilsege V 7 1865, Jernbane- 
lsege V 7 1867. Broders0ns S0n af Nr. 606, Broder til 
Nr. 871 og 980. 

go Via 1870 Rosa Conradine Dorthea v. d. Recke, 
f. a8 / 6 1852, Datter af Vejembedsmand i Odense Sophus 
Frederik v. d. R., f 1866, og Julie Kisbye. 

850. Christian Claudi Ravnkilde, 2den Kar., f. i Saxkj0bing 
18 / n 1835, Broder til Nr. 840. Cand. juris 1S / 1 1860 (laud.) 
og har siden den Tid vseret lste Fuldmsegtig paa By- og 
Herredsfogedkontoret i Saxkjebing. 

go 19 / 7 1861 Margrethe Bruun, f. 5 / 8 1835, Datter 
af Ritmester Vilhelm Ferdinand B., Postmester i Vording- 
borg, f 1867, og Marie Btfnnelykke. 

851. Jacob Erik Monrad, lste Ear., f. i Marvede 7 / 7 1835. 
Foroldre: Provst Laurits Vilhelm M., Sognepr. til Mar- 
vede og Hyllinge, entled. 1863, og Elisabeth Margrethe 
Frisenberg. Studerede f0rst Theologi, men ved Lsesningen 

. af Stfren Kierkegaards Skrifter bragtes han til at forlade 
dette Studium og gik over til Jura, fik Brystsyge og d0de, 
knapt 25 Aar gL, i Marvedg Prsestegaard % I860. 

31 250 852. Peter Bogislaus Carstens Petersen, 2den Kar., f. zl / x 
1833. Foroldre: Andreas August P., f som Sognepr. i 
' Store Rise paa 2Er0 1854, og Anna Charlotte Carstens, 
f 1848, Datter af Etatsraad Peter Bogislaus C, Landfo- 
ged paa JEr0, og Margrethe Dorthea Tilemann. Cand. 
juris 1860 (baud ill.); arbejdede et Aars Tid som Volon- 
tfier i Kongens Fogeds Kontor, blev derefter Assistent 
ssteds. indtil Novbr. 1869, fra hvilken Tid han har vaeret 
Protokolfferer i. Hof- og Stadsrettens 2det Vidnekammer. 

go 19 / 10 1866 Laura Miiller, f. 19 / 9 1844, Datter af 
Jernbanedirekt0r Jean Louis Felix M., f 1859, og Augusta 
* Schr0der, f 1871. 1855. 853. Carl Adolph Schythe, lste Ear., f. i Vordingborg 19 / 9 
1836. Foroldre: Justitsraad Joban Jacob Gotfred S., 
Amtsforvalter i Vordingborg, og Emilie Georgine Hansen; 
f som juridisk Student n / 7 1859. 

854. Alexius Julius Martin Bittern, lste Ear., f. i Saxkj0- 
bing 12 / 9 1836. Foroldre : Agent Julius B., Ej0bmand i Sax- 
kj0bing, og Johanne Thune, Datter af Apotheker T. ssteds. 
Cand. med. & cbir. 1861 (haud ill. I), Eand. ved Frederiks 
Hospital i Ej0benhavn 1861 — 62, konst. Underlaege ved 
Garnisonshospitalet ssteds. 1862, prakt. Lsege i Faaborg 
1863, deltog i Krigen 1864 som Underlaege i Artilleriet, 
vendte efter Freden tilbage til Faaborg, hvor han boer 
endnu. 

c» 10 / 8 1865Elise Thomine Abel, f. 10 / n 1841, Dat- 
ter af Provst Leonard A., Sognepr. i Dalum og Sanderum, 
f 1868, og Ida Elisabeth Dorthea Ostenfeld. 351 1856. 

855. Rasmus Peter Reinholdt Hviid, 2den Ear., f. i Mariebo 
2 % 1838. Forseldre: Kammerraad, Stiftsrevisor Hans 
Christian H., f 1868, og Charlotte Susanne Dons, S0ster 
til Nr. 805. Tog 1857 anden Examen og Adgangsexamen 
til den polyt. Lsereanstalt, 1862 Civilingeni0rexamen (2den 
Karakt.), deltog derefter som Assistent i Udf0relsen af 
adskillige tekniske Arbejder her i Landet og var navnlig 
ansat hos Kammerraad, Vandbygningsdirekt0r Grove i Hu- 
sum indtil Erigen 1864; gik derpaa til Busland, hvor han 
som Ingeni0r var beskjaftiget ved betydelige Jernbane- 
anlseg 1865—70, vendte derpaa tilbage til Danmark, hvor 
han efter sin Fader overtog en mindre Landejendom, Idas- 
minde, ved Mariebo, som han solgte 1874; ledede somCi- 
vilingeni0r forskjellige Foretagender og deltog i Projek- 
teringen og Bygningen af den laalandske Jernbane 1873; 
fra 7 7 1874 er han ansat som Baneingeni0r ved de sam- 
lede laaland-falsterske Jernbaner. 

co 22 / 12 1866 Augusta Christine Petronelle An- 
dres en, f. 2 /o 1840, Datter af Frederik A., Assissent ved 
Hoyedkassen i Bendsborg, og Cathrine Margrethe Carstens, 
f 1857. Af hans 2 B0rn er det seldste, Johanne Cathrine, 
f0dt 30 /io 1^67 i Landsbyen Djadkowitsche i Gouvernemen- 
tet Smolensk. 

856. Hans Albert Hvidberg, 2den Kar., f. % 1838 i H0rsholm, 
hvor Faderen, Proprietor Jens Madsen H., forhen var 
Postmester; Moderen: Charlotte Michaelsen. Studerede 
en Tid Jura, deltog i Krigen 1864 og blev Sekondlieute- 
nant, cand. polit. Januar 1869 (haud ill.), tog dansk jurid. 
Examen 1871, Godsforvalter paa Eriksholm ved Holbsek 
1872; ugift. 

857. Carl Emll Elgler, lste Kar., f. i Nakskov 12 / 9 1836. For- 
seldre; Budolph Carl Emil E., Organist i Nakskov, og L 253 

Louise Caroline Ltfnborg, f 1855. Tog 2den Examen 
1857, blev Hustorer 1861 hos Kj0bmand Hingelberg paa 
St. Thomas, vendte tilbage til Europa 1864, og efter et 
6 Maaneders Ophold i Paris, til KJ0benhavn, hvor han 
siden har levet som Sproglierer; ugift. 

858. Holger Ludrlg Theodor Olrik, lste Kar., f. i Helsing0r 
10 / fl 1837. Foroldre: Etatsraad Jacob Baden Olrik, Borg- 
mester og Avktionsdirekttfr i Helsing0r, og Helene Chri- 
stine Rosen0rn, S0ster til Nr. 802. Cand. juris Sommeren 
1862 (haud ill.), Assistent i Kj0benhavns Politikontor S4 / 6 
1863, fungerede i Slutningen af sidste Krig som Sekretser 
ved Feltpolitiet, y is 1866 konstitueret Politiassi&tent i 
Kj0benhavn, 22 / 6 1867 fast ansat. 

oa % 1867 Clara Marie Patges, f. % 1841, Datter 
af fhv. kgL Skuespiller og 0konomunspicent ved det kgl. 
Theater Johan Anton P. og Juliane Marie Riisslander. 

859. Johan Henrik Hegeimamt-Lindencrone, lste Kar., 
f. paa Jfiegersborg >21 / 7 1888. Forseldre: Generallieutn. Cai 
Ditlev H,-L. paa Bj0rnemose og Elise Andrea Frederikke 
Caroline du Puy, Datter af Koncertmester E. du P. og 
Louise M0ller. Gik f0rst i Borgerdydskolen paa Chri- 
gtianshavn, blev derefter optagen i Odense Skole, men 
kom ved Faderens Forflyttelse som Regimentschef til Nsest- 
ved her i Skolen 1853. Cand. polit. Januar 1862 (laud.), 
ansat i Udenrigsministeriet, f0rst som Volontser, 1864 som 
Kancellist, deltog i Felttoget 1864 som Officiersaspirant i 
Kavalleriet og blev 1867 Sekondlieutenant ved Gardehusar- 
regimentet, men har aldrig gjort Tjeneste som saadan. 
Fra Marts til Decbr. 1867 var han Kavaler hos den mid- 
lertidige Regent i Grsekenland, Prinds Hans, Januar 1868 
Legationssekretser ved Gesandtskabet i Stockholm, Juni 
1870 forflyttet til St. Petersborg, hvorfra han Efteraaret 253 1872 afgik som Charge d'affaires og dansk Generalkonsul 
ved de nord-amerikanske % Fristater, hvilken Stilling hail 
endnu beklseder. Kammerjunker 1866, Kammerherre April 
1874, Rdr. af Dbg. 8 % a 1867, Rdr. af Nordstjernen 1869 
og af St. Olafsordenen 1870, desuden Officier af den groske 
Frelsersorden ogKmd. af St. Stanislausordenen ; han er ugift. 

860. Peter Jacob William Kietz, 2den Kar., f. i Ballerup 16 / 12 
1836. Forseldre: Krigsassessor William Gotfred Jacob 
K., prakt. Lsege i Ballerup, f 1854, og Caroline Jane 
Marie Meeting, f 1866, Datter afJohan Jacob M., Sognepr. 
i Maib0lle, og Margrethe Elisabeth Edinger. Gand. med. 
& cbir. 1863 (haud ill. I), Kand. paa Frederiks Hospital 
til Decbr. s. Aar, Underlsege ved Lazarethet paa Augusten- 
borg indtil Als' Indtagelse, derefter ved Lazarethet i 
Odense til Slutn. af Avgust 1864, hvorpaa han vendte til- 
bage til sin Plads paa Frederiks Hospital; nedsatte sig 
Decbr. 1864 som prakt. L&ge i Gram, men blevudvist og 
flyttede i Beg. af Januar 1865 til Varde, hvor han siden 
har praktiseret. 

oq 28 / 4 1865 Cathrine Kietz, f. 38 / s 1835, Datter af 
Grosserer Johan Georg Ferdinand K. i Kj0benha?n, f 
1868, hans Farbroder, og Marie Stephandrea Hansen, 
t 1867. 

861. Konrad Earner, 2den Kar., f. 26 / 10 1836. Foraldre : Hof- 
jaegermester Leopold Theodor B. til Eskildstrup og Julie 
Aurelia Munck, Datter af Hans M., Kommand0r i S0eta- 
ten, og Mette Dorthea Borchhorst. Gand. polit. Juni 1862 
(haud ill.), Volontser under Generaltolddirektoratet Januar 
1863, April s. Aar Assistent; sukcederede Decbr. s. Aar paa 
sin Hustrues Yegne i Stamhuset Bosenfelds Fideikommis, 
Kammerjunker 8 / A 1866. 

w 24 / 4 1863 Nanna Elisabeth Iselin Fabritius 
de Tengnagel, f. 12 / 9 1836, Datter af Major Matthias 354 Lett F. de T., f 1859, Besidder af det Rosenfeldske Fidei- 
kommi8, og Wilhelmine Frederikke Augusta B0mer. 1857. 862. Christian Ludvlg KJer, lste Kar., f. paa Herlufsholm 
a Via l 83 ^. Forceldre: Stiftelsens Forvalter, nu Jusfitsraad 
Tyge K. og Hanne Rasmussen, f 1875. Gand. juris 1863 
(laud.), konst. Intendant ved lste Halvregiment Garde- 
husarer i Krigen 1864, Sagforerfuldmsegtig i Kj0benhavn 
1865, Underretssagfprer i Aarhus Januar 1869, Overrets- 
sagftfrer ssteds. 6 / 3 s. Aar, Direkt0r ved jydske Han- 
dels- og Landbrugsbank i Aarhus 16 / 10 1874. Broder til 
Nr. 974. 

oo Vn 1870 Sophie Biinger, f. a / 8 1847, Datter af 
fhv. Kj0bmand Christian Albert B. i Aarhus og Jacobine 
Schmidt. 

863. Laurits Christian Appel, lste Kar., f. i Kamstrup, Hygom 
Sogn i T0rninglen 9 / 2 1838 « For»ldre: Skolelaerer Hans 
Christian A., af Husmandssl&gt i Agerskov Sogn ved Bef- 
toft, og Anna Beate Jagd, S0ster til Folkethingsmand, 
Kapitajn C. Jagd. Han er Plejes0n af Pastor enter. Lars 
Christian Br0chner, entl. som Sognepr. i Everdrup 30 / n 
1868, der altid har vssret ugift og nu boer i Kj0benhavn. 
A. studerede Filologi og gik ogsaa 1865 op til den filol. 
Examens skriftlige Del, men forskjellige Hensyn bestemte 
ham til at opgive Studeringerne og s0ge en praktisk Livs- 
stilling. Sammen med Vilhelm Thaning, hans Skolekam- 
merat fra Herlufsholm, etablerede han i Maj 1866 en 
Boghandel i Kj0benhavn under Firma: „V. Thaning og 
Appel", af hvilken han fremdeles er Medejer; ugift. 255 864. Hans Otto Hlnriehsen, lste Ear., f . i iEr0eskj0bing "% 
1839. Foraldre: Kj0bmand Glaus Christian H. i JEr0es- 
kj0bing, f 1863, og Caroline Ferdinandine Juliane Antoi- 
nette Lange, f 1848. Cand. juris 18 / 6 1863 (laud.), stu- 
derede derefter slesvigsk Lovkyndighed og arbejdede sam- 
tidig som Volontser i det davserende slesvigske Ministerium. 
Efterat han ved dette Ministeriums Ophavelse i Efteraaret 
1864 var afskediget, fungerede han i V 2 Aar som Sekretser 
ved en af de i Henhold til Fredstraktaten nedsatte Inter- 
nationale Kommissioner, men beskjseftigede sig vsesentligst 
i flere Aar med at undervise, indtil han 2S / 7 1867 blev 
ansat som Assistent under Generaldecisoratet for det in- 
direkte Skattevsesen; 18 / 5 1873 blev han Fuldmsegtig under 
Finantsmixristeriet. 

go 9 / 3 1866 Rosalie Sophie Frederikke Emilie 
Lund, f. s8 / 6 1834, Enke efter Kancellist i Finansmini- 
steriet Julius Dencher, t Vio 18 ^4, og Datter af Kancelli- 
raad Michael Knud L., Inspekt0r ved F0dselsstiftelsen, f 
1847, og Christiane Christine Klein, f 1867. 

865. Jacob Christian Henrlk Leinrigh, lste Ear., f. 5 / 9 1838. 
Forseldre: Christian L., Sognepr. i Erummerup og Fugle- 
bjerg, f 1863, og Charlotte Gr0nbeck, f 1874. Cand. med. 
& chir. 1863 (laud,), V 9 s. Aar— Septbr. 1865 Reservelaege 
paa aim. Hospital, samtidig under Erigen 1863—64 Lsege 
ved et Lazareth i Ej0benhavn, i Foraaaret 1864 tillige 
konst. Distriktslsege paa Ghristianshavn, rejste udenlands 
i Sommeren 1865 og kj0bte 1866 Hovedgaarden Algistrup 
med Tilliggende i Holbeek Amt og 1874 tillige en af Eon- 
gens Mtfller, kaldet Gryde M0lle. Han praktiserer nu kun 
for sin Forn0jelse og for at hjselpe de omboende Fat- 
tige; han er Lsege hos alle sine Husmsend. S0nnes0n 
af Nr. 549. 

ot 31 / 5 1864 Christine Sophie Steenbach, f. 17 / 4 L 256 1845, Datter af Kapitajnlieutenant Henrik Charles S., f 
1849, og Elisabeth Vilhelmine Albertme Knap, f 1852. 

866. Johan Engelbrekt West, lste Kar., f. 17 / 4 1838. Fonel- 
dre: Edvard Hanning W., tidligere Sognepr. i Naestved, 
f som Stiftsprast paa Vall0 1858, og Adelaide Eugenie 
von Hemmert, Datter af Grosserer Just Johan H. og Ade- 
laide Juliane Hgyer. Gand. juris 1864 (haud ill.), cand. 
polit. 1867 (laud.), har siden Efteraaret 1867 gjort Tjeneste 
ved Valla Stifts Sekretariat og blev, efter en kort Tid at have 
vaeret Volonter i Hof- og Stadsretten, Efteraaret 1872 til- 

4 

lige Assistent i Finantsministeriets Pensionskontor ; ugift. 

867. Otto Nleolai Jensen, lste Kar., f. paa Jonstrup Semi- 
narium % 1840. Foraldre: Etatsraad Jens J., fhv. Semi- 
narieforstander paa Jonstrup, og Lucia Franoisca Lagertha 
Petersen, Datter af Konditor Comestabili og Hustru, f. 
Baggesen, men adopteret af Kapitajn L. N. Petersen og 
Hustru Sara Baggesen, som var hendes Moster. Gand. 
theol. Sommeren 1864 (laud.), som Student og Kandidat 
Lfierer i det v. Westenske Institut, fra l / n 1864 Leerer ved 
Betalingsskolen paa Ghristianshavn, samtidig var han en 
kort Tid Leerer i Melchiors Skole og vejledede unge Men- 
nesker til Skolekererexamen; 3 / 6 1874 beskikket til For- 
stander for det kgl. Opfostringshus i Kj0benhavn. Mor- 
broder til Nr. 1019. 

co 30 / l0 1868 Margrethe Foijtenay Dahlerup, 
f. 11 / 3 1844, Datter af Stiftsprovst Michael Henrik Ludvig 
D., Sognepr. i Ballerup og Maalev, og Susanne Marie 
Fontenpy. 

868. Carl Christian Edvard Fibiger, 2den Kar., f. 27 / 6 1838. 
Foraeldre: Christian F.*), f 1859, Forpagter paa Berrits- *) Christian F. var f0dt paa Snogh0j 7 | 9 1786, foer til Stfes i en Del 
Aar, strandede flere Gange og sad i 2 Aar i engelsk Fangenskab, 267 gaard paa Laaland, og Anna Maria Aasen, f 1871. Artilleri- 
officiersaspirant 1861, Lieutenant 1862, nn i Forsterknin- 
gen, i Krigstjeneste y n 1863— y u 1864 (Dannevirke, Fre- 
dericia), tog Civilingeni0rexamen Sommeren 1865 (2den 
Ear.) ; 1866—69 udf0rte han Forarbejder til Nissum Fjords 
Udt0rring og kontrollerede Opf0relsen af den store Sluse 
ved Thorsminde for Nissum-Fjord-Kompagniet i London; 
denne Stilling medf0rte, at han i 1868—1869 og 1870 
foretog forskjellige Rejser til Sverrig og London, og 
i 1870 studerede han paa en Rejse i Holland praktisk 
Vandbygning; s. Aar blev han Strandingskommissser i Ring- 
kj0bing Amt og Agent for et hollandsk og Bremer S0for- 
sikringsselskab, boede i 3—4 Aar, medens hans Forret- 
ninger holdt ham ved Vestkysten, i en strandet Kahyt 
langt fra Folk imellem Klitteme; l / l 1871 blev han Kas- 
serer ved Nissum-Fjord-Kompagniet, og fra 8 / 10 1873 er 
han sammes Reprsesentant her i Landet; 1874 byggede 
han Diger paa Harbo0re og Klitteme og foretog Dybdemaa- 
linger langs Kysten mellem det nordlige Agger og Bov- 
bjerg. for Tiden kontrollerer han Havnebygningsarbejdet 
ved Lemvig, hvor han nu boer. 

c» 19 / n 1872 Olivia Ditlevine Olesen, f. a7 / 8 1851, 
Datter af fhv. Ejer af Hovedgaarden Cabbel Mogens Chri- 
stian 0. og Mette Gjedde, hvis Fader ejede Ny Skivehus 
i Sailing. 

869. Holger Engelbreeht Jacobsen, lste Kar., f. i Kors0r 7 ia 1837. Foraldre: Prokurator og Branddirekt0r Frederik 10 
12 men blev senere Landmand og havde 17 B0rn. HasB Foreeldre 
ejede Snogh^j, som Familien havde arvet efter S0helten Peder 
Grib, Tordenskjolds Kampfselle, der var hans Moders Morfader og 
som havde faaet Snoghtfj i Erstatning for Prisepenge, som Regje- 
ringen var ham skyldig. Den seldste af Ghr. F.'s 3 Br0dre var 
Rektor Peder Grib F. i Kolding, f 8 | 8 1883; Ingeni0r Fibiger har 
en S0n, f. 2B |, 2 1878, der ogsaa hedder Peder Grib Fibiger. 

82 258 Peter J. i Eors0r og late Hustru Anne Cecilie Paludan, 
f 1851. Gand. juris 1863, Fuldmaegtig hos Eammerherre 
Je88en i Horsens, f i Eors0r af Brystsyge 26 / 8 1866. Bro- 
der til Nr. 882, Fatter Nr. 962. 

870. Thomas Helnrleh Petersen Schmidt, 2den Ear., f. i 
Fodby *% 1838 * Foraldre: Johan Petersen S., Sognepr. 
i Fodby, f 1868, og Henriette Christiane Marie Beistrup, Dat- 
ter af cand. phil. B., SkoleUerer i Fodby Sogn. Studerede 
f0rst Lfiegevidenskab, derpaa Statsvidenskab, men tog ingen 
Embedsexamen, deltog i Krigen 1864 som Officiersaspirant 
og blev d0delig saaret ved S0nderborgs Bombardement, 
f 19 / 4 1864. 

871. Sophus Michael eiellerup, 2den Ear., f. i Boholte 2 % 
1838; Broder til Nr. 849 og 980. Cand. theol. 27 / 6 1864 
(haud. ill. I), op holder sig i Ej0benhavn, beskjaeftiget med 
Undervisning og literore Arbejder; er Forfatter af et 
Skrift om Herlovianeren, Biskop Jens Dinesen Jersin 
(Nr. 6). Ugift. 1858. 

872. Nicolal Edlnger BaUe, lste Ear., f. i Ulse 12 / 4 1839, S. 
af Nr. 788. Cand. theol. Sommeren 1864 (haud ill. I), 
gik som Missionser til Gr0nland nseste Foraar, ordineret 
s / 5 1865, og var 2den Lserer ved Seminariet i Jacobshavn, 
hvor ban boede, tillige Miseionser for Omenak Missiona- 
riat, forflyttet i Forsommeren 1870 til Godthaab, hvor 
han er Seminarieforstander. AUerede som Skolediscipel 
var han fast besluttet paa at gaa til 6r0nland, naar han 
var fserdig med sine Studeringer. 

co ia / 4 1869 Cathrine Justine Juliane Fleischer, 359 f. 16 / 13 1849, Datter af Eolonibestyrer.Enud F. ved Jacobs- 
havn og Hustru, hvis Fader var dansk, og hvis Moder var 
en Gr0nlsenderinde. 

873. Carl Ludvig Mogens Garde, lste Ear., f. i Bodilsker paa 
Bornholm 2 % 1839. Foraeldre: S0ren Georg G., f 1868 
som Sognepr. for Horslunde og Nordlunde, og Sophie 
Petrine Friboline Garde. Cand. theol. Sommeren 1864 
(laud.), Huslserer paa Juellinge paa Laaland, 31 / 8 1867 pers. 
Kap. for Holbsek og Merl0se hos Nr. 708, 6 / 6 1874 Sognepr. 
paa 01and i LimQorden. Broder til Nr. 907. 

03 7 6 1868 Rasmine Friboline Garde, f. 31 / 6 1838, 
Datter af Provst Christian Benedict G., Sognepr. til Faare- 
veile og Dragsholm, og Inger Dorthea Kornerup. 

874. Andreas Eggert Christopher Tryde, 2den Kar., f. i Hor- 
sens u / 7 1839. Foraeldre: Gabriel Adam T., Sognepr. i 
Saxkj0bing, og Svendine Birgitte B0nnel0kke, Datter af 
Tobaksfabrikant Mads Pagh B. i Horsens og Margrethe 
Hansen. Cand. theol. 1864, studerede derpaa i nogen 
Tid Medicin, men opgav snart dette Stadium for at ud- 
danne sig til Lserervirksomheden, i hvilket 0jemed han 
lagde sig efter nordisk Literatur og Historie ; siden Januar 
1864 har han vseret ansat som Lserer i Dansk ved den 
milit&re Elevskole; ugift. 

875. Jens Clansen Elestrup, 2den Ear., f. i JEr0eskj0bing a7 / 9 
1838. Forseldre: Eli Sophus K. til Aldersro ved JEr0es- 
kj0bing, og Salome Marie Errboe, f 1848. Studerede 
slesvigsk Lovkyndighed, f0rst ved Kj0benhavns Universitet, 
senere i Flensborg. Under Krigen 1864 var han ansat 
under Intendanturen, blev derefter Handelsfuldmagtig og 
er for Tiden Bogholder ved Stampem0llens Fabriker i 
Nserheden af Kj0benhavn; ugift. 

876. August Frederik Louis ttandil, 2den Ear., f. i Rends- 
borg u / 12 1838. Foraldre: Erigsassessor Louis G., Told- L 380 

kontrolltfr i Kiel, f 1849, og Antoinette Margrethe Olsen, 
Datter af Etatsraad, Notarius publ. Gottsche Hans 0. og 
Elisabeth Dorthea Balle, Datter af Biskop B. Han stu- 
derede en Tid lang slesvigsk Ret, blev Sekondlieutenant i 
Infanteriets Erigsreserve, var i flere Aar Eontorist paa 
Toldkontoret i Banders og rejste i Maj 1866 til Amerika; 
han bar siden opholdt sig i Chicago og vseret ansat i for- 
skjellige Banker, for 0jeblikket i ^International Bank"; 
ugift. Fsetter til Nr. 895. 

877. Edrard Gulstad, 2den Ear., f. i Henne i Jylland 24 /, 
1839. Forseldre: Charles Lonis Herbst G., Sognepr. 
for D0llefjelde og Musse, og Alhed Henriette Smith, 
t 1874. Cand. juris lf / fl 1865 (laud.), V 12 1865- 
31 / 8 1869 Fuldm»gtig hos Byskriveren i Helsing0r, l / A 
1869 Fuldmfiegtig hos Byfogden ssteds., % 1874 af Justits- 
ministeriet ansat som Underfoged, Politifuldmsegtig og 
Vttgterinspekt0r ssteds. 

w 16 / u 1872 Ida Henriette Mathilde Schmidt, 
f. a / 9 1842, Datter af Justitsraad Christian Vilhelm S., 
Toldkasserer i Helsing0r 9 f 1871, og Henriette Ezechie 
Christiane Schmidt. 1859. 

878. Hans Andreas Baehe 9 lste Kar. m. Udm., f. i Jyderup 
ved Holbaek 13 / 10 1841. Forseldre: Jens Assenius B., tid- 
ligere Sognepr. i Jyderup ogHolmstrup, entled. 1867 som 
Sognepr. i Grsested og Maarum, og Christiane Petrsea 
G0tzsche, S0ster til Nr. 712 og 713. Tog 2den Examen 
1860, Sekondlieutenant i Infanteriets Erigsreserve 3 / 2 1862, 
deltog i Erigen 1864, Sekondlieutn. i Linien 15 / 7 1864, 961 

Premierlieutn. i Fodfolket 21 / 9 1867, cand. polit. Januar 
1869 (laud.), Adjutant ved 2den sjsellandske Brigade. 

co Y 6 1869 Henriette Louise Lunn, f. 24 / 10 1845, 
Datter af Nr. 753. 

879. Fredcrik Caspar Conrad Frlboe Zahle, lste Kar., f. 9 / 3 
1842, S. af Nr. 699, Broder til Nr. 834. Cand. juris 1864 
(laud.), Sagf0reriuldm»gtig 1864—69, Overretssagf0rer i 
Ej0benhavn 8 / a 1869. 

co 28 / 4 1871 Anna Marie Charlotte Knudsen, f. 
paa St. Croix 12 / n 1842, Datter af Kapitajn og Plan- 
tageejer Hans Christian K., f 1857, og Mathilde Christiane 
Reimer. 

880. Frederlk Julius Seldenfadcn, lste Ear., f. i Maglemer 
23 / 12 1839. Foroldre: Dyrhege Carl Ferdinand S., tidligere 
i Maglemer ved Mariebo, nu i Vordingborg, og Marie Elisa- 
beth Christiane Tarp, f 1871, Datter af Christen Larsen T., 
Skolelarer i Lindet og Musiklaerer ved Vesterborg Semi- 
narium, og Johanne Frederikke Weiss. Tog Adgangs- 
examen til polytekn. Anstalt 1860, Frivillig i Aar0es Strejf- 
korps 1864, cand. polyt. i Ingeni0rfaget Januar 1867 
(2. Ear.), har derefter virket som Civilingeni0r ved for- 
skjellige Arbejder paa Sjselland, Jylland og Falster; fra 
April 1874 har han vseret kontrollerende Ingeni0r ved den 
nye Havn, der bygges i Eallundborg, i Forbindelse med 
Nordvestbanen ; ugift. 

881. Nieolai Henrik Knadtzon, lste Ear., f. i Ej0benhavn 
81 / 7 1841. Foraeldre: Grosserer Peter Christian E. i Ej0- 
benhavn, f 1864, og Lucinde Gottschalck. Cand. philos., 
kom Septbr. 1859 paa sin Faders Eontor, opholdt sig 
Novbr. 1860— Septbr. 1861 i London og derefter til Novbr. 
1862 i Antwerp en, begge Steder beskjseftiget paa Handels- 
kontorer, og fortsatte efter sin Faders D0d Forretningen 963 8om Fuldmaegtig for sin Moder ; tog Borgerskab som Gros- 
serer 1865 og indtraadte fra l / x 1866 med sin Moder i 
Firmaet „P. G. Knudtzon & S0n a , hvoraf han siden 1 / 1 
1872 er eneste Indehaver. Broder til Nr. 903, 904 
og 949. 

a) a9 / B 1866 Elisabeth Louise Balle, f. 3 / 4 1844, 
Datter af Nr. 788. 

882. Engelbrecht Jacobsen, 2den Ear., f. i Kors0r 28 / n 1841, 
Broder til Nr. 869. Cand. juris 1866 (laud.); strax efter 
vikarierede han i nogle Maaneder som Fuldmagtig paa By- 
fogedkontoret i Horsens, blev Septbr. s. Aar Fuldmsegtig paa 
Byfogedkontoret i Kors0r, fra 1870 Fuldmsegtig i 0stifter- 
nes Ereditforenings Expeditionskontor i Ej0benhavn; op- 
holdt sig i Vinteren 1874—75 for sit Helbreds Skyld i 
Davos i Schweiz; ugift. Fatter til Nr. 962. 

883. Christian Fenger, 2den Ear., f. paa Breininggaard ved 
Ringkj0bing 3 / n 1840. Forseldre: Eammerraad Hans Fritz 
F., dengang Ejer af Breininggaard, senere af Nordgaarden 
ved Ringsted, derpaa af Augustenborg Hovedgaard paa 
Als og nu af Gottesgabe ved Nakskov, og Mathilde Frede- 
rikke Fjelstrup, Datter af Etatsraad S0ren August F. til 

. Sinddinggaard ved Holstebro og Ida Hedvig Cecilie Schmidt. 
Cand. med, & chir. 1867 (laud.), havde som Student un- 
der Krigen vseret konst. Underlsege ved Lazarethet paa 
Augustenborg, Assistent ved Dr. Vilhelm Meyers 0reklinik 
V a 1867— 16 / 12 1868, Eand. paa Frederiks Hospital 15 / 19 
1868— V n 1870, tilkjendt Accessit for Besvarelsen af Uni- 
versitetets kirurgiske Prisopgave 1869, sendt med Under- 
st0ttelse af Erigsministeriet til den fransk-tydske Skueplads, 
% 1871, hvor han overtog en Afdeling af en international 
Ambulance i Lure (Bourbakis Valplads) til V 3 1871, stu- 
derede i Wien til 16 / 7 s. Aar, Prosektor paa Eommune- 
hospitalet fra y 9 s. Aar til 16 / 12 1874, Sekreter i det me- 363 dicinske Selskab fra %■ 1872, Dr. med. y f 1874 (Om 
Mavekrseft, navnlig i Henseende til Bygning, Udvikling og 
Udbredning), konst. s / n 1874 af det medicinske Fakultet 
til at holde Forelaesninger over og 0velser i pathologisk 
Anatomi, prakt. Lsege i Kj0benhavn fra 15 / 12 1874. Ugift. 

884. Sophus Frederik Ferdinand Ahlefeldt-Laurrigen, 2den 
Kar., f. paa Blegholm 18 /u 1840. Foraeldre: Grev Adolph 
Johan A.-L., Forpagter paa Blegholm under Grevskabet 
Langeland, f 1849, og Charlotte Juliane Alexandrine 
Komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, Datter af Kammerherre, 
Grey Christian A.-L., Ejer af M0llegaard paa Langeland 
og Forpagter af Vestergaard seteds., og Julie Mattstedt. 
Medens han studerede Jura, deltog han som Officiers- 
aspirant i Erigen 1864, blev saaret i Stormen paa Dybb0l 
18 / 4 s. Aar, Sekondlieutenant i Beserven, men blev paa 
Grand af sit Saar s. Aar afskediget af Krigstjenesten. 
Cand., juris 1867 (haud ill.), Foraaret 1868 Fuldmaegtig paa 
Hanherredernes Kontor under Hj0rringj og Thisted Amter, 
1869 paa Hvetbo Herreds Kontor i Blokhus, Hj0rring Amt, 
1872 paa Byfoged- og Byskriverkontoret i Aarhus, i hvil- 
ken Stilling han endnu er; ugift. Broder til Nr. 885. 

885. Vllhelm Alexander Ahlefeldt-Laurvigen, 2den Ear., 
f. paa Blegholm 19 / 6 1838, Broder til Nr. 884. Gjorde 
som juridisk Student Felttoget med 1864 som Beserve- 
officier, f0rst ved 3die Regiment og senere ved det Aar0eske 
Frikorps, blev Officier i Linien, men tog snart sin Afsked, 
cand. juris 1868 (haud ill.), Sagforerfuldmsegtig i Budkj0bing 
i 3 Aar, gik til Landvsesenet og forpagtede sin F0degaard 
fra V 6 1873. 

go y 7 1873 Lykke Marie Andersen, f. 7 n 1846, 
Datter af Propr. Christian A. til S0vertorp paa Langeland, 
Landsthingsmand, og Marie Christine Jacobseus. L 364 

886. Carl Henrlk August Krogh 9 2den Kar., f. i Tubsek M0lle 
ved Prast0 M / 6 1838. Foraldre: Rasmus Philip K., Ejer 
af Tubcek M0lle, f 1849, og Margrethe Elisabeth Schmidt, 
Datter af Slotsmaler Jacob Heinrich S. ved Frederiksborg 

m 

Slot og Gjertrude Elisabeth Faith. Var som medicinak 
Student konst. Undertoge i S0etaten 1864—67, cand. med. 
& chir. 1867 (laud.), Kand. paa Kommunehospitalet y u 
1867— V5 1869, praktiserende Lage i Kj0benhavn til sin 
D0d M /j 1872'; han d0de af en Hjertesygdom, der var en 
F0lge af en'Gigtfeber, han havde haft, mens han var Disci- 
pel; ugift. 

887. Edvard Matthias Richard Eller 9 2den Ear., f. i Mariebo 
13 / 7 1839. Foraldre: Justitsraad Matthias Christian Sieg- 
fred E., Amtsforvalter i Mariebo, f 1859, og Pouline Bir- 
gitte L0ser, S0ster til Nr. 776's Hustru. Cand. theol. *% 
1866 (haud ill. I.), Lserer ved vestre Betalingsskole i Kj0- 
benhavn Juli 1866— Okt. 1869, ord. Kateket og Inspekt0r 
ved Skoleva&senet i Skive V 10 1869. F»tter og Svoger til 
Nr. 939. 

co a9 / 6 1868 sit S0dskendebarn Anna Sophie Amalie 
Melchior, f. 6 / 6 1841, Datter af Nr. 776. 

888. Frederik Yllhelm Kraft, 2den Kar., ;f. i Rj0benhavn 8 / 9 
1840, S. af Nr. 768. Studerede Jura, men opgav dette 
Studium og blev Sekondlieutenant l / n 1860, begyndte at 
lsese til statsvidenskabelig Examen, men blev afbrudt ved 
Krigen 1863—64, i hvilken han deltog med 9de Regiment ; 
i Sommeren 1864 Linieofficier, Premierlieutenant 21 / 9 1867; 
boer i Kj0benhavn. Broder til Nr. 953. 

oo a % 1873 Anna Catharine Schmidt, f. i Kiel 
30 /io 1851, Datter af Konsul Andreas S. og Bertha Mann. 265 18«t. 

889. Hannibal Sehested, late Kar., f. paa Broholm 16 / n 1842. 
Foraeldre: Hofjaegermester Niels Frederik Bernhard S. til 
Stamhuset Broholm, og Charlotte Christine Linde, Datter 
af Kammerherre, Oberst Georg L., f 1847, yngre Broder 
til Nr. 645, og Karen Rothe. Cand. juris 1869 (haudill), 
rejste udenlands April 1871— Septbr. 1872, fra V 4 1873 
Faester af Tangaagaard under Broholm, Kammequnker 13 / 4 
1874; Medejer af Holt Plantage i Jylland, Stamherre til 
Broholm, *ugift. Broder til Nr. 981, S0nnedatters S0n af 
Nr. 559. 

890. Rasmus Nyerup Strtfin, Iste Kar., f. */ 6 1842. For»ldre: 
Distriktslaege Ole S. i Vordingborg. f 1871, og Marie 
Margrethe Buntzen, Datter af Kapitajn, Grosserer Andreas 
B. og Camilla Cecile Victoire du Puy. Cand. juris 1868 
(laud.), 1870 Assistent i Finantsministeriet, n / 7 1871 Over- 
retssagf0rer i Kj0benhavn, 1872 tillige juridisk Sekretser 
ved Landmandsbanken ; ugift. 

891. Christian EmU Brasen, lste Kar., f. i Skjelskj0r 31 / 9 1841, 
S. af Nr. 733. Medens han studerede Jura, indtraadte 
han under Krigen 1864 som Officiersaspirant i Artilleriet, 
Sekondlieutenant Oktober 1865, studerede atter Jura og 
tog Examen Jan. 1868 (haud ill.), tjente som Sekondlieutn. 
i Artilleriet til Avgust 1868, Reserveintendant ved 12te 
Bataillon i Fredericia til Oktober 1870, Assistent i Land- 
mandsbankens Afdeling i Kolding Maj 1872, Intendantved 
Gardehusarregimentet i Kj0benhavn V 6 1874. Broder til 
Nr. 946. 

co 18 / 9 1873 Jenny Hedvig Charlotte Byberg, 
f. 27 / 12 1849, Datter af Konsul Ole Stub B. i Fredericia 
og Karen M0ller. 

892. Carl Jtfrgen Mcincktf, 1 ste Kar., f. paa S0holt paa Laaland x / 4 

33 266 

1842, Forseldre: Justitsraad JohanHenrik M. til Gammel- 
gaard og Skovnas paa Laaland, og Clara Bech, Datter 
af Grosserer J0rgen B. i Kjobenhavn og Ellen Sophie 
Meyer. Cand. juris 1867 (baud ill.), gik til Landvaesenet 
og har siden Maj 1870 v»ret Forpagter paa Gammelgaard. 
Broder til Nr. 920, Fatter til Nr. 923. 

co ,2 / 4 1870 Michaela Johanne Bartholin, f. 2 / 4 
1847, Datter af Forpagter Georg Caspar Bartholin Eichel 
paa Nielstrup paa Laaland, og Holga Aagaard, f 1875, 
Datter af Assessor A. til Iselingen. Nr. 187, 189 og 197 
(Albert, Jacob og Rasmus Bartholin) ere Brtfdre til hen- 
des Oldefaders Oldefader, Prof. Thomas B. 

893. Carl EngeH, lste Kar., f. i Lidemark 81 / 12 1840. For- 
fieldre: Skolelserer og Eirkesanger Carl E. i Enderslev og 
Anne Poulsen, Datter af Boelsmand Poul Jacobsen i 
„Skoven" ved Jsegerspris. Studerede Filologi, men har 
nu i endel Aar syslet med litersere Arhejder og Samlinger, 
navnlig til Danmarks indre Historie og sserlig til Skoler- 
nes Historie; haner fast Medarbejder ved „Dagstelegrafen a 
og har saavel til dette Blad som til andre Hovedstads- 
blade leveret en Maengde Bidrag; ugift. 1861. 894. Fronts Emll Hansen, lste Kar., f. paa S0dinggaard i 
Fyen 19 / 3 1843. Forseldre: Prokurator Mourits H. til S0- 
dinggaard og Jensline Marie Frandsen, Datter af Snedker- 
mester Frauds F. i Odense og Christence Soelberg. Cand. 
juris 1867 (laud.), arbejdede en kort Tid paa sin Faders 
ftontor, blev i Efteraaret 1867 Volontser paa Svendborg 
Amts Eontor, hvor han siden Forsommeren 1868 har vseret 
Fuldm»gtig. Broder til Nr. 927. I 

I 

I 

267 go 8 / 5 1873 Ludvigna Melmark, f. 7 10 1852, Datter 
af Herluf Heie M., Ejer af Ghri8tiansm0lle ved Svendborg, 
og Petrine Nicoline Qvist. 

895. Gustav Hans Henrlk Holten Castenschiold, lste Ear., 
f. i Nastved 18 / 10 1841. Forseldre: Distriktslsege Lorents 
Vilhelm G. i Nsestved og Vilhelmine Charlotte Elise Olsen, 
Datter af Etatsraad, Notarius publicus Gottsche Hans 0. 
og Elisabeth Dorthea Balle. Cand. juris 1867 (haud ill.), 
er nu ansat i Hof- og Stadsrettens Skiftekontor ; ugift. 
Faetter til Nr. 876. 

896. Hans Frederik Vilhelm Thoinsen, lste Kar., f. paa Jern- 
berg ved Slagelse 16 / 4 1841. Forseldre: Landmand Johan 
Carl Th., der ogsaa engang ejede Dampm0llen udenfor 
Nsestved, f 1865, og Caroline Cathrine Augusta Schultz, 
Datter af Eirurg Frederik Gottfred S., f paa Frederiksdal 
ved Lyngby 1823, og Frederikke Elisabeth Schliitter, f 
paa J em berg 1845, begge ftfdte i Tydskland. Tog 2den 
Examen 1862, Sekondlieutenant i Reserven Oktober 1863 
og deltog som saadan i Erigen 1864 ved 16de Regiment; 
studerede Fransk til 1866, Sekondlieutn. i Linien 3 % 
1866, Premierlieutn. 21 / 9 1867. 

oo y 6 1874 Marie Henriette Petersen, f. 26 / 9 1848 
paa Laagegaard ved Veile, S0ster til Nr. 901 og 940. 

897. Georg Severin Valdeinar Engelsted, 2den Ear., f. i 
Midvaag paa Vaag0 bl. Faer0erne ll l x 1840. Forseldre: 
Jens E., Praest paaVaag0, fra 1850 iLundforlund ogGjer- 
l0v, f 1857, og lste Hustru Georgine Cathrine Frederikke 
Petrine Gall, f kort efter hans F0dsel, Datter af Johan 
Philip G., Billetkasserer ved det kgl. Theater. . Cand. theol. 
a2 /i 1869 (haud ill. L)> Huslserer paa en Gaard ved Ban- 
ders, V 6 1871 uordineret Medhjselper hos Sogneprsesten 
for Randlev ogBjerager, indtil han 18 /i 8 - Aar blev Prsest 268 

paa sin F0de0 Vaag0; hans Preestegaard hedder „Jense- 
gjnerde". 

co S8 / ]0 1871 sit S0dskendebarn Emilie Marie Gotfrede 
Gall, f. ia / 7 1846, Datter af Saddelmagermester Johan 
Edvard G. og Anna Eirstine Vilhelmine Gudmann. 

898. Frederik VI 1 helm Daniels, 2den Ear., f. paa Havlykke- 
gaard paa Laaland a /« 1842. Foreeldre: Peter Frederik 
D., dengang Forpagter paa Havlykkegaard, senere Ejer af 
Holtegaard ved Mariebo, som han solgte 1874, f i Nykj0- 
bing p. F. 1875, og Johanne Marie Jacobine Lund, f 1874, 
begge f0dte i Hols ten. Studerede Jura og Statsvidenskab, 
men tog ingen Examen; deltog som Frivillig i Erigen 
1864, lagde sig derpaa efter Naturvidenskaberne, isser 
Zoologi, som han endnu stadig syslermed, blev Landman d 
1869 og lever nu efter sine Forseldres D0d af sin Formue 
i Nykj0bing p. F., ugift. 

899. Peter Anton Ferdinand fflfiller, 2den Ear., f. paa 
Vall0 17 / 4 1842. Foneldre: Ferdinand Schaumburg M., 
tidligere Stiftskantor paa Vall0, f som Sognepr. i En- 
derslev og Vraaby 1851, og Actonia Caroline Hass. Offi- 
ciersaspirant i Eavalleriet 1864, Sekondlieutenant 1872, 
cand. polit. 1868 (laud.), Juli 1868 Assistent ved de danske 
Statsjernbaners Driftsafdeling (ansat i Nyborg, Skive, Veile, 
Vamdrup og Aarhus), Septbr. 1873 ansat som FuldmsBgtig 
i Statsbanernes Sekretariat; ugift. 

900. Ludvig Frederik Wlnther, ?den Ear., f. 16 / 8 1842. For- 
a?ldre: Frederik W., Sognepr. i Slemminge og Fjelde paa 
Laalimd, og Ida Vilhelmine Gesner, Datter af Sognepr. 
Johan Ludvig G. i Nysted og Gurri Cathrine Marie Wer- 
ner. Cand. juris 1870 (non cont.), 15 / u 1870— a / 9 1872 
ansat ved Postkontoret i Nykj0bing p. M., 1 / 10 s. Aar til 
Nytaar 1873 Postftildmsegtig i Aalborg, fra Forsommeren 269 1873 Interessent i Handelsfirmaet „S0rensen & Winther" 
i Nyk]0bing p. M.; ugift. 

901. August Holger Arnold Petersen, 2den Kar., f. paa 
Laagegaard ved Veile 25 / 1840. Forseldre : Holger Vil- 
helm P. til Laagegaard og Rosalie Vilhelmine Philipsen, 
Datter af Agent P. i Kj0benhavn. Sekondlieutenant 1865, 
cand. med. & chir. Januar 1871 (haud ill. I.), Kaud. paa 
Kommuneho8pitalet */ 4 1871, prakt. Laege i St. Andst ved 
Holding Maj 1872. Broder til Nr. 940, Svoger til Nr. 890. 

co 26 / 6 1872 Jette Hulda Emilie Levinsohn, f. 
18 / 4 1849, Datter af Slagtermester Isak L. i Helsing0r og 
Louise Albertine Nielsen. 1862. 

902. Otto Frederik Bache, IsteKar., f. i Jyderup ved Holbsek 
3 "/ 5 1845, Broder til Nr. 878. Cand. theol. Sommeren 
1868 (laud.), har siden vaeret ansat som Inspekt0r ogLse- 
rer, navnlig i Fransk, ved Borgerdydsskolen paa Chris tians- 
havn; fra Aug. 1872 til Marts 1873 opholdt han sig i 
Udlandet for sproglige Studiers Skyld; ugift. 

903. Soren Christian Knudtzon, lste Kar., f. i Kj0benhavn 
l 7 7 1844, Broder til Nr. 881, 904 og 949, tog 2den Examen, 
blev Sekondlieutenant i Reserven Okt. 1863, deltog i Kri- 
gen 1864 ved 18de Regiment i Forsvaret af Dannevirke, Dyb- 
b0l og Als, Rdr. af Dbg. 28 / 10 1864, Sekondlieutenant i 
Linien Foraaret 1866 ved 6te Bataillon i Viborg, traadte 
a la suite 1 / 6 1867, Premierlieutn. V 10 s. Aar, cand. polit. 
Januar 1868 (laud.), traadte atter i Numer V 2 1868 ved 
14de Bataillon i Aarhus, kommanderedes i fransk Tjeneste 
i Algier V 4 1868— ! / 4 1869, Lserer paa Officiersskolen y i0 
1870— 25 / 4 1871 og 5 / 8 1871- 28 / 4 18/2, blev l / u 1872 for- L 870 sat til 24de Bataillon i Kjabenhavn og V fl 1873 til Liv- 
garden; Kammerjunker 7 /« 1875; ugift. 

904. Frederlk Gottschalck Knudtzon, 2deu Ear., f. i Ej0ben- 
havn "/j 1843, Broder til Nr. 881, 903 og 949. Efterat 
have taget 2den Examen 1863 studerede han Filosofi, 
rejste udenlands Decbr. 1866— Aug. 1868 til Italien, Tydsk- 
land og Schweiz. Efter sin Hjemkomst studerede han 
iEsthetik og tog i Foraaret 1871 Magisterkonferents deri, 
rejste atter udenlands Aug. 1871 — Maj 1873 til Italien og 
Tydskland for at studere Eunsthistorie og foretog i samme 
0jomed fra Februar til Septbr. 1874 en Rejse til Paris, 
Italien og Tydskland; Dr. phil. 16 / 6 1875 („Masaccio og 
den florentinqke Malerkunst paa hans Tid"); ugift. 

905. Anton fteorg Immanuel M0lmark 9 lste Ear., f. i Mou 
i Viborg Stift 11 / 6 1844. Foraldre: Christian Abraham 
M., dengang Sognepr. i Mou, nu i 0rslev og Bjerre i Sor0 
Amt, og Vilhelmine Petrine Uldall, f 1864, S0ster til Nr. 
784, 814 og 833. Cand. med. & chir. * l / x 1870 (>aud 
ill. II.), prakt. L»ge i Storehedinge lb / x 1871, iPedersborg 
ved Sor0 1 / n s. Aar; paa Grand af Sygdom praktiserer 
han ikke for Tiden ; ugift. Faetter til Nr. 925. 

906. Soph as Gudmund Binding, lste Ear., f. i Aversi 17 / 6 
1843; For»ldre: Frederik Thornam S., Skolelaerer i Her- 
lufmagle, og Georgine Nanny Eofoed, Datter af M. Hans 
E., Sognepr. i Aversi og Testrup, f 1846, og Christine 
Sophie Munk. Studerede fiarst Theologi i et Aars Tid, men 
forlod dette Studium og blev 1870 cand. juris (laud.), blev 
derefter Sagf0rerfuldmaegtig i Ej0benhavn og 1873 Over- 
retssagforer ssteds. 

03 u / 8 1874 Friderichel Sophie Buhring, f. 29 / 6 
1851, Datter afCarl Emil Ferdinand B. tilDaurup, f 1866, 
og Christine Gertrude Jiirgensen. r 371 907. Jacob Nleolai Benedlctus Garde, 2den Kar., f. i Nysted 
3 / 5 1843, Broder til Nr. 873. Cand. med. & chir. Januar 
1870 (laud.), fra Maj 1871 prakt. L»ge i Kjerteminde, 
hvor han er endnu. 

en 27 / 10 1871 Louise Marie Westergaard, f. 12 / x 
1836, Enke efter Grosserer Emil Kornerup, f M /« I860; 
Datter af Kopist Christian Nicolai W. i Kj0benhavn, f 
1843, og Marie Anna Hadsund, f 1850. 1863. 

908. Adam Erik Christian Billow, lste Kar., f. paa Einsiedels- 
borg 27 / 8 1845. Forseldre: cand. juris Eiler Frederik Vil- 
helm B., forhen Godsforvalter paa Grevskabet Roepstorff, 
og Constance Mathilde Christensen, f 1875, Datter af 
Erik C, Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder, og 
Christiane Sophie Rampe. Cand. juris 1869 (laud.), By- 
og Herredsfuldmseglig i Holstebro, nu Fuldmsegtig paa 
Hasle m. fl. Herreders Kontor i Aarhus hos Nr. 803. 
S0nnes0n af Nr. 568, Broder til Nr. 943. 

co "Yj 1874 Thyra Dannebod Lundsteen, f. i 
Vorgod a Y 6 1848, Datter af Sognepr. Peter L. i Aal, f 
1861, og Christiane Marie Elisabeth Hansen. 

909. Andreas Balthasar Hall, lste Kar., f. i Svendborg 2 Y 3 
1845. Forseldre : Provst Peter Elias H., tidligere Sognepr. 
i Svendborg, nu i Frederiksberg og Hvidovre, og Hansine 
Nicoline Christiane Gustave Michaelsen, Datter af General- 
major Frederik Christian M., f 1837, og Sophie Frederikke 
Praetorius. Cand. juris Sommeren 1869 (haud ill.), Novbr. 
1870 ansat i Overformynderiet, hvor han nu er Assistent. 
Broders0n af Stiftelsens Forstander.. 272 oq 7 / 6 1872 Camilla Marie Hansen, f. 27 / 2 1847, 
Datter af fhv. Urtekraemmer Hans H. i Kj0benhavn og 
Caroline Humble. 

910. Henrik Ellas Ovesen, lste Kar., f. paa H0jstrup i Stevns 
Herred a8 / 12 1844. Forfieldre: Jens Peter August 0., For- 
pagter paa H0jstrup, og Ane Julie Hoffmeyer, Datter af 
Brsenderiejer Henrik H. i Storehedinge. Cand. juris 1G / 5 
1868 (laud.), % 1869 Sagf0rerfuldm»gtig, l /, 1872 Under- 
retssagf0rer i Storehedinge. 

co V2 / s 1870 Thyra Vilhelmine Christine Tha- 
ning, f. B / a 1848, Datter af Andreas T., Sognepr. i Ly- 
derslev og Fr0slev, og Henriette Vilhelmine T0nnesen. 

911. Soren Christopher Kabell, lste Kar., f. i Aarhus 28 / n 
1844. Foraeldre: Petrus K., dengang Adjunkt ved Aarhus 
Latinskole, nu Sogneprost i Nestels0 og Mogenstrup, og 
Christiane Henriette Christine Brinck-Seideliri. Cand. med. 
& chir. Sommeren 1870 (haud ill. I), Kand. paa Kommune- 
hospitalet 1 / 1 1871, siden V 6 1872praktisererhan iR0nne; 
ugift. S08ter80n af Nr. 789 , s Hustru. 

912. Thor Ouldbrand Heramb, 2den Kar., f. i Hiller0d y n 
1843. For»ldre: Thor Johan Christian H., dengang Ad- 
junkt i Hiller0d, f 1858 som Sognepr. til Errindlev og 
Olstrup paa Laaland, bg Sara Ernestine Mariane von 
Ditten, Datter af Hans Ernst v. D., Bogholder paa Kongs- 
berg, og Marie v. Meitzner. Kand. med. & chir. Januar 
1871 (haud ill. L), V« 1871— V n 1872 Kand. paa Kom- 
munehospitalet og St. Hans Hospital, nedsatte sig derpaa 
i 2Er0eskj0bing som prakt. Lsege, flyttede i Foraaret 1874 
derfra til Vindeby ved Nakskov og a / 10 1874 til Nakskov, 
hvor han nu praktiserer; ugift. 

913. Hans Albert Kjerruingaard, 2den Kar., f. i Kj0benhavn 
6 / 2 1844. Forseldre ; Kammerassessor Hans Christian Fre- 273 derik K., Toldkontroll0r i Kjebenhayn, og Birgitte Marie 
Fog, Datter af Ifrrkrsemmer Sti T0nsberg F. og Marie 
Frandsen. Cand. polit. Januar 1868 (haud ill.); fra Okt. 
1868 har han arbejdet i Overformynderiet, i hvis Kasserer- 
kontor han nu er fast Assistent; ugift. 

914. Peder Erasmus Christian Kaalund, IsteKar., f. iS0lle- 
sted paa Laaland 19 / 8 1844. Foraeldre: Caspar Ernst K., 
f 1853 som Sognepr. i S0llested, og Anne Helene Riede- 
waldt, Datter af Forstraad Christen Erasmus R. paa 
Jaegersborg og Helene Hernbrodt. Studerede nordisk 
Filologi, hvori han 1869 underkastede sig Magisterkon- 
ferents, fortsatte sineStudier og undqrviste i Kj0benhavn, 
indtil han 1872 fik det Lassonske Rejsestipendium m. m. 
for at kunne for sine Studiers Skyld opholde sig 2 Aar 
paa Island og i L0bet af 2 Sommere berejse Landet; fra 
denne Rejse er han i Slutn. af 1874 vendt tilbage, har 
fremdeles taget Ophold i Ej0benhavn for at kunne bear- 
be jde det indsamlede Materiale og i0vrigt, saavidt For- 
holdene tillade det, fortssette sine Studier. Den Afhand- 
ling, som han i Efteraaret 1869 skrev i Anledning af Ma- 
gisterkonferentsen, er senere (1870) trykt i Aarb0ger 
for nordisk Oldkyndighed og Historie under Titlen: „Fa- 
milielivet paa Island i den f0rste Sagaperiode (indtil 1030), 
saaledes som det fremtraeder i de historiske Sagaer". Des- 
uden har han bes0rget en Oversaettelse af en Fortselling 
af den islandske Digter Jon Thordss0n Thoroddsen under 
Titlen Indride og Sigrid (1874). I Juni Termin 1875 er 
der af Eonsistorium tillagt ham en mindre Lod af det 
Smithske Stipendium for Kandidater og Viderekomne; ugift. 

915. Carl Emil Beyer, 2den Kar., f. i Vesteregede 19 / t 1845. 
Foraeldre: Alfred B., dengang Sognepr. i Vesteregede, nu 
i Herlufinagle, og Cecilie Louise Crone, S0ster til Nr. 794, 
Halvs0ster til Nr. 692. Cand juris Januar 1870 (haud 
ill.), Marts 1871 midlertid. 2den Fuldmsegtig paa Stift- 

34 L 274 amtskontoret i Viborg, fra Novbr. s. Aar Fuldmsegtig 
paa Amtshuset i Randers, fra V, 1873 Herredsfuldmsegtig 
i Lemvig, hvor han er endnu. 

ao 18 / u 1873 Helene Marie Bilsted, f. 24 / 10 1845 i 
Fredericia, Datter af Regimentskvartermester ved fyenske 
Infanteriregiment Carl Jacob Troels B., f 1849, og Anne 
Marie Feilberg. 

916. Axel Gudmund Kemp, 2den Kar., f. i Kj0benhavn % 
1844. For»ldre: Hofkobbersmed Niels Daniel K., f 1852, 
og Dorthea Christine Smith. Gand. theol. 1869 (laud.); 
efter en Rejse til Italien 1870 informerede han i Kj0ben- 
havn i forskjellige Skoler til Oktober 1874; 19 / 9 1874 ud- 
n»vnt til Kapellan p. p. ved St. Michaelis Menighed i 
Fredericia, men tiltraadte ikke denne Stilling paa Grund 
af Sogneprostens D0d; 21 / ll s. Aar Kap. p. p. for Smid- 
strup og Skjserup i Veile Amt; ugift. 

917. Oscar Kosenern Lanng, lste Kar., f. i Nyborg n / t 1843. 
Foraeldre: Overl&ge Matthias Christian Peter Otto L. i 
Nyborg og Marie Louise Rosen0rn, Datter af Frederik 
Ludvig Christian Pentz R., Gouvern0r paa St. Thomas, f 
1834, og Anna Judithe Poyen de Lance, fra Guadeloupe, 
t 1858. Cand. med. & chir. 1870 (haud ill. I), fiingerede 
i nogle Maaneder som DistriktslaBge i Jylland og var et 
Aar Kand. paa Kommunehospitalet ; Novbr. 1871 rejste 
han til New Orleans, hvor han vilde etablere sig; med 
dette Maal for 0je havde han i flere Aar forberedt sig 
ved Studiet af flere levende Sprog og ved specielt at ud- 
danne sig som 0jenls8ge. Fra Januar 1872 bar han prak- 
tiseret i New Orleans og modtager Konsultationer i 4 
Sprog, Fransk, Spansk, Engelsk og Tydsk; ugift, 

918. Preben Hoskj^r, 2den Kar., f. i Fredericia y i0 1845. 
Forseldre: Ditlev Carl H., dengang Kateket i Fredericia 275 nu Sognepr. i Kallundborg, og Octavia Augusta Rasmus- 
sen, Datter af Johan Frederik Kurrelbaum R., Sognepr. 
i Jordl0se og Haastrup i Fyen, og Bolette Sophie Bendz. 
Gand. juris 1868 (laud.), s. Efteraar lste Fuldmsegtig ved 
Stiftamt8kontoret i Reykiavik, benyttedes hyppigt dels 
som Ssettedommer ved Landsoverretten paa Island, dels 
som konst. Sysselmaud, oversatte Althingstidenden for Sam- 
lingerne 1869 og 1871 ; Foraaret 1872 vendte han tilbage til 
Danmark og blev s. Sommer konst. som By- og Herredsfoged, 
i Skanderborg, Efteraaret s. Aar nedsatte han sig som Sag- 
f0rer i Faaborg, Efteraaret 1873 udu»vnt til Godsforvalter 
ved Frederikslund, Brahesholm og Soholm Godser paa Fyen, 
hvilken Stilling han tiltraadte V 6 1874. 

co 10 / 9 1874 Marie Caroline Magdalene Lagoni, 
f. 10 / 6 1852, S0ster til Nr. 964. 

919. Peter Oluf Brondsted, 2den Kar., f. paa Gyldenkolm 
17 / 4 1843. Forseldre: Georg Koes B. til Gyldenholm ved 
Slagelse, som han solgte 1863, senere Justitsraad, og Julie 
Eulalia Br0ndsted, Datter af Provst Gerhard Johan B., 
Sognepr. til Asminder0d ved Fredensborg, og Charlotte 
Hedvig Fridsch. Cand. med. & chir. 1870 (haud ill. I), 
Kand. paa St. Hans Hospital Vinteren 1870 — 71, Kand. 
paa Kommunehospitalet, rejste udenlands 1873 i 8 Maa- 
neder, hvorefter han nedsatte sig som prakt. Lsege 
i Aarhus. 

. w 6 / x 1873 Charlotte de Neergaard, f. V t 1846, 
S0ster til Nr. 1014. 

920. Jorgen Bech ffleincke, 2den Kar., f. paa Stfholt ved 
Mariebo ,8 / u 1843, Broder til Nr. 892. Tog 2den Examen, 
gik derefter til LandvsBsenet, gjennemgik et Kursus paa 
Landboh0jskolen fra Sommeren 1869 til Foraaret 1871, 
arbejdede derefter som Sekretser hos Redakt0ren af „Uge- 
skrift for Landms&nd" til Sommeren 1872, rejste uden- 276 lands til Efteraaret 1873, dels i Berlin, dels i Hildesheim, 
dels paa tydske Sukkerfabriker for at studere Roesukker- 
fabrikationen; arbejdede som Kemiker paa Sukkerfabriken 
„Laaland" i dennes f0rste Kampagne 1874; fra Foraaret 
1874 er han Ejer af Binnitze Ted Mariebo ; ugift. F setter 
til Nr. 923. 1864. 

921. Carl Conrad Jacob Boethe Dumreicher, lste Kar., {. 
M / t 1844. Foraeldre: Frederik August D., i sin Tid Avls- 
forvalter paa Bregentved, boer nu i Kj0benhavn, og Elisa- 
beth Boethe, Datter af Forvalter B. paa Juellinge i 
Slevns. Cand. juris 1871 (haudill.), Marts 1871— Februar 
1872 Betjent under Kj0benhavns Politi, Febr. — Septbr. 
1872 Sagftfrerfuldmaegtig i Banders, derefter Fuldmsegtig 
paa Byfogedkontoret ssteds., indtil han 1 / l 1875 blev Kas- 
serer ved den da oprettede Afdeling af „Jydsk Handels- 
og Landbrugsbank a i Banders; ugift. 

922. Vilhelm Frederik Sophus Magnus Bjornsen Hennlngs, 

lste Kar., f. i Gurre ved Helsing0r V 9 1846. Forseldre: 
Justitsraad og Jagtjunker Frantz Conrad August H., tid- 
ligere kgl. Skovrider i Nordslesvig, og Sophie Magdalene 
Bj0rnsen, Datter af Justitsraad, kgl. Skovrider Sophus Mag- 
nus B., f 1857, og Johanne Bredine Wright, f 1871. Cand. 
juris a / e 1869 (laud.), August 1869— Marts 1871 Herreds- 
og Politifuldmsegtig i Leire Herreds Jurisdiktion (Roes- 
kilde), Marts— Juli 1871 Volontor i Indenrigsministeriets 
Landvsesenskontor, '/? 1871 af Justitsministeriet beskikket 
til Fuldmsegtig ved Notarialembedet i Ej0benhavn (Under- 
notar) og blev i denne Stilling til Januar 1873, uddannede 
sig derefter til Sagfarer og fik Beskikkelse som saadan 
6 / 8 1874 med Bopael i Kjgbenhavn. 277 

cp 4 / 9 1872 Elisabeth Henrietta Buntzen, f. 21 / 6 
1847, Datter af Kriminal- og Politiretsassessor Johan Jo- 
cob B., f 1856, og Sophie Cathrine de Goninck, f 1870. 

923. Peder Bronnum Scavenius, lste Ear., f. paa Gjorslev 
80 / 7 1845. Forseldre: Kammerherre Peder Br0nnum S. til 
Gjorslev, Klintholm og Petersgaard, f 1868 » °g Charlotte 
Sophie Meincke, f i Rom 1872, Datter af Etatsraad Carl 
Heinrich Lydius M., Borgmester i Stege, og Anna Elisa- 
beth Dorthea Falch. Cand. juris */« 187 ° (laud.), blev 
efter sin Faders D0d Ejer af Petersgaard ved Kallehave, 
som han atter solgte til Etatsraad Suhr, foretog flere 
Rejser i Udlandet og kj0bte Decbr. 1872 Voergaard i 
Vendsyssel, hvor han nu boer, af Overpraesident, Kammer- 
herre E. Emil Rosen0rn (Nr. 789) ; ugift. Faetter til Nr. 
892, 920 og 959. 

924. Carl Christian Gjoe Baastrup, 2den Kar., f. paa Bel- 
dringe 8 /e 1844. Forseldre: exam, juris Frederik B. til 
N0rreskovgaard ved Pr»st0 og Julie Susanne 6j0e, f 
1868, Datter af Proprietor Marcus 6. og Mette Kirstine 
Thaning. Gik strax den militaere Vej og blev Premier- 
lieutenant i Linien; tog derpaa Generalstabsexamen, blev 
Premierlieutn. i Generalstaben og Adjutant ved lste Gene- 
ralkommando; f kort efter under et Bes0g i Hjemmet % 
1874; ugift. 

925. Herman Balthasar Theodor Mil liter, lste Ear., f. i 

• 

Earrebsek 2 / 9 1845. Forseldre: Frederik M., tidligere 
Sognepr. i Karrebsek, t 1873 som Sognepr. for 0rslev og 
Soelbjerg, Holbaek Amt, og Marie Christine Juliane Uldall, 
S0ster til Nr. 784, 814 og 833. Cand. med. & chir. Som- 
meren 1871 (laud.), gik 2 Gange, Efteraaret 1871 og For- 
aaret 1872, som Lsege med Udvandrerskibe til Amerika, 
hvor han agter at nedssette sig som Lsege iaar; var 1872 
Reservelsege i Marinen, derefter i 2 Aar Kandidat paa 278 Kommunehospitalet og har i Vinteren 1874—75 opholdt 
sig paa en Herregaard paa Langeland for at behaudle 
et sygt Barn for en kronisk Benlidelse; ugift. Fsetter til 
Nr. 905. 

926. Peter Adolph Bostgaard Brnun Gad, lste Kar., f. i 
S»by 15 / n 1846, S. af Nr. 760. Cand. med. & chir. Januar 
1871 (laud.), aftjente sin Varnepligt som Underl»ge paa 
Lejrlazarethet i Banders, var deretter 2 Aar Amanuensis 
hos sin Svoger (og Fsetter) 0jeDl®ge Morten Smith Gad i 
Horsens, derpaa 1 Aar Kand. paa Garnisonshospitalet i 
KJ0benhavn indtil April 1874, Dr. med. ia / B s. Aar („Om 
de sympathiske 0jenaffektioner u ). Han afrejste 5 / 6 s. 
Aar til Brasilien, hvor hans yngre Broder Henry (Nr. 958) 
da alt h&vde opholdt sig et Par Aar, for at nedssette sig 
der som Lsege. Efter 4 Maaneders Ophold her, mest i det 
Indre, tog han i Decbr. s. Aar „exame de sufficiencia" i 
Bio de Janeiro og gik i Begyndelsen af 1875 til S. Paolo, 
hvor han forel0big har begyndt en Klinik for 0jensyg- 
domme; han er ugift. Broders0n af Nr. 813. 

927. Hans Albert Hansen, 2den Ear., f. paa S0dinggaard i 
Fyen u / ia 1845, Broder til Nr. 894. Cand. polit. Januar 
1869 (laud.); efter en Udenlandsrejse gjennem Tydskland 
til Schweiz og Frankrig kom han Oktober 1870 paa Han- 
delshuset B. Suhr's Kontor i Nyborg, og da den nye Bank 
iSvendborg oprettedes l / 5 1872, blev han ansat som Bog- 
holder ved den; ugift. 

928. Vilhelm August Weldingh, 2den Kar., f. i Kj0benhavn 
a % 1844. Forseldre: Kapitajn Johan Peter Christian W., 
Kompagnichef ved 3die Bataillon, faldt ved Fredericia % 
1849, og Johanne Frederikke Meyer, t af Kolera 1853, 
Datter af Urtekraemmer M. i Kj0benhavn. W., der f0rst 
havde bestemt at studere Medicin, gik til Landvsesenet, 
som han dog atter forlod for at trsede i Statsjernbanernes 279 Tjeneste; han er Assistent ved Banders Station, for Tiden 
konst. Forvalter paa en Landstation i Ncerheden af Ban- 
ders; ugift. 

929. Nicolal Charles Bartholdy, 2den Ear., f. paa Holmegaard 
ved Naestved 17 / 6 1844. Forseldre: Nicolai B., i sin Tid 
Godsforvalter paa Holmegaard, senere Prokurator i Kol- 
ding, og Isa Vilhelmine Amalie Jacobsen, Datter af Farver 
J. i Nsestved. Aaret efter at han var bleven Student, 
rejste han til Chicago, hvor han i de 2 f0rste Aar ernse- 
rede sig ved forskjelligt Arbejde; i nogen Tid var han 
Hestepasser hos en Vognmand, derefter var han en Tid 
beskjaeftiget paa et Jernst0beri med at pudse Kakkelovne 
og kom senere paa Jernst0berens Kontor, hvor han blev 
bekjendt med en Isenkrsemmer, i hvis Butik han fik An- 
ssettelse. Efter at have vceret der i nogen Tid, blev han 
med en anden Kommis enig om at etablere en Isenkram- 
handel. Den gik saa godt, at de Aaret f0r Chicagos store 
Brand kunde haeve Interessentskabet og etablere sig hver 
for sig. B. var saa heldig, at Branden ikke naaede ham, 
og efter Branden, da der blev stserk Eftersp0rgsel efter 
Isenkramvarer, tog hans Handel et saa betydeligt Opsving, 
at han nu beskjseftiger 12 Mennesker i sin Forretning. 
Da hans Foraeldre levede i smaa Eaar i Kolding, * skrev 
han 1871 efter dem, og de rejste da til ham med 3B0rn; 
Faderen er nu Bogholder paa S0nnens Eontor. S0nnes0n 
af Nr. 652. 

ui 1873 en Datter af en Ej0bmand Schwartz i 
Chicago. 

930. Frederik Vilhelni Bentzien, 2den Ear., f. i Asminder0d 
6 / 7 1845. Foraeldre: Provst Vilhelm BartholomeDus B., f 
1857 som Sognepr. i Asminder0d og 6r0nholt, og Marie 
Sophie Plum, Datter af Biskop Frederik Plum i Fyens 
Stift. Cand. med. Sommeren 1872 (baud ill. I), tilbragte 280 Vinteren i Udlandet og nedsatte sig Efteraaret 1873 som 
praktiserende Lsege i Middelfart; Febr. 1874 flyttede 
han til Bredsten ved Veile, hvor han nu praktiserer. 
Fatter til Nr. 1007, S0nnes0ns S0nnes0ns Datters0n 
af Nr. 4. 

co 6 /b 1874 Elise Nielsine Gustava Wiedemann, 
f. 19 / 9 1848, Datter af Ole W., Soguepr. i Asminder0d, og 
Clara Juel. 186S. 

931. Simon Plong Rasmnssen, lste Kar., f. i Stenstrup i 
Fyen % 1847. Forseldre : Provst Ludvig August Frede- 
rik R., Sognepr. til Stenstrup og Lunde, og Elisabeth Si- 
monine Ploug, Datter . af Kj0bmand Simon P. i Faaborg 
og Elisabeth Kirstine Wamberg. Cand. theol. 24 / fl 1871 
(laud.), Huslserer i Jylland til Foraaret 1872, LsBrer ved 
Realskolen i Svendborg Septbr. 1872— Juli 1874, pers. 
Kapellan for N0rre Lyndelse eg H0jby 16 / 8 1874. 

ot 7 /n 1874 Petra Hansine Dorthea Langkilde, 
f. V 7 1851, Datter af Rasmus L. til Kroghenlund og Gl. 
Klingstrup i Fyen, f 1853, og Dorthea Helene Lollesgaard. 

932. Jens Hornsyld Aagaard, lste Kar., f. i Skive 9 / 5 1846. 
Forseldre: Peter Deichmann A., tidligere Sognepr. i Skive 
og Resen, f 1852 som Sognepr. i Gunderup og N0vling, 
og Erasmine Larsine Johanne Hornsyld, Datter af Etats- 
raad David H., Borgmester i Aalborg (Broder til Forfatte- 
ren, Jens H.), og Charlotte Amalie Jelstrup. Pleiefader: 
Kancelliraad Horn, Byskriver i Svendborg. Cand. theol. 
2 % 1871 (laud.), informerede derefter et Par Aar i Kj0- 
benhavn og er nu Huslserer i Jylland. 

933. Johan J0rgen Frederlk Meyer, lste Kar., f. i Kj0ben- 281 havn 29 / 6 1846. Forseldre: Kancelliraad Johan Frederik 
Otto Edvard M., Amtsforvalter i Mariebo, og Emilie Pe- 
trea Johansine Smidt, f 1851, Datter af Isenkrsemmer 
Hans S. og Marie Swane. Gand. med. & chir. 1872 (laud.), 
Reservelaege, fflrst i Marinen, derefter ved Garnisonshospi- 
talet i Kj0benhavn. Fsetter til Nr. 1024. 

934. Christian Vilhelm Rasmussen, lste Kar., f. i Skodsbjerg, 
Vraaby Sogn, a6 / u 1846. Forseldre: Skolelserer Lars R., 
en Gaardmands80n fra Hellested, f 1864, og Ane Eirstine 
Lange. Gand. theol. Januar 1872. (baud ill. I.); allerede 
et Par Aar, f0r han tog Attestats, havde han indmeldt 
sig som Alumnus i det gr0nlandske Seminarium og blev 
7 / 5 1873 ordineret som Missionser for Jacobshavn i Nord- 
gr0nland, hvor han ankom 9 / 7 s - Aar. Efter et Aars For- 
10b mistede han sin unge Hustru og sin lille S0n ogfaldt 
selv inden sin Hustrues D0d i en svser Sygdom, der va- 
rede 3 Maaneder. For at forvinde F0lgerne af de 
store Sorger, der havde ramt ham, og den svaere 
Sygdom, han havde gjennemgaaet, rejste han 5 / 9 *874 ne( i 
til Danmark, for at tilbringe Vinteren her; i Maj dette 
Aar er han, styrket og opHvet, vendt tilbage til sin Virk- 
somhed i Gr0nland. 

gq 21 / 2 1873 Karen Henriette Vilhelmine Clau- 
sen, f 27 / 2 1874, Datter af Skomagermester H. Clausen i 
Ej0benhavn og Nicoline Bisserup. 

935. Joseph Petersen Errboe, 2den Kar., f. i JEr0eskj0bing 
V u 1844. Forseldre: Skibskapitajn Hans Jacob E. paa 
Mt0 og Johanne Sigismine M0stine Theiss, f 1860, Datter 
af Major, Toldforvalter T. i Marstal. Cand. med. & chir. 
1873 (haud. ill. I), Reservelsege ved 16de Bataillon og 
Garnisonssygehuset i Odense fra V 5 1873 til y 8 1874, der- 
efter ved Livgardens Liniebataillon til V 4 1875; Hand, 
paa Frederiks Hospital. 

35 L 282 936. Peter Colbjtfrn Feddersen, lste Kar., f. i Kj^benhavn 
M / u 1846. Foroldre: Kammerherre Hans Ditmar Frede- 
rik F., fhv. Gouventfr i Vestindien, Ejer af Petersgaard 
ved Kallehave, f 1863, og lste Hustru Ingeborg Cathrine 
Johanne Jensine Deegen, f paa St. Croix 1853, Datter af 
Etatsraad Colbj0rn D., Justitssekret&r i Hjerjesteret, og 
Anna Eleonore Margrethe Lemming. Gand. juris Januar 
1872 (haud ill.), l / 9 1874 Aasistent i Finantsministeriet. 

937. Ferdinand Frederlk Christian Baudltz, lste Kar., f. i 
Aarhus 6 /u 1846- Foreeldre: Kammerherre Ferdinand 
Carl Adolph B., Oberpt i Rytteriet, f 1866, og Siegfriede 
Antoinette Caroline Louise Komtesse Holstein-Ledreborg, 
Datter af Lensgreve Christian Erhard H.-L., f 1853, og 
Sophie Charlotte Emilie Komtesse Inn- og Knyphausen, f 
1852. Havde gaaet i Aarhus Skole, da han kom hertil 
1860; efterat have taget 2den Exam en, studerede han i 
flere Aar Jura, men forlod dette Studium og tog Januar 
1874 statsvidensk. Examen (laud.); Juli 1874 Volontoer i 
Indenrigsministeriets Afdeling for Post- og Telegrafvsesenet, 
Y 19 s. Aar Assistent ssteds. Udgav paa Herlovianersam- 
fdndets Bekostning 1872 med P. C. Zahle (Nr. 830) og 
P. 0. Bentzon (Nr. 846) „Mindeblade for Herlovianere, 
fortsatte som Visebog for Herlovianersamfondet". 

938. Frederlk Vtlhehn Bagger, 2den Kar., f. i Tanderup i 
Fyen 18 / ia 1846. Foraldre: Frederik Vilhelm B., Sognepr., 
tidiigere i Tanderup, nu til Brahetrolleborg og Krarup, og 
Mariane Louise Elisabeth Tofte, f 1848, Datter af Kam- 
merraad Peder T., ToldkontroIl0r i Ribe. Cand. theol. 
M /i 1872 (haud ill. I.), pers. Kapellan hos Faderen "/ n 

s. Aar. 

• 

en 12 / 6 1873 Marie Henriette Wulff, f. 6 /i 1847, 
Datter af Admiral J0rgen Peter Frederik W. og Antoinette 
Christiane Birch. 383 

9S9. Jtfrgen Conradt Melchior, 2den Ear., f. i Kj0benhavn 
V 2 1845, S. af Nr. 776. Cand. philos., studerede i nogen 
"Tid Medicin, men bestemte sig til at gaa Skolevejen og 
har nu i en Del Aar vaeret Laerer ved sin Faders Skole, 
hvor han bes0rger en Del af den mathematiske og natur- 
videnskabelige Undervisning. Fatter til Nr. 887. 

940. William Balthasar Petersen, 2den Kar., f. paa Laage- 
gaard ved Veile a7 / 9 1845, Broder tilNr. 901. Cand. med. 
& chir. Januar 1872 (haud ill. II.), Lsege paa Udvandrer- 
skibe til Amerika Maj 1872— Novbr. 1873, opholdt sig 8 
Maaneder i de vestlige Fristater (Nebraska og Colorado), 
kom tilbage til Danmark og var en kort Tid (Okt. 1874 — 
Januar 1875) prakt. Lsege i Gjedsted ved flobro ; i Beg. af 
Maj 1875 afrejste han til Sumatra, hvor han har taget Tje- 
neste paa 5 Aar som Militserlaege ved den hollandske 
Arme. Svoger til Nr. 896. 1866. 

941. Hans Christian Wolfgang Hertel, lste Kar., f. i H03- 
bjerg ved Viborg V 6 1847. Forseldre: August Wolfgang 
H., tidligere Sognepr. i H0jbjerg, f 1872 som Sognepr. i 
Haarslev og Tingjellinge, og Agathe Louise Hertel, Dat- 
ter af Peter Ludvig H., Forpagter paa Ledreborg, se&ere 
paa Vemmetofte, og Cecilie Engberg. Fra 1856—58 gik 
han i Frederiksborg Skole, bier derefter privat undervist 
i Hj emmet et Aar og kom til Herlufsholm 1859; cand. 
med. & chir. Juni 1873 (laud.), Amanuensis hos prakt. 
LaBge Lorck i Nastved i 1874 til Y 4 1875, derefter Re- 
servelsBge paa Garnisonshospitalet i EJ0benhavn. Broder- 
s0n af Nr. 737, Broder til Nr. 954. 942. Jens Sophus Adeler Bagger, lste Kar., f. paa N0rager 
7 2 1848. Forseldre: daveer, Forpagter paa N0rager Jens 9, 384 

Otto B., senere Ejer af „Friheden" ved Valby og endelig 
af Gaasenagergaard ved Slagelse, f 1872, og Henriette 
Louise Sophie Othone Hansen. Gand. philol. Januar 1873 
(hand, ill.), underviste nogle Maaneder i forskjellige Sko- 
ler, overtog x / g s. Aar en nys oprettet Skole paa Vester- 
bro, som fortssettes uqder Navn af „Cand. philol. Baggers 
Latin- og Bealskole". 

943. Frederik Oscar Nieolai Billow, lste Ear., f. paa Ein- 
siedelsborg *% 1848, Broder til Nr. 908. Cand. philos., 
studerer Historie. S0nnes0n af Nr. 568. 

944. Christian Johan Georg Smith, 2den Ear., f. i Egense 
M /i 1847. Foraldre : Ole Aarestrup S., Sognepr. til Egense 
i Fyen, entl. 1865, og Mariane Smith. Gand. med. & 
chir. 9 % 1874 (haud ill. I). 

945. Thorvald Johan M0ller 9 2den Ear., f. i Ej0benhavn 4 / 10 
1847. Forffildre : Grosserer og Isenkraemmer Christian Fre- 
derik M. i Ej0benhavn, f 1855, og Cornelia Sophie Laurine 
Regine Bj0rn, Datter af Underfoged Victor Henrik Albrecht 
B. i Ej0ge og Sophie Magdalene Jepsen. Efter at have 
taget 2den Exam en, har han studeret Historie; for sin 
flelbreds Skyld rejste han 1871—73 i Italien, Schweiz, 
Frankrig, Ungarn, 0sterrig, Grsekenland, Rusland, Tyrkiet, 
iEgypten og Lilleasien. 

946. Ore Emmerlk Yilhelm Brasen, 2den Ear., f. i Skjelsk0r 
28 / 6 1847, S. af Nr. 733. Tog 2den Examen, indtraadte 
som Elev i en Gentralkorporalskole i Ej0benhavn Y 10 1867, 
Sekondlieutn. i Fodfolket 3 % 1869, gjennemgik Officiers- 
skolen, Premierlieutn. 28 / 4 1874, traadte samme Dag ind 
i Rytteriet og blev ansat ved 2det Dragonregiment i 
i Odense. Broder til Nr. 891. 

946. Christian Justus Peter Strieker, 2den Ear., f. i i Ej0- 
benhavn % 1846. Foraeldre: Oberst Vilhelm CarlBernth 285 

S., Souskommandant i Ej0benhavn, og Hedvig Helene 
Bahneberg, Datter af Kancelliraad B., Fuldmsegtig hos 
LandkrigskommissaBren i lste sysell. Distrikt. Cand. med. 
& chir. Sommeren 1873 (laud.), fra Nytaar 1875 prakt. 
Lsege i Saeby ved Slagelse. 

948. Oscar August Einar Hansen, 2den Ear., f. i Kj0benhavn 
23 / 10 1845. ForsBldre : Kolonibestyrer ved Julianehaab i Gr0n- 
land, Einar H., tidligere Kj0bmand i Havnefjordpaa Island, 
f 1872, og Sophie Vilhehnine Mathiesen, Datter af Civil- 
ingeni0r M. i Ej0benhavn. Tog 2den Examen og begyndte 
at studere Medicin, men opgav det atter og blev 1870 
ansat i Skattekontoret under Kj0benhavns Magistrat. 

949. Jergen Bailll Enudtzon, 2den Ear., f. i Ej0benhavn 15 / 9 
1847, Broder til Nr. 881, 903 og 904. Efter at have taget 
2den Examen 1867 blev ban 1868 Bestyrer af Haeggernaes 
Dampm0lle i Bergen, hvor han er endnu. 

oq U / B 1865 Elisa Mohr, Datter af Vilhelm M., 
Ej0bmand i Bergen, og Antoinette Mowinckel. 

950. Gunde J0rgen Holger Carl Kosenkrantz , 2den Ear., 
f. i Thisted 16 / 4 1847, S. af Nr. 749. Cand. phil., gik til 
Landvsesenet, foretog en Udenlandsrejse og tiltraadte V 6 
1875 Forpagtningen af sin Faders Gaard Sophiendal ved 
Skanderborg. 1867. 

951. Johannes Jens Anton Birch, lste Ear. med Udm., f. i 
Eallundborg 14 / u 1847. Forseldre: Slagtermester Hans 
Peter B. i Eallundborg og Hanne Eirstine Berendtsine 
Biiser, Datter af Toldbetjent Johan B. i Eallundborg og 
Antoinette Augusta Berendtsen. Studerede Filologi indtil 
Foraaret 1874, da han paa Grand af sv&kket Helbred 386 forlod Kj0benhavn og blev Hustorer i en Pr&stegaard 
paa Sjselland, hvor han endnu er; men da ban atter er 
rask, vil han vende tilbage til Kj0benhavn for at fuldende 
sine Studier. 

952. Carl Herman Jens Pennln, lste Ear., f. paa Statafgaard 
ved Bregentved ai / e 1849. Foraeldre: Justitsraad Ole 
Hansen P., Godsforvalter ved Grevskabet Bregentved, og 
Johanne Gathrine Madsen, Datter af M0llerf®ster Niels 
M. i Havnelev ved Vemmetofte og Ane Kirstine Olsen. 
Cand. juris Januar 1873 (laud.), Febr. — August 1873 Vo- 
lontser, senere Fuldmagtig paa Bregentved-Gisselfeld Birks 
Kontor i Vesteregede, nu Fuldmsegtig hos en Overrets- 
sagf0rer i Aarhus. 

953. Carl Valdemar Kraft, lste Ear., f. i Kj0benhavn 3 % 
1849, S. af Nr. 768. Gjorde som Student, et Par mindre 
Udenlandsrejser, Sommerture til Schweiz, Norditalien 
og Tyrol, cand. juris 17 /i 1873 (laud.); efter en svser og 
langvarig Sygdom blev han Januar 1874 ansat paa By- 
og Herredskontoret i Ej0ge, 26 / 9 s. Aar Volont®r i Ju- 
stitsministeriet , fra V 12 s. Aar tillige Fuldmsegtig hos 
Overretssagf0rer Sinding (Nr. 906). Broder til Nr. 888. 

954. Magnus Theodor Nlcolai Hertel, lste Kar., f. i H0J- 
bjerg 31 / 7 1849, Broder til Nr. 941. Cand. theol. Januar 
1873 (laud.), siden Foraaret 1874 Huslaerer hos Grev 
Scheel paa Rygaard ved Roeskilde. Broders0n af Nr. 737. 

955. Axel Nlcolai Johannes Huus, lste Ear., f. i Kjerte- 
minde, hvor Faderen dengang var Eateket, 26 / 6 1848. 
Forseldre: Sognepr. Rasmus Raahauge H. i Ej0ng og 
og Juliane Marie Raahauge, f 1867, Datter af M0lleejer 
Niels R. og Birgitte Eirstine Jessen. Cand. theol. Som- 
meren 1873 (laud.); efter en langvarig og farlig Sygdom 
er han nu Huslaerer paa 0demark ved Slagelse. 287 956. Cato Spang Hanssen, lste Ear., f. i S0nderborg 22 / 4 1849. 
Forseldre: Stadshauptmand og Raadmand Hans Peter H. 
i S0nderborg, f 1862, og Cathrine Spang, f l 849 - Cand. 
juris Januar 1873 (laud.), Sagforerfuldmflegtig i Kj0benhavn 
fra % 1873. 

957. Constant Arnold Ulysses Lttttlchau, 2den Ear., f. paa . 

Tjele a Vn 1847. ForaBldre : Eammerherre, HofjsBgermester 
Hans Helmuth v. L., Besidder af Stamhuset Tjele, f 1857, 
og ldalia Frederikke Pouline Baronesse Dirckinck-Holm- 
feld, Datter af Arnold Christian Leopold v. Dirckink, hol- 
landsk Marinekapitajn, og Anna Helene Holm; (Eapit. D. 
blev ved Patent af 8 % 1828 dansk Baron med Navnet 
Dirckinck-Holmfeld). Studerede 1868 — 69 ved den polytekn. 
Anstalt i Ej0benhayn, forlod Efteraaret 1870. Danmark 
og blev 1871 efter aflagt Pr0ve optagen som Elev ved den 
polytekniske Skole i Zurich, hvorfra han Marts 1874 blev 
dimitteret som Ingeni0r. S. Maaned fik han Anssettelse 
yedBern— LuzernerBanen, i hvilken Stilling han endnu er. 

958. Henry Christian Gad, 2den Ear., f. i Sseby 6 / 12 1848 > 
S. af Nr. 760. Efterat vsere bleven Student h0rte han Fore- 
lsesninger et halvt Aar, men forlod derpaa Studeringerne 
og gik til Handelen. F0rst var han paa den kgl. Porcel- 
lainsfabriks Eontor, gik derefter til Hamborg, hvor han 
var i 2 Aar hos H. Pontoppidan & Co., og rejste saa efter 
et kort Ophold i Danmark 10 / 6 1872 til Rio de Janeiro, 
hvor han er ansat i Handelshuset Elingelhoefer & Co.'s 
Import- og Bankforretning. Broder til Nr. 926, Broder- 
S0n af Nr. 813. 

959. Otto Jacob Bronnum Scayenlus, 2den Ear., f. paa Bas- 
nses 19 / 6 1849. Forseldrje: HoQsBgermester Jacob Br0nnum 
S. til Basnses, f 1850, og Henriette Sophie Bertha Eleo- 
nore Eomtesse Moltke, Datter af Gehejmeraad, Grev Otto 
Joachim M. til Espe og Sophie During. Efter at have 388 taget 2den Examen og aftjent sin Vsernepligt foretog han 
1870 en Udenlandsrejse og var derefter hjemme i 2 Aar indtil 
. Septbr. 1872. Disse 2 Vintre benyttede han til statsviden- 
skabelige Studier under kyndig Vejledning. Fra Septbr. 
1872 foretog han atter en st0rre Udenlandsrejse over Eng- 
land til Paris, Wien, gjennem Italien til Corfu, Albanien, 
gjennem Ungarn til Constantinopel, langs Lilleasiens Nord- 
kyst til Tiflis, Eaukasus, Moskwa og gjennem Busland 
hjem. Han er Ejer af Basnses. F setter til Nr. 923. 

co Yj 1874 Christiane Komtesse Scheel, f. 28 /i 1855, 
Datter af Kammerherre, Grev J0rgen S. til Gl. Estrap og 
Christine Ditlevine Caroline Munck. 

960. Gustav Hakon Valdcinar Feddersen, 2den Ear., f. i 
Ej0benhavn l / 7 1848, Broder til Nr. 936. Cand. phil., 
studerer Jura. 

961. Carl Christian Frederlk FrohbSese Euhlman, lste Ear., 
f. i Bjelkerup ved Storehedinge a8 / 4 1847. Foraeldre: 
Distriktslsege Christian Frederik Adolph E. i Skanderborg 
og Vilhelmine Sophie Cathrine Frohboese, Datter af 
Oberstlieutenant Jens Christopher Marquard F. vedPrinds 
Christians Regiment og Cathrine Arnesen. Cand. med, 
& chir. 8 /e *874 (baud ill. I), nedsatte sig i Slutn. af 
1874 som prakt. Laege i H0rning mellem Aarhus og 
Skanderborg. 

962. Holger Frederik Muus Nagel 9 2den Ear., f. i Skjelsk0r 
3 / 7 1847. Forseldre: Ej0bmand Hans Carl Fog N. iSkjel- 
sk0r, f 1872, og Nathalie Paludan, Datter af Justitsraad 
P., Postmester i Eors0r. Han gik strax til Handelen og 
kom paa et st0rre Handelskontor i Kj0benhavn; efter Fa- 
derens D0d overtog han som Forretningsf0rer Firmaet H. 
C. Nagel i Skjelsk0r. Faetter tU Nr. 869 og 882. 

963. Hans Steenbneh, 2den Ear., f. i Bude ved Holsteinborg 369 

* 

27 / 10 1847. Foraildre: Hans Thomas Matthias S.,. Laege paa 
Holsteinborg, og lste Hustru Hansine Caspersen, f 1864, 
Datter af Ankersmed Hans G. paa Christianshavn. For- 
lod Stnderingerne; 1868 Kontorist paa Holsteinborg Birks 
Kontor, examin. juris Juni 1872, V 10 1872 Fuldmeegtig 
paa By- og Herredskontoret i Grenaa. 

964. Jorgen Frederik Lagoni, 2. Kar., f. i Faaborg 16 / n 1847. 
Foraeldre: Agent Peter Friedlieb L., tidligere Kjtfbmand 
i Faaborg, nu Forpagter af Stensgaard ved Faaborg, og 
Maren Feldthusen, Datter af Propr. F. til Venskabsminde 
ved Brahetrolleborg og Marie Cathrine Eriksen. Efter 
at have taget 2den Examen med Udmserkelse gik han til 
Landvaesenet og er nu Forvalter hos sin Fader. Svoger 

. til Nr. 918. 

965. Matthias Andersen, 2den Kar., f. i Nordrup ved Ring- 
sted 6 / 3 1847. Forseldre: Provst Frederik Wilhelm A., 
tidligere Sognepr. i Nordrup og Farringl0se, nu i Bing- 
sted og Benl0se, og Christine Elisabeth Friderichsen, 
Datter af Justitsraad Matthias F., Birkedommer i Kj0ben- 
havns Amts s0ndre Birk, og Maren Kirstine Fserch, f 1872. 
Cand. theol. Juni 1874 (haud ill. I), informerede derpaa i 
Kj0benhavn og blev 2 / 6 1875 3die Lfierer ved Borgerskolen 
i Bingsted. Broder til Nr. 998. 

966* Christian Bllle Seheel, 2den Ear., f. i Kjfrbenhavn 8 / 8 
1848. Forseldre: Eammerherre, Grev Carl Ludvig S, for- 
hen Kavaler hos Frederik VPs Enkedronning, f 1870, og 
Anna Sophie Angelique Buchwald, Datterdatter af Oe- 
hejmeraad Christian Colbj0rnsen. Studerede Statsviden- 
skab, men maatte af Helbredshensyn opgive at tage 
Examen og lagde sig efter Landvaesenet; Oktober 1874 
kj0bte han Staunbjerggaard i Nserheden af Daugaard Sta- 
tion i Jylland, hvor han nu boer. Han er efter sin 
Fader Besidder af det af Preben Brahe oprettede Penge- 

fideikommis. 

86 290 go V ia 1874 Henriette Catfarine Munthe af Mor- 
genstierne, f. 16 / 8 1850, Datter af Major Fritz Georg M. 
af M., Postmester i Faaborg, f 1873, og Jacobine Frede- 
rikke Miiller, f 1873, Datter af Ej0bmand.M. i Horsens. 1868. 

967. Jacob Axel Valdemar Ipsen, 2den Ear., f. i Holbsek n / 2 
1849. For&ldre: Svend Christian Wessel I., Apotheker i 
Holbsek, og Sophie Madsen, Datter af Forpagter M. paa 
6aun0. Cand. pharm. Januar 1873. 

968. Johannes Yilhelm Rudolph Wisslng, 2den Ear., f. i 
Skallerup 22 / ia 1848, S0n af^Nr. 718, Cand. phil. 1869, 
stud. med. & chir. 

969. Johannes Bloch, 3die Ear., f. i L0nborg 3 % 1848. For- 
seldre: Lie. theol., Provst J0rgen Victor B., Sognepr. for 
Vig og Asminderup, og Agathe Theodorine Benedicte 
Thorlacius, Datter af Eammerassessor, Byskriver Theodor 
T. i Ringkj0bing og Gytha Howitz. Cand. phil. 1869, 
stud, theol. 

r 

970. Frederlk Lndrig Schroder Erers, 2den Ear., f. paa 
Wedellsborg 80 / 10 1848. Forseldre: Justitsraad Christian 
E., Godsforvalter paa Wedellsborg, og Lene Schr0der, 
Datter af kgl. Skovfoged ved Selliumhave i Slesvig Frie- 
drich Ferdinand S. og Juliane Valentin. Stud, polyt. 

971. Thomas Christian Grate, 2den Ear., f. i Ribe 7 / 8 1849. 
Forseldre: Gomme Frederik August G., Sognepr. i Ide- 
strup paa Falster, og Eline Hansine Carstensen, Datter af 
Thomas C. til Ryomgaard og Marie Petersen. Cand. 
juris 4 /e 1874 (haud ill.); Sagf0rerfuldmsegtig i Bogense. 

972. George William Olaf Rye ran Brakle, 2den Ear., f. i 291 Kj0benhavn 6 / 7 1849. Foraldre: Justitsraad Samuel Wil- 
liam v. B., Prsesidentskabssekretor for de dansk-vestindiske 
0er, og Hansine Csecilia Georgine Petrsea Jensen, Datter 
af Oberstlieutenant J. til Gyldenholm. Cand. phil. Januar 
1871, stud, polit. 1861 

973. Alfred Hannibal Andersen, lste Ear., f. i Eors0r 7 / n 
1851. Forseldre: Anders Peter A., dengang Kj0bmand i 
i Kors0r, senere Forpagter paa Brox0, nu Ej0bmand i 
Kj0benhayn, og lste Hustru Marie Sophie Hee, Datter af 
Knud Tommerup Holm H., Maegler i Odense, og Birgitte 
J0rgensen. Cand. phil. Januar 1871, stud, theol. 

974. Otto Frederik Rasmus Kjasr, lste Kar., f. paa Herlufs- 
holm 17 / 3 1851, Broder til Nr. 862. Stud, polyt. 

975. Grustav Ludvig Westy Petrous, lste Kar., f. i Stubbe- 

kj0bing 7 /i 1851. Foraeldre: Westy Martin P., Borgmester 

og Byfoged i Nsestved samt Herredsfoged i Tybjerg Herred, 

og Elise Margrethe Ghristensen. Siden Begyndelsen af 

1874 Grosserer i Ej0benhavn. Broder til Nr. 993. 

od 8 % 1874 Anna Henriette Gotzsche, f. 8 / u 1851, 
Datter af Gottfred Emil G., Sognepr. i Fensmark og Ris- 
lev, f 1872, og Elisabeth Vilhelmine Jacobine de Neer- 
gaard. S0dskendebarn til Nr. 1014. 

976. Johan Peter Greorg Johansen, lste Ear., f. i Tisted 
3 / 6 1852. Forseldre : Peter Georg Raffenberg J., Sognepr. 
for Tisted, Binderup og Durup, tidligere Adjunkt paa Her- 
lufeholm, f 1859, og Georgine Cathrine Meyer, f 1866 > 
Datter af Underkirurg M. ved Prsest0 Amts Sygehus i 
Nsestved. Cand. med. & chir. 3 / a 1874 (haud ill. I). 

977. Carl Christian Sophus Henrichsen, 2den Ear., f. i Kj0- 998 

» 

benhavn **/ A 1860. Foneldre: Jens Peter fl., Easserer 
ved Kj0benhavn8 Gasv»rk, og Sophie Frederikke E0bke. 
Stud, polyt, f ,6 / B W5. 

978* Peter Frederik Bayer, lste Ear., f. i Kallundborg 8 / 10 
1851. Forffildre: Christian Adolph B., Apotheker i Kal- 
lundborg, og Sophie Hedvig Larson, Datter af Distrikts- 
l»ge P. C. Larsen i Bogense og Sophie Magdalene Utke. 
Gand. juris % 1874 (baud ill.), Volontar paa Arts og 
Skippinge Herreders Eontor i Kallundborg. 

979. Jens Henrlk Brunn, lste Ear., f. i Vordingborg M / lt 
1850. Foraldre: Peter Christian B., M0lleejer i Vording- 
borg, og Dorthea Hansen Jtfrgensen. Gand. phiL 1870, 
stud. med. & chir. 

980. Ferdinand Louis tijellerup, 2den Ear., £ i Roholte 31 / 12 
1849. Broder til Nr. 849 og 871. Cand. med. & chir. 
8 /a 1875 (haud. ill. I.), nedsatte sig Maj 1875 som prakt. 
LsDge i Ands, Grtfnbsek Sogn i Viborg Amt. Broders0ns 
S0n af Nr. 606. * 

981. Knnd Sehested, lste Ear., f. paa Broholm 4 / 12 1850, Bro- 
der til Nr. 889. Cand. juris 18 / a 1874 (laud.). 1871 

982. Niels Christian Schack Grauer, lste Ear., f. i Aabenraa 
18 / a 1852. Foraeldre: Eancelliraad Jacob Jiirgen G., prak- 
tiserende Lsege i Aabenraa, f 1875, og Nicotine Dorthea 
Aagaard, f 1874, Datter af Provst Enud A., Sognepr. i 
Agerskov i Slesvig og Ingeborg Schack. Cand. phil. 1871, 
stud. med. & chir. v 

983. Christian Wad, lste Ear., f. i Seden ved Odense 29 / s 
1852. Foroldre: Matthias W., Sognepr. for Kors0r og 293 

Taarnborg, tidligere for Seden og Aasum, og Marie Elisa- 
beth Fistaine, Datter af Jean Francois George Abraham 
F., Major ved Vejkorpset, f 1841, og Charlotte Barbara 
Baden, f 1873 *). Cand. phil. 1871, stud, theol. Broder 
til Nr. 1002. 

984. Laurits Peter Voigt Engelbreth, lste Kar., f. paaN0rre- 
gaard paa Laaland 29 / 12 1849. Foraldre: S0ren E., For- 
pagter paa N0rregaard (S. af Dr. theol. E. i Lyderslev), 
og Laura Christine Voigt, Datter af Agent V. i Faaborg. 
Opholder sig . i Nordamerika, hvor han beskjaeftiger sig 
med Landvaesenet. 

985. Fronts Halberg, 2den Kar., f. i Flensborg 16 / 8 1852. 
Forseldre: Alexander H., Herredsfoged i Laalands Ntfrre 
Herred, og Charlotte Magdalene Busch, Datter af Grosse- 
rer B. i Ej0benharn. Cand. phil. 1871, stud. med. & chir. 

986. Hans Andreas Nielsen, 2den Ear., f. i Medelby, Skjser- 
baek Sogn i Slesvig, 27 /i 1850. Foraeldre: Tobias N., 
Kroejer i Skjaerbsek, og Christiane Charlotte Sophie God- 
skesen, Datter af Gaardejer og Farver G. ssteds. Cand. 
phil. 1871, stud. med. & chir. 

987. Valdemar Hoist, 2den Kar., f. i Bandholm 27 / 4 1851. 
Forseldre: Kammerraad Christian H., Toldforvalter i Band- 
holm, og Cecilie Christiane Matzen, Datter af Bogholder 
Johan Bernhard M. og Sophie Elisabeth Heering. Cand. 
phil. 1871, Sekondlieutenant i Fodfolket 8 % 1874. 1871. 

m 

988. Honrik Maximilian Albert Riedcr, lste Ear., f. i *) 8e StamtOTlen S. 113. L 394 Kj0benhara ie / n 1852. For*ldre: Jacob Tode R., Oberst 
af Infanteriet, f 1853, og Caroline Amalie Baur, Datter 
af Konferentsraad Georg Friedericb B., Ej0bmand i Altona, 
og Marianne Heise. Stud, polyt. Broders0n af Nr. 680. 

989. Albert Laurite Nielsen, 2den Ear., f. i Sindal 6 / 9 1852. 
Foraeldre: Niels N., Sognepr. for 61ums0 og Bavelse, og 
Henriette Jacobine M0ller, Datter af Agent Poul M. i 
Aalborg og Bartholine Clementine Gleerup. Cand. phil. 
1872, stud, juris. 

990. Fredcrlk Rudolph Warming, 2den Kar., f. i Ej0benhavn 
24 / 4 1851. Foraeldre: Koffardikapitajn Anthony Rosselin 
W. i Ej0benhavn og Emilie Rudolphine Lange, Datter af 
Grosserer Johannes Andreas L. og Henriette Elisabeth 
Nelthropp. Cand. phil. 1872, stud, theol. S0nnes0n af 
Nr. 581. 

991. Carl August Borries, 2den Ear., f. paaS0holm 26 / 3 1853. 
Foraeldre : Carl Philip B., Forpagter paa S0holm, og Mette 
Marie Elisabeth Worsaae, Datter af Justitsraad Jens W., 
Amtsforvalter i Veile, og Margrethe Elisabeth Bertelsen. 
Cand. phil. 1872, stud. med. & chir. 

992. Frederik Emil Kretz, lste Ear., f. i Naestved l / 2 1854. 
Foraeldre: Arkitekt Johan Georg E., Tegne- og Skrive- 
laerer ved Herlufsholm, f 1857, og Marie Posselt, S0ster 
til Nr. 755. Stud, juris. 

993. Peter Christian Frederik Petrous, 2den Ear., f. i 
Stubbekj0bing 28 / 6 1853, Broder til Nr. 975. Cand. plul. 
1872, stud, theol. 

994. Axel Frederik Johan Protorius, 2den Ear., f. paa St. 
Thomas 8 / a 1851. Forseldre: Ej0bmand Carl Stephan 
Heinrich P. paa St. Thomas, og lste Hustru Sophie Chri- 
stine Wall0e, Datter af Justitsraad Christian W., Toldin- 295 

tendant paa St. Thomas, og Frederikke Elisabeth Lillien- 
skiold. Gik umiddelbart efter sin Dimission til Land- 
vsesenet. Broder til Nr. 1004. 

995. Frederik Theodor Merck, 2den Ear., f. i Ej0benhavn 
8 /! 1854. Forseldre: Grosserer Ludvig Ferdinand M. i 
Ej0benhavn og Marie Christine Ditlewsen. Cand. phil. 1872, 
stud, juris. 1872. 

996. Frederik Ferdinand Falkenstjerne, lste Ear. m. Udm., 
f. i Veile a 7 n 1854. Forseldre: Restaurat0r Frederik 
Ferdinand Hansen F. i Veile, sidst i Middelfart, og Anne 
Sophie Christine Feddersen. Cand. phil. 1873, stud, theol. 

997. Peter Christian Mfiller, lste Ear., f. paa Flensborg- 
gaard % 1854. Forseldre: Peter Friederich M., indtil 
1874 Ejer af Flensborggaard, nu boende i Ej0benhavn, og 
Agnes Dorothea Hedde, Datter af Peter Jacob H., Eirch- 
spielfoged i BrunsbiitteL Cand. phil. 1873, stud, polit. 
Broder til Nr. 1011. 

998. Carl Sophns Andersen, lste Ear., f. i Nordrup vedRing- 
sted 16 / n 1854, Broder til Nr. 965. Cand. phil. 1873, 
stud, juris. 

999. Peter Thonning, lste Ear., f. i Ej0benhavn u / 9 1854. 
Forseldre: Eammerraad Johan Peter Theodor T., Told- 
forvalter i Vordingborg, og Anine Plenge, Datter af Johan 
Vilhelm P., Sognepr. i H0rsholm, og Anna Marie Tronier. 
Tog 1873 Adgangsexamen til polyteknisk Lsereanstalt, er 
nu Discipel paa Vordingborg Apothek. 

1000. Jens Ludrig tteorg Monster, lste Ear., f. i Ej0benhavn 
*% 1854. Forseldre: Cand. phil. Adolph Frederik M., 
Lserer ved Almueskolen i Suhmsgade, og Cathrine Geor- 396 

gine Lehmann, Datter af Lieutenant Ludvig L-, Toldbe- 
tjent i Kj0benhavn, og Margrethe Hedvig Obdrup. Da 
hail tidligt mistede sine Foroldre, blev han antagen som 
Plejes0n af Sognepr. A. V. Holm, dengang i Jersie, nu i 
Gladsaxe. Cand. phil. Januar 1874, stud, theol. 

1001. Carl Albert Weike, IsteKar., f. i Kallundborg 19 / n 1853. * 
Foroldre: Carl William W., praktiserende Laege i Kal- 
lundborg, og Julie Elisa Gude, Datter afEtatsraad Albert 
Peter G., Herredsfoged i Arts og Skippinge Herreder, og 
SdenHustru Marie Hansen. Cand. phil. 1873, stud. med. 

& chir. Broder til Nr. 1010. 

1002. Gustay Ludvig Wad, lste Kar., f. i Seden 28 / 8 1854, 
Broder til Nr. 983. Cand. phil. 1873, stud, polit. Se 
Stamtavlen 8. 113. C w//J?. /**#£ ft/avS/tfff&d). 

1003. Francisco de Ipancma Langgaard, lste Ear., f. i Soro- 
caba, provincia St. Paolo i Brasilien, 2 / 9 1851. Forsel- 
dre: Dr. med. & phil. Johannes Henrik Theodor L., 
praktiserende Lsege i Bio de Janeiro, tidligere i Sorocaba 
og Campinas i Brasilien, og Hermantine NteoKne Chri- 
stine Nielsen, f 1873, Datter af Porcellainshandler Lars 
N. i Kj0benhavn og Karen Christine Ipsen. Eom 1863 
til Danmark og Aaret efter her i Skolen. Da han var 
bleven Student, rejste han til Brasilien, hvorfra han 
vendte tilbage Foraaret 1873 og tog 2den Examen Januar 
1874; stud. med. & chir. 

1004. Carl Valdemar Protorius, 2den Kar., f. paa St. Tho- 
mas 28 / 10 JL852, Broder til Nr. 994. Cand. phil. 1873, 
stud, theol. 

1005. Otto ftotthard Risen Steenstrup, 2denKar., f. i Svale- 
b0lle M0lle paa Langeland 24 / 8 1853, S0n af Nr. 751. 
Cand. phil. 1873, stud, theol. 

1006. Rudolph Mfthlensteth, 2den Kar., f. paa Frederiksberg 297 u / 1 1854. Forseldre: Axel Conrad Brun M., Ej0bmand 
og Handekagent, og Julie Elise Guldbrand, hans S0d- 
skendebarn, Datter af Etatsraad Christian Anker Vilhelm 
6., Stiftsfysikus i Fyen, og Elise Cathrine Miihlensteth. 
Gik strax efter sin Dimission til Landvsesenet. Broder- 
s0n af Nr. 817. 

1007. Theodor Immannel Paul Ferdinand Plum, lste Ear., 
f. i Vesterhassing, hvor Faderen dengang var Praest, 81 / 6 
1853. Forseldre: Niels Munk P., Sognepr. iTaarnby paa 
Amager, f 1865, og Charlotte Elisabeth Blaedel, S0ster 
til Nr. 773. Cand. phil. 1873, rejste i Efteraaret 1874 
for sit Helbreds Skyld til Udlandet og fik V 4 1875 An- 
ssettelse paa et dansk Handelskontor i Bordeaux. S0nne- 
s0ns S0nnes0ns S0nnes0n af Nr. 4, Fsetter til Nr. 930. 

1008. Johannes Nathanael Paludan-Mttller, 2den Ear., i i 
Aalborg 19 /n 1853. Forseldre: Provst Jens P.-M., Sognepr. 
for Snesere, og Charlotte Birgitte Petrine Tryde, f 1874, 
Datter af Dr. theol. Eggert Christopher T., kgl. Eon- 
fessionarius og Sognepr. ved vor Frue Eirke i Kj0ben- 
hayn, og Christine Dorothea Eongslev. Cand. phil. 1873, 
stud, theol. Datterdatters Datters0ns S0nnedatters S0nne- 
s0n af Nr. 26. Rektor: Dr. phil. Johannes Nieolai Georg Forchhammer. 

1873. 

1009. Jens Frederik Earl Eristtan Tofte, lste Ear., f. i 

Flensborg a % 1854. Foraeldre: Hans Mikkelsen T., 

H0jskoleforstander paa Aagaard ved Flensborg, og 

Helene Margrethe Bertelsen, Datter af Bertel B., Skole- 

lserer i Hammelev, og Valborg Ottesgaard. Cand. phil. 

1874, stud. med. & chir. 

37 398 1010. William Peter Lndrlg Weihe, late Kar., f. i Kallund- 
borg % 1866, Broder til Nr. 1001. Cand. pbil. 1874, 
stud. med. & ohir. 

1011. Frederik Tllhelm Mflller, 1. Ear., f. paa Flensborggaard 
*7 tl 1855, Broder til Nr. 997. Cand. pbil. 1874, stud, juris. 

1012. Johannes Peder Friedenreich Kaarsberg, 2den Kar., 
f. i Grsese, hvor Faderen da var Praest, 2l / 4 1856. For T 
seldre: Hans Berlin K., Sognepr. for Skjelby og Gunders- 
lev, og Emma Elise Charlotte Hilda Reumert, Datter af 
Alexander Balthazar R., Forvalter ved det kgl. Elaede- 
oplag, og Sophie Christine Rosenbeck. Cand. phil. 1874, 
stud, med. & chir. Broder til Nr. 1016. 

1013. Valdemar Paulsen, 2den Ear., f. i Nakskov 16 / 9 1854. 
Forseldre: Arbejdsmand Anders P. (f), og Lovise Chri- 
stine Dorthea Schiodt; Plejes0n af Baron C. Knuth til 
Rygaard. Han er gaaet til Handelen. 

1014. Jacob Edvard Neergaard, 2den Ear., f. paa F0rslev 
97 /s 1855. Forseldre: Etatsraad Peter Johansen de N. til 
F0rsl0v, Fuglebjerg og Faareveile, f I 872 , og Betsy Isi- 
dora 0stergaard. Datter af Peter 0., Assessor i Ej0ben- 
havns Politiret, og Annette Marie Mourier. Cand. phil. 
1874, stud, juris. Svoger til Nr. 919, Broders0n af 
Nr. 702. 

1015. Johan Frederik Bernhard Lakjer, 2den Ear., f. i 
Sverdborg s / 9 1854. Forseldre: Ludvig Edvard L., 
Sognepr. for Eastrup, og Theodora Marie Larsen, Datter 
af Martin L. til R0dslet og Maria Medea Brandt. Cand. 
phil. 1874, stud. med. & chir. 

1016. Hans Sophus Kaarsberg, 2den Ear., f. i Grsese 9 % 
1854, Broder til Nr. 1012. Cand. phil. 1874, stud. med. 
& chir. 


1017. Frederlk Alstrup WUlerup, Sden Kar., t i Vording- 
borg 8l / ia 1854. Forwldre: Bogbandler Jorgen Ove W. I 
Vordingborg og Sophie Frederikke Bud. Cand. phil. 1874, 
stud. med. & chir. 

1018. Frederlk Christian Moltke, 3<fie Kar., f. paa Thureby- 
holm a % 1854. Forseldre: Kammerherre Frederik Georg 
Julius M., Lensgreve til Bregentved, Landsthingsmand, og 
Caroline v. d. Maase, Datter af Kammerherre Herman 
Frederik Bostgaard v. d. M., Hofchef hos Dronning Marie 
Sophie Frederikke, og Maren Olivia Colbj0rnsen (Datter 
af Gehejmeraad Chr. C). Cand. phil. 1874, stud, polit. 
Broder til Nr. 1020, Fartter til Nr. 1025. 

1019. Otto Mortensen, 2den Kar., f. paa Jonstrup ie / 2 1855. 
Forseldre: Niels Carl Vilhelm M., Inspektor og L&rer 
paa Jonstrup Seminarium, og Louise Marie Jensen, S0ster 
til Nr. 867. Cand. phil. 1874, stud, polyt. 1874, 

1020. Joachim Ludrlg Moltke, Iste Kar., f. paa Thurebyholm 
10 / a 1857, Broder til Nr. 1018. Stud. phil. Faetter til 
Nr. 1025. 

1021. Carl Foul Johan Leaning, Iste Kar., f. i Kj0benhavn 
V, 1857, S0n af Nr. 818; Stud. phil. 

1022. Viggo Valdemar Holm, Iste Kar., f. i Helsing0r 26 / 10 
1855. Forseldre: Justitsraad Carl Frederik H., fhv. Told- 
kasserer i Horsens, og Augusta Anna Frederikke Elisa- 
beth Liebmann, Datter af Skibsklarerer L. i Helsing0r; 
stud. phil. 

1023. Carl Valdemar Henrik Helsdlngen Baland, 2den Kar., 
t i Kj0benhavn 5 /io 1855 - Foraldre: Carl Friederich 800 

B., Mqjor af Infanteriet, falden ved Dybb0l 16 / 4 1864, og 
Erasmine Cronberg, Datter af Musiktorer C, stud. phil. 

1024. Henrik Yilhelm Julius Meyer, 2den Ear., f. i Kjaben- 
havn l9 / 10 1856. Foroldre: Jacob Christian Julius M., 
Overretsprokurator i Kj0benhavn, og Laura Bernhardine 
Duus, Datter af Hoffiskehandler Henrik Christian D. og 
Vilhelmine KirstineKjser; stud. phil. Fitter til Nr. 938. 

1025. Adam Yilhelm Bllle Brahe, 2den Kar. 9 f. i Kj0benhavn 
96 / 8 1855. For&ldre: Kammerherre, Baron Johan Chri- 
stian B. B. til Svanholm, Stiftamtmand over Sjsellands 
Stift og Amtmand over Ej0benhavns Amt, og Marie Ca- 
roline Vilhelmine Komtesse Moltke, Datter af Lensgreve 
Adam Vilhelm M. til Bregentved og Marie Elisabeth Kom- 
tesse Knuth ; stud. phil. Fsetter til Nr. 1018 og 1020. 

1026. Peter Jacob Louis Scavenius Nielsen, lste Ear., f. paa 
ChristianshaYn 91 / 8 1856. Forseldre: Christian J0rgen 
N., Sognepr. for Butterup og Tudse, og Charlotte Georgine 
Bingsted, Datter af Peter B., Inspekt0r ved Frue Arbejds- 
hus i Hjgbenhavn, og Bebecca Eliane Scavenia Wider0e; 
stud. phiL Tillttg. ilerlafsholm var i det 16de og 17de Aarhundrede bes0gt 
af et ikke ubetydeligt Antal adelige Personer, hvilke imidlertid, 
selv om de opholdt sig paa Skolen i flere Aar, ikke lode sig 
immatrikulere ved Kj0benhavns Universitet, hvad enten de 
nu opgave at fortssette Studeringerne, eller de, som hyppigt var 
Tilfceldet, rejste udenlands for at bes0ge Tydsklands, Hollands 
og Frankrigs ber0mte H0jskoler*). En Fortegnelse over disse 
Adelsmaend er ikke uden Interesse, isser da der iblandt 
dem findes flere, der opnaaede h0jtbetroede Stillinger, og 
hvis Navne ere velkjendte i Danmarks Historie. Kilderne ere *) Det er ikke usandsynligt, at den uhyggelige, nsBsten voldsomme 
Deposits med tilh0rende Pennalisme, der netop florerede i det 16de 
og 17de Aarhundrede („Om Deposits og Pennalisme" af Prof. 
Henrichsen, i Odense Skoles Program 1866) kan have afskrsekket 
mange unge Adelige, der efter deres Forhold ikke vare ntfdte til 
at underkaste sig dette Despoti, fra at lade sig immatrikulere ved 
Universitetet. Deposits og Pennalisme, der optraadte vsarst ved de 
protestantiske Universiteter, kom hertil fra Tydskland; dog gik 
disse Udskejelser vistnok ikke slet saa vidt i Kj0benhavn som 
ved flere andre, navnlig tydske Universiteter; men selv i den lidt 
lempeligere Form maatte disse akademiske Plager vsere en Skrak 
og Afsky for ethvert anstssndigt Menneske; det er derfor ikke 
urimeligt, at de, der efter deres Livsforhold kunde gj0re det, holdt 
sig borte fra Universitetet for at undgaa dette Uvsesen. 803 

fra 1615 til 1700 Skolens Regnskaber og „Skolens Bog" ; de 
for 1615 anf0rte Personer ere fdndne paa forskjellige Steder; 
Tiden for hvert enkelts Ophold paa Herlufsholm er angiven i 
Parenthes. I Begnskaberne kaldes disse adelige Disciple altid 
„velbyrdige M , og et Sted omtales „de smaa Herremsends Rammer u ; 
heraf kan man slutte, at de have v&ret hehandlede her med 
et sserligt Hensyn til deres Stand, hvad der jo er ganske efter 
den Tids Opfattelse, hvor lidet det end passer med Nutidens 
Skoleforhold. I Nr. 529 (Henrik Christopher Valentin Eichstadt, 
dim. til Sor0 1762) troffe vi maaske den sidste Reprsesentant 
for denne Klasse af Disciple her ved Skolen. De oplysende 
Bem&rkninger ere v&sentligst hentede fra Hofmans „Historiske 
Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmaend" og fra Kle- 
venfeldts Samlinger til Adelens Historie i Gehejmearkivet. D. 
R. R. betyder Danmarks Riges Raad. 

1. Christian Gyldenstierne til Stiernholm, f. 1552, f 1617; 
S. af Mo gens G. til Stiernholm, Ridder og D. R. R. (To 
Breve fra ham til hans Fader, daterede 19 / 5 1569 og 28 / 7 
s. Aar, findes i Ny Kirkehist. Saml. VI., S. 170—73.) 

2. Henrik Lykke til Overgaard og Hverringe, D. R. R., f. 
1555, f 1611; S. af Jftrgen L., den rige, til Overgaard, D. 
R. R. (Omtr. 1571.) 

3. Oluf Rosensparre til Skarholt og Vester Vail*, D. R. R., 
f. 1559, f 1624; S. af Steea R. til Skarholt, D. R R. 
(Omtr. 1571—76.) 

4. Christen Qvitaov til R*rb»k, f 1&8?; & af Henning Q. 
til Sandagergaard, R0rb»k o. fl. Gaarde. (IB?*.) 

5. Knnd Urne til Aasmarke, f. 1564, t 1622; S. a£ Knud U. 
til Aasmarke. (IS?*.) 

6. EnvoW Erase til Bjermitslevgaard, Rentemester, i 1554, 
t 1621 ; S. af Tyge K. til Svenstrup og Vingegaaud. (1573.) 303 7. Holger Eosenkrantz til Glimminge, Vemmetofte og Demme- 
strup, f. 1586, f 1647; S. afAxel R. til Glimminge. (1603.) 
Fader til Nr. 28 og 29. 

8. Niels Trolle til Trolholm og Gaun0, D. R. R. og Admiral, 
f. 1599, f 1667; S. af Berge T. til Trolholm, som var 
Herluf Trollea Broders0n. (Omtr. 1613.) 

9. Jergen Urne til Alslev, Bidder, D. R. R. og Marsk, f. 
1598, f 1642; S. af Axel U. (Omtr. 1614.) 

4 

10. Peder Ulfeld, £ 1604, f 1621; S. af Jacob U. til Egeskov 
og Urup, D. R. R. og Eantsler. Broder til Nr. 11 og 12. 
(Var paa Skolen l / 6 1615; udgik 6 / 7 1617.) 

11. Laurlte Ulfeld til Egeskov, f. 1605, f 1659, Broder til Nr. 
10 og 12. (Var paa Skolen y 6 1615, udgik fl / 7 1617.) 

12. Corfitz Ulfeld til Egeskov, Urup, Ellensborg o. fl. Gaarde, 
Rigsgreve, Rdr. af Elefanten, D. R. R. og Hofinester, f. 
1606, f 1664; Broder til Nr. 10 og 11. (Var paa Skolen 
V 5 1615, udgik % 1617.) 

« 

13. Jochum Ascherslehen (var paa Skolen 7 6 1615 og V 6 
1617.) 

14. Christopher Lindenov til Lindersvold og Restrup, Ad- 
miral; S. af Godske L. til Lindersvold og Restrup. Far- 
fader til Nr. 71 og 72. 

*i 

15. Christian Eosenkrantz (kom i Skolen August 1628, udgik 

1632 eller 1633.) 

16. Markur Powiseh, d0de ugift i Holland; S. af Hans P. til 
Damsbo. (Var paa Skolen y 5 1629, udgik 1 630 eller 1631.) 

17. Markur Rotsteen tilElkjser, Rdr. afDbg., Admiral, f. 1625, 
f 1681; S. af Steen R. tilLerbak. (Maj 1630— Marts 1637.) 304 18. Clans Sparre til Joenstrup ; S. af Emmike S. til Joenstrup 
og Vibygaard. Broder til Nr. 33. (Juni 1630— April 1633.) 

19. Jens Ctagge til Boeltofte; S. af Holger G. til Boeltofte. 
(Juni 1630— Juni 1633.) 

20. Ebbe Ulfeld til Ovesholm, svensk Generallieutenant, f 
1682; S. af Christopher U. til Svenstrup, Rdr., D. R. R. 
Broder til Nr. 21. (Januar 1631— Juni 1632.) 

21. Ore Ulfeld, dtfde ung; Broder til Nr. 20. (Januar 1631 
— Oktober 1634.) 

w 

22. Steen Reedtz til Btarbygaard, Hofjunker; S. af Frederik 
R. til Tygestrup, D. R. R., Rdr. Broder til Nr. 23. (Juni 
1632— Maj 1634.) 

23. Peder Reedtz til Tygestrup, Rdr. af Elefanten, D. R. R. 
og Kantsler, f. 1614, f 1674. Broder til Nr. 22. (Juni 
1632— Maj 1634.) 

24. Niels Parsberg til Eskildstrup; S. af Frederik P. tilHarre- 
sted og Vognserup. Broder til Nr. 25 og 26. (Eom i Skolen 
Novbr. 1632, udgik 1634 eller 1635.) 

25. VUhelm Parsberg, I 1618, r0mte af Landet for Drab; 
Broder til Nr. 24 og 26. (Kom i Skolen Novbr. 1632, ud- 
gik 1634 eller 1635.) 

26. Verner Parsberg til N0rlund. Broder til Nr. 24 og 25. 
(Kom i Skolen Novbr. 1632, udgik 1634 eller 1635.) 

27. Jacob Urup, t 80m Barn; formodentl. S. af J0rgen U. til 
Vogn0. (Juni— Novbr. 1634.) 

28. Oluf Rosenkrantz til Egholm og Enggaard, f. 1622, Baron 
1671, Gehejmeraad, Rdr. afDbg., f 1685; S. af Nr. 7, Bro- 
der til Nr. 29. (Novbr. 1634— Juni 1640.) 

29. Mogens Rosenkrantz til Glimminge, Landting og Demme- 
strup, Oberst; Broder til Nr. 28. 305 30. Mogens Frils, f. 1623, 1671 Greve til Friiaenborg, Rdr. af 
Dbg., Gehejmeraad, f 1675; S. af Niels F. til Skomstrup, 
Faurskov og Vadskjargaard. ( 9 / u 1634— 8 / la 1641.) 

31. Tyge Sandberg til Kjarsholm, faldt far Nyborg 1659, S. 
af Ulrik S. til Qvelstrup, Rdr. Broder til Nr. 32. (Aug. 
1635— Decbr. 1636.) 

32. Anders Sandberg til Qvelstrup; Broder til Nr. 31. (Aug. 
1635— Januar 1637.) 

33. Niels Sparre, Broder til Nr. 18. (Juli 1635— April 1636.) 

34. Steen fohndorff til Fflrslev og Ronneholm, f. 1625, f 
1688, Bidder, Gehejmeraad og Oberrentemester; S. af J*r- 
gen H. til Ronneholm. (Juli 1636— 10 / 4 1642.) 

35. Jergen Asehersleben, dode voxen og ugift; S. af Mouritz 
A. til Jerstrup. ( a6 / 6 1639— Januar 1641.) 

36. Vincentz tirabow, S. af Jochum G. til Pederstrup ; Bro- 
der til Nr. 37. (Septbr. 1639— Decbr. 1642.) 

37. Hans Ctrabow, Broder til Nr. 36. (Septbr. 1639— Decbr. 
1642.) 

38. Axel ftyldenstierne, t 1629, druknede ved Assens 1652; 
S. af Henrik G. til Svanholm, hvis Fader var Fitter til 
Nr. 1. (Okt. 1639— Maj 1640.) 

39. Hak Wind til Aggersborg; S. af Jflrgen W. til Grundet, 
D. R. R. og Admiral. (April 1641— Aug. 1643.) 

40. Peder Bugge, S. af Erik B. i Norge; Broder til Nr. 41. 
(Kom i Skolen Juni 1643.) 

41. Jens Bugge, kom i Skolen med sin Broder, Nr. 40. 

42. Knud Bagge, S. af Mads B. til Borregaard i Norge og 

Holmegaard; Broder til Nr. 43. (Juli 1643— % 1652.) 

38 306 

43. Niels Bagge, Broder til Nr. 42. (Juli 1643-7, 1652.) 

44. dans T. Bttlow. (Juli 1643— Ok t. 1645.) 

45. Holger Mormand til Espertd, f. 1632, f 1705, Major og 
Kommandant i Landskrona; S. af Christopher M. til Espe- 
r0d; Broder til Nr. 46. (*% 1642— Septbr. 1649.) 

46. Erik Mormand, Broder til Nr. 45. (*% 1642— April 
1645.) 

47. Christian Arenfeld, d0de ung; S. af Axel A. til Basnses, 
Rdr., Broder til Nr. 52 og 53. (•% 1649—*% 1654.) 

48. Eiler Grubbe, f. 1635, f 1669, ugift; S. af J0rgen G. til 
Vedbygaard; Broder til Nr. 49. (\% 1649— Marts 1651.) 

49. Sivert Grubbe til Vedbygaard, f. 1636; Broder til Nr. 48: 
0% 1649— Marts 1651.) 

50. Jens Bille, «U»de voxen og ugift; S. af R0nnov B. til Sand- 
bygaard. Broder til Nr. 62 og 67. ("/„ 1652— M / 4 1657.) 

51. Christian Wind; formodentl. Chr. W. til Endrupholm; i 
saa Fald Broder til Nr. 39. 0%— "/. 1654.) 

52. Jacob Arenfeld til Sortebr0dre ; Broder til Nr. 47 og 53. 
( 18 / 4 ms— 1 */^ 1658.) 

53. J0rgen Arenfeld til Bugaard, Etatsraad; Broder til Nr. 
47 og 52. ( 18 / 4 1655— "/„ 1658.) 

54. Just H0eg, Statholder i Norge, Rdr. af Elefanten, Gehejme- 
raad, f 1695; S. af JustH. til Gjorslev, D. B. B. og Kants- 
ler. («•/, 1654— "A 1657.) 

55. Christian Rotkirek til Stensgaard; S. af Ventzel R. til 
Krogsgaard, Rdr. Broder til Nr. 56. ( M / 10 1655—"/. 
1658.) 

56. Hans Rotkirek til Krogsgaard; Broder til Nr. 55. ("/„ 
1655— u / u 1660.) 307 57. Axel Seefeld, S. af Peder S. til Hauna og Dalsgaard ; Bro- 
der til Nr. 58. (Kom i Skolen 6 / 8 1657.) 

58. Thomas Seefeld, Broder til Nr. 57. (Kom i Skolen 6 / 8 
1657.) 

59. Jens Sehested til Holmegaard, Oberst, f 1698; S. af Mo- 
gens S. til Holmegaard, Rdr. Broder til Nr. 60, Oldefaders 
Oldefader til Hannibal S., dim. I860, og Enud S., dim. 
1869, samt Oldefaders Bedstefader til Alexander S., dim. 
1847. ( 16 / 9 1657- 8 % 1660.) 

60. Axel Sehested til Tim og N0rager, f. 1639, f 1710, Bro- 
der ta Nr. 59. ( 16 / 9 1657— 3 % 1660.) 

61. Steen Bllle til Jungetgaard, S. af Hans B. til Jungetgaard. 
( aa / n 1657— a2 / 4 1663.) 

62. Ore Bllle, d0de voxen og ugift; Broder til Nr. 50 og 67. 
( 8 / 7 1658— ™/ 12 1663.) 

63. Jtfrgen Urne, formodentl. S. af Enud U. til Rygaard. 
( 36 / 6 1658— 17 / 6 1660.) 

64. Holger Bosenkrantz til Bruusgaard, Oberst, f 1704; S. af 
Skoleherren, J0rgen R. til Ejeldgaard. Broder til Nr. 68. 
( 3 / 6 1658- 17 / 7 1660.) 

65. Christian t. Lfltzow fra Antvorskov; formodentl. S. af 
Hugo v. L., Befalingsmand der. ( ia / 8 1661— 17 / 4 1663.) 

66. Jacob Ulfeld til Skydeberg, f. 1649; han var saa tyran- 
nisk mod sin Hustru, at han blev sendt til Ostindien paa 
Livstid; han kom dog paa hendes Forbgn atter hjem; blev 
skudt af sin egen Skytte. S. af Corfitz U. til Mattrup. 
( 31 / 7 1662— ia / fl 1664.) 

67. J0rgen Bllle, d0de ugift; Broder til Nr. 50 og 62. (Kom 
i Skolen ai / n 1662.) 308 

68. Ore Bosenkrantz, blev drabt 1671 som F&ndrik; Broder 
til Nr. 64. (V. 1658— 1 % 1663.) 

69. Jergen Urne, S. af Axel U. til Aasmarke og Bsekkeskov. 
„Oberstlieutenant i Rusland, var en stor Debouchant, og blev 
af Czaren efter mange frugtesl0se Advarseler halshugget 
1707." (Hofinan, HI., 271.) ( a4 / 6 1687—% 1691). 

70. Axel Bille, fra Fyen. . (*% 1688—*% 1691). 

71. Peter LlndenOY, S. af Kancelliraad Christian L. til Lin- 
dersvold og Restrup. Broder til Nr. 72, S0nnes0n af Nr. 
14. ( a % 1696—*% 1702.) 

72. Ctodske LlndenoY, f. 1688, t Ve 1738 som sidste Mand af 
sin Sl»gt; Oberstlieutenant; Broder til Nr. 71. ( a % 1696 
- U U "02.) REGISTER. Nr. 

Aagaard, J. H. ... 932 

Aarestrup, A. T. • . . 821 

Aa&kow, U. B 513 

Abelsen, A. .... 255 

Achthon, H. J. . . 405 

- , J 350 

Aggerup, C. C 378 

- , H 386 

- , N. .... 480 
Ahlefeldt-Laurvigen, C. H. 761 

SIT V AAA 

— , Vi A. ooO 

Alan, H. J 1 

Albertin, P 495 

Albertsen, A Ill 

Alrom, C 282 

Ammitzbgll, H 484 

Andersen, A 93 

— , A. H. . . .973 

— , C 90 

- , C. S. . . .998 

— , G 314 

- , M 965 

- , S 5 

- , S 22 

— , T 160 

Appel, L. C 863 

Aqvilonius, B. K. . 25 

Arendrup, C. R. . 745 Nr. 

Arenfeld, C T. 47 

— , Jac T. 52 

— , J0rg. . . . . T. 53 

Arentsen, C 330 

Arreboe, C. . . . .138 

Arsenius, V 280 

Arthman, J. P 651 

Artzt, J. N. . . . .690 
A8chersleben, Joch. . . . T. 13 

— , J0rg. . . . T. 35 

Aschlund, C 694 

- , E. S. . .686 Baastrup, C. C. (j. 
Bache, H. A. 

- . O. F. . 
Baden, E. v. 

- ,L.v. . 
Bagge, K. . 

-.,».. . 
Bagger, F. S. . 

- , F. V. . 

—~ | J. 3. A. 

Baland, G. G. A. 

- , C. V. H. H. 
Balle, J. P. 0. . 

- , N. E. . 
Balsl0v, G. A. . 
Bang, C. . 924 
878 
902 
207 
217 
T. 42 
T. 43 
616 
938 
942 
724 
1023 
788. 
872 
719 
507 2 Bang, F. L. 

— } a* • 
«— | H« 

^■* i J« « 

— i J. II* 

— , J. J. « 

— , P. 8. 
Barner, K. . 
Bartholdy, N. C 

- , N. C 
Bartholin, A. 

- ,j. 

- ,R. 

- ,R. 

Bartxmarck, H. 
Bassewitz, G. S. 
Bauditz, F. F. C 
Baumann, F. 
Bavelse, P.. G. 
Bay, M. L. 
Bayer, P. F. 
Bech, J. 
Becker, E. . 

— , T. A. 
Beckman, H. 
Beeake, J. A. 
Begtrup, J. 
Bendixen, J. 
Bendtsen, G. A. 
Bendt880n, B. 
Bentzen, A. J. 

— , D. J. 

— , H. J, 

- ,L. 

- ,P- 
JBentzien, F. V. 

Bentzon, N. N. 

— , P. 0. 
Benzon, N. 

- ,p.. 

Berg, C. C. 

— , J. 8. 
Bergh, G. 6. 
Berndtsen, U. 
Bernhoft, H. M. B. Nr. 

520 
990 
468 
672 
618 
884 
519 
861 
929 
652 
187 
189 
197 
465 
272 
793 
937 
765 

66 
343 
978 
476 
577 
792 
582 

76 
696 
153 
837 
536 
269 
264 
263 
552 
654 
930 
324 
846 
301 
317 
403 

38 

45 
569 
193 
196 Bernth, F. • 

- , F. L . 

- , L. A. . 

- ,P. L. . 
Berthelsen, F. . 
Beyer, G. E. 
Bhie, P. . 
Bielenberg, J. . 
Biilmann, G. L. . 
Bille, A. . 

— , Jens . 

— , J0rg. . 

— , 0. . 

— , S. . . 
Biile-Brahe, A. V. 
Bing, J. 

Billeschou, P. H. 
Birch, J. J. A. . 
Bircherod, Jac. . 

— , Jens . 
Birckholtz, G. N. 
Bloch, J. . 
Bluhme, G. A. . 
Blaedel, L. . 
Bonnez, E. 
Borch, 0. G. . 
Berries, G. A. . 
Borup, H. K. . 

- ,P. K. . 
Bouman, V. 
Boysen, J. F. . 
Braes, J. A. 
Brakle, G. W. 0. R. 
Branth, G. P. E. 
Brasen, G. E. . 

- ^ J. A. • 

' - , N. G. . 

- , 0. E. V. 
Bredal, A. A. p 

- , N. . 
Bremer, G.. 
-Brochmann, H. . 

— , H. . 

— , Jac. 

— , Jac. v. Nr. 

597 

629 

646 

558 

611 

915 

122 

415 

786 

T. 70 

T. 50 

T. 67 

T. 62 

T. 61 

1025 

174 

379 

951 

198 

188 

627 

969 

687 

773 

762 

721 

991 

157 

141 

326 

449 

650 

972 

448 

891 

733 

796 

946 

133 

225 

226 

212 

26 

163 

19 

219 Nr. 

Brochmann, Jesp. ... 3 

— , R 152 

Brockdorft, F. N. . .785 

Brorson, G. M 808 

Brun, C 573 

— , F. . . . .179 

— , F. N 151 

— , H 230 

— , N. F. ' . . . 16 

Brunow, C 121 

Bruun, F 820 

— , Jens H. ... 979 

— , Joch 311 

— , K. C 203 

— , M 460 

— , T. C. . . .550 
Br0ndsted, P. 0. 919 
Br0nsdorph, J. P. . . 364 
Buchholtz, C. C. . . 416 
Budde, C. S. . . .658 

- , J. H 647 

Budius, A. .... 82 
Bugge, J T. 41 

- , T. 40 

Bunkeflod, H. A. .285 

Burhius, J. A 56 

Biilow, A. E. C. B. . . .908 

- ,A.G.J. . . .568 

- , C T. 44 

- , E. B 800 

- , F. 0. N. . . '. 943 

- , N. C 642 

B0gh, F. . . . . .363 

B0lling, T. P 139 

B0ttern, A. J. M. . . . 854 Campeaux, C. G. des 

- , R. L. H. F. des 
Carlsen, T. 
Carstens, F. C. . 
Carstensen, C. B. 
Castenschiold, B. A. . 612 
600 
355 
728 
675 
795 Nr. 


Castenschiold, G. H. H. H. 


895 


Castenskiold, T. G. . 


. . 


804 


Christensen, H. . 


» • 


136 


, H. • . , 


• 


200 


—~ • J. • • 


» • 


199 


— , K. . . 


» . 


747 


— , L. . . 


► . 


204 


Christophersen, A. . 


. 


178 


, H. . . 


. 


79 


, G. . 


. . 


149 


- , G. . . 


> a 


497 


Clausen, A. 


. . 


9 


- ,A. . . . 


• 


276 


— , C. M. . 


. . 


683 


— ) Xi. • • . 


• . 


8 


— 1 E. . . . , 


t • 


251 


- ,H. . . 


• . 


212 


— , H. ... 


» . 


241 


~— y J. • • • • 


• 


144 


— , N. E. B. . 


> . 


734 


Clementin, C. . 


. 


262 


- , J. . . 


i . 


266 


- , O. . . . 


. 


274 


Climen8is, P. P. 


. 


73 


Colding, L. V. . 


» . 


777 


Collett, M 


> • 


488 


Cortnum, A. C. . 


. 


398 


Cramer, C. ... 


. 


707 


~~~ ) Ji i . . , 


>• * 


706 


Crane, C. . 


* ». 


504 


Crone, H. C. . 


> a 


692 


• - , V. C. . . . 


. 


794 


Cronskjold, C. F. 


. . 


532 Damphius, A. P. . . 323 
Daniels, F. V. . . . .898 

DanielBen, J 337 

Davidsen, M. . . 214 

Dons, C. A 805 

Dorscheus, J 466 

Dumreicher, C. C. J. B. . . 921 

Dnus, A 414 

- , P 371 

Dyssell, F. T 595 Kdsberg, J. F. V. . 
Egesborg, N. J. 
Eichstadt, H. G. V. v. 
Eigler, C. E. . 
Eilerten, N. 
Eilertaen, J. 
Eitenberg, E. . 

- , F. . . 
Eller, E. M. R. . 
Engberg, A. 
Engelbreth, L. P. V. 
Engell, C. 

Engelsted, G. S. V. . 
Eriksen, C. . 
Errboe, J. P. . 

Eschricht, G. F. 
Eskildien, H. V. 
Evers, F. L. S. . Fabricius, P. . 
Falkenskiold, E. S. Falkenstjerne, F 
Farum, V. . 
Fatting, L. 
Faye, F. C. 0. 

- ,M. . 
Feddersen, G. H 
- , P. C 
Feilberg, V. F. 
Feit, D. D. . 
Feldhusen, J. 8 
Fenger, C. . 
Ferch, J. L. 
Ferl0v, J. F. 
Fibiger, C. C. E 
Fin eke, J. . 
Fine, A. de 
"— , H. de 
Fischer, E. C. 

— , G. C. 

- ,J. 
Flindt, C. . 

Fo£, R. 
— , S. L. . 
Fogh, M. . F. V. Nr. 

732 
92 
529 
867 
46 
123 
167 
216 
887 
233 

Qftl 

TO* 

893 
897 
245 
935 
783 
561 
970 428 
799 
996 
440 
677 
563 
567 
960 
936 
778 
391 
494 
883 
555 
397 
868 
7 
114 
239 
759 
619 
393 
464 
591 
590 
469 Formann, J. C 726 

Fois, M. G 530 

Friis, E 634 

- , J. K 356 

— , M T. 30 

— , 0. E 368 

- , P. N 116 

From, F. C. . . . 57*5 

Fugl, U. N 758 

Funcb, CD 539 

— , F. S 421 

— , J. C. T. . . 744 

— , J. C. V. 757 

— , M. J 637 

Fyhn, T. A. .825 
Fyren, H. J. . .134 
F0T8t, J 292 Gad, E. . 

— , II, C. • 

— , XX. C. 

— , H. x . . 
P 

— , r. A. R. 6. 

P P 
Galski0t, J. S. H. 
Gandil, A. F. L. 
Garde, C. L. M. . 

— , J. N. B. . 
Gartner, B. . 

— ,, H. T. . 
Gedzmann, P. L. 

: Geisler, J. G. 

— , L. C. 
Getatrnp, B. P. . 
GemzflBus, 0. A. 
Gerlach, C. F. . 
German, J. . 
Gerner, H. . 
Gersonius, G. M. 
Getz0r, P. H. 
Giellerap, C A. . 

— , F. L. . 

— , P. F. J. 228 
760 
958 
813 
372 
926 
142 
708 
876 
873 
907 
676 
662 
344 
649 
554 
140 
281 
442 
432 
653 
172 
96 
723 
980 
606 
849 Giellerup, S. M. 
Gj^fring, H. D. 
Graae, T. C. 
Gram, M. L. 
- , N. L. 
Grauer, N. C. S. 
Gregersen, P. 
Grove, E. R. 
Grundtvig, 0. 
Grnner, P. C. 
Gadme, M. . 
Gulstad, E. 
Gundersen, 0. 
Gyldenfeldt, H. H. 
Gysting, M. J. 
Goricke, A. M. U. 

— , G. D. 
Gortz, G. S. 
Gotzsche, H. F. 

- , N. E. B. Haagen, H. 
Hahn, J. 

■— , J. H. 
Halberg, F. 
Hall, A. B. . 
Halovius, 0. 
Hammer, G. R. 

— , H. G. M. 

— , H. J. 

- , j. 

- , j. 

— , L. J. 

— , 0. C. 
Hansen, Alb. 

Anders 

Christopher 

Christen 

G. Li. 
JBj. . 

F. E. . 
H. A. . 
M. 
0. A. E. 

— P. . . Nr. 

871 
538 
971 
51 
49 
982 
313 
564 
615 
648 
365 
877 
166 
669 
52 
703 
704 
639 
712 
713 562 
524 
523 
985 
909 
336 
341 
660 

75 
252 
338 

84 
565 
310 
319 

40 
315 
681 

a 

891 
927 
127 
948 
151 J. H Hansen, P. C. F. 

~^~ , o. • • * 
Hanssen, C. S. . 
Hansteen, H. 
Harboe, L. . 

— , Mathis . 

— , Mounts 
Hardingus, M. A. 
Harresowsky (de Harratensky) 

E. AY. . . 

Hauschen, S. J. . 
Hee, C. 
Heerfordt, J. 
Hegermann-Lindencrone, 
Heideberg, H. C. 
Heldt, C. . 

- , P. . . . 
Heller, D. . 

- ,R. . . . 
Helsingborg, H. J. 
Helt, F. . 

Henniugs, V. S. F. M. B. 
Henrichsen, C. C. S. . 

- , J. T. . 
Henriksen, K. 
Heramb, T. G. . 
Hersom, H. C. . 

*~ - • , JN. \j» • • 

"■" "" , x/. . • • 

Hertel, H. C. W. 

- ,H. V. . . 

- , M. T. N. 
Hesselberg, H. M. C. 
Hetting, C. . 
Heuermann, C. G. 
Hindsholm, H. J. 
Hinrichsen, H. 0. 
Hjaltelin, N. M. . 
Hoffgard, R. 
Hoffmann, R. M. 
Hofman, N. 

— ,P. . . 
Hofman (Bang), N. E. 
Hofmester, H. . 
Hohndorff, S. . 
Holbsek, C. C. . Nr. 

824 
250 
956 
47& 
256 
318 
302 
491 

483 
284 
725 
514 
859 
270 
303 
291 
296 
297 
238 
418 
922 
977 
806 
305 
912 
506 
588 
614 
941 
737 
954 
796 
399 
596 

74 
864 
767 
106 
499 
293 
298 
746 
414 
T. 34 

33 6 Hoick, S. H. . 
Holgersen, 0. . 

- , S. . 
Holm, E. P. . 

-,J. . . 
-,L. . .• 

- , 0. . 

- , U. A. . 

- , V. V. . 
Hoist, N. N. . 

- , V. . . 
Holstein, A. C. v. 

— , A. F. v. 
Holten, G. R. . 

- , E. C. L. 
Holtermann, H. 
Homann, G. L. 
Hommel, N. M. 
Hornemann, C. F. 

Hoskisar, P. 
Hosum, J. M. 
Ho turn, P. J. 
Howe, C. F. 
Huntemann, J. . 
Husvig, H. M. . 

— , J. M. 
Huulegaard, 0. J. 
Huus, A. N. J. . 
Hvas, F. J. . 
Hvass, B. P. 
Hvid, J. . 
Bvidberg, H. A. 
Hviid, R. P. R. . 
Hanschell, G. A. £. F. 

- , H. G. A. S. 
Hoeg, J. 

H0egh-Guldberg, F. . 
HoSding, G. A. . 

- 0. . 
H0ling, S. C. . 
Hjriberg, J. H. . 
H0yer, J. . 

- , N. . . . Ibsen, J. C. C. . Nr. 

682 
210 
109 
480 
118 
423 
404 
489 
1022 
441 
987 
541 
780 
764 
787 
678 
674 
261 
546 
361 
918 
128 
848 
610 
10 
185 
183 
526 
955 
548 
67 
498 
856 
855 
779 
790 
T. 54 
844 
527 
528 
437 
413 
395 
607 

829 Inge'rslev, J. V. C. 
Ipsen, J. A. V. . 
Isaksen, M. . 

Jacobi, C. F. 
Jacobsen, £. 

- ,H. 

- , H. JBj. 

- .j- 

•— , J* 

- , J- 

- , J- 

- , M. 
Jeger, E. W. 
Jensen, G. . 

— , H. . 

— , H. . 

""■"" , v» 
— " , J. . 

— , \j* p. 

- , M. . 

- , M. . 

— , 0. N. 

- ,P. . 
Jersin, J. D. 

Jespersen, A. 

- ,c. 

- ,H. 
Jessen J. C. v. 
Johansen, D. 

- , J. P. G. 

- ,P- 
Judichser, H. S. 

Jnnghans, 8." 

Jaeger, A. . 

— , E. . 

— , H. J. 
J0rgensen, A. 

- , F. H 

- , 8. 

- , V. C. 

Kaalund, P. E. C. 
Kaarsberg, H. S. 

- , J. P. F. Nr. 

842 
967 
320 

505 
882 
209 
869 

12 
287 
346 
531 
107 
782 
545 

23 
537 
103 
237 
544 
240 
257 
867 
410 
6 
S06 
126 
146 
812 
307 
976 
170 
470 
448 
482 
508 
509 
211 
797 
161 
445 914 
1016 
1012 Kabell, S. C. . 
Kahl, V. . 
Kamp, H. H. 
Kanneworff, A. 

- , z. 

Karup, R. J. . 
Kemp, A. G. . ♦ 
Kielland, G. K. 
Kietz, P. J. V. 
Kigelius, P. E. 
Kjer, C. L. 

— , 0. F. R. 
Kjerrumgaard, H. A 
Klem, G. . 
Klestrup, J. C. 
Klog, S. . 
Klyne, A. 

— , F. A. 

■*- j H. J. 
Knagenhielm, J. v. d. L. 
Knagh, N. L. 
Knopff, C. 
Knudsen, C. 

- ,c. 

— , Jen* 

— , J0rgen 

— , L. A. C. 

— , P. J. 
Knudtzon, F. G. 

— , J. B. 

— , N. H. 

— , S. C. 
Knreckenborg, G. S 
Koenig, G. F. . 
Kok, J. S. 
Ross, A. J. v. 

- , J. A. F. C. v 

— , P. T. v. 
Kraft, C. V. 

- , F. V. 

— , H. R. 
Krag, F. . 

- , M. . 

- , N. R. 

— , 0. . 
Kragegaard, J. R. de Nr. 

911 
446 
340 
431 
429 
247 
916 
709 
860 
260 
862 
974 
913 
602 
875 
461 
223 
360 

63 
587 
617 
165 
159 
275 
254 

41 
807 
695 
904 
949 
881 
903 
826 
599 

42 
678 
666 
570 
953 
888 
768 
457 
370 
467 
396 
412 Kraglund, L. F. S. 
- , P. S. Krarup, 0. C. . 
Krebs, C. E. . 

— , C. F. V. 
•— , F. C. . 
•— i Jr. A. \j, 

Kretz, F. E, . 
Krogh, C. H. A. 
Kruse, C, 

- ,E. 
Kr0yer, G. 
Kuhlmann, C. C. F. 
Kulbers, J. J. . 
Kyse, H. P. . F. Lagesen, H. K. Lagoni, J. F. . 
Lakjer, J. F. B.* . 
Lange, R. 
- , V. 
Langgaard, F. de 1 
Langhorn, H. A. 

- , R. P. 
Lanpg, 0. R. . 
Lars en, A. 
Lassen, N. F. . 
Laurentz, J. 
Lauritsen, J. . 

- ,0. . 
Leegaard, G. H. 
Leirskov, N. P. 
Lemvigh, J. — j J. C. H. 

— ,0. . 

Lerche, 0. 
Leuning, C. P. G. 

— , C P. J. 
Lichtenberg, C. G. 

,F. 
Lillienskjold, U G. 
Lindam, G. A. . 
Linde, C. D. . 

- , G. 

- , J. G. . Nr. 

594 
605 
736 
671 
643 
811 
664 
992 
886 
460 
T. 6 
819 
961 
325 
131 490 
964 

1015 
191 
192 

1003 
518 
517 
917 
244 
689 
375 
17 
232 
100 
94 
549 
865 
580 
213 
818 

1021 
770 
756 
801 
510 
559 
556 
645 8 Lindenow, C. 
_ , G. . 

- ,P. • 
Lindholm, H. J. 

Liunge, S. . 

Lobedantz, J. 

Lorentzen, N. P. 

Lucoppidan, D. . 

"~* } J. • 

— | M. ♦ 
*~~ , R. • Lund Lunn F. . 
F. C. 
H. h. 
J. 0. R 
J. H. 
L. 8. 
M. F. 
M. H. M. H. K. . P. . 
C. D. 
P. I. J. 

Luxdorph, B. 
— , 0. ,P. 
,P Lykke, H. . 
Lyschander, C. C. 
Liittichau, C. A. U. 
Lutzow, C. v. . Madsen, C. 

— > o. Kr. 

T. 14 
T. 72 
T. 71 
406 
407 
487 
585 
426 
401 
402 
427 
834 
828 
8S6 
741 
538 
560 
771 
83 
700 
333 
753 
803 
289 
316 
321 
377 
T. 2 
13 
957 
T. 65 Mandix, J. 
Mansa, F. V. . 
Manthey, C. F. P 
Marcher, M. B. 
Mathiesen, J. L. 
Mavors, C. E. . 

— , C F. • 
Medelfar, H. N. . 
Meincke, C. J. . 

— , J. B. 
Meitzner, C. 208 
227 
574 
691 
631 
579 
525 
352 
353 
59 
892 
920 
221 Nr. 

Melchior, H B 622 

— • f H. E. . . 776 

Melhorn, M 462 

Merchel, H 443 

— , K 451 

Merkel, V. H. . .105 

Meyer, H V. J. . 1024 

•— , v. v. J? . . \fOO 

Mielche, C. U. T. . 841 

— ) J. 0. . . • . *5a6 

Mikkelsen, L 158 

Mogensen, M 235 

Moltke, F. G 1018 

— , J. L 1020 

Monrad, J. £ 851 

— , J. P. .... 25o 
Mormand, E T. 46 

- , H. • . . . T.»45 
Mortens en, H 62 

- , H. F. . .468 

- , N 16 

- , 0., . . . 1019 
, S 227 

Moss, J. A 633 

Mouritsen, C 420 

- , J 347 

- , P. . . . .345 

Male, J 2 

Munch, C. S 286 

— , J. P 88 

— ■ , P. J. 229 

Munck, P. 1 108 

— , R. J 125 

Muhlensteth, J. E. . .817 

- , R. .... 1006 
Muller, C. N. P. 436 

— , F. V 1011 

— , P. A. F. . . 899 

Munter, H. B. T. 925 

M0lmark, A. G I. 905 

M0ller, B. C. L. 630 

~ -— , v. » • • • VJ*9 

— , C. J . . . . 626 

— , J. T 608 9 * Nr. 

M0ller, M. B 644 

- , T. J 945 

M0lsted, S. C. . . . .640 
M0nster, J. L. ti. . . . 1000 

March, A. 248 

M0rck, F. T. .. . . .995 Nagel, H. F. M. 
Nakskov, G. J. . 
Neergaard, J. B. de 

— , J. E. de 

— , J. F. de 
Nelausen, N. 
Nestels0, 0. J. . 
Nielsen, A. . 

—~ j A. • 

"~™ * A.. . 

— , A. L. . 

— , H. A. 
j J » • * 

" « V • • • 

— , xv. C • 

— , L. 

- ,p. 

— , P. 86 Kosenpalm 

— , P. J. L. S. 
Nisseo, C. B. 

— , C. D. H. 
Notlow, C. . 
Nyborg, C. H. . 
Nygaard, J. L. . 
Nykj0bing, C. M. 

— , T. M. 
Nwstved, H. A. . 

— , H. N. 
N0rring, H. J. . 

j iv. 962 

246 

515 

1014 

702 

87 

55 

36 

218 

331 

989 

986 

20 

190 

717 

104 

201 

1026 
535 
679 
452 
143 
304 
130 
120 
148 
129 
329 
387 Obel, C 185 

- , H 147 

Odstadius, C. C. . . . 101 

Olivarius, H. E. ... 621 

Olrik, H. L. T 858 

Olufsen, J 175 Ondl0se, H. C. . 

*— , J. v. . 

Ortwed, J. A. . 

Overgaard, C. . 

Ovesen, H. E. . 

Oxholm, C. A. O'N. 

— , H. N. . 

- , V. T. . Paludan, H. 
Paludan-Muller, J. N 
Parsberg, N. 

- , Verner 

- , Vilhelm 
Paul 8 en, V. 
Payngk, A. 
Pedersen, C. 

- , c. 

- ,H. 

— ~ , J. • 

- ,N. 

- , 0. 

- ,s 

Permin, C. H. J 
Petersen, A. H. A. 

- , F. J. K. 

- , J. C. • 

- , M. S. 

- , P. B. C. 

- , W. B. 
Petreeus, G. L. W. 

- , P. C. F. 
Piper, J. P. 
Plum, C. . 

— , J H. 

— , T. I. P. F. 
Pop, C. 
Posselt, H. 
Pougdal, N. 
Poulsen, A. 

- , B. H. . 

- ,J. 
Powisch, M. 
Prag, C. . 
Pritzel, J. C. . Nr. 

164 
119 
618 
781 
910 
738 
584 
739 663 

1008 

T. 24 

T. 26 

T. 24 

1013 

72 

102 

171 

61 

173 

18 

253 

202 

952 

901 

774 

730 

727 

852 

940 

975 

993 

557 

4 

531 

1007 

95 

755 

422 

24 

822 

68 

T. 16 

309 

720 10 r 
Nr. 

Prom, J 411 

Prwtorius, A. F. J. . .994 

- , C. V. .1004 

Qvist, F 471 

Qvitzov, G T. 4 

Raffenberg, M. K. . .743 

Rahbek, K. L 571 

Ramus, C 593 

Banders, C 474 

— , L 496 

Rasmussen, C. V. .934 

— , H. • • . • lOO 

- , F. . • • 5i7o 

, MX- . . OUo 

- , M 400 

- , N 243 

- , S 77 

- , 8. P. . . .931 

- , T 34 

Rauberg, N 477 

Ravn, N. C 268 

- , 0. L 417 

Ravnkilde, C. C. . . .850 

- , P. G. . .840 
Reedtz, P T. 23 

— , S T. 22 

Reedtz-Thott, P. F. . . . 705 

Rehfeldt, A 656 

— , H. C. E. . . . 657 

Rehling, J. A 540 

Reiersen, A. L. . . . 665 

— , C 685 

— , C. F. «... o«7 

— , P. T 684 

Reinau, C. A 845 

Reiner, C 234 

Resen, H 279 

— , H. F 369 

— , J 295 

— , L 271 

— , P. B 48 

Rhode, L. N 184 Rhuman, A. 

— , H. C. 
Ritz, J. 

-,T. . 
Roed, L. 
Rogert, J. . 

- ,P. . 

Rohding, G. A. 
Roholte, M. G. 
Roos, J. G. 
Rosenfeld, G. 
Rosenkilde, H. 
Rosenkrantz, G. 

, F. W. 

- , G. E. G 

- , G. J. H 

- ,H. 

- ,H. 

- ,M, 

- , Oluf 

- , Ove 
Rosenpalm, P. N. 
Rosensparre, O. 
Rosen0ra, E. £. 

- , P. E. 
Rotkirck, C. 

- ,H. . 
Rotate en, M. 
Rottb0ll, C. F. . 
Rung, G. F. F. . 
Runkel, C. . 
Rutzow, P. . 
Raeder, H. M A. 

— , N. D. A. 
Rjemnebaek, M. J. F. 
C. Nr. 

236 

70 

124 

132 

592 

205 

155 

843 

81 

748 

381 

601 

T. 15 

752 

749 

950 

T. 7 

T. 64 

T. 29 

T. 28 

T. 68 

231 

T. 3 

789 

802 

T. 55 

T. 56 

T. 17 

823 

754 

338 

722 

988 

680 

222 Sadolin, B 502 

— , 349 - ,P. 362 Sandberg, A T. 32 

— . T T. 31 

Sandby, H. J 182 

— , N. J. . . . • lol 

Sandersen, J 37 

Sandro, G 376 11 Sandro, J. L. 
3 axil d, 0. . 
Saxtorph, J. C. . 
Scavenius, 0. J. B. 

- , P. B. 
Scepperus, J. A. 

Schacht, C. H. . 
Schade, R. G. J. 
Schandorph, F. P. 

- , H. P. 
Scheel, C. B. . 

- , H. H. . 
Schive, S. . 
Schlegel, H. F. . 
Schmechel, J. M. 
Schmidt, A. G. . 

— , J. li. . 

— , M. H. . 

- , T. H. P. 
Schougaard, P. G. E. 
Schouw, F. C. . 
Schow, M. . 
Schr0§er, A. S. 

- , D. S. 

- , B. . - , G. — , H. S* 

- , L. P. 
Schythe, G. A. . 
Schytte, F. 

- , H. Z. 
Sch0ller, I. 

- ,1. . 
Seefeld, A. 

- >T. 
Sehested, Alexander 

- , Axel . 

- ,H. . 

- , J. . 

- ,K. . 
Seidenfaden, F. J. 
Selstrup, H. N. . 
Sengel0se, J. N. 
Sibbem, F. C. . 
Sick, 0. D. 
Sidelmann, 6. . Nr. 

385 

604 

729 

959 

923 

215 

425 

766 

57 

35 

966 

479 

453 

543 

342 

583 

661 

670 

870 

791 

710 

609 

28 

44 

300 

288 

29 

847 

853 

438 

354 

112 

156 

T. 57 

T. 58 

835 

T. 60 

889 

T. 69 

961 

880 

547 

11 

655 

769 

463 

Nr. 


Simonsen, G 


439 


— , L. I*. K. , . 


615 


Sinding, S. G 


906 


Skou, M. P 


150 


Slimming, L. S. . 


85 


Smidth, A. J 


775 


Smit, L. P 


339 


Smith, A. N. C. 


, 714 


— , C. J. G 


, 944 


- E. H 


, 628 


Soel, C 


433 


Solgaard, N. C. . 


65 


Sommerfeldt, H. 


659 


Sorterup, J 


735 


Sparre, Clans . 


T. 18 


— , Conrad . 


473 


- , N. . . . ' . - . 


T. 33 


Spend, H 


, 351 


Spormand, H. P. 


. 115 


Stadager, J. . 


. 328 


Stage, H. V 


589 


Staan, J. C. 


. 816 


Steenbuch, H. . 


. 963 


Steenlot, F 


512 


Steenstrup, J. 0. P. . 


751 


- , 0. G. «R. 


. 1005 


Stephanins, S 


32 


Sterup, J. £ 


419 


Stockfleth, J. G. de . 


624 


— , W. W. de 


. 750 


Stougaard, C. . 


39 


Strieker, C. J. P. . 


947 


Struntz, A. . 


, 516 


- ,E. ... 


. 486 


Str0ger, A. ... 


. 394 


■— " t v, • , • 


. 383 


- ,p 


392 


Str0m, R. N 


890 


Sture, C 


206 


- , F. . . . . 


. 194 


Suhr, B 


, 382 


*~~ , J. C • • • 


380 


Svanning, H. E. . 


357 


Sverborg, P. S 


47 


S0ren8en, A 


277 


- ,F 


. 822 12 Stfrenten, Hans 

— , Hans 

— , Henrik 

— , L. . 
— ■• i JR. • Tage, J. . 
Tausan, C. M. 
Tansen, C. 

- ,c. 

- f H. Bl» 

- , M. . 
Teilmann, H. 

- ,P. 

Terchelsen, S. 

Theodori, Th. 
Thestrap, 0. 
Thillerup, J. 

- ,P. 
Thollosius, H. N. 

Thomsen, C. 

- ,H. 

- , H. F. V. 

- ,8. 
Thonning, P. 
Thorarensen v J. 
Thorndall, C. 

- , L. 
Thoroup, A. G. 
Thye, M. . 
Tillisch, C. L. 

- , F. F. 
Toepfer, J. G. T. 
Tofte, J. F. K. K. 
Torkilsen, H. 

- ,S. 
Torslev, S. C. 
Torst, P. A. 
Toxvard, A. F. 

- , G. H. 

- , H. J • 

- , 0. F. 

- , P. H. 
Trane, C. C. 
Treschow, 0. G. Nr. 

14 

69 

53 

259 

145 408 

86 
283 
389 
137 
290 
522 
521 
455 

21 
542 
435 
434 

54 
335 
332 
896 

58 
999 
742 

30 

31 
551 
500 
711 
731 
839 
1009 
186 
176 

91 
716 
358 

71 
359 
366 
180 
109 
831 Trolle, N. . . 
Tryde, A. E. C. 
Trylovius, P. P. 
Tragaard, H. M. 

- , 8. M. 
Troskomager, G. 
Tunius, F. M. . 
Tybring, S. 
Tychonius, P. 
Tychsen, B. C. . 
T0nnesen, H. 

- , H. B. 

- , T. . Nr. 

T. 8 
874 
273 
117 
110 
224 
267 
623 
424 
598 
578 
838 
566 Uldall, C. E 784 

— , 0. S. F. J. . • • 833 

— , P. Li. C. . . . . 814 
Ulfeld, C. . . . . . T. 12 

— , E T. 20 

— , J T. 66 

— , L T. 11 

— , «T. 21 

- , P T. 10 

Ul80e, H 454 

— , J. N 447 

Urne, F 696 

- , J T. 9 

- , J T. 63 

- , J T. 69 

- , K T. 5 

Urup, J T. 27 

Wad, C. . . . . .983 

- , G. L 1002 

Wadskjser, E 620 

Vallensved, J. J. ... 89 
Warming, F 581 

— , F. R. . .990 

- , H. . . . .586 

Weber, J. J 511 

Vedel, L. A 27 

Wedell-Jarlsberg, F. W. . . 667 
Wederkfnch, H. P. . 635 

Wedsted, J. M. ... 697 13 Nr. 

Wegener, J. H 763 

Wegersloff, G 475 

Weihe, C. A 1001 

— , W. P. L. . . . 1010 
Veile, C. . . . . .373 

— , C. C 196 

— , E. C 177 

— , G 374 

— , P. S 162 

Weinschench, G. F. . . . 626 

Weldingh, V. A. . . . "928 

Wellejus, T. H 603 

Wengel, P. E 810 

Werligh, A 575 

Werring, N 501 

West, J. E 866 

Wiborg, C 481 

Wichmann, E 466 

Wilhjelm, J. N. ... 688 

Villadsen, H 249 

- , N 60 

Willerup, F. A. ... 1017 
Wind, C T. 51 

— , H . T. 39 

Windekilde, J. P. . . . 701 
Winding, J. P. ... 78 

— , P. P. . . . 99 

""■* , Xk. Jk. • • • . «TO 

Winstrup, E 80 

Winterberg, C. F. . . .367 

- , J. H. . • .368 

Winther, L. F 900 Nr. 

Winther, T. H 632 

Wirth, T. C 563 

WisBing, J. V. R. . . .968 

- , P. M. D. . . . 718 
With, D. C 478 

- , J. . . . . .492 

— , M. R 493 

Withuaen, C. C. ... 636 

Vogel, G; H 265 

Wolff, M. E 641 

Vordingborg, C. H. . . . 43 

Worm, W 459 

Vobs, H. T 809 

Wnlff, J. C 693 

Wulfrum, J 308 

- , M 294 Zahle, E. S. V. . 


. 715 


— , r • O. C r . . 


. 879 


- , H. C. V. 


. 834 


~— j J» v« J. • • 


. 699 


— , P. C • • < 


. 830 


Zuschlag, F. L. 


. 572 ^Ereboe, P. C. E. . 638 0est, D. L 740 

0rl0s, N. P 50 

0vre, H 772 TILF0JELSER OG RETTELSER. Nr. 27, Linie 7: f s. Aar, hes: f 2 % 1648 - 

— 35 tilf0jes: Sognepr. ved Budolphi Kirke i Aalborg 1626; 

Linie 8: 1634, laes: 1635. 

— 66, Linie 7: og f, las: som dtfde. 

— 105, Linie 4: Hansdatter, laes: Larsdatter. 

Linie 5 : Larsdatter, l»s : Hansdatter. 

— 119, Linie 3: vor Frue, l»s: Nicolai. 

— 261, Cathrine Fohlmann, f 1701. 

— 477, Linie 2: Sognepr., lses: Sognekapellan. 

— 498, Linie 6: Frelsers Kirke paa Christianshavn, laes: Frue 

Kirke i Kjgbenhavn. 

— 576. C. M. Holm, d0bt paa Christianshavn 8 / 5 1767. 

— 628, f. i Hiller0d, hvor Faderen dengang var Slotspraest. 

— 652. Far&der til Nr. 929. 

— 659. Anm., Linie 8, pag. 158: 17 / 7 1787, l«s: 17 / 7 .1789. 

— 695. Julie Fan0e, f. Zuschlag, d0de 19 / n 1860. 

— 699, Linie 14: Vilhelminc, laes: Yilhelmine. 

— 700. lw Rebecca Wilson f. 2 % 18Q3, f 7 6 1841. Datter af 

Landmand W. og Elisabeth Fenwick. 
2 co A. M. Porth osv. 

— 718, boer fra April 1875 i Eors0r. 

— 732, Linie 5: 31 / 6 1835, hes: 31 / 6 1828. 

— 739 solgte Taarnborg 1866 (ikke 1868). w 1846 M. S. F. 

Krogh, f. 18 / n 1815. Nr. 740, Walgaard, las: Wolgand, S0ster til Nr. 744's Hustru. 
S. E. R0rdam (H0st.), S0sterdatter af hans lste Hustru. 

— 744. Svoger til Nr. 740. 

— 757, Lime 1: Fnnch, lies: Funch. 

— 758. Nastsidste Linie: f 12 / 8 1867, las: *% 1867. 

— 760, Linie 16: Urhan, lees: Urban. 

— 762, Linie 11: Nordmand, lees: Normand. 

— 785. B. A. v. Haven, f. 21 / 1809; Datter af M. Elias Chri- 

stian v. H., Sognepr. i Odden, og Maria Elisabeth 
Lunn. 

— 789 er f0dt paa Benzonslund (nu Dollerup) yed Holbak, 

men kom til Ulriksholm i sin spade Barndom. 

— 801. Lilienskiold, las: Lillienskjold. 

— 805, Linie 6: Hers (Herse), las: Hess (Hesse). 

— 836, Linie 8—9: Opdragelsenanstalten, las: Opdragelses- 

anstalten. 
-r 858, Linie 10: 0konomiinspicent, las: 0konomiinspicient. 

— 893, Linie 5: Arhejder, las: Arbejder. 

— 918, Hoskjar, las: Hoskiar. 

— 946. CL J. P. Strieker, las: Nr. 947. C. J. P. Strieker. 

— 949. cb l */ a 1865, las: gq m / 5 1875. 

— 972. Hans Moder d0de 1849. 

— ,974. O. F. R. Kjar, las: 0. F. R Kjer. 

— 976, Linie 6: % 1874, las: 3 / a 1875. 

— 988. Henrik M. A. Rader, las: Heinrich M. A. Rader. 

— 992, Linie 4: cand. phil. 1872. 

— 994. Hans Moder d0de 1856. 

— 1000. Hans Fader d0de 1861. 

— 1024, sidste Linie: Fatter til Nr. 938, las: Nr. 933. 

Side 302, Linie 3: hvert, las: hver. 

Side 302, Linie 6: hehandlede, las: behandlede.^ / ' / 
• 1* 
Mf^^^^Mit* IM^WaBMeneLTT.T.r 
"jSiSjjjjs^